مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی مهر و آبان 1398 شماره 56 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل تسلط ریسک های منابع انسانی در تضعیف سرمایه انسانی در سازمان ورزش وجوانان با استفاده از فرایند رتبه بندی تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ریسک ریسک راهبردی منابع انسانی ریسک عملیاتی منابع انسانی ریسک الزام قانونی منابع انسانی ریسک مالی منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 901
پژوهش حاضر با هدف تحلیل تسلط ریسک های منابع انسانی در تضعیف سرمایه انسانی در سازمان ورزش وجوانان با استفاده از فرایند رتبه بندی تفسیری انجام شد. جامعه آماری پژوهش 22 نفر از خبرگان و صاحب نظران در سازمان ورزش وجوانان استان لرستان بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روایی پرسش نامه ها با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 83/0 بود، تأیید شدند. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی ریسک های منابع انسانی، نتایج مرتبط با تضعیف سرمایه های انسانی و تحلیل تسلط ریسک های منابع انسانی در تضعیف سرمایه های انسانی بود. نتایج پژوهش نشان داد که ضعف در مدیریت استعداد بیشتر از دیگر ریسک های منابع انسانی موجب تضعیف سرمایه انسانی شد. دومین ریسک تأثیرگذار بر تضعیف سرمایه انسانی، ریسک بروز رفتارهای غیراخلاقی بود. همچنین، رابطه گزینی، نبود شفافیت در نظام ارزیابی عملکرد و نبود سیستم جانشین پروری، به ترتیب دیگر ریسک های منابع انسانی تضعیف کننده سرمایه انسانی در سازمان ورزش وجوانان بودند. علاوه بر نتایج کلی، با استفاده از روش فرایند رتبه بندی تفسیری به تحلیل چگونگی اثرگذاری ریسک های منابع انسانی در تضعیف سرمایه های انسانی پرداخته شد؛ به عنوان نمونه، ریسک ضعف و نبود سیستم مدیریت استعداد ازطریق نبود خلاقیت سازمانی، تمایل نداشتن افراد به تسهیم دانش، فرسودگی شغلی، نارضایتی شغلی، کاهش اعتماد سازمانی، خراب کاری، تمایل نداشتن به یادگیری و ترک سازمان موجب تضعیف سرمایه انسانی در سازمان ورزش و جوانان شدند.
۲.

ارائه مدل حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش وجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکانات سخت افزاری ارتباطات فساد در ورزش حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 641 تعداد دانلود : 491
هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش وجوانان بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و براساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش در دو بخش کیفی (12 مصاحبه) و کمی (تعداد: 89 نفر)، صاحب نظران در بخش های مختلف وزارت ورزش وجوانان نظیر اساتید دانشگاهی آگاه به مسئله حکمرانی خوب و برخی از مدیران گذشته و حال وزارت ورزش وجوانان بودند. از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی استفاده شد. در بخش کیفی از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی براساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین (1998) استفاده شد و در بخش کمی نیز از روش معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی. ال. اس.) استفاده شد. یافته های پژوهش در هر پنج بعد شرایط زمینه ای، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبرد و پیامدها بررسی شدند. نتایج نشان داد که راهبردهای منتج از مدل که تحت تأثیر شرایط زمینه ای و مداخله گر قرار گرفته اند شامل: طراحی مکانیزم اصلاح فاکتورهای دولت الکترونیک در وزارت ورزش، ایجاد سند راهبردی حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تغییر می باشد. بنابراین توصیه می شود که از نتایج حاصل از این پژوهش به منظور بهبود عملکرد وزارت ورزش و جوانان استفاده گردد.
۳.

تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کنندگان کتاب های ورزشی ازطریق روابط عمومی و فروش شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط عمومی فروش شخصی تبلیغات رفتار مصرف کنندگان کتاب های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 924 تعداد دانلود : 646
ازبین تمامی سلاح های بازاریابی، به دلیل اینکه تبلیغات بیشتر درمعرض دید قرار می گیرد، تأثیر مهمی بر مشتریان می گذارد؛ براین اساس، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف گنندگان کتاب های ورزشی ازطریق روابط عمومی و فروش شخصی بود. پژوهش حاضر جزو مطالعات توصیفی- همبستگی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش همه ناشران کتاب، همه فروشندگان کتاب و همه خریداران کتاب های ورزشی بود. تعداد 456 نفر به روش تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسش نامه روابط عمومی، فروش شخصی و تبلیغات دانکن (2005) و رفتار مصرف کننده لرمن (2006) بود. با توجه به اینکه این پرسش نامه ها در سازمان های غیرورزشی اعتباریابی شده بودند، ازنظر روایی صوری و محتوا و سازه آزمون شدند و پس از انجام تغییرات لازم تأیید شدند. پرسش نامه روابط عمومی، فروش شخصی و تبلیغات شامل 27 گویه و مؤلفه های تبلیغات (11 گویه)، روابط عمومی (نُه گویه) و فروش شخصی (هفت گویه) بود. پرسش نامه رفتار مصرف کننده نیز شامل 16 گویه و مؤلفه های ویژگی های شخصی، ویژگی های روان شناختی، ویژگی های فرهنگی و ویژگی های اجتماعی بود. برای محاسبه ضریب پایایی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه 30 نفری استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه ها و مؤلفه ها بیشتر از 7/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین، از روش های آماری آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و برای برازش مدل از معادلات ساختاری استفاده گردید. برای تحلیل اطلاعات و محاسبه نتایج از بسته نرم افزاری اس .پی. اس. اس. نسخه 23 و ایموس نسخه 23 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین تمامی مؤلفه های تبلیغات، روابط عمومی و فروش شخصی با رفتار مصرف کننده رابطه مثبتی وجود داشت؛ بنابراین، می توان بیان کرد که روابط عمومی و فروش شخصی می توانند به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تبلیغات و رفتار مصرف کنندگان کتاب های ورزشی نقشی مثبت داشته باشند. همچنین، نقش میانجی روابط عمومی و فروش شخصی در رابطه بین تبلیغات و رفتار مصرف کنندگان معنادار بود. به نظر می رسد که توجه به روابط عمومی و فروش شخصی هم زمان با تبلیغات، می تواند تأثیرات مثبت بیشتری بر رفتار مصرف کنندگان بگذارد.
۴.

نقش هویت هوادار و اهمیت برنده شدن در خوشحالی از ناراحتی دیگران: مطالعه موردی هواداران تیم استقلال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت هوادار اهمیت برنده شدن خوشحالی از ناراحتی دیگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 741
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش هویت هوادار و اهمیت برنده شدن در خوشحالی از ناراحتی دیگران در هواداران تیم استقلال بود. این مطالعه، پژوهشی توصیفی ازنوع مدل معادلات ساختاری بود که دربین هواداران تیم استقلال انجام شد (تعداد = 450). برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های هویت هوادار (وان و برانسکام، 1993؛ دالاکاس و ملانکن، 2012 ) با چهار سؤال، خوشحالی از ناراحتی دیگران (گربینگ و آندرسون، 1988؛ دالاکاس و فلیپ ملانکن، 2012؛ آنجل و همکاران، 2016) با سه سؤال و اهمیت برنده شدن (گربینگ و آندرسون، 1988) با سه سؤال در مقیاس پنج ارزشی لیکرت استفاده شد. برای بررسی روایی صوری پرسش نامه از نظرهای متخصصان (اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی)، برای بررسی روایی محتوایی از مدل لاشه (62/0 = CVR ) و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. یافته ها نشان داد که هویت هوادار و اهمیت برنده شدن بر خوشحالی از ناراحتی دیگران اثر داشتند و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود. می توان گفت که هویت هوادار (با تمرکز درون گروهی و دوری از سوگیری)، اهمیت برنده شدن و خوشحالی از ناراحتی دیگران (با تمرکز برون گروهی و دوری از بدنام کردن) باید یکدیگر را کامل کنند؛ بنابراین، قدرت روابط مشخص شده (چه مثبت چه منفی) بین آن ها، پیامدهای حامی گری را افزایش می دهد.
۵.

ساخت واعتباریابی پرسش نامه بازاریابی عصبی در باشگاه های ورزشی شمال غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی عصبی باشگاه های ورزشی تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ورزش های تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 723
هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسش نامه بازاریابی عصبی در خدمات باشگاه های ورزشی در شمال غرب کشور در سال 1397 بود. برای نیل به این هدف، با بررسی مستندات علمی و مقالات متعدد و هفت نفر از متخصصان نوروساینس و نُه نفر از متخصصان بازاریابی، به روش گلوله برفی درزمینه بازاریابی عصبی 87 گویه به دست آمدند. سپس، با نظرخواهی دوباره از اساتید مجرب درزمینه بازاریابی و بازاریابی ورزشی، پرسش نامه به 42 گویه تقلیل یافت. پس از طی مراحل کیفی، پرسش نامه مقدماتی برای تحلیل عامل اکتشافی، به روش خوشه ای تصادفی نسبتی بین 620 نفر از استفاده کنندگان از خدمات ورزشی باشگاه های ورزشی در مراکز چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان در تابستان سال 98-1397 توزیع شد. پس از طی مراحل کمی و کیفی، پرسش نامه نهایی با 37 گویه و شش عامل جایگاه سازی، تحریک احساسات، نقش جمیع حواس، حس دیداری، ارتباطات و مزایا طراحی شد. تحلیل عاملی تأییدی برای پرسش نامه بازاریابی عصبی اجرا شد و برازش مدل با توجه به جذر برآورد خطای واریانس تقریب به دست 68/0 بدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل است. این پژوهش به استخراج ابزار مناسبی برای بازاریابی عصبی در خدمات ورزشی منجر شد. برای سنجش افزایش فروش خدمات ورزشی باید از یک پرسش نامه قابل اعتماد استفاده کرد. پرسش نامه طراحی شده در این مطالعه می تواند ابزاری مناسب برای رعایت عوامل فروش و بازاریابی در خدمات ورزشی باشد.
۶.

نقش هیئت مدیره باشگاه های فوتبال از منظر حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقش هیئت مدیره باشگاه فوتبال حکمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 136
این پژوهش با هدف بررسی نقش هیئت مدیره باشگاه های فوتبال از منظر حکمرانی انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، تحلیلی و توصیفی بود. همه اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره و کادر اداری باشگاه های ورزشی فوتبال حاضر در لیگ برتر در سال 1396 جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 165 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس خروجی مطالعه میویه و همکاران (2007) استفاده شد. از فرم های « ضریب نسبی روایی محتوا » برای بررسی روایی محتوایی استفاده شد و پرسش نامه دراختیار 10 نفر از ارزیابان خبره قرار گرفت. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه سه ارزیابی شد و نتایج در دو بخش مدل اندازه گیری و مطلوبیت مدل تحلیل شد. یافته ها نشان داد که داده های تجربی جمع آوری شده در این مطالعه از مدل نظری موجود حمایت کردند و نقش های بررسی شده در این مطالعه در هیئت مدیره باشگاه های ورزشی فوتبال کشور قابل استفاده هستند. با توجه به یافته های پژوهش، استفاده از ساختار دو لایه (راهبری و سرپرستی) در هیئت مدیره باشگاه های ورزشی فوتبال توصیه می شود.
۷.

بررسی عوامل تبیین کننده زبان مطلوب مدیران سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان مطلوب پاسخگویی هویت شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 992
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تبیین کننده زبان مطلوب مدیران سازمان های ورزشی طراحی شد. مطالعه حاضر ازجمله پژوهش های آمیخته بود که به صورت روش های کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، نمونه آماری 14 نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و برخی مدیران سازمان های ورزشی بودند. در بخش کمی نیز جامعه آماری رؤسای فدراسیون ها، مدیران وزارت ورزش وجوانان و اساتید مدیریت ورزشی آگاه به مسائل ورزشی کشور به تعداد 140 نفر بودند که براساس انتخاب تمام شمار تمامی آنان به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسش نامه پژوهشگرساخته 37 سؤالی بود. روایی این پرسش نامه ازطریق نظرهای برخی اساتید دانشگاهی بررسی و تأیید شد. پایایی این پرسش نامه نیز برابر با 88/0 بود. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل تبیین کننده زبان مطلوب مدیران ورزشی شامل شفافیت، ایجاد انگیزش، پاسخگویی، توجه به جامعه، رعایت ارزش های دینی، جلب مشارکت های عمومی، ارائه حقایق، ادب و احترام، رعایت عدالت و هویت دهی بودند که دراین بین بعد پاسخگویی با میزان تأثیر 791/0 بیشترین اهمیت را داشت. نتایج نشان می دهد که مدیران سازمان های ورزشی با بهبود تمامی عوامل تبیین کننده زبان مطلوب ازجمله پاسخگویی، ارتباطات خود با محیطشان را تقویت کنند.
۸.

الگوی تمایل به جابه جایی والیبالیست ها براساس سبک حمایت رفتاری مربی، حمایت و تعهد باشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت ادراکی مربی حمایت سازمانی جابه جایی تعهد باشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 917
وجود فضای حمایتی درقالب متغیرهای سازمانی و روابط مربی- ورزشکار، علاوه بر ایجاد تعهد اجرایی، تأثیر بسزایی در جابه جانشدن ورزشکارن دارد؛ بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی جابه جایی والیبالیست ها براساس رفتارهای حمایتی ادراکی مربی، حمایت و تعهد سازمانی بود. نمونه آماری پژوهش 90 والیبالیست و مربی بودند که به صورت نمونه برداری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری دادها، از نسخه اصلاح شده پرسش نامه تمایل به جابه جایی کیم (2007)، پرسش نامه حمایت سازمانی و حمایت اداراکی استنبرگ و همکاران (1996) و پرسش نامه تعهد سازمانی مایر و همکاران (1993) استفاده شد (05/0 ≥ P ). نتایج تجزیه وتحلیل عاملی نشان داد که هر سه مؤلفه حمایت باشگاهی ادراکی ( 0/86  =  β   )، رفتارهای حمایتی مربیان (0/88  = β ) و تعهد باشگاهی ( 0/78  =  β ) تأثیر معناداری بر جابه جایی ورزشکاران داشتند. همچنین، نتایج آزمون رگرسیون حاکی از آن بود که عامل سازمانی ( 0/86  =  β ) ملاک پیش بین اصلی جابه جایی والیبالیست ها بود؛ بنابراین، با توجه به پیامدهای مخرب جابه جایی ورزشکاران نخبه، لزوم توجه مربی و مدیران عالی سازمان در به کارگیری سبک های حمایتی برای ماندگاری والیبالیست ها پیشنهاد می شود.  
۹.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش بر محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت آشوب گونه ورزش قهرمانی تجزیه وتحلیل میک مک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 943 تعداد دانلود : 991
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش بر محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری انجام شد. پژوهش حاضر ازنوع مطالعات کیفی با ماهیت توصیفی- تحلیلی و نیز ازنوع پژوهش های کاربردی بود که به روش ساختاری _ تفسیری انجام شد. جامعه آماری پژوهش 15 نفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی خبره فدراسیون های ورزشی بودند که به صورت نمونه گیری انتخابی انتخاب شدند. ابتدا ازطریق فرایند دلفی و مصاحبه با خبرگان و پژوهش های کتابخانه ای، گویه های پژوهش شامل 78 گویه شناسایی شدند. در مرحله بعد، خبرگان مؤلفه های پژوهش را شناسایی کردند که درنهایت، 12 مؤلفه برای گویه ها شناسایی شدند. سپس، فرایند ساختاری _ تفسیری اجرا شد و با تجزیه وتحلیل میک مک، نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای مدل تعیین شد. یافته ها نشان داد که مؤلفه ها دارای پنج سطح بودند که سطح اول شامل نقاط آشوب گونه و خلاقیت و نوآوری، سطح دوم شامل مدیریت تغییر و عملکرد ارزیابی، سطح سوم شامل طراحی ساختار، کار تیمی و یادگیری سازمانی، سطح چهارم شامل شناخت محیط و سطح پنجم شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی و مذهبی، فناوری اطلاعات و رسانه ها بودند. با توجه به یافته ها توصیه می شود که سازمان های ورزشی برای توسعه ورزش قهرمانی با شناخت دقیق از محیط و ساختار جامعه، طراحی سازمان را به گونه ای انجام دهند که زمینه توسعه سهم بازار ازطریق اثرگذاری و مدیریت نقاط حساس و آشوب گونه فراهم شود.
۱۰.

اعتباریابی و روایی سنجی پرسش نامه مزیت رقابتی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی ابزار مزیت رقابتی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 348
در آغاز قرن بیست ویکم، تغییرات سریع چنان محیط را دگرگون کرده اند که مدیران به منظور سازگاری با تحولات باید راه های نوینی را بیابند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند. درواقع، سازمانی موفق خواهد بود که بتواند به مزیت رقابتی دست یابد. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی سنجی ابزار پرسش نامه مزیت رقابتی در ورزش بود. این پژوهش ازنوع مطالعات همبستگی بود. همه مشتریان مرد باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدن سازی) شهر زنجان جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به معیار حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی، 260 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پرسش نامه به صورت تصادفی دربین نمونه ها توزیع شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه مزیت رقابتی (حسینی، 2011) با پنج مؤلفه مزیت متجانس، مزیت مشهود، مزیت پویا، مزیت مرکب و مزیت پایدار استفاده شد. روش امتیازگذاری به سؤال ها برمبنای مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با کمک 10 تن از متخصصان علوم ورزشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی درونی، از آزمون کیسر- می یر- اوکلین برای تعیین کفایت نمونه گیری، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد که پایایی مؤلفه های پرسش نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود. درخصوص روابط عامل ها با مزیت رقابتی، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم مزیت رقابتی باشند؛ درنتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل مزیت رقابتی تأیید شد. با توجه به تأیید ابزار یادشده در این مطالعه، پژوهشگران آینده می توانند از ابزار حاضر برای تعیین مزیت رقابتی در ورزش استفاده کنند.
۱۱.

تأثیر ادراک از عوامل تعیین کننده گرایش بازار بر نگرش مشتریان باشگاه های ورزشی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرایش مشتری گرایش رقبا محیط بازار نگرش مشتری باشگاه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 810
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر  ادراک از عوامل تعیین کننده گرایش بازار بر نگرش مشتریان باشگاه های ورزشی شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر، همبستگی- پیمایشی و ازنوع مطالعات کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا شد. تمام افرادی که به باشگاه های ورزشی شهر تهران مراجعه می کردند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به جدول مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه عوامل تعیین کننده گرایش بازار اوزر و پرسش نامه نگرش مشتری عبدالعلی زاده  استفاده شد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مقدار پایایی برای پرسش نامه عوامل گرایش بازار برابر با 83/0 و برای پرسش نامه نگرش مشتری برابر با 89/0 گزارش شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کشیدگی و چولگی، همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، مؤلفه های گرایش بازار با نگرش مشتری ارتباط معنادار داشتند. براساس نتایج، مدل معادلات ساختاری عوامل گرایش بازار قادر به پیش بینی نگرش مشتریان بودند؛ یعنی بخشی از واریانس این مؤلفه را دربین مشتریان تبیین کردند. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که مدیران و مسئولان باشگاه باید به عوامل تعیین کننده گرایش بازار توجه بیشتری کنند و از اثرهای مثبت این گرایش ها بر نگرش مشتری بیشتر بهره مند شوند.
۱۲.

تأثیر ویژگی های کیفیت خدمات رویداد بر شادی و وفاداری ورزشکاران چهاردهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با نقش میانجی رضایتمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رویداد شادی رضایتمندی وفاداری المپیاد ورزشی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 326 تعداد دانلود : 817
دانشجویان، قشر مهم جوانان شناخته می شوند و شرکت در رویداد های ورزشی با کیفیت بالا می تواند باعث افزایش رضایت از زندگی، سلامت روح و جسم آن ها شود؛ بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های کیفیت خدمات رویداد بر شادی و وفاداری ورزشکاران چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با نقش میانجی رضایتمندی است. تعداد 180 نفر از ورزشکاران حاضر در چهاردهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان کشور، داوطلبانه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مطالعه از پرسش نامه های کیفیت خدمات رویداد الکساندرس (2004)، مقیاس رضایتمندی برادی و همکاران (2006)، مقیاس وفاداری زیتسمال و همکاران (1996) و مقیاس شادی نیکلا (2009) استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. سه استفاده شد نتایج نشان داد که مدل اندازه گیری مناسب است؛ یعنی سازگاری درونی، روایی همگرا و روایی واگرا همه متغیرهای پژوهش تأیید شدند و در نتایج مدل ساختاری شاخص R2 متغیرهای رضایتمندی، وفاداری و شادی به ترتیب برابر با 630/0، 417/0 و 113/0 و شاخص Q2 متغیر رضایتمندی، وفاداری و شادی به ترتیب برابر با 465/0، 328/0 و 071/0 بودند. مدل ساختاری نشان داد که رضایتمندی تأثیر معناداری بر وفاداری و شادی داشت. وفاداری نیز بر شادی تأثیرگذار بود و درنهایت، کیفیت نتایج بر رضایتمندی تأثیرگذار بود. نتایج تحلیل اهمیت- عملکرد نشان داد که کیفیت نتایج بیشترین تأثیر را بر شادی داشت؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که با ارائه رویدادی با کیفیت بالا می توان موجب افزایش شادی و متعاقب آن، رضایت از زندگی دانشجویان شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸