مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی بهمن و اسفند 1398 شماره 58 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور با رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام ورزش نقش های مدیریتی مدیران زن آینده پژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 556
هدف از انجام این پژوهش، ارائة نقش آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور با رویکرد آینده پژوهی بود. روش پژوهش ازنظر سطح، راهبردی، ازلحاظ نوع، کیفی، ازحیث راهبردی، فرایندی، ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث زمان، آینده نگر بود. جامعة آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (18 نفر) و جامعة اطلاعاتی (39 نسخه) بود. ابزار پژوهش شامل سه روش مطالعة کتابخانه ای، مصاحبه و تکنیک دلفی بود. روایی ابزارها براساس اعتبار علمی و حقوقی نمونة آماری، ارزیابی محتوایی متخصصان و ضرایب توافق بین خبرگان مطلوب ارزیابی شد. از روش های کدگذاری و تحلیل سیستمی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. نتایج نشان داد که چارچوب کلی آینده پژوهی مدیریت زنان در ورزش، مشتمل بر چهار لایة فرصت یابی آینده، تحلیل گلوگاه ها، راه یابی آینده نگر و اجرا و بازنگری بود که هر لایه، خروجی جدایی به ترتیبِ موضوع ها، عوامل کلیدی، نقشة راه و عملکرد دارد. منظرهای آینده پژوهی مدیریت زنان در ورزش کشور در سه منظر زمانی گذشته، حال و آینده و دو بخش نظری و اجرایی بررسی شدند. درنهایت، الگوی آینده نگری مبتنی بر اقدام ها و ملاحظات لازم برای بهبود جایگاه زنان در مدیریت ورزش کشور، در پنج سطح چالش، قابلیت، راهبرد، عملکرد و پیامد ترسیم شد. براساس یافته ها می توان گفت که آیندة نقش آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور هم زمان متأثر از عوامل و جریان های درون و برون سیستمی ورزش است. این چارچوب نگاهی کلی گرا، سیستمی و بلندمدت به مقولة مدیریت زنان در بخش ورزش دارد و می کوشد تا راهنمای عمل مدیران درافق های زمانی دورتر و حیطه های وسیع تر اجرایی باشد.
۲.

بررسی تطبیقی برنامه درسی رشته مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران و دانشگاه های منتخب جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش مدیریت ورزشی برنامه درسی عناوین درسی مدیریت ورزشی دانشگاه های منتخب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 260
برنامة درسی، یکی از مهم ترین ارکان مدیریت ورزشی در کشور محسوب می شود. در این پژوهش، به بررسی و مقایسة برنامة درسی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی در ایران و دانشگاه های منتخب پرداخته شده است. روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و تطبیقی با رویکرد کیفی بود. برنامه های درسی رشتة (گرایش) مدیریت ورزشی کشور براساس برنامة درسی مصوب دفتر برنامه ریزی آموزش عالی از سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری (دفتر برنامه ریزی آموزش عالی) دریافت شدند و با برنامة درسی 16 دانشگاه منتخب تطبیق داده شدند و مقایسه شدند. بررسی عناوین درسی دانشگاه های منتخب جهان نشان می دهد که بیشترین شباهت عناوین درسی با دروس گرایش بازاریابی ورزشی بود و کمترین هم پوشانی با گرایش های مدیریت اوقات فراغت و مدیریت راهبردی در ورزش بود. برنامة آموزشی مدیریت ورزشی در ایران، دارای بیشترین تنوع در عناوین درس و تنوع در گرایش درزمینة مدیریت ورزشی نسبت به دانشگاه های منتخب بود. بیش از 90 درصد از همة عناوین درسی دانشگاه های منتخب، به 26 حیطة موضوعی تفکیک شدند که در آموزش مدیریت ورزشی در کشور، به 21 حیطه به تفکیک گرایش پرداخته شده است. دروس مقطع کارشناسی به صورت کلی و جامع تعریف شده اند و دروس مختص مدیریت ورزشی در مقایسه با دانشگاه های منتخب محدود بودند و برعکس، در مقطع کارشناسی ارشد گرایش های تخصصی تر و تفکیک شده تری نسبت به دانشگاه های موردمقایسه وجود داشتند؛ براین اساس، به نظر می رسد که دانش آموختگان مقطع کارشناسی فاقد مهارت های شناختی و تجربی کافی برای انتخاب و ورود به گرایش های تخصصی مدیریت ورزشی باشند.
۳.

طراحی مدل ارتباطی چیره دستی سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید با نقش میانجی ماژولاریتی محصول در شرکت های تولیدکننده تجهیزات بدن سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چیره دستی سازمانی ماژولاریتی محصول عملکرد توسعه محصول جدید تجهیزات بدن سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 116
هدف کلی از انجام این پژوهش، طراحی رابطة میان چیره دستی سازمانی و عملکرد توسعة محصول جدید با نقش میانجی ماژولاریتی محصول در شرکت های تولیدکنندة تجهیزات بدن سازی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی بود که درزمرة پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. ازنظر فلسفه، این مطالعه یک پژوهش قیاسی است که برمبنای پارادایم اثبات گرایی انجام شده است. ازنظر شاخص زمانی، پژوهش حاضر از پژوهش های مقطعی به شمار می آید. جامعة آماری پژوهش مدیران ارشد و کارمندان کارخانجات و شرکت های تولیدی تجهیزات بدن سازی کشور در سال 1397 به تعداد 147 نفر بودند. برای نمونه گیری از روش تمام شماری استفاده شده است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های چیره دستی سازمانی هوآنگ و لی (2017)، ماژولاریتی محصول یاژیائو و همکاران (2018) و عملکرد توسعة محصول جدید چنگ و کروم ویده (2018) استفاده شده است. پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ تأیید شد و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج نشان داد که چیره دستی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعة محصول جدید داشت و ماژولاریتی محصول به عنوان متغیر میانجی در رابطه با چیره دستی سازمانی و عملکرد توسعة محصول جدید عمل کرد.
۴.

تحلیل و کاربست عوامل مؤثر در توانمندی های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل راهبردی عوامل فناورانه عوامل تجاری کردن عوامل انسانی عوامل مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 704
افزایش رقابت و انگیزة بقا، بسیاری از سازمان ها را بر آن داشته است که فعالیت های خود را بر ارائة خدمات اساسی و توانمند ی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایه گذاری در پژوهش ها و ایجاد نوآوری ها است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر در توانمندی های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی تدوین شده است. روش پژوهش آمیخته بود و به صورت میدانی انجام شد. نمونه های این پژوهش رئیس ها، معاون ها، اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشگاه علوم ورزشی بودند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های پژوهشگرساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. تحلیل داده ها در نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخة 24 و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار آموس انجام شدند. نتایج نشان داد که از دید نمونه های پژوهش متغیرهای عوامل انسانی، فناورانه، مدیریتی، تجاری کردن، راهبردی و مالی دارای درجة اهمیت بودند و اولویت در هر بخش براین اساس بود: مدیریت دانش در عوامل راهبردی، روحیة خلاقیت و نوآوری در عوامل انسانی، توانایی انتقال و انتشار فناوری در عوامل فناورانه و افزایش انگیزش افراد فنی در عوامل مدیریتی. در دو عامل مالی و تجاری کردن، اختلاف معناداری بین مؤلفه ها وجود نداشت. برمبنای نتایج به دست آمده و لزوم اهمیت تأسیس این واحد در این نهاد علمی، بدیهی است که درراستای تحقق اهداف کلان پژوهشگاه، تأسیس این واحد ضروری به نظر می رسد.
۵.

تحلیل اثر سرمایه گذاری دولت بر اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری دولت دانش آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی اشتغال دانشگاه های دولتی و غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 632
به یقین، نیروی انسانی مهم ترین سرمایة یک کشور محسوب می شود و استفادة درست از این سرمایه در یک سیستم منسجم ضروری است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل اثر سرمایه گذاری دولت بر اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشتة تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و غیردولتی بود. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی بود و همة دانش آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در همة گرایش ها که در سال های 1385 تا 1390 از دانشگاه های دولتی و غیردولتی دانش آموخته شدند، جامعة پژوهشی مطالعة حاضر را تشکیل دادند. حجم جامعة پژوهش 7500 نفر برآورد شد که برای بر آورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که برآورد حجم نمونه 360 نفر درنظر گرفته شد. نمونه گیری به صورت طبقه ای خوشه ای و به صورت تصادفی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامة پژوهشگرساخته بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسش نامه به تأیید اساتید گروه تربیت بدنی، مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی و علوم اجتماعی رسید. برای بررسی روایی سازة پرسش نامه، از روش تحلیل عاملیاکتشافی استفاده شد که روایی ساختاری قابل قبولی نشان داده شد( بار عاملی برابر با 748/0). میزان پایایی پرسش نامه برابر با 97/0 (آلفای کرونباخ) گزارش شد. برای تجزیه وتحلیل آماری از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخة 20 و لیزرل استفاده شد. به طورکلی، از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه های دولتی و غیردولتی، مهم ترین عوامل سرمایه گذاری دولتی مؤثر در اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشتة تربیت بدنی مشخص شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که دربین هفت عامل سرمایه گذاری دولت درمورد اشتغال، عامل حمایت کافی از سرمایه گذاری های خصوصی در بخش تربیت بدنی دربین دانش آموختگان دو گروه دانشگاه دارای بیشترین ضریب همبستگی است (دانشگاه دولتی با ضریب همبستگی برابر با 819/0 و دانشگاه غیردولتی با ضریب همبستگی برابر با 801/0). به طورکلی، نقش سرمایه گذاری دولت به عنوان متولی اصلی ایجاد اشتغال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
۶.

مطالعه عوامل مؤثر در بروز فشارهای منفی ذی نفعان باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذی نفعان فشارهای منفی مهارت های ارتباطی مشکلات مالی باشگاه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 156 تعداد دانلود : 21
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر در بروز فشارهای منفی ذی نفعان باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران طراحی و اجرا شده است. پژوهش حاضر ازنوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعة آماری تمامی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال بودند که براساس انتخاب تمام شمار، تمامی آنان به عنوان نمونة پژوهش مشخص شدند. برای بررسی و تحلیل روش مدل سازی ساختاری-تفسیری از نرم افزار میک مک استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل ابهام در قدرت ذی نفعان در باشگاه ها، حاشیه سازی برخی رسانه های جمعی، ناتوانی باشگاه ها در پایدارکردن منابع اقتصادی خود، مهارت های ارتباطی پایین مدیران، نبود ضرورت و دغدغه در پاسخ گویی به ذی نفعان در باشگاه ها و مشکلات مالی در باشگاه های ورزشی جزو متغیرهای مستقل کلیدی بودند. با این توجه مدیریت فشارهای شناسایی شده و کنترل این فشارها می تواند ضمن کاهش تنش ها در باشگاه ها، سبب رفع حواشی موجود گردد.
۷.

تأثیر استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن با تأکید بر نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی درمیان ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پذیرش هویت اجتماعی برندهای ورزشی لوکس مدیریت بدن غرور فیزیکی نفوذ اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 892 تعداد دانلود : 17
در عصر حاضر، با رشد فرهنگ مصرفی و رسانه های ارتباط جمعی، بدن اهمیت بسیاری یافته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن با تأکید بر نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی درمیان ورزشکاران بود. روش شناسیپژوهشازنظرهدف،کاربردی،ازحیثنحوةگردآوریاطلاعات، میدانی و ازنوعهمبستگیاستکهم بتن ی برمدل سازیمعادلات ساختاریبانرم افزار اسمارت پی. ال. اس. سه است. جامعة آماری، ورزشکاران مجموعه های ورزشی شهرداری کرج بودند. تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه بود که چند تن از اساتید مدیریت ورزشی روایی صوری و محتوایی آن را بررسی کردند و پس از اعمال اصلاحات، از آن استفاده شد. یافته ها نشان داد که استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن اثرگذار بود. همچنین، استفاده از برندهای لوکس با نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی بر مدیریت بدن مؤثر بود؛ اما این اثرگذاری به واسطة غرور فیزیکی نسبت به نفوذ اجتماعی در سطح بالاتری قرار داشت؛ بنابراین، عواملی مانند غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی در گرایش ورزشکاران به مدیریت بدن و اقدام آن ها برای مدیریت بدن و نیز استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس مؤثر هستند. آن ها به دلیل احساس نیاز به نمایش دادن بدن موردپسند و توجه جامعه و نیز نشان دادن پایگاه اجتماعی و اقتصادی خود، به مدیریت بدن و استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس گرایش پیدا می کنند.
۸.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب بازی های رایانه ای در مقایسه با فعالیت های بدنی دربین دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های رایانه ای هزینه دانشجویان فعالیت بدنی چاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 292
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در تمایل دانشجویان به بازی های رایانه ای در مقایسه با ورزش و فعالیت بدنی بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و ازنوع کاربردی بود و جامعة آماری این پژوهش همة دانشجویان دانشگاه های دولتی استان تهران بودند. نمونه هایی که به صورت تصادفی و دردسترس در پژوهش شرکت کردند، 392 پرسش نامة با روایی موردتأیید و پایایی مناسب را تکمیل کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار پی.ال.اس. نسخة سوم استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل به دست آمده دارای برازش مطلوب بود. همچنین، بین بازی های رایانه ای با متغیرهای موردبررسی ارتباط معنا دار وجود داشت. براساس نتایج، هزینه، تنش روحی، فرصت، حق انتخاب و لذت محال از عواملی بودند که دانشجویان در مواجهه با آن ها بازی های رایانه ای را انتخاب می کردند؛ بنابراین، با توجه به تغییرات گسترده در فضای فکری و درک متفاوت از ورزش، باید به بسترسازی های مناسب بازی های رایانه ای مبتنی بر فعالیت بدنی، ورزش یا رونق ورزش های سنتی در تعامل با بازی های رایانه ای اهتمام بیشتری ورزید. همچنین، باید اذعان کرد که ازیک سو، با توجه به توسعة سواد رسانه ای دانشجویان و ازسوی دیگر کاهش فعالیت بدنی و چاقی مفرط، درصورت استفادة مکرر از بازی های رایانه ای، عناصر جذاب بازی ها را با توجه به موقعیت هر فرد تجویز شود.
۹.

تأثیر تجربه خدمت بر حضور مجدد تماشاگران فوتبال در استادیوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری رویداد تجربه مشتریان تمایلات رفتاری تماشاگر مدل پین و گیلمور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 995
هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعۀ تأثیر تجربة خدمت بر حضور مجدد تماشاگران در استادیوم های فوتبال با نقش میانجی رضایتمندی بود. اینپژوهشتوصیفیوازنوعهمبستگیبود. جامعةآماریپژوهش همة تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 98-1397 بودند. براساس نظر کلاین (2011) مبنی بر مطلوب بودن نمونه های بین 200 تا 300 نفر برای مدل سازی معادلات ساختاری، 282 نفر با روش نمونه گیری دردسترس ازبین تماشاگران دو تیم استقلال و پرسپولیس تهران، به عنوان نمونۀ پژوهش در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه های تجربۀ خدمت پین و گیلمور (1998) و رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد اوه و همکاران (2007) استفاده شد. مدل سازی نیز با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان داد که تجربة خدمت تأثیر مستقیم و معناداری بر رضایتمندی و حضور مجدد تماشاگران داشت. رضایتمندی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر حضور مجدد تماشاگران داشت. همچنین، تجربة خدمت به واسطۀ رضایتمندی بر حضور مجدد تماشاگران تأثیرگذار بود. به طورکلی، تجربة خدمت می تواند تاحدود زیادی تمایلات رفتاری تماشاگران را پیش بینی کند؛ ازاین رو، به نظر می رسد که طراحی تجارب معنادار برای تماشاگران می تواند رویکرد جدید برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی برای کسب سهم بیشتر در بازار گردشگری و اوقات فراغت باشد.
۱۰.

مطالعه عوامل مؤثر در بهبود ظرفیت سازی سازمان های ورزشی به منظور پاسخ گویی به مسئولیت اجتماعی با کاربرد نظریه سه شاخگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی ظرفیت سازی ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 782
پژوهش حاضر با هدف مطالعة عوامل مؤثر در بهبود ظرفیت سازی سازمان های ورزشی به منظور پاسخ گویی به مسئولیت اجتماعی، با کاربرد نظریة سه شاخگی طراحی و اجرا شد. پژوهش حاضر ازنوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر، مدیران سازمان های ورزشی استان خراسان رضوی شامل مدیران بخش معاونت پرورشی، تربیت بدنی و سلامت سازمان آموزش وپرورش، مدیران سازمان ورزش وجوانان استان خراسان رضوی و همچنین، برخی صاحب نظران در حوزة مسئولیت اجتماعی در استان خراسان رضوی بودند. براساس روش گلوله برفی، 19 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسش نامة پژوهشگرساخته ای حاوی 15 سؤال بود. روایی این پرسش نامه به تأیید هشت تن از اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی رسید. پایایی این پرسش نامه برابر با 86/0 مشخص شد. برای انتخاب رتبه بندی این عوامل از روش تاپسیس استفاده شد. همة روند تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار بی. تی. تاپسیس اسلور انجام شد. نتایج نشان داد که ایجاد شاخص برای ارزیابی سازمان ها در حوزة مسئولیت اجتماعی با ضریب نزدیکی 9847/0، مهم ترین عامل درمیان عوامل مؤثر در بهبود ظرفیت سازی سازمان های ورزشی به منظور پاسخ گویی به مسئولیت اجتماعی بود. به صورت کلی، تدوین و ایجاد استانداردها و شاخص هایی در سازمان های ورزشی برای ارزیابی و بررسی برنامه ها و فعالیت های این سازمان ها درخصوص مسئولیت اجتماعی، به عنوان یک مسئلة مهم درک می شود.
۱۱.

طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم مدیریت استعداد و قابلیت هوشمند ی سازمانی با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری در اداره های کل ورزش وجوانان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد هوشمندی سازمانی توانمندسازی کارکنان سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 216
هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم مدیریت استعداد و قابلیت هوشمندی سازمانی در اداره های کل ورزش وجوانان کشور بود. روش پژوهش ازنوع کیفی با رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری بود. مؤلفه ها ازطریق مطالعة کتابخانه ای و مصاحبه با 11 صاحب نظر شناسایی شدند. سپس، از نظرهای 10 خبره برای ساخت و روایی مدل ازطریق پرسش نامة مقایسة زوجی، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و تحلیل میک مک انجام شد. پس از تحلیل داده ها، مؤلفه ها در هفت سطح قرار گرفتند که براساس آن گراف مدل سازی ساختاری- تفسیری طراحی شد. نتایج نشان داد که در بالاترین سطح (سطح هفتم)، عامل مدیریت عملکرد، در سطح ششم مدل، عوامل کشف و جذب و راهبردپذیری و آینده نگری، در سطح پنجم، عوامل پرورش و توسعه، ارزیابی و تطبیق، دانشی و اطلاعاتی و تغییرپذیری و تحول گرایی، در سطح چهارم، عوامل استقرار و به کارگیری، نگهداشت و خدمات و نیز هم افزایی و انسجام، در سطح سوم، عامل مشارکت سازمانی، در سطح دوم، عوامل صفت های مبتنی بر خود، آزادی و استقلال شغلی و نیز شایستگی و قابلیت شغلی و در پایین ترین سطح مدل (سطح اول)، عامل اثرگذاری نقش قرار گرفتند. براساس یافته های پژوهش می توان گفت مدل تلفیقی سه متغیر برمبنای مؤلفة مدیریت عملکرد قرار دارد و برآیند آن ها ازطریق مؤلفة اثرگذاری نقش، بر سازمان اثرگذار خواهد شد.
۱۲.

توسعه مدل عشق به برندهای ورزشی درمیان مصرف کنندگان ایرانی با استفاده از تحلیل های کیفی و کمّی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عشق به برند هویت برند اعتماد به برند تصویر برند برندهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 260
هدف از انجام پژوهش حاضر، توسعه و آزمون چارچوبی برای شناسایی ابعاد سنجش عشق به برندهای ورزشی، شناسایی متغیرهای مؤثر در ابعاد عشق به برندهای ورزشی و شناسایی متغیرهای تأثیرپذیر از ابعاد عشق به برندهای ورزشی درمیان مصرف کنندگان ایرانی بود. در این پژوهش، از روش های پژوهش آمیخته استفاده شد. برای توسعة چارچوب عشق به برندهای ورزشی، از روش کیفی ازنوع نظریة داده بنیاد، ابزار مصاحبه و تکنیک تحلیل تم استفاده شده است. سپس، برای آزمون مدل روش کمّی با استفاده از پرسش نامة استخراج شده از داده های کیفی و روش تحلیل عامل تأییدی به کار برده شد. نتایج حاصل از تحلیل کیفی نشان داد که ساختار عشق به برندهای ورزشی درمیان مصرف کنندگان ایرانی، به واسطة 14 بعد (اعتماد، ابراز علاقه، ادراک های عملکردی، آرزو و رؤیا، جذابیت، خاطره ها و لحظه ها، خودسازگاری، رضایت، زیبایی، صمیمیت، لذت، مدت زمان رابطه، منحصربه فرد بودن و وابستگی) سنجیده می شود. هویت برند، اعتماد به برند و تصویر برند به عنوان پیشایندهای عشق به برندهای ورزشی و تعهد به برند، وفاداری به برند، تبلیغات شفاهی و میل به پرداخت اضافه بها، به عنوان پیامدهای عشق به برندهای ورزشی شناخته شده اند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل کمّی بیانگر رابطة قوی بین پیشایندهای عشق به برندهای ورزشی، ابعاد آن و پیامدهایش بود. لذا می توان نتیجه گیری کرد که عشق به برند در نمونه آماری حاضر بیشتر در خصوص ادراکات عملکردی این محصولات مستتر است و همچنین رضایت از برند در این نوع محصولات بیشترین میزان تاثیر را بر ایجاد عشق به برند دارد که خود از توجه به گزینه هایی چون کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش و آموزش مناسب کارکنان ایجاد می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶