رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

چکیده

اثربخشی تجارت بین الملل نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. ازاین رو، در دنیای پرتلاطم و سرشار از رقابت کنونی، وجود رهیافتی مطمئن برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در شرکت ها، می تواند شرکت را در مسیر تکامل و رشد همراهی کند و آن را به جایگاه مطلوب خود نزد مدیران و کارکنان آن برساند. با وجود پیشرفت های تجربی و نظری در زمینه جهت گیری بازار صادرات و هوش بازاریابی ؛ هنوز توافق اندکی در مورد ماهیت و شکل تعامل این دو مفهوم وجود دارد. هدف از این پژوهش، بهبود اثربخشی تجارت بین الملل شرکت ها با توجه نوع جهت گیری بازار صادراتی مدیران شرکت هاست. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه مدیران شرکت های صادراتی فعال استان تهران ، که مجموعاً تعداد 30 شرکت است، تشکیل می دهد، برای سرشماری مدیران جامعه مورد مطالعه کل 33 شرکت مورد نیاز است. با همکاری اتاق بازرگانی استان تهران ، جمعاً 30 پرسشنامه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار صادرات بر اثربخشی تجارت بین الملل وهوش بازاریابی تأثیر معناداری دارد .همچنین نتایج نشان می دهند که هوش بازاریابی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹