سید احسان امیرحسینی

سید احسان امیرحسینی

مدرک تحصیلی: گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

طراحی مدل ساختاری توسعه فوتسال ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل ساختاری فوتسال فدراسیون فوتبال کارراهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 510
هدف پژوهش، طراحی مدل ساختاری توسعه فوتسال ایران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی بود که به صورت آمیخته کیفی و کمی انجام شد. نمونه گیری در بخش کیفی، براساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 18 نفر بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان کمیته فوتسال فدراسیون و هیأت های فوتبال، مدیران تیم های ملی و باشگاه های فوتسال بودند که به دلیل فقدان آمار دقیق، تعداد نمونه، 384 نفر تعیین شد که ابتدا به صورت تصادفی طبقه ای و سپس به صورت غیرتصادفی در دسترس، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن، علاوه بر کدگذاری مجدد توسط دو کدگذار، با آزمون آلفای کرونباخ، نیز تأیید شد (90/0α=). برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شد. یافته ها نشان داد که 30 شاخص در قالب مؤلفه های محیطی و تجهیزاتی، منابع انسانی، مالی و اقتصادی، عوامل ساختاری، کارراهه، تعاملات، نگرشی و حمایتی و فرایندهای اجرایی در توسعه فوتسال ایران وجود دارد و اثرگذار شاخص های شناسایی شده در توسعه فوتسال معنادار است. می توان گفت، استانداردسازی و افزایش سالن های فوتسال، توسعه و بهره وری منابع انسانی فنی، تخصصی و مدیریتی فوتسال، خصوصی سازی باشگاه ها و درآمدزایی پایدار به توسعه فوتسال کمک زیادی خواهد کرد.
۲.

مدل عوامل ایجاد کننده آنومی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آشوبناکی آنومی سازمانی ادارات ورزش و جوانان هنجارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 706
هدف: این پژوهش با هدف ارائه مدل عوامل ایجاد کننده آنومی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان ایران انجام شد. رویکرد این پژوهش مبتنتی بر روش شناسی کیفی است و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند و تجزیه و تحلیل آنها نیز بر اساس تحلیل مضمون انجام گرفت. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و گردآوری داده ها، به صورت میدانی بود. داده های مرحله کیفی بررسی 21 مقاله مرتبط، دو سند و مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با 15 نفر خبرگان مدیریت سازمانی و ورزش با روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری به دست آمد و کدگذاری شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان ادارت ورزش و جوانان ایران برابر با 2236 نفر بود که ابتدا به صورت تصادفی طبقه ای و سپس با استفاده از روش نمونه گیری غبر تصادفی در دسترس و براساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 328 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی ابزار اندازه گیری به صورت روایی محتوا و سازه مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتیجه بررسی و استخراج داده ها، 142 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده و مضامین فراگیر شامل عوامل درون سازمانی، عوامل نهادی، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی و هنجارها بود. نتیجه گیری: تمرکز مدیران بر مضامین به دست آمده و تلاش در راستای رفع ناهنجاری ها، اهداف متناقض، رفع تعارض ها و اقدامات مدیریتی سنجیده که منجر به رضایتمندی و بهبود عملکرد شود، موجب کاهش ناهنجاری و آنومی در ادارات کل ورزش و جوانان خواهد شد.
۳.

تدوین مدل مدیریت عملکرد تربیت بدنی وزارت نفت بر اساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 494 تعداد دانلود : 191
هدف پژوهش، تدوین مدل مدیریت عملکرد تربیت بدنی وزارت نفت بر اساس مدل تعالی سازمانی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و داده ها به صورت میدانی و به شیوه کیفی، بر اساس نمونه گیری هدفمند با انجام 22 مصاحبه عمیق از مشارکت کنندگان صاحب نظر در ورزش وزارت نفت جمع آوری و پس از هر مصاحبه، کدها استخراج شد. پس از مصاحبه هجدهم، پاسخ ها تکرار پاسخ های مصاحبه های قبلی بود؛ بنابراین مصاحبه ها قطع شد. تجزیه وتحلیل داده ها با شیوه دلفی انجام و مؤلفه ها و شاخص های مدیریت عملکرد تربیت بدنی وزارت نفت بر پایه اصول تعالی سازمانی شناسایی شد. یافته ها نشان داد که 12 مؤلفه و 37 شاخص در معیار توانمندسازها و 4 مؤلفه و 12 شاخص در معیار نتایج به توسعه مدیریت عملکرد تربیت بدنی وزارت نفت کمک می کند. می توان گفت که دستیابی به مؤلفه های توانمندساز موجب بهبود کیفیت زندگی کاری، بلوغ سیستم و توسعه بهره وری سازمانی در وزارت نفت خواهد شد.
۴.

طراحی الگوی جاری سازی استراتژی های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی ایران فدراسیون فوتبال کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 483 تعداد دانلود : 991
هدف این پژوهش، طراحی الگوی جاری سازی استراتژی های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. داده های پژوهش به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمّی، 75 نفر شامل مسئولان فدراسیون و هیئت های فوتبال و مدیران باشگاه های سطح اول فوتبال کشور و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان فوتبال بودند. به دلیل محدودیت اعضا، نمونه آماری با جامعه پژوهش برابر شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه تعیین مناظر استراتژی ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمّی از درصد فراوانی و در بخش کیفی از نظرهای خبرگان، روش استقرای منطقی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. یافته ها نشان داد در فوتبال کشور، پنج منظر مالی، بومی سازی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری وجود دارد. 33 هدف استراتژیک و 36 سنجه، تعیین شد و 39 اقدام و ابتکار تدوین شد. می توان گفت که اقداماتی از قبیل توانمندسازی و به روزرسانی دانش مدرسان و برگزاری کارگاه های کیفی توانمندسازی منابع انسانی در منظر رشد و یادگیری، تحقق استراتژی های منظر فرایندها را تسهیل خواهد کرد و به مسئولان برای احصای شاخص ها و استانداردهای فوتبال حرفه ای و طراحی و اجرای مدل بومی فوتبال حرفه ای کمک خواهد کرد. این مدل به دلیل ارتباط ب ین استراتژی ها با اهداف استراتژیک، سنجه ها و اقدامات و ابتکارات فدراسیون فوتبال در منظرهای مختلف، ع لاوه ب ر اج رای اس تراتژی، قابلی ت ایج اد زمینه تحقّ ق اهداف بلندمدت فوتبال کشور را دارد.
۵.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت ورزش الگوی ایرانی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 900
پژوهش حاضر با هدف ارائه بررسی عوامل موثر بر بهبود اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی طراحی گردید. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و برحسب شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان شهر شیراز بودند که به شکل مرتب در فعالیت های فیزیکی و ورزشی اوقات فراغت معمولی در اماکن عمومی، پارک ها، بوستان ها و ... شرکت داشتند که متاسفانه آمار دقیقی از تعداد آنان در دسترس نبود. لذا با توجه به فرمول کوکران در شرایط نامشخص بودن حجم جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش دردسترس و به صورت خوشه ای بر اساس مناطق جغرافیایی بود. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود. این پرسشنامه دارای 21 سؤال می باشد. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل تحلیل عاملی اکتشافی بود. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس-پس اس اس نسخه 20 استفاده گردید. پژوهش حاضر نشان داد که پس از بررسی های انجام شده عوامل موثر بر بهبود بهبود اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی در چهار دسته شامل عوامل فنی، عوامل اجتماعی، عوامل روانی-جسمی و عوامل انسان شناختی دسته بندی شدند.
۶.

تدوین الگوی عوامل فردی-روانی و فرهنگی مؤثر بر جانشین پروری در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی جانشین پروری وزارت آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 910
هدف پژوهش، تدوین الگوی عوامل فردی–روانی و فرهنگی مؤثر بر جانشین پروری در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و با روش آمیخته کمی و کیفی و در چارچوب مطالعات توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری 15 نفر از خبرگان و در بخش کمی، کلیه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی و سلامت معاونت تربیت بدنی سلامت وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل تابعه بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با فرمول کوکران، تعداد 400 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته که با روش دلفی حاصل و شامل 27 عامل مؤثر بر توسعه جانشین پروری بود. روایی آن را 10 نفر از خبرگان تأیید کردند و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (93/0= α). تحلیل داده ها به روش دلفی و تحلیل مسیر رگرسیون و برای معناداری از رویه بوت استراپ و برای مشخص کردن میزان اثر از ضرایب مسیر استفاده شد. برای سنجش روایی با نرم افزار پی.ال.اس از روش همگرایی و افتراقی استفاده شد. براساس یافته ها و نظرات خبرگان، الگوی احصا شده نظام مدیریت جانشین پروری شامل پنج آیتم فرهنگ سازی سیستمی، بسترسازی، عوامل فردی-روانی، عوامل سازمانی، عوامل فرآیندی و 27 زیر شاخص است. می توان گفت که بستر سازی فرهنگی، استقرار نظام مدیریت استعداد و تحکیم شایسته سالاری در چارچوب آموزش و توسعه مهارت ها و به کارگیری نظام ارزیابی عملکرد به توسعه جانشین پروری کمک فراوانی خواهد کرد
۷.

طراحی الگوی موانع توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس بر اساس مدل یابی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران دبیران تربیت بدنی مدارس مدل ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 842
هدف تحقیق، طراحی الگوی موانع توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس کشور، بر اساس مدل یابی ساختاری تفسیری بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت میدانی و به روش تحقیق آمیخته انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، مسئولین اداره تربیت بدنی و رئیس گروه تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، برابر با 80 نفر و در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 18 مانع توسعه دبیران بود که روایی آن توسط 7 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (85/0=α). برای سطح بندی موانع از نظرات خبرگان، درصد فراوانی و روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج نشان داد که 18 مانع، فراروی توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس ایران وجود دارد. همچنین موانع کم توجهی مدیران به اهداف و راهبردهای علمی جهت ارتقای دبیران و سیستم و برنامه های آموزشی نا کارآمد در سطح زیربنایی قرار گرفتند. بنابراین مسئولان بایستی با تمرکز بر راهبردهای علمی توسعه دبیران و تغییر در سیستم و محتوای آموزشی، نسبت به توسعه حرفه ای مهارت های دبیران اقدام کنند.
۸.

طراحی مدل شایستگی مدیران در حوزه ورزش حرفه ای بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 397
هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین و طراحی مدل شایستگی مدیران در حوزه ورزش حرفه ای بر اساس الگوی اسلامی ایرانی اسلامی انجام شد. روش: تحقیق حاضر کاربردی است و به روش کیفی- کمّی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران وزارت ورزش، مدیران فدراسیونها، اساتید دانشگاه و فعالان در ورزش از سراسر کشور بود. نمونه گیری در این پژوهش به شیوه گلوله برفی بود که به صورت هدفمند و غیر تصادفی انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 22 نفر از اساتید خبره(چهار زن و 18 مرد) بود که در زمینه فعالیتهای پژوهشی و اجرایی فعالیت داشته اند. یافته ها: از داده های خام اولیه، 1303 نکته کلیدی در قالب 320 مفهوم انتزاعی، ضمن کدگذاری باز، استخراج و مفاهیم مذکور در قالب 24 مقوله فرعی و پنج مقوله اصلی دسته بندی شدند. در مرحله بعدی مقولاتی شامل شرایط علّی(علل موجده پدیده اصلی)، راهبردها(بستر و حوزه راهبردی)، شرایط زمینه ای(شرایط بسترساز خاص مؤثر بر راهبردها)، شرایط مداخله گر(شرایط بسترساز عام در راهبردها) و پیامدها(رهاورد و بستر به کار بستن راهبردها) به طور نظری به هم ارتباط داده شدند. در نهایت، طی فرایند کدگذاری انتخابی، گزاره های حکمی یا قضایای پژوهش که بر روابط درونی مقوله ها اشاره دارند، شکل گرفتند. نتیجه گیری: ویژگی و شایستگی مدیران بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به دلیل همخوانی با محیط و سازمانهای ورزشی ایران، از تطابق بیشتری با محیط داخلی ایران برخوردار است و می تواند در موفقیت سازمانها نقش اساسی ایفا کند.
۹.

طراحی مدل ساختاری – تفسیری عوامل مؤثر بر فساد اداری - مالی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 59
یکی از مهمترین آفت ها در هر جامعه ای فساد اداری - مالی است. سازمان های ورزشی به سبب حیطه وسیع عملکرد و چارچوب فعالیت آنها در سطح جامعه، همواره در معرض ریسک بالای وقوع فساد هستند. این مقاله ابعاد و شاخص های اصلی مؤثر بر فساد اداری - مالی در ادارات کل ورزش و جوانان را از طریق مدل سازی ساختاری – تفسیری شناسایی و تحلیل کرده است. تحقیق حاضر از نظر، هدف کاربردی و گردآوری داده ها توصیفی از نوع کیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری شامل هجده نفر از خبرگان بود. ابتدا ابعاد و شاخص های فساد اداری - مالی براساس مطالعه ادبیات و تحلیل محتوایی و مقایسه ای پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان و متخصصان شناسایی و سپس با استفاده از متدولوژی تحلیلی نوین و مدل ساختاری – تفسیری روابط بین ابعاد و شاخص های فساد اداری - مالی تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شده است. در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مشخص شده است. یافته های مقاله نشان داد که عوامل در چهار سطح قرار گرفته اند، به طوری که عوامل کنترل و نظارت، مدیریتی و مزایای مالی در سطح زمینه ای و عوامل شفافیت و قانونگرایی در سازمان در رأس مدل قرار گرفته اند. با توجه به یافته ها باید مسئولان بر مؤلفه های برنامه ریزی دقیق، توسعه عملکرد و رشد و یادگیری سازمانی برای توسعه مدیریت اقدام کنند و نسبت به احصای شاخص های ارزیابی، پرورش ارزیابان متخصص و بازدیدهای میدانی اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین احصای شاخص های نظام پاداش و پیاده سازی بر اساس آنها را در دستور کار خود قرار دهند.
۱۰.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر سایش اجتماعی متأثر از تغییرات اجتماعی در تربیت بدنی آموزش و پرورش با رویکرد ساختاری تفسیری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش و پرورش تربیت بدنی تغییرات اجتماعی سایش اجتماعی منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 384
هدف پژوهش، طراحی مدل عوامل موثر بر سایش اجتماعی متأثر از تغییرات اجتماعی در تربیت بدنی آموزش و پرورش با رویکرد ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها، آمیخته کمی و کیفی از لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها برابر با 384 نفر بود تعداد 181 نفر به صورت تصادفی ساده بر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در بخش کیفی تعداد 18 نفر از خبرگان بر اساس تخصص، تجربه، تسلط نظری، دسترسی و تمایل به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و فرم خودتعاملی ساختاری شامل 13 عامل مؤثر بر سایش اجتماعی بود روایی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (85/0=α). همچنین جهت مدل یابی عوامل از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها نشان داد عوامل در هفت سطح قرار گرفتند. عوامل درگبری شغلی، ضعف انگیزش و تعارض شغلی در سطح اول صعف مدیریت در پایین ترین سطح قرار گرفتند. پرهیز از سیاسی کاری، توسعه عدالت سازمانی و رفع ضعف های مدیریتی بر دیگر کاهش دیگر عوامل سایش اجتماعی تأثیر گذار است در نهایت منجر به کاهش درگبری شغلی، ضعف انگیزش و تعارض شغلی در تربیت بدنی آموزش و پرورش خواهد شد.
۱۱.

واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعه به کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی (یک مطالعه آمیخته اکتشافی با روش فراترکیب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسائل اجتماعی و فرهنگی انرژی سبز اماکن ورزشی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 584
این پژوهش با هدف واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعه به کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی انجام شد. روش انجام شدن پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی به منظور شناسایی ابعاد نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی بر توسعه به کارگیری انرژی سبز از روش فراترکیب استفاده شد. در بخش کمّی ابتدا با نظرسنجی از خبرگان روایی مدل تأیید شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به بررسی برازش مدل پرداخته شد. در مرحله فراترکیب، جامعه بررسی شده، پایان نامه ها و مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع (35 مورد)، در نظرسنجی از خبرگان، نُه نفر از خبرگان صاحب نظر در حوزه انرژی سبز و جامعه شناسی و در مرحله تحلیل عاملی، مدیران و کارشناسان سازمان انرژی های تجدیدپذیر، مدیران و کارشناسان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و واحدهای تابع، مدیران و کارشناسان واحد عمرانی وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و خبرگان دانشگاهی (590 نفر) بودند. روش نمونه گیری در مرحله اول کل شمار، در مرحله دوم هدفمند و در مرحله تحلیل عاملی طبقه ای بود که براساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، 235 نفر محاسبه شد. یافته های فراترکیب نشان داد آگاهی و نگرش به انرژی سبز، مشروعیت و پذیریش اجتماعی انرژی سبز، وجود مؤسسات مردم نهاد حامی محیط زیست و انرژی سبز، یک پیشرو و مسائل فرهنگی، از عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر به کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی هستند. روایی مدل به روش سیگمای شمارشی 0.897 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. به طورکلی می توان نتیجه گرفت، در کنار فراهم شدن زیرساخت های انرژی سبز، پذیرش اجتماعی شرط لازم برای توسعه به کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی است که با افزایش آگاهی و تغییر نگرش با استفاده از مؤسسات مردم نهاد، شبکه های اجتماعی و فرهنگ سازی حاصل می شود.
۱۲.

بررسی تأثیر مشارکت در ورزش همگانی بر سالم زیستی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت ورزشی ورزش همگانی سالم زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 77 تعداد دانلود : 516
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشارکت در ورزش همگانی بر سالم زیستی دانشجویان طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های پیمایشی بود. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت میدانی بود. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های استان فارس شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور استان فارس بود که در فعالیت های ورزش همگانی فعالیت منظم دارند. به منظور تحلیل داده های پژوهش حاضر از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد مشارکت در ورزش همگانی بر سالم زیستی دانشجویان تأثیر معناداری دارد. بدین منظور بهبود مشارکت در ورزش همگانی سبب بهبود سالم زیستی دانشجویان می گردد.
۱۳.

ارائه الگوی مدیریت پیش کنشی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش کنشی رقابت پذیری وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 846 تعداد دانلود : 813
هدف تحقیق، ارانه الگوی مدیریت پیش کنشی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد ساختاری تفسیری بود. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی است و داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، شامل شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، برابر با 65 نفر و بودند. به دلیل محدود بودن اعضا، جامعه آماری با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق در بخش اول، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن، با آزمون آلفای کرونباخ، تأیید شد (92/0α=). ابزار تحقیق در بخش دوم، پرسشنامه خودتعاملی ساختاری بود و جهت مدل یابی از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری و تجزیه و تحلیل میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد که در الگوی مدیریت پیش کنشی وزارت ورزش و جوانان 10 مؤلفه و 50 زیر مؤلفه وجود دارد و مؤلفه های نقشه راه و مدیریت مسیر پیشرفت و دانش، مهارت و توانایی در سطح زیربنایی و مؤلفه های توسعه رقابت پذیری و ایجاد آمادگی برای تغییر در رأس مدل قرار گرفتند. استقرار مدیریت دانش و مهارت در وزارتخانه در چارچوب نقشه راه و برنامه مدون بر تقویت و یا ایجاد توسعه شغلی، خلاقیت و نوآوری و اجتماعی سازی کارکنان ایفای نقش نموده و توسعه رقابت پذیری و تغییر در این سازمان هموار خواهد شد.
۱۴.

تحلیل گسترش عملکرد کیفیت در المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات گسترش عملکرد کیفیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 152 تعداد دانلود : 795
هدف از انجام این تحقیق بررسی و پیاده سازی مدل گسترش عملکرد کیفیت در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش بود. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، مدیران مدارس مجری، معلمین تربیت بدنی و معاونین پرورشی و تربیت بدنی مدارس مجری طرح و مدیران کل استان ها در سال تحصیلی 97-96. نمونه آماری نیز در مرحله مصاحبه به صورت ملاکی انتخاب شد. در بخش کمی تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای استفاده شد که بر حسب جدول حجم نمونه مورگان تعداد 420 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردید و با استفاده از پرسش نامه استاندارد پاراسورامان و همکاران مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، مهم ترین نیازهایی که از مرحله مصاحبه و تجزیه و تحلیل پرسش نامه به دست آمده بودند طبق نظر گروه کانونی به عنوان صدای مشتریان به خانه کیفیت راه یافتند و در ادامه 3 ماتریس گسترش عملکرد کیفیت، طبق پروتکل سازگار شده برای سازمان های خدماتی طراحی شدند و ویژگی های خدمت، عملیات کلیدی فرایند و الزامات عملیات المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شناسایی و تنظیم شدند. در نهایت با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای ارائه شد که مهم ترین آن ها به ترتیب اولویت بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه های المپیاد، تشکیل انجمن های ورزشی درون مدرسه ای و فعال سازی آنان، ارائه گزارش کمی و کیفی المپیاد در جلسه والدین می باشند.
۱۵.

طراحی و تدوین استراتژی های توسعه فوتبال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 423
هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی های توسعه فوتبال کشور است که با روش آمیخته (کمّی و کیفی) و به شیوه مطالعات استراتژیک انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی، 75 نفر از مسئولان فدراسیون، مدیران باشگاه های سطح اول و خبرگان آگاه به فوتبال و در بخش کیفی 14 نفر از مدیران و خبرگان فوتبال کشور بودند. به دلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه پژوهش با جامعه آماری برابر شد. برای جمع آوری اطلاعات تحقیق، از اسناد بالادستی، پیشینه پژوهش، نظرهای خبرگان و پرسشنامه عوامل محیط درونی و بیرونی و برای تعیین موقعیت استراتژیک از ماتریس های عوامل داخلی و خارجی بهره گیری شد. برای تدوین استراتژی ها از روش تجزیه و تحلیل سوات و برای اولویت بندی استراتژی ها از روش برنامه ریزی استراتژیک کمّی استفاده شد. یافته ها نشان داد فدراسیون فوتبال دارای شش قوت، هشت ضعف، شش فرصت و هفت تهدید است. درنهایت موقعیت استراتژیک فدراسیون، محافظه کارانه به دست آمد و 11 استراتژی طراحی و اولویت بندی شد که باید برای پی ریزی و توسعه سنجیده فوتبال حرفه ای، استاندارد سازی و خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای فوتبال اقدام هایی انجام شود و طراحی و استقرار مدیریت عملکرد ارکان فدراسیون و ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز طراحی منشور اخلاقی توسعه و ترویج آن در سطوح پایه، قهرمانی، حرفه ای و هواداری در دستور کار قرار گیرد.
۱۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی روش دلفی گردشگری الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 468
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل گردشگری الکترونیک در ایران می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی بودکه در دو مرحله اجرا شد. درمرحله اول با بررسی ادبیات پیشینه مرتبط با این زمینه و مصاحبه با محققان با روش تحلیل کیفی به نظرسنجی پراخته شد، در مرحله دوم با روش دلفی با نظرسنجی از 100 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی وگردشگری در سطح کشور تا محدوده توافق نظری اجرا شد. عمل پردازش داده های حاصل از پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار23SPSS صورت گرفته است. در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته با تکنیک دلفی[1] با ضریب توافق W کندال[2] درسطح معناداری 04/0 بدست آمد که نشانگر تأیید روایی و پایایی داوران است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برای کنترل تناسب داده ها همچون مقدار عددی آماره کمو[3] و آزمون بارتلیت[4] محاسبه شده است. همچنین در بخش آمار استنباطی از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد و با دوران متعامد از روش وریمکس[5]، عوامل استخراج شدند، سپس با بررسی مولفه های گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران عوامل اولویت بندی شد که در بالاترین سطح : توسعه گردشگری ورزشی با 02/0 معناداری، در سطح دوم: ساختار فناوری اطلاعات، مدیریت و برنامه ریزی، قوانین و سیاستگذاری با 03/ معناداری، و در سطح سوم: فرهنگ سازی و تبلیغات، امکانات و توان مالی با 05 /0 معنا داری قرار دارند.   
۱۷.

طراحی و تدوین برنامه استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژیک برنامه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 297
این پژوهش با هدف طراحی برنامه استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که بر مبنای فرایند مطالعات استراتژیک انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارشناسان و استادان آگاه در خصوص منابع انسانی، برابر با 65 نفر تشکیل داد. نمونه آماری برابر با جامعه آماری (کل شمار) بود. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی بود که به صورت آمیخته کمی و کیفی انجام گرفت. همچنین جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه باز و بسته و مصاحبه با اعضای جامعه تحقیق تا حد اشباع نظری انجام شد. سپس در شورای راهبری جمع بندی و نهایی گردید. روایی پرسشنامه بسته توسط اساتید مدیریت ورزشی تایید شد و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.86 محاسبه گردید. در مجموع 14 قوت، 7 ضعف، با 9 فرصت و 7 تهدید احصاء گردید و به لحاظ موقعیت استراتژیک، جایگاه تهاجمی به دست آمد. برای تدوین استراتژی ها از روش تجزیه و تحلیل سوات استفاده گردید. از تحلیل و مقایسه عوامل درونی و بیرونی در مجموع 8 استراتژی تدوین گردید. برای اولویت بندی استراتژی ها از تکنیک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده شد. استراتژی های موقعیت استراتژیک نشان داد که وزارت ورزش و جوانان می بایست در خصوص طراحی نظام توسعه و توانمند سازی مدیران و کارکنان، معیارها و شاخص های استاندارد جهت جذب نیروهای مورد نظر و ایجاد و استقرار طرحی در زمینه تعدیل نیرو، اقدام لازم را انجام دهد.
۱۸.

تحلیل کیفیت خدمات در المپیادهای ورزشی درون- مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش بر مبنای مدل سروکوال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت کیفیت خدمات فن کیفیت خدمات (سروکوال) المپیاد ورزشی درون - مدرسه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 446
هدف این تحقیق بررسی و تحلیل شکاف میان کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده از خدمات ارائه شده از سوی مشتریان بر مبنای مدل سروکوال در المپیاد ورزشی درون- مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش بوده و روش انجام آن کمّی است. جامعه آماری تحقیق همه دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، مدیران مدارس مجری، معلمان تربیت بدنی و معاونان پرورشی و تربیت بدنی مدارس مجری طرح المپیاد و مدیران کل استانها، معاونان تربیت بدنی و سلامت استانها و رؤسای ادارات تربیت بدنی استانها در سال تحصیلی 97-1396 بودند. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای استفاده شده است که بر حسب فرمول حجم نمونه کوکران 420 نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شدند و با پرسشنامه محقق ساخته که بر مبنای پرسشنامه استاندارد سروکوال پاراسورامان و همکاران (1988) تهیه شده بود، مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج آمار استنباطی نشان داد که در بعد همدلی، پاسخگویی و اطمینان و تضمین دانش آموزان، مدیران و کارکنان از کیفیت خدمات المپیاد ورزشی درون- مدرسه ای راضی بودند ولی در ابعاد فیزیکی و قابلیت اعتماد، انتظارات دانش آموزان، مدیران و کارکنان از درک آنها از وضعیت موجود بیشتر است و انتظار و توقع بیشتری از آموزش و پرورش در زمینه کیفیت خدمات المپیاد ورزشی درون- مدرسه ای دارند. علاوه بر این انتظارات و ادراکات مشتریان نیز رتبه بندی شدند.
۱۹.

شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی با استفاده از رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی نطریه ی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 161 تعداد دانلود : 262
هدف این پژوهش بررسی و شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی است. روش پژوهش برخاسته از نظریه داده بنیاد برای تبیین و تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه های اکتشافی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری و کارافرینان ورزشی که در این زمینه صاحبنظر بودند. روش نمونه گیری نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بود. ابزار گردآوری یافته ها از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. در تحلیل یافته ها از تحلیل محتوا و احصاء مضامین در مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. با استناد به ادبیات پژوهش و یافته های اکتشافی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی به عنوان پدیده محوری بود. بر  اساس بررسی به عمل آمده اشتغال پذیری سازه ای چند بخشی است که متاثر از  مجموعه ای از عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، خصوصیات و قابلیت ها، شرایط علی، راهبرد و پیامدهایی است و در دنیای کنونی در صورتی که دانش آموختگان به این مهارت مجهز نشوند، موفّق به یافتن شغل نخواهند شد.  بنابر این بهسازی منابع انسانی دانشگاه، بازبینی کتب درسی، تقویت کارآفرینی، آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار ، ارتق ای توانمندی های مهارت های شغلی و حرف ه ای دانش آموختگان و ارتق ای کمی و کیفی رویدادهای مرتبط ب ا اشتغال می توانند در اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی کمک کننده باشد.
۲۰.

ارائه مدل گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات گردشگری الکترونیک گردشگری ورزشی مدل سازی ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 177 تعداد دانلود : 466
هدف این تحقیق ارائه مدل گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران با رویکرد ISM و از نوع کاربردی می باشد. روش شناسی تحقیق از نوع توصیفی – اکتشافی و مبتنی بر مدل سازی ساختاری-تفسیری می باشد که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید خبره دانشگاهی در رشته مدیریت ورزشی با گرایش تحقیقی گردشگری ورزشی کشور ایران به تعداد80 نفر میباشد. درگام اول پژوهش بر اساس نظر متخصصان، وضعیت گردشگری ورزشی الکترونیک ایران شناسایی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و جدول مورگان تعداد65 نفر بعنوان نمونه اولیه تعیین شدند. ابزارتحقیق این گام شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی توسط نرم افزار SPSS 22 انجام گرفت و با استفاده از آمار توصیفی و آماراستنباطی و اجرای تحلیل عامل اکتشافی، عوامل به شکل کیفی استخراج شدند و سطح معناداری مؤلفه ها، 04/0 بدست آمد. در گام دوم 10 نفر از اساتید خبره دانشگاهی، نمونه آماری رویکرد ساختاری- تفسیری را تشکیل دادند و پرسشنامه محقق ساخته با روش مقیاس زوجی و نرم افزار متلب 2014 اجرا گردید. مدل سازی ساختاری-تفسیری در شش مرحله انجام شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران با مدل سازی ساختاری- تفسیری در سه سطح قرارگرفتند. در سطح یک: توسعه گردشگری ورزشی، سطح دو: فرهنگ سازی و تبلیغات، سطح سه: ساختار فناوری اطلاعات، مدیریت و برنامه ریزی، قوانین و سیاستگذاری، امکانات و توان مالی قرار گرفتند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان