مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی اسفند 1394 شماره 34 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک (ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید صنعت پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۶۱۹
دردنیایامروزبقایبلندمدتیککسب وکاربهقدرتوتواناییآنبنگاهبرایمعرفیموفقمحصولات جدیدش به بازاروابستهاست. وجودبعضیازعواملپیشبرندهتوسعهمحصولجدیددرصنعت پوشاک ورزشی باعث اهمیت یافتن توسعهمحصولجدیددراینصنعتشدهاست. هدف این مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت پروژه های توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک ورزشی است. در مرحله اول، عوامل مهم درپژوهش هایپیشینموردبررسی قرار گرفت، سپس با خبرگان صنعت باتجربه بالاتر از ۱۵ سال از روش گلوله برفی، مصاحبه به عمل آمد، در ادامه شاخص ها و عوامل اصلی کدگذاری و شناسایی شده و درنهایت با تهیه پرسش نامه بسته، در بین جامعه موردنظر با ۸۰ نمونه، نظر مدیران باتجربه کمتر از ۱۵ سال با استفاده از روش تصادفی ساده، در رابطه با این موارد سنجیده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شش عامل، به ترتیب اولویت، بازاریابی و فروش، تیم توسعه محصول، تکنولوژی، طراحی و تولید، توانایی سازمانی و تجاری سازی شناسایی و شاخص های کلیدی هریک از عوامل را بررسی و رتبه بندی نموده و از طریق نرم افزار اس پی اس اس مطلوبیت هریک با استفاده از آزمون تی-تست تک نمونه ای سنجیده و با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شده اند، درنهایت از طریق لیزرل برازش مدل مفهومی در حد مطلوب ارزیابی شد و عامل تکنولوژی با بار عاملی۲۵/۰ مورد تائید قرار نگرفت که حاکی تأثیر کم این عامل در این صنعت می باشد.
۲.

نقش رسانه های ورزشی در شکل گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی فوتبال هواداران شهرآورد رسانه ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۵۳۲
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه های ورزشی در شکل گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد فوتبال پایتخت می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی انجام شده است، از نوع مطالعات هم بستگی می باشد و با توجه به هدف، در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری آن را کلیه تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای شهرآورد فوتبال پایتخت در شهریور ماه 1391 به ورزشگاه آزادی آمده بودند تشکیل دادند. از آن جا که حجم جامعه آماری بیش از ۷5000 نفر بود، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 384 نفر انتخاب شد. نتایج نشان داد بین متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش همبستگی وجود دارد به طوری که داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل پژوهش هستند. همچنین، نتایج نشان داد زیز مؤلفه فرهنگ سازی پیش بینی کننده قوی تری نسبت به زیر مولفه های مشارکت اجتماعی ،آموزشی و اطلاع رسانی رفتار شهروندی می باشد. به عبارت دیگر رسانه های ورزشی نقش مهمی در شکل گیری رفتارشهروندی هواداران ایجاد می کند که در نهایت باشگاه ها می توانند از مزایای ایجاد رفتارشهروندی هواداران به نفع خود استفاده کنند.
۳.

کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکت های تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه داده بنیاد شرکت های تولیدی ورزش کسب مزیت رقابتی چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۶۶۷
لازمه واکنش مؤثر و مفید به تغییرات محیطی و کسب مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی ورزشی، دستیابی به چابکی سازمانی است. این پژوهش کیفی با هدف غایی کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکت های تولیدی ورزشی با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور مصاحبه باز با 12 نفر از مدیران شرکت های تولیدی ورزشی شهر تهران به صورت فردی و گروهی بعمل آمد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا نسخه 11،طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بدست آمد، بطوریکه طی فرآیند کدگذاری باز مقوله هایی شامل: شرایط علی، مقوله های محوری، اقدامات و راهبرد ها، عوامل مداخله گر و پیامدهای ناشی از چابکی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی (عوامل برون و درون سازمانی)، مقوله محوری (کسب مزیت رقابتی، انطباق شرکت با نیازهای مشتریان، مهندسی مجدد، انطباق پذیری با محیط، قدرت پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت)، راهبرد های کنش و کنش متقابل (در حوزه های: تولید، بازاریابی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و دانش)، عوامل مداخله گر (محیطی، سازمانی و مدیریتی) و پیامدهای چابکی (پیامدهای: اقتصادی، تولیدی، اجتماعی، بازاریابی، مالی، انسانی، و برند و نشان تجاری) در شرکت های تولیدی ورزشی در قالب پارادایم کدکذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شده؛ در نهایت، گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش تدوین گردید.
۴.

ارتباط خطر ادراک شده مالی زمانی با مقاصد مصرف تماشاچیان ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده ورزشی خطر مالی زمانی ادراک شده مقاصد رفتاری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۴۲۰
یکی از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان ورزشی، خطر ادراک شده می باشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر خطر مالی زمانی ادراک شده بر مقاصد رفتاری مصرف کنندگان ورزشی (قصد حضور، پیشنهاد به دیگران، خرید کالاهای تیم و مصرف رسانه ای) می باشد. این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه ای می باشد که روایی محتوای و سازه و پایایی آن تعیین گردید. جامعه آماری آن را دانشجویان پسر دانشگاه آزاد ساوه (4000 نفر) تشکیل دادند که با توجه به جدول مورگان، 359 نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که بین خطرات مالی زمانی با قصد حضور، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد؛ اما با قصد مصرف رسانه ای، ارتباطی مثبت و معنادار دارد. همچنین، بر مبنای یافته ها مشخص می شود که بین خطرات مالی زمانی با پیشنهاد به دیگران و قصد مصرف کالاهای تیم ارتباط معناداری وجود ندارد.
۵.

بررسی رابطه ابعاد زیباشناختی و کیفیت خدمات با وفاداری در مشتریان استخرها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات وفاداری مشتریان استخر زیبایی شناختی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۶۴۴
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابعاد زیباشناختی و کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان استخرهای دولتی و خصوصی استان مازندران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پژوهش های همبستگی که به صورت میدانی انجام شده است. 380 نفر از مشتریان استخرهای دولتی و خصوصی به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه زیباشناسی سلیمانی با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود، پرسشنامه کیفیت خدمات لیو و پرسش نامه وفاداری لیم مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آنتروپی به وسیله نرم افزار آماریاس. پی اس. اس نسخه 20 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین زیبا شناختی و زیر مجموعه های آن، کیفیت خدمات و زیرمجموعه های آن با وفاداری در جامعه تحت بررسی رابطه معنادار وجود دارد. بین سن آزمودنی ها با وفاداری در جامعه تحت بررسی رابطه معنادار وجود ندارد. بین میزان وفاداری مشتریان زن و مرد در جامعه تحت بررسی اختلاف معناداری وجود دارد. بین میزان وفاداری مشتریان بر حسب میزان تحصیلات در جامعه تحت بررسی اختلاف معنا داری وجود ندارد. بین ابعاد مختلف زیباشناختی در استخرهای سرپوشیده تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین ابعاد مختلف کیفیت خدمات در استخرهای سرپوشیده تفاوت معنا داری وجود ندارد. همچنین با توجه به وزن ابعاد مورد بررسی،کیفیت خدمات در وفاداری مشتریان به استخرهای ورزشی در مقایسه با ابعاد زیباشناختی در اولویت قرار ندارد.
۶.

استاندارد سازی پرسش نامه مؤلفه های مؤثر بر خرید روزنامه ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استاندارد سازی پرسش نامه روزنامه ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۷
هدف از پژوهش حاضر، استاندارد سازی پرسش نامه خرید روزنامه ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان زن و مرد بالای 18 سال دکه های روزنامه فروشی شهر تهران با حداقل یک سال سابقه خرید روزنامه ورزشی تشکیل دادند که در نهایت، پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها، در نهایت تعداد 344 پرسشنامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. یافته ها حاکی از این است که مجموع 33 گویه طراحی شده در مقیاس لیکرت، از چهار عامل محتوا، شکل و ظاهر، شهرت و سابقه و تیتر اشباع شده است. این چهار عامل در مجموع قادر هستند 9/74 درصد از واریانس کل را تبیین کنند. علاوه براین، در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط به غیر از سؤال 16، تمامی سؤالات رابطه معنا داری با عامل خود دارند و می توانند پیشگوی خوبی برای آن باشند. در ارتباط با روابط عامل ها با مفهوم ""خرید روزنامه ورزشی"" نیز نتایج نشان می دهد که تمامی عامل ها توانسته اند پیشگوی خوبی برای این مفهوم باشند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل ""خرید روزنامه ورزشی"" مورد تأیید قرار می گیرد.
۷.

ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش اداره کل ورزش و جوانان استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه ساختاری سرمایه اجتماعی مدیریت دانش دانش سازمانی سرمایه رابطه ایی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۲
هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن را کلیة کارشناسان این اداره، در سال 1392 تشکیل دادند (137N=). با توجه به جدول کوکران، 103 نفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل می دهند (103n=). ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بود که ضریب پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب (826/0α=) و (857/0α=) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش اداره کل در سطح پایینی قرار دارد. همچنین سرمایه اجتماعی رابطة مثبت و معناداری با مدیریت دانش دارد. همچنین بین ابعاد سرمایه اجتماعی با تمامی ابعاد مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین (سرمایه اجتماعی)، 52 درصد تغییر در میزان مدیریت دانش را تبیین می نمایند. با عنایت به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود، مسئولان و سیاست گذاران اداره کل ورزش و جوانان توجه خاصی به عامل سرمایه اجتماعی کارکنان و ارائه شیوه های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و دانش سازمان در جهت نیل به یک سازمان یادگیرنده را داشته باشند.
۸.

بررسی موانع استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع کودکان دوچرخه سواری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۱
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله ای برای حمل و نقل شهری دربین کودکان از دیدگاه مادران خود بود. روش پژوهش توصیفی از نوع کاربردی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مادران خانواده های ایرانی بود که متاسفانه اطلاعاتی در مورد تعداد آنان وجود نداشت. با توجه به نبود ابزار استاندارد در این زمینه، ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته ای با 14 سوال اصلی بود که پس از تأیید روایی صوری و سازه و پایایی (86/0=α) به صورت انتخاب خوشه ای چند مرحله ای توزیع گردید. داده های 5863 پرسش نامه برگشتی توسط نرم افزار اس. پی. اس. اس و با از آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مادران ""عدم مهارت کافی برای دوچرخه سواری"" با میانگین رتبه ای (79/9) و "" نبود مسیر های مخصوص دوچرخه سواری"" با میانگین رتبه ای (11/9) به ترتیب مهم ترین مانع و ""کاهش شأن اجتماعی در اثر دوچرخه سواری"" کم اهمیت ترین مانع از دید گاه مادران بود. بنابراین لزوم برنامه ریزی مناسب جهت برچیدن موانع اساسی دوچرخه سواری کودکان لازم و ضروری می باشد.
۹.

بازاریابی اینترنتی در باشگاه های فوتبال: ارزیابی کیفیت وب سایت باشگاه های موفق فوتبال ایران و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال وب سایت بازاریابی اینترنتی باشگاه های موفق

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۴۹۸ تعداد دانلود : ۶۱۸
هدف این پژوهش، بررسی وضعیت بازاریابی اینترنتی و ارزیابی کیفیت وب سایت های باشگاه های موفق فوتبال ایران و اروپا بود. روش پژوهش توصیفی بوده و بر پایه مدل ارزیابی کیفیت وب سایت میراندا و همکاران(2009) در محیط ورزش انجام شد و به بررسی سهولت دسترسی، سرعت، مسیریابی و محتوای وب سایت ها پرداخت. روایی و وزن دهی عوامل مدل، توسط اساتید رشته مدیریت و مدیریت ورزش انجام گردید. نمونه پژوهش، وب سایت 30 باشگاه موفق فوتبال در لیگ برتر ایران و لیگ های مهم اروپا شامل: لیگ برتر انگلیس، بوندسلیگا آلمان، لالیگا اسپانیا، سری آ ایتالیا، لوشامپنه فرانسه بود. نتایج پژوهش نشان داد، وب سایتهای باشگاههای فوتبال ایران به جز در بخش محتوای ارتباطی و سرعت دسترسی به سایت، در سایر عوامل(محتوای تبادلی، اطلاعاتی،تبلیغاتی و قابلیت مسیریابی در سایت)کیفیت پائین تری از وب سایتهای باشگاههای موفق فوتبال اروپا داشتند. در میان 30 وب سایت مورد بررسی، وب سایت باشگاه چلسی بالاترین میانگین کیفیت و باشگاه ذوب آهن اصفهان کمترین کیفیت را بر اساس شاخص مورد نظر دارا بودند. لذا به مدیران باشگاههای فوتبال ایران توصیه می شود با تدوین راهبردها و سیاستگذاری مدون از فرصت های بازاریابی که این رسانه برای به جریان انداختن درآمد و برقراری ارتباط با هواداران و حامیان در اختیار آنها قرار می دهد، به نحو موثر استفاده نمایند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰