محمدعلی نودهی

محمدعلی نودهی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

بررسی تاثیر رهبری مخرب بر توسعه سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه سرمایه انسانی رهبری مخرب ادارات تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 991
هدف: توسعه و موفقیت هر سازمان به نیروی انسانی آن وابسته است. لذا سبک رهبری منابع انسانی برای سازمان ها بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری مخرب بر توسعه سرمایه انسانی انجام گرفته است. روش: تحقیق دارای رویکرد کمی می باشد و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی است. همچنین از نوع تحقیقات پس رویدادی است. جامعه آماری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد استانهای حاشیه دریای خزر به تعداد 120 نفر می باشد و با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شماری صورت گرفته است. همچنین تعداد 15 نفر از خبرگان ادارات که حائز شرایط خبرگی بودند به روش نمونه گیری هدفمند برای تشکیل گروه خبرگی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از تکنیک معادلات ساختاری در قالب نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد تمام مولفه های رهبری مخرب دارای ارتباط منفی و معنی داری با توسعه سرمایه انسانی هستند و متغیر سرپرستی توهین آمیز به میزان 554/0-، متغیر رهبری خودکامه به میزان 498/0- ، خودشیفتگی به میزان 215/0- ، جاه طلبی به میزان 630/0- و متغیر غیر قابل پیش بینی بودن به میزان 28/0- بر توسعه سرمایه انسانی تاثیرگذارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، جاه طلبی بیشترین تاثیر منفی و خودشیفتگی کمترین تاثیر منفی را بر توسعه سرمایه انسانی در جامعه مورد مطالعه دارد.
۲.

شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی

کلید واژه ها: اثربخشی سازمان های ورزشی مدیریت موانع فردی موانع محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 297
هدف از تحقیق حاضر تحلیل موانع بازدارنده مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان دانشگاه، مدیران وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی بودند که 30 نفر به عنوان نمونه به صورت هدفمند و به شیوه در دسترس انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، مدیران فدراسیون های ورزشی، رؤسای هیأت های ورزشی استان ها و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها (تعداد = 2079) بودند که براساس فرمول کوکران در بخش کیفی، از مصاحبه و در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخت برای گردآوری داده ها استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر 8 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 = α به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 20 و پی ال اس تجزیه وتحلیل شد. براساس نتایج، پنج مانع مدیریت اثربخش مدیران ورزش شناسایی شد که عبارت بودند از موانع مهارتی (921/0)، موانع حمایتی (874/0)، موانع رفتار سازمانی (822/0)، موانع علمی (736/0) و موانع فردی- شخصیتی (675/0). با توجه به یافته های تحقیق، مدیران سازمان های ورزشی می توانند با تلاش در جهت رفع موانع درون فردی و نیز برطرف کردن موانع برون فردی میزان اثربخشی مدیریت خود را افزایش دهند.
۳.

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های توسعه کسب وکارهای ورزشی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب وکار ورزشی عوامل تخصصی عوامل مدیریتی عوامل محیطی عوامل تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 157
هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های توسعه کسب وکارهای ورزشی استان گلستان بود. روش انجام تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع غیر احتمالی و قضاوتی و جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه و مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان (تعداد 20 نفر) بودند. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد خبره جمع آوری شد. روش تحقیق در بخش کمی، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری در بخش کمی، شامل صاحبان کسب وکارهای ورزشی در سطح استان گلستان بودند (تعداد 297 نفر) بود. برای جمع آوری داده های بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی و با پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه های کیفی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به کمک نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که چهار عامل مختلف شامل عوامل تخصصی، محیطی، مدیریتی و تجاری بر توسعه کسب وکارهای ورزشی در استان گلستان مؤثر بودند. با توجه به نتایج تحقیق، توجه به عوامل شناسایی شده از سوی مسئولان و دست اندرکاران و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و همچنین فعالان حوزه ورزش استان می تواند موجب توسعه کسب وکارهای ورزشی در سطح استان شود و به کاهش معضل بیکاری کمک نماید.
۴.

تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزامات اجرایی اولویت بندی تحلیل عاملی خصوصی سازی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 917
هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش و در مجموع (380 نفر) و نمونه های تحقیق 198 نفر بودند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0= α به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی) استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل 8.8 و Spss 20 انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهدکه شش مولفه الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش شناسایی شد که براساس بار عاملی به ترتیب شامل به روز کردن طرح جامع ورزش (92/ 0)، توانمند سازی بخش خصوصی(88/ 0)، نیروی انسانی توانمند(87/ 0)، نظارت و کنترل(85/ 0)، تشکیلات و ساختار(81/ 0) و خدمات(79/ 0) بود. با توجه به این نتایج مسئولین ورزش کشور می بایست قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مولفه های الزام اجرایی توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.
۵.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوسازی ورزشکاران رسانه فضای مجازی ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 77
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی طراحی و اجرا شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی بود که به صورت میدانی انجام شد. همه خبرگان و اساتید دانشگاهی که در حوزه مسائل رسانه ای و الگوسازی تخصص کافی را داشتند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه پژوهشگر ساخته با توجه به الگوی سه شاخگی بود. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده شد. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره انجام شد. در این پژوهش پس از بررسی های انجام شده، 17 عامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی شناسایی شد. با توجه به نتایج مشخص شد که ایجاد بانک اطلاعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخلاقی و ارزشی کشور با چیرگی 15، ایجاد برخی سیاست های تشویقی به منظور ترغیب ورزشکاران برای الگوسازی در فضای مجازی با چیرگی 14 و برگزاری همایش های ملی با حضور ورزشکاران اخلاقی و ارزشی با چیرگی 13، مهم ترین عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی بودند. بنابراین مشخص شد که؛ الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
۶.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های استعدادیابی ورزش جودو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران جودو شاخص استعدادیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 931
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص های استعدادیابی ورزش جودو در ایران بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (در بخش کیفی، روش دلفی کلاسیک تعدیل شده و در بخش کمی، توصیفی- تحلیلی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی مسئولان و اعضای کمیته های فدراسیون، مربیان تیم های ملی و تعدادی از اساتید استعدادیابی ورزشی (تعداد = 30) و در بخش کمی، اعضای فدراسیون، مربیان و ورزشکاران تیم ملی، مسئولان هیئت ها، کارشناسان و اساتید دانشگاه (تعداد = 105) بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و دردسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود. روایی پرسش نامه با نظر 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (79/0 = α ) به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ها و رسم جداول) و استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن) به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 20 انجام شد و نیز تحلیل عامل تأییدی به کمک نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 انجا م گرفت. براساس نتایج، شاخص های استعدادیابی جودو به ترتیب اولویت عبارت بودند از: ویژگی های مهارتی، جسمانی و فیزیولوژیک، پیکرسنجی و روان شناختی. با توجه به یافته های پژوهش، مسئولان فدراسیون باید به شاخص های استعدادیابی مختص به ورزش جودو توجه ویژه کنند. بدون تردید، نگاه علمی به فرایند استعدادیابی می تواند در راه اعتلای ورزش جودو ایران ازطریق کسب موفقیت ورزشکاران در مسابقات و رویدادهای ورزشی جودو مفید واقع شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان