رضا سپهوند

رضا سپهوند

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده امور اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان،خرم اباد ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۱.

تحلیل اثر رفتار طعنه آمیز مدیران بر خلاقیت کارکنان با نقش متغیر میانجی تعارض سازنده

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۷
در فرهنگ های غنی، همچون فرهنگ پارسی، طعنه ها و کنایه ها نقش بسیار زیادی در ارتباطات بین فردی دارد و کاربرد مناسب آن ها می تواند ابزار انگیزشی ارزشمندی برای مدیران سازمان ها باشد. ازین رو هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رفتار طعنه آمیز مدیران بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی تعارض سازنده بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش جمع آوری داده کمّی، با رویکرد توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش همه مهندسان شاغل در پروژه های شرکت ارتباطات سیار استان لرستان به تعداد 900 نفر بود که از بین آن ها، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای به حجم 270 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آلفای کرونباخ تأیید شد. فرضیات این پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد رفتار طعنه آمیز به صورت مستقیم بر خلاقیت کارکنان و تعارض سازنده تأثیر مثبت و معنادار می گذارد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن است که رفتار طعنه آمیز مدیران، با توجه به تعارض سازنده، تأثیر مثبت و معنادار بر خلاقیت کارکنان می گذارد.
۲.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان با نقش میانجی تنبلی سازمانی

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۸
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان با نقش میانجی تنبلی سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش430 نفر از کارکنان جهاد کشاورزی استان لرستان هستند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس تعداد اعضای نمونه آن 202 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها، رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart Pls2 و Spss 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه ها نشان دهنده آن است که سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان و تنبلی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین نتایج پژوهش مبین آن است که تنبلی سازمانی نقش میانجی در تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان دارد. از این رو به عنوان یک نتیجه کلی می توان این چنین گفت که سرمایه اجتماعی موجب طفره روی بیشتر کارکنان گردیده و از این طریق اشاعه بیشتر تنبلی در سازمان را در پی دارد.
۳.

طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های دانش بنیان استان لرستان تشکیل می دهد که 30 نفر از خبرگان آن ها براساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه است. در بخش کیفی، برای شناسایی عوامل، داده ها و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزارAtlas.ti و روش کدگذاری داده بنیاد بر مبنای رویکرد استرواس و کوربین تحلیل شد و مؤلفه و شاخص های معماری دانش منابع انسانی شناسایی شدند. همچنین در بخش کمی پژوهش، با استفاده از نرم افزارMatlab و روش مدل سازی ساختاری تفسیری مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه شده است. یافته های پژوهش دربرگیرنده شاخص ها و مؤلفه های معماری دانش منابع انسانی و ارائه مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان است.
۴.

بررسی نقش سبک رهبری زهراگین بر ترومای سازمانی با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه آزاد و پیام نور شیراز)

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۳
هدف این پژوهش، تحلیل بررسی نقش سبک رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی سکوت سازمانی می باشد . پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش، تعداد 240 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد و پیام نور شیراز می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 147 نفر انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است که برای تحلیل آن ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری Lisrell استفاده شده است. مدل مفهومی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سبک رهبری زهرآگین رابطه مثبت و معنی داری با سکوت سازمانی و ترومای سازمانی دارد. یافته های تحقیق دلالت بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سکوت سازمانی و ترومای سازمانی دارد. همچنین نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان دهنده آن است که رهبران زهرآگین از طریق حاکم ساختن جو سکوت سازمانی می توانند زمینه ساز ترومای سازمانی گردند.
۵.

طراحی مدل ارتباطی چیره دستی سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید با نقش میانجی ماژولاریتی محصول در شرکت های تولیدکننده تجهیزات بدن سازی

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
هدف کلی از انجام این پژوهش، طراحی رابطة میان چیره دستی سازمانی و عملکرد توسعة محصول جدید با نقش میانجی ماژولاریتی محصول در شرکت های تولیدکنندة تجهیزات بدن سازی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی بود که درزمرة پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. ازنظر فلسفه، این مطالعه یک پژوهش قیاسی است که برمبنای پارادایم اثبات گرایی انجام شده است. ازنظر شاخص زمانی، پژوهش حاضر از پژوهش های مقطعی به شمار می آید. جامعة آماری پژوهش مدیران ارشد و کارمندان کارخانجات و شرکت های تولیدی تجهیزات بدن سازی کشور در سال 1397 به تعداد 147 نفر بودند. برای نمونه گیری از روش تمام شماری استفاده شده است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های چیره دستی سازمانی هوآنگ و لی (2017)، ماژولاریتی محصول یاژیائو و همکاران (2018) و عملکرد توسعة محصول جدید چنگ و کروم ویده (2018) استفاده شده است. پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ تأیید شد و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج نشان داد که چیره دستی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعة محصول جدید داشت و ماژولاریتی محصول به عنوان متغیر میانجی در رابطه با چیره دستی سازمانی و عملکرد توسعة محصول جدید عمل کرد.
۶.

تعیین رابطه بین جهت گیری انگیزاننده هدف با گرایش به مسیرهای شغلی بدون مرز و متنوع (موردمطالعه: شرکت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا))

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۱
در دنیایی که هرساله میلیون ها شغل به دلیل تغییرات تکنولوژی از بین رفته و میلیون ها شغل جدید ایجاد می شود، مسئله اشتغال و افزایش بهره وری شغلی به یکی از مهم ترین مسائل برای افراد تبدیل شده است؛ ازآنجاکه مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش بهره وری شغلی شناخته شده اند، در این مقاله به بررسی نقش انگیزاننده جهت گیری هدف بر مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع پرداخته شده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر رویکرد و ماهیت پژوهش علی-معلولی، ازنظر روش جمع آوری داده، توصیفی پیمایشی و ازنظر نوع داده، کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران پروژه های شرکت مپنا به تعداد 414 نفر است. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 201 نفر برآورد شد. چهار فرضیه این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که گرایش به یادگیری تأثیر مثبت و معناداری بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز داشته و بدین ترتیب مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز شامل توسعه مهارت ها بوده و گرایش به یادگیری به افراد کمک می نماید تا به توسعه و تقویت مهارت های موردنیاز محیط شغلی بپردازند. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که گرایش به عملکرد تأثیر منفی بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز دارد. دغدغه اصلی افراد عملکرد محور حفظ موفقیت در شغل فعلی بوده و یادگیری اهمیت خاصی ندارد نگرانی در مورد حفظ شغل ممکن است باعث تمایل به حفظ ثبات شده و به امنیت شغلی کمک نماید. افراد با گرایش به عملکرد ممکن است به دلیل تجربه کردن عدم امنیت شغلی در جستجوی ثبات سازمانی باشند.
۷.

اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۷
هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل نقش معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اخلاق کاری بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، 240 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان است که از بین آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 147 نفر انتخاب شدند. برای سنجش متغیّرهای پژوهش از پرسشنامه های معنویت سازمانی اشمس و دوچون(2000) و میلیمن و همکاران(2003)، اخلاق کاری گریگوری سی.پتی(1990) و آنومی سازمانی مظلومی و سفیدچیان(1394) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری آموس بهره گرفته شده است. یافته هاو نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که معنویت سازمانی رابطه مثبت و معناداری با اخلاق کاری و رابطه معکوس و معناداری با آنومی سازمانی دارد. یافته های تحقیق دلالت بر وجود رابطه معکوس و معنادار بین اخلاق کاری و آنومی سازمانی دارد.
۸.

تبیین استعاری مدل حاکمیت در بیان قرآن کریم

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
این مقاله در پی آن است تا ضمن بررسی اجمالی انتقادات وارده به نظریات «حکمرانی خوبِ» غربی، و با هدف دستیابی به نظریه ای اسلامی از حکمرانی، به مطالعه ی قرآن کریم پرداخته است. نظر به حجم آیات قرآن در توضیح ابعاد حکمرانی فرعونی، سعی شده با استخراج الگویی از آن به عنوان «حکمرانی بد»، به روشن شدن سر دیگر طیف که «حکمرانی خوب» پرداخته شود. باروش تحقیق موضوعی در قرآن، آیات مرتبط مورد تدبر قرارگرفته و پس از به دست آوردن مفاهیم اولیه و بازبینی آن ها، مدل حکمرانی فرعون با بهره گیری از استراتژی استدلال استعاره ای استخراج شد. در مدل به دست آمده روشن شد که حکمرانی از منظر قرآن دارای دو بعد باطنی و ظاهری است و باطن آن که معادل نسبت حکمرانی با خداوند است، ظاهر آن که همانا نسبتش با مردم را شامل می شود، متجلی می شود. هر یک از این ابعاد دارای سه بخش نگرش، رویکرد و عملکرد هستند که بر یکدیگر اثر می گذارند.
۹.

تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۹
پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی انجام پذیرفت. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روش روایی صوری و آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری شامل سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با کمک فرمول کوکران 384 نفر از کارکنان این سازمان ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Amos و SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95/0 فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی و بدبینی سازمانی تأثیر معنادار دارد. تحلیل مسیر غیرمستقیم گویای نقش میانجی بدبینی سازمانی در تأثیر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی است. ازین رو به عنوان یک نتیجه کلی می توان گفت زمانی که آزادی عمل، گستره اختیارات، استقلال، و خلاقیت توسط فرهنگ بوروکراتیک از کارکنان سازمان سلب شود، کارکنان به قوانین و مقررات سازمانی بدبین و به تنبلی سازمانی مبتلا می شوند.
۱۰.

تبیین مفهوم رهبری خیرخواه و نقش آن در توانمندسازی روانشناختی کارکنان

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۹
هدف از تحقیق حاضر، تبیین مفهوم رهبری خیرخواه و نقش آن در توانمندسازی روان شناختی کارکنان می باشد. تحقیق حاضر، باتوجه به هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان است که در زمان انجام تحقیق 750 نفر می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 254 نفر تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه است که شامل پرسشنامه کاراکاس و سارگلو(2012) برای سنجش رهبری خیرخواه و پرسشنامه وتن و کمرون (1998) برای سنجش توانمندسازی روان شناختی می باشد. تحلیل مدل ساختاری و آزمون فرضیه ها ازطریق مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی، با استفاده از نرم افزار smart pls3 انجام شد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق، حاکی از آن است که رهبری خیرخواه در توانمندسازی روان شناختی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، تأثیر مثبت و معنی داری دارد. 
۱۱.

شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۸
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان در استان لرستان است که 30 نفر از خبرگان آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای-کوهن تایید شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه مقایسه زوجی است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در بخش کیفی، داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج شناسایی شدند. به علاوه در بخش کمی پژوهش، با استفاده از روش  Delphi fuzzy تعیین اولویت پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج انجام پذیرفت و مهمترین عوامل و پیامدهای رهبری سطح پنج مشخص شد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رهبری سطح پنج، مناعت طبع و بلند نظری، فروتنی و پرهیز از خودستایی، هوش هیجانی بالا و شجاعت و تهور در نوآوری به عنوان مهمترین پیشایندها و عوامل به وجود آورنده رهبری سطح پنج در سازمان های دانش بنیان است. همچنین نتایج مبین آن است که افق دید بلند برای سازمان، رهبری فروتنانه، اشاعه ژرف نگری و نکته سنجی و مربی گری، مرشدی و راهبری سازمانی از مهمترین پسایندها و پیامدهای رهبری سطح پنج در سازمان های دانش بنیان است.
۱۲.

شناسایی مؤلفه های سرمایه انسانی اثرگذار بر برند دانشگاه های آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۷
سرمایه انسانی به عنوان بزرگ ترین و باارزش ترین دارایی و سرمایه هر سازمان و کشوری محسوب می شود. در توسعه پایدار، انسان، محور توسعه شناخته می شود. هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های سرمایه انسانی اثرگذار بر برند دانشگاه های آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی بوده است. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 5 کشور بود. با توجه به هدف تحقیق  روش تحقیق آمیخته می باشد . جامعه آماری این تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد منطقه 5 می باشند که برای مرحله کیفی 15 نفر به روش نمونه گیری قضاوتی  انتخابب شدند و در مرحله دوم نمونه گیری  73 نفر به صورت طبقه بندی در دسترس  انتخاب شدند. پس از بررسی نظرات 32 مؤلفه به عنوان سرمایه انسانی اثرگذار بر برند شناسایی شد که از بین آن ها مؤلفه های مانند، توانایی یادگیری، خلاقیت، میل به موفقیت داشتن، نوآوری، مهارت انسانی، پویا و به روز بودن، داشتن روحیه همکاری و کار تیمی، دانش و تحصیلات به روز و معتبر، توانایی تغییر مؤلفه های بودند که همه خبرگان اهمیت آن ها را برای ایجاد برند دانشگاهی مبتنی بر سرمایه انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی بسیار زیاد بیان کرده بودند.
۱۳.

نقش کارکنان نامریی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۷
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی   پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام است که تعداد آنها 27300 نفر می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم است که برای هریک از این سازمان ها سهمیه ای درنظر گرفته شده است. برای محاسبه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 380 نفر به دست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد است که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارکنان نامرئی و مؤلفه های آن یعنی: ترک خدمت مجازی، غفلت از کار، ریاکاری و طفره رفتن از کار بر تنبلی سازمانی دارای تأثیر معنی داری می باشند.
۱۴.

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم روستایی (مطالعه موردی: روستای ایستگاه بیشه)

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۴
امروزه، گردشگری از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی و از عوامل برجسته ارتباط اجتماعی و فرهنگی در جوامع است. ایستگاه بیشه یکی از روستاهای استان لرستان است که قابلیت های زیادی برای گسترش اکوتوریسم دارد. در این روستا با وجود پتانسیل های بالقوه از نظر محیط طبیعی به منظور جذب گردشگر، برنامه ریزی اصولی برای گردشگری صورت نگرفته است تا بتوان علاوه بر ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا را فراهم کرد. هدف این مقاله، دستیابی به راهبردهای توسعه اکوتوریسم روستای ایستگاه بیشه است که با به کارگیری فرایند برنامه ریزی راهبردی با استفاده از دیدگاه های سه گروه مردم، گردشگران و مسئولان به وسیله پرسشنامه صورت گرفته است. این پژوهش به صورت پیمایشی، و روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی است. نتایج نهایی آن نیز نشان می دهد از دیدگاه هر سه گروه، در میان راهبردهای بازنگری، راهبرد تدوین قوانین و مقررات ویژه، استفاده بهینه از جاذبه ها و جلوگیری از تخریب، آلودگی و ازبین رفتن این منابع در روستا با هدف جذب هرچه بیشتر گردشگران و در راستای آن جلوگیری از نابودی محیط طبیعی و جذاب روستا به ترتیب با جمع نمره جذابیت 45/1، 47/1، 51/1 بهترین راهبرد بیان شده است. این راهبرد در میان راهبردهای رقابتی/ تهاجمی از دیدگاه هر سه گروه، راهبردی با عنوان ایجاد نمایشگاه های جهانگردی به منظور نمایش انواع مختلف جغرافیای فرهنگی نظیر انواع صنایع دستی، هنر، پوشش محلی، انواع غذاها، موسیقی، آداب ورسوم و جشن های محلی روستا به ترتیب با جمع نمره جذابیت 35/1، 37/1، 38/1 به عنوان بهترین راهبرد شناخته شده است.
۱۵.

اثر ارزش های کاری برجهت گیری مسیر شغلی متنوع و بدون مرز با نقش میانجی شخصیت نیروی کار (موردمطالعه: شرکت نرم افزاری همکاران سیستم)

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۸
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ارزش های کاری بر جهت گیری های مسیر شغلی متنوع و بدون مرز است. روش پژوهش توصیفی، پیمایشی و از نوع کاربردی بوده و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه سوپر (1991)، برای سنجش متغیر ارزش های کاری، پرسشنامه مک کریوکاستا (1997)، برای سنجش شخصیت کاری و برای سنجش جهت گیری مسیر شغلی از پرسشنامه بریسکو و همکاران (2006) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه مهندسان دارای قرارداد کار معین با شرکت همکاران سیستم که حجم آن ها 950 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان 274 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جهت تعیین روایی پرسشنامه ها از نظرات کارشناسانه و تخصصی صاحب نظران و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان دهنده آن است که ارزش های کاری سرمایه های انسانی هم به صورت مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی شخصیت کاری بر جهت گیری های مسیر شغلی متنوع و بدون مرز اثرگذار است. کلید واژه ها: ارزش های کاری، مسیر شغلی متنوع، مسیر شغلی بدون مرز، شخصیت کاری. The purpose of the study is the effect of work values on the protean and boundary less career orientations . The research method was descriptive, survey and applied. For collecting data, the Super Questionnaire (1991) used to measure the variables of work values, McCryakast's (1997) questionnaire to measure the personality of the workforce, and to measure the career path orientation from Briscoe et al (2006). The statistical population of this research consisted of all engineers with a specified contract with the system partners of whom 950 people were employed, using the Morgan table, 274 of them were selected as samples. In order to determine the validity of the questionnaires were used of the expert and professional opinions of the experts and to determine the reliability of the questionnaires was used of Cronbach's alpha method. Structural modeling and PLS software were used to analyze and test the research hypotheses. The results of the structural equation modeling show that the work values of human capitals investment both directly and through the mediator variable of the personality of the workforce influences the protean and boundary less career orientations. Keywords: work values, protean career boundary less career, personality of the workforce
۱۶.

طراحی و تبیین مدل رهبری سطح پنج در سازمان های دانش بنیان

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل رهبری سطح پنج در سازمان های دانش بنیان انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان در استان لرستان هستند که 30 نفر از خبرگان آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی نیز پرسشنامه است. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و مولفه های رهبری سطح پنج شناسایی شدند. به علاوه در بخش کمّی پژوهش، با استفاده از نرم افزار Matlab و روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه شده است. نتایج پژوهش دربرگیرنده شناسایی مولفه ها و ابعاد رهبری سطح پنج و ارائه مدل رهبری سطح پنج در سازمان های دانش بنیان است. بدین ترتیب یافته ها علاوه بر تدوین مدل رهبری سطح پنج، حاکی از شناسایی ابعاد اصلی رهبری سطح پنج، ویژگی های موقعیتی، نوع مبادله رهبر عضو، مهارت ها و ویژگی های شخصیتی و رفتاری رهبری سطح پنج است.
۱۷.

الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های قرآنی

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل مفهومی عوامل مؤثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های قرآنی انجام شد. برای این منظور، از نظریه پردازی داده بنیاد که نوعی راهبرد تحقیق کیفی می باشد، استفاده شد. با طی مراحل فرایند نظریه پردازی داده بنیاد شامل کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، 465 کد، 105 مفهوم و 20 مقوله شناسایی شد که از طریق کدگذاری های مذکور، به ترتیب کدها به مفاهیم و مفاهیم به مقوله ها تبدیل شدند و در نهایت با برقراری پیوند بین مقوله ها، مدل مفهومی تحقیق، تدوین و ارائه شد؛ مدلی که سازمان ها می توانند با استفاده از آن، خودکنترلی در منابع انسانی خود را تقویت نموده و به این ترتیب، هزینه های مربوط به ایجاد و نگهداری نظام های کنترل خارجی را صرف توسعه منابع انسانی نموده و سلامت اداری در محیط کار را با کمترین هزینه بهبود بخشند.
۱۸.

تحلیل شاخصه های هویت رهبری اصیل در راستای بهسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه بندی تفسیری (IRP)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۹
پژوهش حاضر باهدف تحلیل شاخصه های هویت رهبری اصیل در راستای بهسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه بندی تفسیری (IRP) انجام پذیرفت. این پژوهش یک تحقیق قیاسی استقرایی است، چراکه در پژوهش حاضر به طور توأمان از دو رویکرد تحقیق کیفی و کمی با توجه به نوع داده ها و شرایط استفاده می شود. جامعه آماری پژوهش 25 نفر از اساتید متخصص در حوزه منابع انسانی دانشکده های مدیریت دانشگاه های دولتی تهران بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. برای تائید روایی پرسشنامه ها از نظرات اساتید و  پایایی پرسشنامه نیز  از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش منجر به شناسایی شاخصه های هویت رهبری اصیل و بهسازی منابع انسانی و تحلیل تسلط شاخصه های هویت اصیل در بهسازی منابع انسانی شد. شاخص های هویت رهبری اصیل عبارت اند از: خودآگاهی، خودکارآمدی، خود دوستی، خود همبستگی، خودکارآمدی رهبری، شهرت رهبری، الگوسازی رهبری، خود افشایی، خودتعالی و خود فداکاری. به علاوه مؤلفه های بهسازی منابع انسانی، ایجاد آگاهی علمی و ارتقاء دانش کارکنان، شایسته سالاری، وجود مدیریت استعداد در سازمان، توسعه مهارت های انجام کار، ارتقاء قابلیت های کارکنان، به روز کردن اطلاعات کارکنان، مشارکت کارکنان، رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان، وجود نظام پاداش مبتنی بر عملکرد، حمایت سازمانی، غنی سازی و توسعه مشاغل و وجود جوسازمانی مناسب هستند. علاوه بر نتایج کلی، با استفاده از روش (IRP) به تحلیل چگونگی اثرگذاری شاخصه های هویت رهبری اصیل بر بهسازی منابع انسانی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان دهنده این بود که خودتعالی رهبری اصیل با کمک به رشد شخصیتی کارکنان، ایجاد نظام مدیریت استعداد، افزایش مهارت های کاری، ارتقا قابلیت های کارکنان و افزایش حمایت سازمانی موجب بهسازی منابع انسانی می شود.
۱۹.

شناسایی و اولویت بندی مولفه های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، اجرا شد. برای این منظور، از روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شد. در بعد کیفی، با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان (مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی)، مولفه های سرمایه مسیر شغلی شناسایی شدند. در بعد کمی، خبرگان میزان موافقت خود را با مولفه های شناسایی شده در قالب پرسشنامه و از طریق فن دلفی فازی، در دو مرحله نظرسنجی اعلام نمودند و تمامی 39 مولفه شناسایی شده توسط گروه دلفی تایید شدند. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی بوده که از طریق نمونه گیری هدفمند به شیوه قضاوتی، 15 مدیر ارشد به عنوان نمونه انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، مولفه های اعتماد بین فردی، رهبری، شبکه های سیاسی، تجربه چند زمینه ای و پیوندهای اجتماعی غیررسمی، به ترتیب پنج مولفه برتر سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی می باشند.
۲۰.

طراحی الگوی پاسخ گویی جبران خدمات مدیران ارشد دولتی

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۵
پژوهش فوق با هدف بررسی تاثیر سطح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد با توجه به نقش میانجی پاداش احتمالی در بین مدیران سازمان های دولتی شهر خرم آباد انجام گرفت. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی (میدانی و پیمایشی) قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علمی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی شهر خرم آباد است و از روش سرشماری بجای نمونه گیری استفاده شده است. الگوریتم تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزئی جهت سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. برازش مناسب هر دو بخش الگوریتم داده ها نشان دهنده قابل قبول بودن پرسشنامه ها و ساختار مکنون در سطح شاخص ها و سوالات مورد استفاده بود. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت سطوح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد سازمان های دولتی شهر خرم آباد است. این امر علی رغم تایید تاثیر مستقیم سطوح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد سبب تایید غیرمستقیم سطوح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد سازمان های دولتی شهر خرم آباد شد. تایید نقش میانجی پاداش احتمالی در تقویت رابطه سطوح پاسخگویی و جبران خدمت مدیران ارشد، نیاز به توجه هر چه بیشتر سازمان ها به برنامه ریزی جهت تقویت متغیر فوق را آشکار می سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان