امین خطیبی

امین خطیبی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
مسئولیت مدنی از مباحث مهم حقوقی است که علاوه بر فرد زیان دیده و فرد وارد کننده زیان، از نظر جامعه نیز کارکرد و اهمیت خاص دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید 19 بود. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان حقوق و حقوق ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی و آشنا با مباحث حقوق ورزش، کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ورزشی و مربیان و مسئولان باشگاه ها بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش نظری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. در این پژوهش محقق پس از نه مصاحبه به اشباع نظری رسید. اما برای افزایش ضریب اطمینان سه مصاحبه دیگر انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو دی آ نسخه 10 استفاده گردید. یافته ها حاکی از این بود که مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در دوران شیوع ویروس کووید 19 شامل الزام به رعایت نکات ایمنی و الزام به رعایت نکات بهداشتی و اقدامات بازدارنده است که در دو مورد اول باشگاه ها به خوبی عمل کرده اند اما در ارتباط با اقدامات بازدارنده فعالیت خاصی صورت نگرفته است. با توجه به یافته های تحقیق و اینکه عدم انجام فعالیت های بازدارنده می تواند پیامدهای قانونی برای باشگاه ها به همراه داشته باشد، ارائه آگاهی و آموزش های لازم در این زمینه و مسئولیت هایی که ممکن است برای مربیان و مسئولان باشگاه ها ایجاد شود، ضروری به نظر می رسد.
۲.

راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۱
امروزه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و به تبع آن منابع مالی ورزش دانش آموزی، با چالش های جدی روبرو است. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهایی برای توسعه منابع مالی در ورزش دانش آموزی بود که به روش کیفی انجام شد. بدین منظور پس از مطالعه پیشینه پژوهش، مصاحبه های کیفی عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و شناسایی همه راهکارها ادامه یافت (17= N). در مجموع 27 راهکار شناسایی شد که در قالب شش عامل اصلی دسته بندی شدند. چهار عامل شناسایی شده (ظرفیت بودجه رسمی، ظرفیت های قانونی، مدیریت بودجه، توسعه منابع انسانی) مبتنی بر استفاده از فرصت های داخل آموزش و پرورش است و دو عامل دیگر (استفاده از خیرین و وجوهات شرعی، جذب اسپانسر و مشارکت بخش خصوصی) مبتنی بر استفاده از فرصت های موجود درخارج از آموزش و پرورش است. استفاده از ظرفیت های داخل آموزش و پرورش، نیازمند آگاهی از راهکارهای توسعه منابع مالی، تلاش مدیران عملیاتی و حمایت مدیران عالی است. استفاده از فرصت های خارج از آموزش و پرورش نیز نیازمند فرهنگ سازی و تسهیل شرایط قانونی برای ورود بخش خصوصی است
۳.

تأثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد. این تحقیق یک تحقیق کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطلاعات، از نوع تحقیقات اسنادی است. داده های مربوط به صادرات کالاهای ورزشی و شاخص های رشد اقتصادی ایران و 9 کشور در حال توسعه منتخب در طی سال های 2016-1997 با استفاده از داده های بانک جهانی و مرکز تجارت بین الملل بر اساس طبقه بندی HS پنج گروه کفش، پوشاک، انواع توپ، قایق های تفریحی- ورزشی و کالاهای متفرقه استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و پانل دیتا و آزمون های هم جمعی، لیمر، هاسمن، اثرات تصادفی، علیت گرنجری از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص های اشتغال، مخارج دولت، صادرات محصولات ورزشی، بازبودن اقتصاد، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه دارای ضریب مثبت و شاخص های نرخ تورم و نرخ ارز دارای ضریب منفی بر رشد اقتصادی هستند. به طور کلی و با توجه به یافته های پژوهش رشد صادرات محصولات ورزشی موجب بالا رفتن ظرفیت تولید، برخورداری از صرفه های اقتصادی، افزایش بهره وری و تخصیص کاراتر منابع و در نهایت رشد بالاتر در بخش غیر صادراتی می گردد.
۴.

چگونه جدیت در اوقات فراغت بر دلبستگی مکانی ورزشکاران غیر حرفه ای تاثیر می گذارد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۶
هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر اوقات فراغت جدی بر دلبستگی-مکانی ورزشکاران آماتور بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها همبستگی و با مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمام ورزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بودند که سابقه عضویت حداقل 6 ماه را داشتند. جهت تعیین حجم نمونه براساس اهداف و فرضیات تحقیق، از نرم افزار PASS استفاده شد، به روش نمونه گیری در دسترس پرسشنامه ها بصورت داوطلبانه در میان نمونه توزیع گردید، در نهایت تعداد 334 پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد، اوقات فراغت جدی گولد و همکاران (2008) و پرسشنامه دلبستگی مکانی کایل و همکاران (2005) بود، در یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه ها 951/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و Smart PLSنسخه 3 بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد 21 درصد از تغییرات دلبستگی مکانی از طریق اوقات فراغت جدی قابل تبیین است. همچنین مدل معادلات ساختاری تاثیر اوقات-فراغت جدی بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور از برازش کافی برخوردار بود (059/0 SRMR). یافته های این تحقیق نشان داد؛ جدیت در اوقات فراغت منجر به دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور می-شود و می تواند مشارکت در فعالیت های جسمانی را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر، یکی از شیوه های تاثیر بر انتخاب های رفتار فراغتی مردم استفاده از پیگیری نظام مند اوقات فراغت و ایجاد دلبستگی به اماکن ورزشی تفریحی است.
۵.

موانع و راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۱
با اینکه در سال های اخیر پیشرفت های محسوسی در ورزش زنان رخ داده است، هنوز این بخش از ورزش کشور با موانعی روبه روست؛ بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی موانع و راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش زنان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی-کمّی) بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش متخصصان آگاه به ورزش زنان بودند. در بخش کیفی 15 مصاحبه کیفی عمیق و نیمه ساختاریافته اجرا شد و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برمبنای مصاحبه های انجام شده، پرسشنامه ای تهیه شد و پس از اعتباریابی، در بین نمونه آماری توزیع شد. در بخش کمّی نیز از روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش، چهار مانع برای توسعه منابع مالی یافت شد که عبارت اند از: موانع ساختاری، مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی-حقوقی. با توجه به موانع شناسایی شده راهکارهایی برای توسعه ورزش زنان ارائه شده است که برخی از آن ها عبارت اند از: درنظرگرفتن معافیت های مالیاتی یا تسهیلاتی برای حامیان مالی ورزش زنان، تلاش برای ارتقای سطح رقابت های ورزشی زنان، پخش مسابقات ورزشی زنان از سیما و نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و تعیین معیارهایی برای سنجش پایبندی به این قوانین. زیرا، اصلاح و وضع قوانین جدید بدون وجود ضمانت اجرایی از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود.
۶.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف از این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برندهای پوشاک ورزشی بود. این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی و در دو بخش کیفی و کمّی انجام گرفت. ابزار گردآوری در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان بود که براساس نتایج آن، پرسشنامه ای تهیه و در بخش کمی استفاده شد. روایی پرسشنامه را هفت نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل استادان و اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی و دانشجویان رشته تربیت بدنی (کارشناسی ارشد و دکتری) بود. حجم نمونه براساس فرمول جامعه نامحدود تعیین شد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه در میان 376 نفر به صورت الکترونیکی توزیع و جمع آوری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 22 و اسمارت پی ال اس نسخه2 تحلیل و مدل پژوهش استخراج و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد تنوع و نوآوری در تولید، برنامه ریزی راهبردی، انتخاب بازار هدف، رتبه بندی پوشاک ورزشی و طراحی متناسب با نیاز بازار در توسعه عمودی و به کارگیری فناوری روز در تولید محصولات نیز در توسعه افقی برند پوشاک ورزشی داخلی تأثیرگذار است. براساس مدل برآمده از پژوهش می توان گفت که به ترتیب عوامل داخلی شرکت، عوامل خارجی شرکت، عوامل مربوط به نهادهای حاکمیتی، نقش قانونی و نقش حمایتی دولت بیشترین تأثیر را بر توسعه برندهای ورزشی داخلی داشتند.
۷.

تحلیل محتوای گزارش تلویزیونی رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاههای جهان : خرمشهر 2016(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۸
در پخش زنده رویدادهای ورزشی، گزارشگر نقش مهمی در جلب نظر مخاطب و شکل دهی افکار عمومی جامعه دارد. در این پژوهش کلیه عبارات و مباحث مطرح شده توسط گزارشگر، در رویدادهای جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان در سال 2016، تحلیل شد که شامل 470 دقیقه گزارش تصویری بود. 360 دقیقه از این زمان بعنوان نمونه بشکل تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش برگه کدگذاری بود که روایی آن توسط 12 نفر از متخصصان ورزش و رسانه تأیید شد. ضریب عینیت و پایایی نیز بر اساس فرمول اسکات، برای موضوع مورد اشاره (82%) فرد مورد اشاره ( 86%) و جهت گیری گزارشگر (84% ) محاسبه شد. نتایج نشان داد کشتی گیران و داوران، بترتیب دو گروهی بودند که بیش از سایر گروه ها، به نامشان اشاره شده است؛ که با توجه به نقش اول بودن این دو گروه در میدان مسابقه امری طبیعی به نظر می آمد. انتقال اطلاعات مفیدی از ورزش کشتی، کشتی گیران و ارائه اخبار و اطلاعات گذشته، حال و آینده از ورزش داخلی و خارجی، انتظاری است که بیننده از گزارشگر دارد. بنابراین با توجه به نقش مهم گزارشگران ورزشی، پیشنهاد می شود با مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر برای بهبود گزارش های خود تلاش کنند.
۸.

ارتباط سرمایه فکری با توانمندسازی روان شناختی و تعهد حرفه ای کارشناسان فدراسیون های ورزشی منتخب و موفق(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با توانمندسازی روان شناختی و تعهد حرفه ای کارشناسان فدراسیون های ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان هشت فدراسیون منتخب و موفق در بازی های المپیک وآسیایی به تعداد 203 نفر بودند. براساس جدول مورگان، 136 نفر به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، سه پرسش نامه استاندارد سرمایه فکری بونیتس (1999)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و تعهد حرفه ای آلن و مایر (1993) بودند که روایی و پایایی آن ها در پژوهش های گذشته تأیید شده بود؛ اما پژوهشگر نیز روایی و پایایی آن ها را مطالعه و تأیید کرد. تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده توسط دو نرم افزار اس.پی.اس.اس. که شامل موارد کلموگروف- اسمیرنوف، همبستگی و رگرسیون بود و نرم افزار پی.ال.اس. نسخه دو برای طراحی مدل پژوهش انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط مستقیم و معنادار بین سطح سرمایه فکری با دو متغیر توانمندسازی روان شناختی و تعهد حرفه ای برقرار بود. همچنین، سرمایه فکری به طور غیرمستقیم و ازطریق متغیر میانجی توانمندسازی روان شناختی با تعهد حرفه ای ارتباط معنادار داشت. بهبود و افزایش سطح سرمایه فکری می تواند به توانمندی کارشناسان فدراسیون های ورزشی منجر شود که این توانمندی در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده ورزشی ازطریق افزایش سطح تعهد حرفه ای آنان مؤثر است.
۹.

شناسایی عوامل مؤثر درتقاضای بازار باشگاه های تکواندوی بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
در سالیان اخیر، تکواندوی بانوان در کشور رشد چشمگیری داشته است و همین امر موجب افزایش تعداد باشگاه های ورزشی و افزایش رقابت با سایر رشته های ورزشی شده است. موفقیت در چنین فضایی به شناسایی و توجه به انتظارات مشتریان نیاز دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در تقاضای بازار باشگاه های تکواندوی بانوان بود. جامعه آماری این پژوهش همه مشتریان بالای 14 سال باشگاه های تکواندوی بانوان در شهر اهواز بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 119 نفر از ورزشکاران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه تعدیل شده ابعاد تقاضای بازار کیم و همکاران (2009) بود. پس از تأیید روایی توسط خبرگان (تعداد = نُه)، پایایی پرسش نامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد و غیره) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) استفاده شد. یافته ها نشان داد که هفت عامل امتیازهای فردی، تجهیزات باشگاه، عملکرد باشگاه، دانش مربی، رفتار مربی، آشنایی با فرهنگ کره ای و فضای باشگاه بر تقاضای بازار باشگاه های تکواندوی بانوان تأثیرگذار هستند. باشگاه های تکواندوی بانوان برای آنکه بتوانند در فضای رقابتی موجود به بقا و همچنین، افزایش سهم خود از بازار کمک کنند، لازم است عامل ها و مؤلفه های شناسایی شده در این پژوهش را در برنامه کار خود قرار دهند.
۱۰.

تحلیل عوامل مؤثر در توسعه ورزش های پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر در توسعه ورزش های پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بود که با روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری همه معلمان ورزش مرد و زن شهر اهواز بودند (تعداد =521). حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برآورد شد (220 نفر). ابزار اندازه گیری پرسش نامه پژوهشگرساخته بود. برای بررسی روایی محتوایی و صوری، پرسش نامه دراختیار چند تن از اساتید مرتبط قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات موردنظر توزیع شد. همچنین، برای بررسی روایی و پایایی سازه ای از روایی همگرایی و واگرایی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که نُه عامل فرهنگی و اجتماعی، مدیریتی و سازمانی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، امکانات و تجهیزات، انگیزشی، زمانی، آب وهوا و رسانه برتوسعه ورزش های پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز تأثیر دارند. به طورکلی، با توجه به خروجی نهایی نرم افزار پی.ال.اس. و شاخص های برازش آن مشخص شد که مدل ارائه شده با داده های حاصل از پژوهش منطبق می باشد و مناسب است. دراین میان، عوامل مدیریتی با ضریب مسیر 326/0 بیشترین و عوامل انگیزشی با ضریب مسیر 071/0 کمترین تأثیر را بر عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس اهواز دارند. به طورکلی، توصیه می شود نگاه ویژه ای به عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش های پایه در مدارس انجام شود و در سیاست گذاری های ورزشی مدارس این نتایج لحاظ شوند.
۱۱.

تأثیر رفتار مربیان بر خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران زن رشته کبدی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴
هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار مربیان بر خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران زن رشته کبدی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بازیکنان حاضر در دور نیمه نهایی لیگ برتر کبدی بانوان در سال 1396 بود و برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که پس از تائید روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، تحلیل واریانس یک راهه و ازمون تعقیبی ال.اس. دی استفاده شد. نتایچ تحلیل رگرسیونی نشان داد رفتارهای مثبت مربیان موجب افزایش خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران می شود و رفتارهای منفی مربیان موجب کاهش خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران می شود. همچنین خودکارآمدی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر منش ورزشی داشت. براساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود مربیان با رفتارهایی که از دیدگاه ورزشکاران، رفتارهای مثبت و یا منفی تلقی می شوند، آشنا شده و از تاثیر رفتار خود بر عملکرد ورزشکاران مطلع شوند و همانطورکه ورزشکاران را برای مسابقات آماده می کنند، خود نیز با آمادگی در رقابت ها حاضر شوند.
۱۲.

شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان خوزستان اعتباریابی موانع ارتقای ورزشکاران زن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۸۹۶
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان بود. با توجه به فقدان ابزار مناسب جهت بررسی موانع، ابتدا اقدام به طراحی و اعتباریابی پرسش نامه در سه بخش گردید. در بخش اول پس از مطالعه پیشینه پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با زنان ورزشکار صورت گرفت که بدین ترتیب پرسش نامه ای مقدماتی با 62 گویه به دست آمد و پس از بازبینی تیم پژوهش، گویه هایی که هم پوشانی داشتند، حذف شدند و درنهایت، 54 گویه شناسایی گشت. در بخش دوم، به منظور کاهش تعداد گویه ها و شناسایی گویه های با ارتباط بیشتر از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که با حذف هشت گویه ، 46 گویه باقی ماند و در نه عامل اصلی قرار گرفت. در بخش سوم نیز روایی سازه و آزمون مدل پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی جهت بررسی روایی سازه تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید و مشخص شد که مدل هشت عاملی نسبت به سایر مدل ها برازش بهتری دارد و هشت عامل اصلی با 43 سؤال به عنوان موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار استان خوزستان به رده های بالای ورزشی شناسایی شدند که با توجه به رتبه بندی موانع با آزمون فریدمن، عامل برخورد جامعه با میانگین رتبه ای (37/5) در جایگاه اول و عوامل مدیریتی (25/5)، نابرابری جنسیتی در سازمان های ورزشی (23/5)، عوامل فنی (5)، حاکمیت روابط بر ضوابط در سازمان های ورزشی (87/4)، هزینه ها و آینده شغلی (24/4)، تصور از جنسیت (25/3) و جنسیت و فرهنگ (80/2) در رتبه های دوم تا هشتم موانع جای گرفتند.
۱۳.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اجرای درس تربیت بدنی دانش آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۶
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای درس تربیت بدنی دانش آموزان کم توان ذهنی استان خوزستان بود. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دبیران ورزش مدارس استثنایی استان خوزستان بودند. با توجه به کوچک بودن جامعه آماری، کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد (46 N=n= ). ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل 5 حیطه و 35 سوال بود. روایی صوری پرسشنامه توسط 14 نفر از اساتید و دبیران باسابقه تربیت بدنی بررسی شد. برای انجام پایایی، پرسشنامه بین 25 نفر از دبیران مدارس استثنایی توزیع شد و آلفای کرونباخ برابر با 91/0 محاسبه شد. روش های آمار توصیفی جهت توصیف متغیر های تحقیق و از روش های آمار استنباطی (آزمون فریدمن،یومن ویتنی) جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد و سطح معنی داری (05/0= ) تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد از دیدگاه دبیران اولویت بندی کلی عوامل به ترتیب شامل ویژگی های معلم تربیت بدنی، امکانات و تجهیزات درس تربیت بدنی، روش تدریس درس تربیت بدنی، روش ارزشیابی درس تربیت بدنی و محتوای درس تربیت بدنی می باشد. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس استثنایی به ویژگی های معلم تربیت بدنی و امکانات و تجهیزات درس تربیت بدنی توجه ویژه نمایند تا از طریق اجرای موثر این درس بتوان به رشد و توسعه ابعاد جسمانی، روانی دانش آموزان کم توان ذهنی کمک مضاعف نمود.
۱۴.

تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی کشور با رویکرد ورزش معلولین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا رسانه های جمعی ورزش معلولین مطبوعات ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ورزش معلولین
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
عادات و رفتار ورزشی اقشار مختلف جامعه، نگرش ها وباورهای آنها در مسائل ورزشی، همگی تحت تاثیر متقابل گرایش های جامعه و رسانه ها قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی مطبوعات ورزشی کشور با رویکرد ورزش معلولان بود. جامعه آماری پژوهش، شمارگان 2 روزنامه ورزشی کشور در 6 ماهه دوم سال 1393 بود. روش نمونه گیری تصادفی منظم و بر مبنای هفته آماری بود و از هر روزنامه 2 هفته آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری برگه کد گزاری بود و روایی آن را 14 نفر از متخصصان مدیریت ورزش و رسانه تایید کردند. همچنین ضریب عینیت و پایایی بر اساس فرمول اسکات برای مقوله های (توزیع پوشش ورزش معلولین 89%، رشته های ورزشی معلولین 96%، جنسیت در ورزش معلولین وافراد سالم 94%، مولفه های ورزشی 85%، مرزبندی اخبار ورزشی معلولین 88%، سوگیری مطالب 81%، توزیع مطالب ورزشی عکس دار 91%، توزیع فراوانی نوع معلولیت مطالب چاپ شده 82% ) محاسبه شد. نتایج نشان داد محتوای نشریات مورد نظر 99 درصد را به ورزش افراد سالم و فقط 1 درصد را به ورزش معلولین اختصاص داده بودند. در کلاس بندی نوع معلولیت هم در اخبار ورزشی چاپ شده، معلولین قطع عضو با 26درصد، فلج مغزی با 22 درصد و نابینایان وناشنوایان هر کدام با 11 درصد به ترتیب قرار گرفتند. با توجه به یافته های تحقیق که نشان از پوشش بسیار کم ورزش معلولین داشت، توصیه می شود مطبوعات و مسئولین با توجه بیشتر به ورزش معلولین زمینه جذب هر چه بیشتر معلولین به ورزش فراهم کنند.
۱۵.

مطالعه عوامل مؤثر بر دیدگاه مسئولان فدراسیون های ورزشی در ارتباط با توزیع عادلانه بودجه توسط سازمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۷۵۰
هدف اصلی این تحقیق مطالعه عوامل مؤثر بر دیدگاه مسئولان فدراسیون های ورزشی درباره توزیع عادلانه بودجه توسط سازمان تربیت بدنی و تعیین معمول ترین و مطلوب ترین شیوه توزیع بودجه بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مسئولان 48 فدراسیون های ورزشی کشور (رییس، دبیر، نایب رییس بانوان) بوده و نمونه آماری نیز برابر جامعه آماری انتخاب شد(144N=). برای اجرای تحقیق با توجه به پرسش نامه های استفاده شده در تحقیقات پیشین، پرسش نامه ای متناسب با اهداف تحقیق با 26 سؤال طراحی و پس از تأیید روایی و پایایی (79/0=a) از آن استفاده کردیم. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کایدو و مانکوا استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنادار دو متغیر بودجه و مدال و همچنین عدم تأثیر سه متغیر جنسیت، موقعیت شغلی پاسخ دهندگان و تعداد تماشاگران بر دیدگاه مسئولان فدراسیون ها بود. همچنین در حالیکه مسئولان فدراسیون ها اولویت خود در وضع مطلوب را توزیع بودجه بر مبنای شانس کسب مدال عنوان کرده اند، توزیع فعلی بودجه را بر اساس مدال های کسب شده در مسابقات پیشین میدانند. سازمان تربیت بدنی با استفاده از نتایج این تحقیق میتواند به ارتقای احساس عدالت در میان فدراسیون ها کمک شایانی کند.
۱۶.

مطالعه مولفه های عدالت سازمانی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
هدف از این پژوهش، مطالعه مولفه های عدالت سازمانی (عدالت توزیعی در وظایف، عدالت توزیعی در پاداش، عدالت رویه-ای، عدالت بین فردی و عدالت اطلاعاتی) در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک بود. به این منظور پرسشنامه عدالت سازمانی رگو و کانها (2006) تهیه و پس از تایید روایی و پایایی (92/0a=)، در جامعه 59 نفری کارکنان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره،t مستقل و آنووا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، عدالت توزیعی در پاداش با عدالت توزیعی در وظایف رابطه-ای مثبت و معنادار دارد. عدالت رویه ای با عدالت توزیعی در پاداش و عدالت اطلاعاتی رابطه ای مثبت و معنادار دارد. عدالت اطلاعاتی با عدالت توزیعی در وظایف و عدالت توزیعی در پاداش رابطه ای مثبت و معنادار دارد. ولی بین چهار مولفه عدالت سازمانی (عدالت توزیعی در پاداش، عدالت توزیعی در وظایف، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی) با عدالت بین فردی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین عدالت رویه ای و عدالت توزیعی در وظایف، رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد، هر پنج مولفه مورد بررسی توانایی پیش بینی عدالت سازمانی را دارند. با توجه به یافته های تحقیق بی-توجهی مسئولان نسبت به وضعیت عدالت در آکادمی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای ورزش قهرمانی کشور در پی داشته باشد.
۱۷.

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد ورزش قهرمانی تجزیه و تحلیل سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۱
هدف از تحقیق حاضر، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع مطالعات موردی بود. جامعه آماری تحقیق استادان تربیت بدنی استان، مدیران ادارات تربیت بدنی و معاونان مدیرکل استان، مربیان تحصیلکرده و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی استان بودند. نمونه آماری تحقیق، 32 نفر بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری، به صورت کل شمار انتخاب شده بودند. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مرور ادبیات و پیشینه تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه های باز و بسته استفاده شد. پس از تهیه پرسشنامه بسته به منظور چارچوب و راهنمای پژوهش روایی آن توسط استادان و متخصصان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 88/0 تایید شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون فریدمن و بحث و تبادل نظر گروهی استفاده شد. باتوجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (29/2) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (44/2)، مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزشی قهرمانی استان کردستان در منطقه WT قرار دارد. در انتها با توجه به یافته های تحقیق و به ویژه در نظر گرفتن جایگاه راهبردی استان و بحث و تبادل نظر گروهی با خبرگان و مسئولان استان، راهبردهای لازم برای توسعه ورزش قهرمانی استان تدوین شد.
۱۸.

بررسی ارتباط بین عدالت ادراک شده با انسجام گروهی و موفقیت تیمی در تیم های لیگ برتر والیبال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۶۳۵
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدالت ادراک شده از رفتار مربی (عدالت رویه ای و عدالت بین فردی) با انسجام گروهی و موفقیت تیمی در تیم های لیگ برتر والیبال کشور است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور در سال 1387 است (164=n) و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری است. بدین منظور، پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه ها، برای بررسی عدالت رویه ای و عدالت بین فردی از پرسشنامه عدالت سازمانی کولکویت (2001) و برای بررسی انسجام گروهی از پرسشنامه محیط گروهی (GEQ) کارون، ویدمایر و براولی (1985) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کولموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون لون، آنووا و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین دو بُعد عدالت (رویه ای و بین فردی) با دو بعد انسجام گروهی (انسجام اجتماعی و انسجام تکلیف) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. مقایسه عدالت ادراک شده و انسجام گروهی بین تیم هایی با عملکرد مختلف نیز نشان می دهد عدالت ادراک شده از رفتار مربی در تیم های موفق به صورت معنی داری بیش از تیم های ناموفق است، همچنین انسجام گروهی در تیم های موفق به صورت معنی داری بیش از تیم های کمتر موفق و ناموفق است. با توجه به یافته های تحقیق به مربیان ورزشی پیشنهاد می شود برای ارتقای انسجام تیمی به ادراکات بازیکنان از عدالت اهمیت دهند و در وضع رویه ها و تعاملات بین فردی بیش از پیش دقت کنند.
۱۹.

مطالعة کیفیت خدمات آموزشی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان کارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۹۶۳
هدف از پژوهش حاضر، مطالعة کیفیت خدمات آموزشی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران، با استفاده از مدل سِروکوال است. جامعة آماری تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران است که بر اساس جدول مورگان، 160 نفر از آنها به صورت تصادفی، به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که کبریایی (1384) به روش سروکوال تهیه کرده بود و روایی و پایایی آن نیز تأیید شد (87/0α=). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری t زوجی، t مستقل، آنووا و آزمون تعقیبی LSD استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد در پنج بُعد کیفیت خدمات آموزشی (تضمین، پاسخ گویی، هم دلی، اطمینان، ملموس) بین وضع موجود و وضع مطلوب شکاف معنیدار و منفی وجود دارد. بیشترین شکاف کیفیت مربوط به بُعد تضمین و کمترین آن مربوط به بُعد ملموس است. بررسی عوامل جمعیت شناختی نیز نشان میدهد شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشجویان زن، به صورت معنیداری کمتر از دانشجویان مرد است، همچنین شکاف کیفیت خدمات گزارش شده در دانشجویان سال چهارم، به صورت معنیداری بیش از دانشجویان سال دوم و سوم است. مقایسة شکاف کیفیت خدمات در عبارت های پرسشنامه، نکات ارزشمندی برای تعیین استراتژیهای بهبود کیفیت در بر دارد.
۲۰.

ارتباط بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
باوجود اهمیت عدالت سازمانی و تعهد سازمانی، محققان ورزشی تا کنون به بررسی ارتباط میان این دو متغیر در سازمان های ورزشی نپرداخته اند. هدف این تحقیق، بررسی رابطة میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک است. ابزار تحقیق، پرسشنامة عدالت سازمانی رگو و کانها (2006) و پرسشنامة تعهد سازمانی میر و آلن (1990) است. جامعة آماری تحقیق شامل کلیة کارکنان آکادمی است و نمونة آماری نیز برابر جامعه در نظر گرفته شده است (59=n). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد عدالت سازمانی و سه مؤلفة عدالت رویه ای، عدالت اطلاعاتی و عدالت توزیعی در پاداش با تعهد سازمانی و سه مؤلفة آن (عاطفی، مستمر، هنجاری) ارتباط مثبت و معنی-داری دارند در حالی که عدالت توزیعی در وظایف، فقط با تعهد سازمانی و تعهد مستمر همبستگی مثبت و معنی دار دارد. عدالت بین فردی نیز با تعهد سازمانی، تعهد هنجاری و تعهد عاطفی همبستگی مثبت و معنی داری دارد ولی رابطة آن با تعهد مستمر معنی دار نیست. چگونگی ارتباط میان مؤلفه های مختلف عدالت سازمانی و تعهد سازمانی از نتایج این پژوهش است که شناخت و آگاهی از آن می تواند به مدیران یاری رساند تا برای بهبود تعهد سازمانی کارکنان اقداماتی انجام دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان