مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر 1398 شماره 54 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحولات اجزای آن (1394-1375)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ورزش تولید ناخالص داخلی ورزش حجم اقتصاد ورزش هزینه های ورزشی دولت و خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 589 تعداد دانلود : 430
هدف از انجام پژوهش حاضر، برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و بررسی تحولات اجزای آن طی سال های 1375 تا 1394 بود. ابتدا مدل های موجود معرفی شدند و درنهایت، مدل مناسب برای برآورد حجم اقتصاد ورزش ایران معرفی شد و سپس آزمون شد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر به لحاظ هدف ازنوع پژوهش های بنیادی بود و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطلاعات، ازنوع پژوهش های اسنادی بود. داده های مربوط به هزینه های ورزشی خانوار از پرسش نامه های خام مرکز آمار ایران، داده های مربوط به هزینه های جاری و عمرانی ورزشی دولت از اطلاعات موجود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ورزش وجوانان، داده های مربوط به صادرات و واردات کالاهای ورزشی از سالنامه های آماری گمرگ ایران و داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) و نرخ تورم نیز از سایت بانک مرکزی ایران استخراج شدند. بازه زمانی همه داده ها طی سال 1375 تا 1394 بود و تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق نرم افزار اکسل نسخه 2013 انجام شد. نتایج نشان داد که حجم اقتصاد ورزش در ایران سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و روندی کاهشی داشته است که این میزان با برآوردهای انجام شده در سایر کشورهای جهان فاصله بسیار دارد.
۲.

کاربرد روان شناسی رنگ در بازاریابی باشگاه های آمادگی جسمانی و ایروبیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی روان شناسی رنگ رفتار مصرفی مشتریان معماری فضای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558 تعداد دانلود : 144
هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مؤثر در بازاریابی روان شناسی رنگ در معماری فضاها و باشگاه های ایروبیک و آمادگی جسمانی شهر مشهد بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع پیمایشی بود که داده ها به صورت میدانی و ازطریق پرسش نامه جمع آوری شدند. برای جمع آورری داده ها، از پرسش نامه پژوهش مورتون و چانگ ولین (2010) که حاوی 24 سؤال در طیف پنج گزینه ای لیکرت بود، استفاده شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی و در سطح معنا داری 05/0 ≥ P تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج عامل توانایی تبیین روان شناسی رنگ را در بازاریابی باشگاه های ورزشی داشتند و درمجموع، 04/65 درصد از واریانس بازاریابی روان شناسی رنگ را تبیین کردند. همچنین، نمره میانگین تمامی مؤلفه های بازاریابی روان شناسی رنگ نشانگر وضعیت نسبی مطلوبی بود. افزون براین، با توجه به سهم واریانس تبیین شده برای هریک از عوامل مستخرج، عوامل ذهنی، احساس روانی، قدرت تشخیص، قدرت نفوذ و شخصیت رنگ، به ترتیب بالاترین اولویت را داشتند. با توجه به تحلیل یافته ها، اهمیت زیاد بازاریابی و جذب مشتری برای باشگاه ها به خصوص توجه به مبانی روان شناسی رنگ، نشان دهنده ضرورت شناخت مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی فضاها و اماکن ورزشی است. این بررسی می تواند تأثیر مثبت و متفاوتی برای جذب مشتری در باشگاه های آمادگی جسمانی و ایروبیک به همراه داشته باشد. شناخت رنگ ها و توجه به تأثیری که بر افراد می گذارند، می تواند به عنوان شیوه نوین بازاریابی به کار رود و موجب جذب مشتریان و استقبال ویژه آن ها شود. علاوه براین، می توان با تبلیغات و ایجاد نگرش های روان شناسی رنگ، محیطی توأم با آرامش و جذابیت متناسب با رشته ورزشی را در آن باشگاه ایجاد کرد.
۳.

تأثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کارگاه های تولیدی کالاهای ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کالاهای ورزشی کارگاه های تولیدی صنعت ورزش تولید ناخالص داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 656
تولید کالاهای ورزشی در داخل کشور و سرمایه گذاری با هدف توسعه این تولیدات می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور و حل معضلاتی چون بیکاری کند. هدف مطالعه حاضر، تعیین تأثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کارگاه های تولیدی کالاهای ورزشی، بر تولید ناخالص داخلی کشور طی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ است. داده ها و اطلاعات آماری مربوط به تولید ناخالص داخلی در ۲۱ سال موردمطالعه از سایت بانک مرکزی و نیز نتایج طرح های آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور در آن سال ها که توسط مرکز آمار ایران انجام و منتشر شده است، استخراج شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نسخه نهم نرم افزار آماری ایویوز و با روش اقتصادسنجی و مدل حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. نتایج به دست آمده اثر منفی و معناداری سرمایه گذاری در کارگاه های تولیدی کالاهای ورزشی بر تولید ناخالص داخلی کشور را نشان می دهد؛ بنابراین، به نظر می رسد که سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در کارگاه های تولیدی کالاهای ورزشی و گسترش این واحدها از طریق بهره وری و سایر ابزارهای علمی، می تواند به توسعه صنعت ورزش و افزایش تولید ناخالص داخلی کل کشور بینجامد.
۴.

رتبه بندی شاخص های مدیریت زنجیره تأمین خدمات در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تأمین خدمات تصمیم گیری چندمعیاره باشگاه های ورزشی استان کردستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 888
مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت فرایند کامل تهیه کالا و خدمات برای مصرف کننده نهایی است. امروزه، فضای رقابتی جهانی و رقابت تنگاتنگ برای تداوم حیات و داشتن سهم بیشتر از بازار، باعث ایجاد فضای پیچیده و بسیار سختی برای تصمیم گیری مدیران شده است. در سالن های ورزشی به عنوان ارائه دهندگان خدمات، عرضه خدمت باکیفیت در طیفی وسیع و با هزینه ای پایین است و انجام سریع آن به پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین در باشگاه نیاز دارد؛ اما نخستین و مهم ترین  قدم  در این زمینه،  شناسایی  شاخص های مدیریت زنجیره تأمین خدمات در ورزش است. جامعه آماری این پژوهش 80 نفر از مدیران باشگاه ها و هیئت های ورزشی استان کردستان بودند که به شیوه تمام شمار هدفمند برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه 34 سؤالی مدیریت زنجیره تأمین براساس مقیاس های الرام و همکاران (2004) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها و رتبه بندی شاخص ها از روش تصمیم گیری چندمعیاره و نرم افزار آماری تاپسیس فازی سولور (2013) استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین شاخص ها به ترتیب رضایت مشتریان، جذب حامی مالی و ظرفیت ارائه خدمات و کم اهمیت ترین شاخص ها ازنظر مدیران، ارزیابی تأمین کنندگان بودند. اجرای بهینه مدیریت زنجیره تأمین خدمات در باشگاه ه ا سبب افزایش  بهره وری، ارزش افزایی و رضایت مشتریان، ارتقای سرویس دهی،  افزایش  کارایی  و  اثربخشی،  افزایش  گردش  مالی  و  چابکی  مدیریت می شود.  
۵.

اثر نوگرایی مصرف کننده بر سبک های خرید پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحه گذاری نوگرایی احساسی نوگرایی شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 900
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نوگرایی مصرف کنندگان بر سبک های خرید آنان انجام شده است. در این مطالعه، اثر نوگرایی مصرف کنندگان (احساسی و شناختی) بر سبک های خرید آنان بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی بود و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه انتخاب شد. در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده شد؛ بدین صورت که براساس اختصاص بهینه، تعداد 325 پرسش نامه بین دانشجویان توزیع شد که تعداد 301 پرسش نامه صحیح برگشت داده شد که همین تعداد به عنوان نمونه آماری پژوهش درنظر گرفته شد. روایی پرسش نامه ها به تأیید 15 نفر از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن ها با استفاده آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای پرسش نامه نوگرایی 84/0 = α و برای پرسش نامه سبک های خرید 80/0 = α بود که نشان دهنده پایایی قابل قبول مقیاس ها بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل به کار گرفته شد. یافته های آزمون مدل پژوهش نشان داد که برازش مدل با داده ها مناسب بود و ضریب تأثیر دو عامل نوگرایی شناختی بر سبک های خرید آگاهی از کیفیت (63/0)، آگاهی از قیمت (67/0) و سردرگمی (60/0) و نوگرایی احساسی بر سبک های خرید مدگرایی (79/0)، عادت گرایی (78/0)، آگاهی از برند (76/0)، صحه گذاری (73/0)، بی برنامگی (64/0) و سرگرمی (63/0) معنا دار بود. نتایج نشان داد که نوگرایی بر هر نُه سبک خرید اثرگذار بود. این یافته ها به بازاریابان ورزشی کمک می کنند تا بتوانند برای هدف قراردادن گروه یا بخش خاصی از مصرف کنندگان خود، رویکرد کارآمدتری را اتخاذ کنند.
۶.

تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان های ورزشی کشور براساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی مدیران سازمان ورزش داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 247
این پژوهش کیفی با هدف غایی تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان های ورزشی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبه باز با 17 نفر از متخصصان و مسئولین مدیریت ورزشی، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شدند. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علّی شامل بهره وری و عوامل اداری، پدیده محوری یا همان شایستگی مدیران ورزشی شامل شایستگی سخت، شایستگی نرم، شایتسگی رقابتی، عامل استراتژی ها شامل آموزشی و کنترل و نظارت، عوامل زمینه ای شامل بسترهای رفتاری و بسترهای رسمی، شرایط مداخله گر شامل انگیزشی، محیطی و سازمانی و پیامدها شامل رشد و توسعه و رکود سازمانی مدیران درقالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یک یک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند؛ سیر داستان ترسیم شد و نظریه تدوین و ارائه شد. مقوله شایستگی در مدیریت سازمان های ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است و جنبه های مختلفی دارد. همچنین، شایستگی امری بی پایان است که مداوم باید در مدیریت سازمان ها به روز شود.
۷.

پیامدسنجی واگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی خصوصی سازی ورزش قهرمانی ورزش همگانی ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 541
هدف از انجام این پژوهش، پیامدسنجی واگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه بود. روش پژوهش برحسب نحوه گردآوری اطلاعات، روش آمیخته (کیفی- کمی) و برمبنای هدف، ازنوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری، اعضای هیئت علمی مدیریت ورزشی، مدیران و کارکنان اداره ورزش وجوانان استان کرمانشاه، رؤسای هیئت های ورزشی، نخبگان ورزشی و مربیان بودند. در این مطالعه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که درنهایت 150 نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 67 گویه درقالب هشت پیامد به صورت نبود برنامه های توسعه ای و بهره وری در ابعاد مختلف ورزش، مشخص نبودن آیین نامه ها و قوانین موجود در فرایند واگذاری اماکن ورزشی، فقدان مسئولیت پذیری مدیران ادارات ورزش وجوانان و رؤسای هیئت های ورزشی، نبود مدیریت، برنامه ریزی و نظارت، پیامدهای منفی اخلاقی، فرهنگی و قانونی، پیامدهای منفی اجتماعی و پرورشی، فقدان حمایت های همه جانبه از ابعاد مختلف ورزش و پایین بودن سرانه ورزشی و کمبود امکانات سخت افزاری دسته بندی شدند. برای مؤلفه های هشت گانه، پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ بین 85/0 تا 93/0 بود. برای روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدی با بهره گیری نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی شاخص های برازندگی مدل مربوط به پیامدسنجی واگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه دارای برازش مناسب بود و مدل را تأیید کرد.
۸.

شناسایی عوامل مؤثر درتقاضای بازار باشگاه های تکواندوی بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقاضای بازار بانوان باشگاه های تکواندو اهواز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 681
در سالیان اخیر، تکواندوی بانوان در کشور رشد چشمگیری داشته است و همین امر موجب افزایش تعداد باشگاه های ورزشی و افزایش رقابت با سایر رشته های ورزشی شده است. موفقیت در چنین فضایی به شناسایی و توجه به انتظارات مشتریان نیاز دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در تقاضای بازار باشگاه های تکواندوی بانوان بود. جامعه آماری این پژوهش همه مشتریان بالای 14 سال باشگاه های تکواندوی بانوان در شهر اهواز بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 119 نفر از ورزشکاران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه تعدیل شده ابعاد تقاضای بازار کیم و همکاران (2009) بود. پس از تأیید روایی توسط خبرگان (تعداد = نُه)، پایایی پرسش نامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد و غیره) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) استفاده شد. یافته ها نشان داد که هفت عامل امتیازهای فردی، تجهیزات باشگاه، عملکرد باشگاه، دانش مربی، رفتار مربی، آشنایی با فرهنگ کره ای و فضای باشگاه بر تقاضای بازار باشگاه های تکواندوی بانوان تأثیرگذار هستند. باشگاه های تکواندوی بانوان برای آنکه بتوانند در فضای رقابتی موجود به بقا و همچنین، افزایش سهم خود از بازار کمک کنند، لازم است عامل ها و مؤلفه های شناسایی شده در این پژوهش را در برنامه کار خود قرار دهند.
۹.

کاربرد کهن الگوها برای تعیین شخصیت برند سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی هویت برند تداعی برند شخصیت برند کهن الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 711
برندسازی یک راهبرد بسیار کاربردی برای متمایزشدن در صنایع مختلف خدماتی و تولیدی است. در دنیای امروز، شرکت ها و سازمان ها علاوه بر رقابت برای به دست آوردن بازار محصولات و خدمات، در تلاش برای ایجاد همسویی ادراکات ذهنی مشتریان با خودشان (محصول، برند و شرکت) هستند؛ ازاین رو، یکی از مفاهیم موجود در برند که سازمان ها را در رسیدن به این هدف یاری می کند، شخصیت برند است که به عنوان عاملی برای تجزیه وتحلیل پاسخ مشتری به برند یا محصولات با نام آن برند شناخته می شود؛ براین اساس، هدف از انجام مقاله، تعیین شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال ایران با استفاده از کهن الگوها بود. با استفاده از روش پژوهش کیفی ازنوع تحلیل محتوا، مصاحبه هایی عمیق با مدیران صف و ستاد و مشاوران این سازمان انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بود و درنهایت، 14 مصاحبه کیفی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. یافته های پژوهش ازطریق روش تحلیل محتوا کدگذاری شد. یافته ها بیانگر 191 نشان مؤثر در ادراک شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال بود. این نشان ها در هفت مفهوم طبقه بندی شدند که شامل مفاهیم مدیریت و برنامه ریزی سازمانی، منابع سازمانی، ماهیت سازمانی، ویژگی شخصی مدیر، ارتباطات، تأثیرات محیط و تأثیرات باشگاه ها بود. مفاهیم شناسایی شده در دو مقوله تجربیات و ارتباطات برند دسته بندی شدند. شخصیت برند کنونی سازمان لیگ، «هرکس» و شخصیت برند مطلوب آن، «نگهدارنده» تعیین شدند. با توجه به یافته های پژوهش امکان ارائه راهبردهای کلانی وجود دارد که راهگشای مدیران سازمان لیگ برای دستیابی به شخصیت برند مطلوب سازمان باشند.
۱۰.

پیش بینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازی های المپیک براساس عملکرد گذشته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی عملکرد ورزشی رویداد چندورزشی مدال های کسب شده بازی های المپیک ورزش آسیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 23
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در بازی های المپیک بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسیایی بود که در بازی های المپیک موفق به کسب مدال شده اند. با استفاده از نمونه گیری دردسترس، 69 کشور آسیایی که در چهار المپیک گذشته به کسب مدال موفق شده اند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. کل اطلاعات ازطریق سایت های فدراسیون های بین المللی رشته های ورزشی مختلف، کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا گردآوری شد. در این مطالعه، از شاخص های توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در رقابت های قهرمانی جهان، بازی های المپیک پیشین و بازی های آسیایی با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده توسط آن ها در بازی های المپیک آتی وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های المپیک پیشین (459/0 ) و رقابت های قهرمانی جهان (485/0) بر مجموع مدال های کسب شده توسط آ ن ها در بازی های المپیک آتی تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ بااین حال، مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های آسیایی تأثیر معناداری بر عملکرد آن ها در بازی های المپیک آتی نداشت. درنهایت، مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های المپیک پیشین تأثیر مثبت و معناداری بر مجموع مدال های کسب شده توسط آن ها در رقابت های قهرمانی جهان (963/0) و بازی های آسیایی (577/0) داشت. درمجموع، به نظر می رسد که می توان از شاخص های عملکرد ورزشی در رویدادهای پیشین برای پیش بینی دقیق تر بازی های المپیک استفاده کرد.
۱۱.

تبیین و پیاده سازی مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیئت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارایی کارت امتیازی متوازن هیئت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 85 تعداد دانلود : 48
هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین و پیاده سازی مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیئت های ورزشی بود. محدوده مطالعاتی هیئت های ورزشی فعال استان اصفهان در سال 1396 بودند که براساس فرمول DMUs ≥3×(input + output) ، 12 هیئت ورزشی به عنوان نمونه مطالعاتی تعیین شدند. برای تعیین شاخص ها، مصاحبه هایی با خبرگان انجام شد؛ براین اساس، 19 شاخص کلی تدوین شدند و درقالب پرسش نامه ای در دو بخش به 20 نفر از کارشناسان حوزه پژوهش ارائه شدند تا در بخش اول، شاخص ها در چهار منظر کارت امتیازی متوازن تعیین شوند و در بخش دوم که با طیف پنج مقیاسی فازی طراحی شده بود، میزان اهمیت هر شاخص مشخص شود. شاخص هایی که در مناظر فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری تعیین شده بودند، به عنوان توانمندسازها (ورودی مدل) و شاخص های تعیین شده در مناظر مالی و مشتری به عنوان نتایج (خروجی مدل) درنظر گرفته شدند. روایی ابزار براساس تطابق با مدل لاوشه انجام شد. پس از پیاده سازی مدل کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها؛ هیئت های تکواندو، کاراته، شطرنج و دوومیدانی براساس کارایی بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند. ارزیابی متوازن و حفظ تعادل بین جنبه های کارت امتیازی متوازن، خطی بودن مدل، جامع نگری، انعطاف پذیری مدل و قدرت تفکیک بالا از مزایای مدل پیشنهادی هستند؛ بنابراین، با توجه به این برتری ها، بهره گیری از فرایند تبیین شده می تواند در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیئت های ورزشی بسیار کارآمد باشد.
۱۲.

برنامه ریزی راهبردی اداره کل ورزش وجوانان استان تهران و مدل اجرای آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه راهبردی اجرای راهبرد ها کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 964
هدف این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش وجوانان استان تهران و ارائه الگوی اجرای راهبردهای آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. این پژوهش ازنوع مطالعات کیفی است که در حوزه مطالعات راهبردی قرار می گیرد. مطالعه موردی، روش دلفی و گروه کانونی سه تکنیک گردآوری داده های موردنظر بودند. جامعه آماری پژوهش عبارت اند از: رؤسا و معاونان اداره کل ورزش وجوانان استان تهران و ادارات تربیت بدنی شهرستان های تهران، متخصصان و نخبگان ورزش. نمونه آماری پژوهش 14 نفر از اعضای شورای راهبردی ورزش استان تهران بودند. نتایج پژوهش نشان داد که اداره کل ورزش وجوانان استان تهران در موقعیت راهبردی تهاجمی قرار دارد که وضعیت محیط داخلی و خارجی سازمان نسبتاً خوب است. سایر نتایج پژوهش نشان داد که اداره کل ورزش تهران دارای چهار منظر مالی، مشتری ، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد و 11 راهبرد، 27 هدف راهبردی، 112 سنجه و 112 اقدام و ابتکار است. درنهایت، به نظر می رسد که پژوهش حاضر با تعیین اقدام ها و ابداع های لازم برای تحقق راهبردها، ارائه نقشه راهبردی، تعیین روابط علت و معلولی بین مناظر و پوشش فاصله بین تدوین و اجرای راهبردها، دستیابی به چشم انداز و اهداف آرمانی اداره کل ورزش وجوانان استان تهران را میسر می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶