علیرضا الهی

علیرضا الهی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
۱.

طراحی الگوی مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
هدف پژوهش حاضر،طراحی الگوی مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران است.جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش ترکیبی(کیفی-کمی)استفاده شده است.جامعه آماری دربخش کیفی شامل اساتید دانشگاه،مدیران ستادی آموزش و پرورش استان ها و معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ایران می باشد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و هدفمند تاحداشباح نظری بود.جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل مدیران و معلمان تربیت بدنی کشور می باشد. در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار 23 SPSS استفاده شد.برای بررسی روایی علاوه بر روایی محتوایی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری نظری انجام شد.برای تحلیل مصاحبه ها از نظریه زمینه ای استراوس و کوربین استفاده شد.تحلیل داده ها در بخش کمی آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و الگوی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل می باشد.براساس یافته های مصاحبه، برنامه ریزی نیروی انسانی و ارتقای سواد حرکتی دانش آموزان بعنوان شرایط علّی پدیده مورد بررسی شناسایی شدکه بطور مستقیم در مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معنی دار دارند.همچنین اثر مستقیم مدیریت مشارکتی،کنترل و نظارت،سرمایه گذاری آموزشی، زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، عوامل کالبدی، عدم تخصیص بودجه و عدم عدالت آموزشی بر اتخاذ سیاستهای فوق برنامه معنی دار بود.یافته ها نشان داد که ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق معنی دار است ونتایج حاصل از روابط متقابل علّی، زمینه ای، راهبردها و مداخلات،پیامدهای حفظ تندرستی،نشاط و آشکارشدن خلاقیت ها را به دنبال دارد.
۲.

تحلیل کیفی ارزش ادراک شده تماشاگران: مطالعه موردی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۴
اهمیّت ارزش ادراک شده در آثار متعدّد علمی و پژوهشی بازاریابی در طول سال های اخیر مورد توجّه قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعات نشان می دهند مفهوم ارزش ادراک شده می تواند در روشن ساختن تصمیمات رفتاری مصرف کنندگان از جمله تماشاگران فوتبال مثمرثمر باشد. بنابراین در این مطالعه به شناسایی مؤلفه های اصلی ارزش ادراک شده تماشاگران فوتبال ایران پرداخته شد. روش این تحقیق کیفی بود که تا حد رسیدن به اشباع نظری از طریق مصاحبه با اساتید مدیریت بازاریابی ورزشی، مدیریت عمومی، مدیران اجرایی فوتبال کشور و تعدادی از تماشاگران انجام شد (31=n). همچنین از تکنیک سه سویه سازی به منظور بالا بردن اعتبار یافته ها استفاده شده است. نتایج شامل 213 کد باز است که در قالب 11 عامل مؤثر مؤلفه های اصلی ارزش ادراک شده تماشاگران فوتبال ایران دسته بندی شد. مؤلفه های اصلی ارزش ادراک شده شامل منافع و هزینه ها است. مؤلفه منافع شامل : منافع ناشی از محصول، منافع ناشی از خدمات، منافع شخصی، منافع ناشی از برند، منافع روانی و منافع اجتماعی و مؤلفه هزینه ها: شامل هزینه های مالی، هزینه های زمانی، هزینه های فیزیکی، هزینه های روانی و هزینه های اجتماعی می باشد. با توجه به اهمیت تماشاگران برای فوتبال کشور، سازمان های متولی فوتبال می توانند بر روی این مؤلفه ها برنامه ریزی کنند تا به پیامدهای مثبت ارزش ادراک شده تماشاگران نظیر افزایش وفاداری و رونق فوتبال کشور دست یابند.
۳.

طراحی الگوی فرایندی کسب وکار باشگاه های ورزشی تناسب اندام زنان

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۴
امروزه رقابت شدید بین کسب وکارهای هر صنعت لزوم طراحی مدل های مناسب کسب وکار را نشان می دهد و صنعت ورزش و تناسب اندام نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی فرایندی کسب وکار باشگاه های ورزشی تناسب اندام زنان بود. تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف کاربردی بود که با دو راهبرد کیفی فراترکیب و تحلیل تم اجرا شد. جامعه آماری فراترکیب مطالعات مرتبط در بازه زمانی 1990 تا 2020 بودند. برای تحلیل تم نیز 11 متخصص حوزه کسب وکارهای ورزشی به صورت گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. با تجزیه وتحلیل داده های دو مرحله تعداد زیادی کدهای باز شناسایی شد که در پایان 125 کد نهایی، 54 تم فرعی و 21 تم اصلی ظاهر شدند. کیفیت یافته های دو مرحله با محاسبه ضریب توافق کدگذاری تأیید شدند. مفاهیم ظهوریافته در 7 محور شامل طراحی محصول، پیش اجرا، تعریف مشتریان، تعیین و تأمین منابع، فعال سازی و اجرا، کنترل و عملکرد و پشتیبانی فناوری دسته بندی شدند که هر کدام به فرایندهای خاصی در الگوی کسب وکار اشاره داشت. در یک منطق خطی این فرایندها پشت سر هر هم قرار دارند، اما در الگوی مذکور همه فرایندها به طور مداوم بارها و بارها بازبینی می شوند تا کسب وکار به بهترین شیوه ممکن محصول خود را تولید و عرضه کند. به طور کلی الگوی فرایندی ارائه شده، پویاست که فرایندها و شرایط لازم برای بازبینی را شناسایی کرده است. اجرایی کردن این مراحل می تواند تکامل کسب وکار باشگاه های تناسب اندام زنان را تا حدودی پیش بینی کند. 
۴.

ارائه مدلی برای اندازه گیری سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان: مطالعه پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
این مطالعه با هدف ارائه یک مدل اندازه گیری برای تعیین سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. داده های مربوط به 508 نفر از مشتریان پوشاک ورزشی در شهر تهران با پرسشنامه ای برخاسته از مطالعه ای کیفی شامل 69 گویه برای ارزیابی 19 سبک تصمیم گیری خرید جمع آوری و  با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم تحلیل شد. مدل تحلیل عاملی اولیه آزمون شد. با توجه به معنادار نبودن بار عاملی برخی گویه ها و سبک های تصمیم گیری، مدل اولیه اصلاح و مجدداً آزمون شد که به تأیید 16 سبک و 56 گویه منجر شد. در ادامه با استفاده از آزمون های مربوط به پایایی ترکیبی، روایی واگرا و همگرا به تأیید 15 سبک و 53 گویه منجر شد. این سبک ها عبارت اند از: دسترسی راحت، کیفیت گرایی، لذت گرایی، حساس به قیمت (گران، بهینه)، اطمینان طلبی، تنوع گرایی، احترام گرایی، مدگرایی، برندگرایی (وفادار و توجه به برند)، حس گرایی، لوکس گرایی، جست وجوگر و تأثیرپذیری. به طور کلی نتایج حاکی از تنوع و تعدد سبک های خرید مصرف کنندگان ورزشی نسبت به مصرف کنندگان سایر محصولات بود.  
۵.

واکنش های مغزی هواداران در پاسخ به مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۱
مقدمه: هواداران ورزشی همواره بخش مهمی از موفیقت صنعت فوتبال هر کشوری می باشند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی واکنش های مغزی هواداران در پاسخ به فعالیت های مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور و متعاقب آن رفتارهای حامی جامعه آنان بود. روش کار: با استفاده از ابزار بازاریابی عصبی (الکتروآنسفالوگرافی) و از طریق یک طرح نیمه تجربی به ارزیابی واکنش های مغزی هواداران نسبت به فعالیت های مسئولیت اجتماعی یک ورزشکار مشهور پرداخته شد. یافته ها: یافته های الکتروآنسفالوگرافی مغز ۲۹ مشارکت کننده در پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور می تواند واکنش های مغزی متفاوتی در مقایسه با ورزشکار غیرمشهور در هواداران ایجاد کند و قشر کمربندی خلفی مغز آزمودنی ها در واکنش به فعالیت های مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور بیشترین فعالیت را دارا بود. همچنین فعالیت های مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور، تمایل به رفتارهای حامی جامعه از سوی مشارکت کنندگان پژوهش را افزایش می دهد (۰۰۱/۰=P). این موضوع در هنگام تفکیک جنسیتی مشارکت کنندگان، تنها در مشارکت کنندگان زن معنادار بود (۰۰۱/۰=P). نتیجه گیری: مدیران بازاریابی و همچنین ورزشکاران حرفه ای می توانند از طریق یافته عصبی پژوهش های بازاریابی عصبی به کشف راهبردهای بازاریابی نوین، ارتباطات بازاریابی، تبلیغات، محصولات و خدمات جدید بپردازند و آنها را با توجه به نیازهای مشتریان طراحی کنند.
۶.

راهبردهای توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۵
جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز 1404 خود توسعه یافتگی به همراه روابط سازنده با جهان را مد نظر قرار داده است. در این بین ورزش یکی از کنش گران جدید جهانی در حوزه دیپلماسی و فعالیت های دیپلماتیک است. ازاین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه کیفی و مصاحبه های نیمه ساختار و غیر ساختار مند با صاحب نظران حوزه مدیریت راهبردی در ورزش ، روابط بین الملل و جامعه شناسی به جمع آوری اطلاعات پرداخته است. مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت (n= 39) و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت.یافته های مطالعه نشان می دهد ایران برای دست یافتن به توسعه یافتگی در حوزه دیپلماسی ورزشی با سه دسته چالش راهبردی فکری، رفتاری و ساختاری روبه رو است. همچنین برای توسعه یافتگی به تمرکز بر راهبرد های کلان برندسازی و اعتبار بخشی، تعامل گرایی با جهان و توانمندسازی ظرفیت ها نیازمند است. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاستگذاری کلان دولت ایران در حوزه دیپلماسی عمومی قرار گیرد.
۷.

تعیین اثر تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی بر وفاداری و تمایل به خرید مصرف کنندگان: مطالعه موردی حسن یزدانی قهرمان المپیک

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۴
هدف از تحقیق حاضر، تأثیرگذاری تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی روی وفاداری هواداران به محصولات تبلیغ شده توسط وی و تمایل به خرید آن ها از آن محصول است. بدین منظور از پرسش نامه های استاندارد تصویر برند ورزشکاران(ارای و همکاران،2013)، تمایل به خرید(دیالو،2012)و(کاترین ومییر،2010) و وفاداری به برند هواداران(کارول و آهوویا،2006)و(بنت و رندل تیلی،2002) استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد 30 پرسش نامه به صورت آزمایشی در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام، در اختیار هواداران قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس به دست آمده برای جامعه نامحدود، برابر 296عدد برآورد شده است. به منظور طبقه بندی و خلاصه نمودن داده های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس نسخه 23 انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که بیشترین تأثیرگذاری بر ابعاد تصویر برند در بعد عملکرد ورزشی مربوط به سبک بازی، در بعد جذابیت ظاهری مربوط به جذابیت فیزیکی در بعد سبک زندگی مربوط به الگوی رفتاری است. همچنین بیشترین تأثیرگذاری ابعاد تصویر برند بر وفاداری و تمایل به خرید هواداران مربوط به سبک زندگی بازارپسند است. با عنایت به نتیجه پژوهش می توان اذعان کرد که تصویر برند حسن یزدانی برای تبلیغات محصولات باعث ایجاد وفاداری در هواداران نسبت به آن محصول و تمایل به خرید در آن ها می گردد.
۸.

اعتباریابی و روایی سنجی پرسش نامه فارسی «شهرت تماشاگرمحور تیم های ورزشی»

تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
شهرت باشگاه های ورزشی ازنظر تماشاگران آن ها می تواند تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار ذی نفعان آن ها داشته باشد؛ بنابراین، پژوهشگران برای ارزیابی این نوع شهرت به دنبال ابزاری معتبر و پایا هستند. در مطالعه حاضر به تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه فارسی «شهرت تماشاگرمحور تیم های ورزشی» (جانگ و همکاران، 2015) پرداخته شد. این پرسش نامه شامل مؤلفه های عملکرد تیمی، تاریخچه تیم، مسئولیت اجتماعی تیم، تماشاگرمحوری، کیفیت مدیریت و سلامت مالی تیم بود. پس از دریافت مجوز از سازندگان پرسش نامه، روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروه صاحب نظران تأیید شد. پرسش نامه به شیوه سه مرحله ای ترجمه شد. برای تعیین پایایی ابزار، مطالعه ای مقدماتی روی 45 نفر از دانشجویان هوادار تیم استقلال و پرسپولیس اجرا شد. همچنین، برای سنجش روایی سازه ابزار نمونه ای متشکل از 219 نفر از دانشجویانی انتخاب شدند که سابقه تماشای بازی های دو تیم استقلال و پرسپولیس را از نزدیک داشتند. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار لیزرل برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد که معرف های انتخاب شده برای سنجش مؤلفه های شهرت تیم های ورزشی از روایی لازم برخوردارند و به خوبی می توانند سازه مدنظر را بسنجند.با توجه به نتایج می توان گفت که مقیاس انطباق یافته شهرت تماشاگرمحور تیم های ورزشی می تواند به عنوان مقیاسی پایا و معتبر درمورد تیم های ورزشی ایران به کار رود.
۹.

تعیین روابط علی میان درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۴
هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی با ملاحظه نقش میانجی تصویر مقصد و رضایت و همچنین اثر تعدیلگری همراهان سفر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر گردشگران غیرتهرانی حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس بودند. نمونه مکفی مبتنی بر نرم افزار PASS تعداد 382 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب و با نرم افزار Smart PLS 3 نیز مورد تحلیل قرار گرفتند. روایی و پایایی پرسشنامه ها توسط خبرگان و آزمون های آماری مربوطه تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که درگیری ذهنی گردشگران رویداد ورزشی به صورت مستقیم بر قصد رفتاری آنان اثرگذار نبود اما به صورت غیر مستقیم با لحاظ نمودن تصویر مقصد و رضایت مندی گردشگران این اثر به عنوان میانجی کامل معنادار گزارش شد. علاوه بر این همراهان سفر به عنوان تعدیلگر شدت رابطه بین تصویر مقصد و رضایت گردشگران رویداد ورزشی را به صورت معناداری تحت تأثیر قرار داد. بنابراین، می توان به مسؤولین برگزاری رویداد ورزشی این نکته مهم را یادآور شد که به منظور تأثیرگذاری و جهت دهی بر قصد رفتاری گردشگران ورزشی در راستای تقویت استراتژی جذب و حفظ آنان بیش از پیش بر ویژگی های مقصد (تسهیلات بهداشتی – رفاهی، جذابیت ها و ویژگی های زیباشناختی پیرامون رویداد، فراهم کردن محیطی امن برای حضور) و جنبه های روانشناختی گردشگران رویداد ورزشی توجه نمایند.
۱۰.

اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تجارب هیجانی هواداران ورزشی

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۸
برای انجام هر تحقیق ابزاری معتبر نیاز است. در حوزه تماشاگران و هواداران ورزشی یکی از پرکاربردترین ابزارها پرسشنامه است. این پرسشنامه ها باید دارای اعتبار و پایایی لازم باشند تا بتوان به نتایج برخاسته از آن ها اعتماد کرد. هدف از پژوهش حاضر اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تجارب هیجانی هواداران ورزشی بود. روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی بوده و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی می باشد. برآورد حجم نمونه مبتنی بر توان با استفاده از نرم افزار SPSS Sample power انجام پذیرفت. به جهت ارزیابی روایی و پایایی ابزار مورد نظر از شاخص هایی همچون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، حداکثر واریانس اشتراک گذاشته شده (جهت تشخیص اعتبار ممیز)؛ متوسط واریانس استخراج شده (جهت تشخیص اعتبار همگرا)؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (جهت برآورد همسانی درونی و پایایی سازه) استفاده شد که نتایج تمامی شاخص ها حکایت از ارزیابی مطلوب ابزار مورد نظر در بستر ورزش داشت. به بیانی دیگر داده های تجربی از مدل نظری پژوهش حمایت کرد. همچین در بخشی دیگر از این تحقیق به آزمون مدل ساختاری برآمده از ابزار اعتباریابی شده مذکور پرداخته شد و نتایج این آزمون نیز مناسب برازش گردید. بنابراین پیشنهاد می شود محققان فعال در حوزه ی علوم ورزشی از نسخه فارسی پرسشنامه مذکور به عنوان ابزاری مناسب برای مطالعه و ارزیابی تجارب هیجانی هواداران ورزشی استفاده نمایند.
۱۱.

موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت ها و سازمان های حامی

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۷
شناسایی موانع موجود در مسیر ارتباط بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و شرکت ها و سازمان های حامی امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی این موانع می باشد. روش تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران بازاریابی شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی که از سال 1390 تا 1398 حامی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بودند، مدیران باشگاه ها، فدراسیون فوتبال و خبرگان در این زمینه می-باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. در بخش کمی نیز، روش نمونه گیری در دسترس انجام شد که در میان ۱5 نفر از خبرگان دانشگاهی، پرسشنامه مقایسات زوجی برخاسته از بخش کیفی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی و شناسایی مولفه های موانع، از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شده است و برای اولویت بندی مولفه ها در بخش کمی از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد. بر اساس یافته ها 13 مقوله و 79 مولفه در ارتباط با موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت-ها و سازمان های حامی شناسایی شد و شاخص ها و مقوله های اقتصادی، قانونی و بازاریابی بیشترین درجه اهمیت را داشتند. با شناسایی این موانع، باشگاه های فوتبال و شرکت ها و سازمان های حامی می توانند راهکارهای متناظر و متناسب با آن ها را شناسایی و اتخاذ کنند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن در عرصه اسپانسرشیپ گام بردارند و همواره طرفین ارتباط منتفع شده و به اهداف خود از اسپانسرشیپ دست پیدا کنند
۱۲.

تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف از مطالعه حاضر، تدوین برنامه راهبردی تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان در سال 1398 بود. روش پژوهش، توصیفی– پیمایشی است که داده های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش 500 نفر از متولیان تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان اعم از معاونین تربیت بدنی، کارشناسان و کارمندان و همچنین معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان لرستان بودند که حجم نمونه با توجه به جدول گرجسی مورگان 217 نفر تعیین گردید؛ که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ى محقق ساخته ای شامل 45 سؤال رتبه بندی شده درباره ى قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهاى تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان بود که روایی صوری پرسشنامه ها مورد تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی همچنین پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (94/0= α) مورد تأیید قرار گرفت. براى تجزیه وتحلیل داده ها، علاوه بر شاخص هاى توصیفى، آزمون مقایسه ى میانگین ها و آزمون فریدمن و از ماتریس ارزیابى درونى و بیرونى نیز استفاده شد. یافته هاى پژوهش نشان داد که تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان در مختصات SWOT در ناحیه so قرار داشت که ازلحاظ عوامل درونى در ناحیه ى قوت ها و ازنظر عوامل بیرونى سازمان در ناحیه ى فرصت ها جاى داشت. همچنین با استفاده از تحلیل ماتریس SWOT، 5 راهبرد تهاجمی جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت ها ارائه شد. همچنین مشخص شد در بخش قوت ها بالاترین رتبه مربوط به کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس با تدوین و چاپ کتاب های تربیت بدنی در پایه های اول تا ششم ابتدائی و اول تا سوم متوسطه اول، در بررسی ضعف ها، بالاترین رتبه مربوط به فقدان انجمن های فعال ورزش دانش آموزی و بالاترین رتبه در فرصت ها مربوط به نگرش مثبت برخی مسئولین و مدیران ارشد استان برای رشد و ارتقاء ورزش دانش آموزی و در بخش تهدیدها بالاترین رتبه مربوط به عدم وجود برنامه مدون جهت فعالیت های ورزش دانش آموزی استان مشخص شد.
۱۳.

تدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی جامع برای استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران بود. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی برخاسته از داده ها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه و مرور سیستماتیک منابع مرتبط، فهرست مقدماتی نشان های مؤثر شناسایی شدند. در ادامه به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی 23 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران آگاه به موضوع پژوهش انجام شد، مصاحبه ها تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نتایج کدگذاری باز حاکی از استخراج 296 نشان اولیه و 38 نشان نهایی بود. در کدگذاری محوری، نشان های نهایی در 12 مفهوم و چهار مقوله اصلی طبقه بندی شدند. درنهایت مقوله های شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی، به ترتیب شامل فرآیند استعدادیابی، مدیریت الگو، عوامل مؤثر محیطی و ذینفعان کلیدی تعیین شدند. الگوی نظری برخاسته از یافته های مطالعه حاضر می تواند به مدیران و سیاست گذاران ورزش قهرمانی کمک نماید تا با بهره گیری مناسب از ذینفعان و تعیین نقش برای هر یک از سازمان های متولی به رفع عوامل مداخله گر پرداخته و توسعه استعدادیابی در ورزش قهرمانی را تسریع بخشند.
۱۴.

تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی

تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
دیپلماسی ورزش پدیده جدیدی است که به دنبال افزایش تعامل برای بازکردن افق ها و دیدگاه های جدید و کمک به درک فرهنگ بین مردم جهان است. در این پژوهش که از نوع مطالعات کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شده است به تبیین جوانب مختلف پدیده دیپلماسی ورزشی پرداخته شد. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران و مدیران این حوزه در تئوری و عمل بود که در بین آن ها نمونه پژوهش به شکل هدفمند و غیرتصادفی و در برخی موارد گلوله برفی انتخاب شدند. پس از مطالعه مبانی نظری، 18 مصاحبه عمیق، همزمان تحلیل و کدگذاری شدند. نتایج کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از شناسایی 165کد باز ،14مقوله و 60 مفهوم بود. مقوله ها بر اساس الگوی پارادایمی استراس و کوربین در محور های شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبرد های کنش و واکنش و پیامد ها قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه محوری و شناخت دیپلماسی ورزشی پیامد های عمده ای در توسعه جامعه شناسی سیاسی، سیاست خارجی و توسعه ورزش کشور ها در ابعاد مختلف در بر خواهد داشت.
۱۵.

کاربرد کهن الگوها برای تعیین شخصیت برند سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران

تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
برندسازی یک راهبرد بسیار کاربردی برای متمایزشدن در صنایع مختلف خدماتی و تولیدی است. در دنیای امروز، شرکت ها و سازمان ها علاوه بر رقابت برای به دست آوردن بازار محصولات و خدمات، در تلاش برای ایجاد همسویی ادراکات ذهنی مشتریان با خودشان (محصول، برند و شرکت) هستند؛ ازاین رو، یکی از مفاهیم موجود در برند که سازمان ها را در رسیدن به این هدف یاری می کند، شخصیت برند است که به عنوان عاملی برای تجزیه وتحلیل پاسخ مشتری به برند یا محصولات با نام آن برند شناخته می شود؛ براین اساس، هدف از انجام مقاله، تعیین شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال ایران با استفاده از کهن الگوها بود. با استفاده از روش پژوهش کیفی ازنوع تحلیل محتوا، مصاحبه هایی عمیق با مدیران صف و ستاد و مشاوران این سازمان انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بود و درنهایت، 14 مصاحبه کیفی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. یافته های پژوهش ازطریق روش تحلیل محتوا کدگذاری شد. یافته ها بیانگر 191 نشان مؤثر در ادراک شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال بود. این نشان ها در هفت مفهوم طبقه بندی شدند که شامل مفاهیم مدیریت و برنامه ریزی سازمانی، منابع سازمانی، ماهیت سازمانی، ویژگی شخصی مدیر، ارتباطات، تأثیرات محیط و تأثیرات باشگاه ها بود. مفاهیم شناسایی شده در دو مقوله تجربیات و ارتباطات برند دسته بندی شدند. شخصیت برند کنونی سازمان لیگ، «هرکس» و شخصیت برند مطلوب آن، «نگهدارنده» تعیین شدند. با توجه به یافته های پژوهش امکان ارائه راهبردهای کلانی وجود دارد که راهگشای مدیران سازمان لیگ برای دستیابی به شخصیت برند مطلوب سازمان باشند.
۱۶.

نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان وکسب مزیت رقابتی باشگاه های لیگ برتر فوتبال

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف پژوهش بررسی نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان و کسب مزیت رقابتی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمام هواداران بالای 18 سال دو تیم پرسپولیس و استقلال خواهد بود که به تماشای مسابقات چه از طریق حضور در ورزشگاه و چه از طریق تلویزیون و اینترنت می پردازند. روایی سازه پرسشنامه دانش مشتری به کمک تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های دانش مشتری، وفاداری، ارزش ادراک شده و مزیت رقابتی به ترتیب 98/0، 97/0، 93/0، 94/0 به دست آمد. بررسی روابط بین متغیرها، نشان دهنده مناسب و اقتصادی بودن مدل با رابطه غیرمستقیم است که در آن نقش واسطه ای ارزش ادراک شده مورد تأیید بود. نتایج نشان داد مدل با رابطه غیرمستقیم با دارا بودن میزان AIC کمتری از کارایی بیشتری نسبت به مدل با رابطه مستقیم و بدون در نظر گرفتن نقش واسطه ای ارزش ادراک شده برخوردار بود، یعنی باشگاه هایی که دانش به دست آمده مشتریان خود را مدیریت می کنند، به ایجاد تعهد و در ادامه برتری رقابتی در میان سایر باشگاه ها منجر می شوند. از طرفی ارزش ادراک شده توسط تماشاچیان ارتباط بین متغیرها را تسهیل می کند.
۱۷.

آسیب شناسی اجرای برنامه درسی تربیت بدنی و سلامت دوره اول متوسطه بر اساس الگوی اکر

تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
هدف پژوهش حاضر، شناسایی آسیب های موجود در اجرای برنامه درسی تربیت بدنی و سلامت دوره اول متوسطه مطابق با الگوی علمی اَکر بود. جهت انجام پژوهش از روش پژوهش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل متخصصان (اساتید دانشگاه و مؤلفان برنامه درسی)، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی دبیرستان های دولتی شهر تهران بود. انتخاب نمونه آماری شامل 18 متخصص به شیوه نمونه گیری هدفمند، 88 معلم زن به شیوه خوشه ای چندمرحله ای بر اساس جدول مورگان و 39 کارشناس حوزه تربیت بدنی به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس الگوی برنامه ریزی درسی اکر تدوین شد. روایی صوری و محتوایی ابزار، از طریق دریافت نظر 8 صاحب نظر تأیید شد و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، عدد 97/0 بدست آمد. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون علامت دار ویل کاکسون تک نمونه ای، تحلیل واریانس رتبه ای کروسکال– والیس و آزمون یومن ویتنی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد آسیب های اجرای برنامه درسی تربیت بدنی و سلامت، شامل طیف متنوعی از مؤلفه های برنامه درسی است، از جمله، فضای آموزشی، زمان، محتوا، اهداف، نقش معلم، مواد و منابع. براین اساس، پیشنهاد می شود سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان برنامه درسی تربیت بدنی، عناصر را با اهداف هماهنگ کنند، فضای آموزشی را بهبود بخشند و زمان تدریس را متناسب نمایند تا ضعف های شناسایی شده برطرف شود.
۱۸.

ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۱
دیپلماسی ورزشی پدیده ای است فراگیر که در سطح دیپلماتیک جزء مولفه های مهم ارتباطی میان کشور ها و ملت ها محسوب می شود و از آن جهت مهم است که بدانیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه دیپلماسی، در چه وضعیتی در این حوزه قرار دارد. لذا در مطالعه حاضر سعی شد تا با استفاده از مدل تاپسیس به عنوان یکی از تکنیک های قوی در تصمیم گیری چند معیاره به این مهم پرداخته شود. بدین منظور پس از تهیه ابزار پژوهش و تایید روایی آن، در بین جامعه آماری پژوهش که شامل اساتید هیات علمی و مدیران خبره در حوزه ورزش و دیپلماسی بودند توزیع و جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد "افزایش روز افزون قدرت و جذابیت رویدادهای ورزشی بین المللی(Ci 0.83)" از مهمترین دلایل توسعه دیپلماسی ورزشی در کشور می باشد. دیگر نتایج پژوهش حاکی از وضعیت بحرانی در حوزه های "سازمان متولی(Ci 0.38)" و "سیاست ها و برنامه ها(Ci 0.26)"ی کشور در حوزه دیپلماسی ورزش است. در این زمینه "توانمند سازی ظرفیت ها(Ci 0.65)" مهترین راهبرد و "توسعه جامعه شناسی سیاسی(Ci 0.81)" مهمترین پیامد این پدیده از نگاه صاحب نظران بود. آنچه از مطالعه این پژوهش می توان نتیجه گرفت ضرورت تدوین برنامه بلند مدت در راستای توانمندسازی ظرفیت ها برای بهبود نقاط بحرانی است.
۱۹.

نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۸
هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و برای سنجش عملکرد تیمی از پرسشنامه های برگرفته از پژوهش های گلن (۲۰۰۳)، حسینی (۱۳۹۵)، کوپر و ساتر (۲۰۱۱) برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها با نظرخواهی از ۱۰ تن از اساتید مدیریت ورزشی، روایی سازه با استفاده از روایی همگرا و واگرا و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شدند. جهت بررسی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. و تحلیل نتایج توسط نرم افزارهای SPSS 22 و Smart PLS 3 انجام شد. یافته های برآمده از پژوهش تأثیر مستقیم و مثبت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی و رضایتمندی هواداران و همچنین اثرگذاری مستقیم و مثبت رضایتمندی بر عملکرد تیمی را گزارش کردند. به علاوه، نقش جزئی میانجی رضایتمندی در ارتباط مسئولیت اجتماعی و عملکرد تیمی مورد تأیید قرار گرفت. پیشنهاد می شود مدیران، مربیان و بازیکنان باشگاه پرسپولیس با انجام مسئولیت های اجتماعی در چهار بعد اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشردوستانه، رضایتمندی و عملکرد تیمی باشگاه را از دید هواداران افزایش دهند.
۲۰.

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی

تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
توسعه تاکتیک بازاریابی رابطه مند می تواند سودآوری صنعت ورزش را افزایش دهد. برای ارزیابی این تاکتیک، پژوهشگران به دنبال ابزار معتبر و پایا هستند؛ ازاین رو، در مطالعه حاضر به تعیین روایی و پایایی پرسش نامه 28 سؤالی بازاریابی رابطه مند مشتریان ورزشی که کیم (2008) طراحی کرده است، پرداخته شد. این پرسش نامه شامل مؤلفه های اعتماد، تعهد، رضایت ارتباطی، خودارتباطی، صمیمیت، عشق به تیم، و عمل متقابل است که پس از اخذ مجوز از صاحب پرسش نامه، روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروهی از صاحب نظران تأیید شد. در پژوهش حسنی زاده (1391)، پرسش نامه موردبحث به شیوه سه مرحله ای ترجمه شده بود که در پژوهش حاضر نیز به روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر هفت تن از متخصصان پرداخته شد. برای تعیین پایایی ابزار، مطالعه ای مقدماتی روی تماشاگران بازی استقلال- نفت تهران در ورزشگاه آزادی انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ برای همه مؤلفه ها و سؤال ها بالای 70/0 بود. همچنین، برای سنجش روایی سازه ابزار، نمونه ای متشکل از 430 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های تیم سپاهان در استادیوم فولادشهر حاضر بودند، به صورت تصادفی انتخاب گردید. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون روایی سازه استفاده شد. خروجی های لیزرل نشان داد که معرف های انتخاب شده برای سنجش مؤلفه های بازاریابی رابطه مند از روایی لازم برخوردار هستند و به خوبی می توانند بازاریابی رابطه مند را بسنجند. با توجه به این نتایج می توان گفت که مقیاس انطباق یافته بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی می تواند به عنوان مقیاس پایا و معتبری درمورد تماشاگران ورزشی ایران به کار رود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان