اکبر جابری

اکبر جابری

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

مدل کیفی توسعه برندسازی ورزشی با رویکرد فراترکیب و الگوی سیپ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند سازی توسعه ی برند سازی ورزشی صنعت ورزش الگوی سیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 873
هدف: تحول در درآمدزایی باشگاه ها، افزایش درآمد و تقویت ارتباط با هواداران، باشگاه ها و سازمان های ورزشی را بر آن داشته است که به دنبال منابع جدید در سودآوری بیشتر باشند، یکی از این راه ها توسعه ی برند سازی ورزشی است. هدف از اجرای این تحقیق ارائه ی مدل کیفی توسعه ی برندسازی ورزشی با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرامطالعه و الگوی سیپ است. روش تحقیق: در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد سیستماتیک و فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش ساندلوسکی و باروسو و الگوی سیپ مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعه ی برند سازی ورزشی دسته بندی شد. یافته ها: بر اساس کد گذاری داده ها با الگوی سیپ، 4 مؤلفه ی اصلی ، 10مفهوم و 51 کد استخراج شد. برای سنجش کنترل کیفیت مطالعه ی حاضر از روش ارزیابی حیاتی استفاده شد. نتیجه: گسترش برند سبب می شود که یک کالای جدید به سرعت تشخیص داده شود و سریع تر مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار گیرد. موفقیت در توسعه ی برند سازی ضمن توسعه بازارهای صادراتی به اعتبار بین المللی کشورها نیز می افزاید. براساس برون داد مدل به دست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران و بازراریابان ورزشی توسعه ی برند سازی ورزشی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف اصلی خود در نظر گیرند و به تلاش های بیشتری را در جهت گسترش آن مبادرت ورزند.
۲.

The Role of Organizational Support on Life Satisfaction and Job Satisfaction of Female Coaches with the Mediating Role of Work-Family Conflict (Case study: Female Coaches in Isfahan)

کلید واژه ها: Organizational Support life satisfaction Job satisfaction Female Coaches Work - Family Conflict

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 35
Objective: The aim of the study was to investigate the effect of organizational support on life satisfaction and job satisfaction of female coaches in Isfahan with the mediating role of work-family conflict. Methods:  It was a descriptive – field study and a practical one. The research population was female coaches in Isfahan and 206 coaches in sport complexes were selected through convenience sampling. Cammann’s questionnaire (1983) was used to evaluate job satisfaction, and Diener et al.'s (1985) questionnaire was used to measure life satisfaction. Netemeyer et al.’s questionnaire (1996) was used to assess work-family conflict, and organizational support scale of Eizenberger et al. (1996) was used for measuring organizational support. The reliability of questionnaire was confirmed by Cronbach’s alpha; and content, face and structural validity were also conducted to investigate the questionnaire validity. To measure the validity and fitness of the model, structural equation modeling by AMOS20 has been applied. Results: The findings demonstrated that “Organizational support” had a significant effect on “work-family conflict” (β= -0.37), “Job satisfaction” (β= 0.54), “Life satisfaction” (β= 0.48). In addition, “work-family conflict” had a significant effect on “Job satisfaction” (β= -0.31), and “Life satisfaction” (β= -0.26). Moreover, the Sobel test confirmed the role of the mediating variable. The fit indices also confirmed the research model fitness. Conclusion: According to the role of organizational support in decreasing the work-family conflict as well as the effect of work-family conflict on job satisfaction and life satisfaction, to pave the way for presence of females in sport field, sports organizations should plan their strategies by focusing on the concepts and results of this research.
۳.

شناسایی الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه ها دروس عملی و تئوری کارآمدی آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 299 تعداد دانلود : 577
هدف از انجام این پژوهش شناسایی الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی بوده است. این تحقیق یک مطالعه کیفیِ اکتشافی بوده است که با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل اعضای هیأت علمی با تجربه آموزش دروس تئوری و عملی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده و با توجه به ماهیت پژوهش تعداد 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری تا رسیدن به مرحله اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در فرایند تحقیق، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایاییِ یافته های مصاحبه ها استفاده شد، و روایی یافته ها نیز با نظرخواهی از متخصصان و بازنگری بر اساس نظر آنها مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل تماتیک داده ها با روش برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 107 کد، نه مقوله و چهار مضمون اصلی شد. یافته ها نشان داد که "ارتقا و به روز رسانی"، "انعطاف پذیری"، "کیفیّت محتوا"، و "تعامل و ارتباط" به عنوان مضامین اصلی پژوهش (چهار مضمون اصلی) از الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی می باشند. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای ارتقای اثربخشی و کارآمدی آموزش مجازی مورد توجّه اساتید، دانشجویان و متولّیان امور آموزش مجازی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گیرد.
۴.

نقش نسبی مؤلفه های سروکوال در جایگاه سازی برند تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

کلید واژه ها: جایگاه سازی برند سروکوال فوتبال کیفیت خدمات هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 699
با توجه به اهمیّت جایگاه سازی برند در توسعه پایدار برندهای ورزشی، هدف کلّی این پژوهش مطالعه نقش نسبی مؤلفه های سروکوال در جایگاه-سازی برند تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بودند. با استفاد از فرمول کوکران تعداد 394 نفر از هواداران به صورت تصادفی در ورزشگاه آزادی تهران به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های جایگاه سازی برند امیدی کیا (2012) و کیفیت خدمات میری (2019) انجام گرفت. پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ و روایی ابزار با استفاده از روایی صوری، محتوا و روایی سازه تأیید گردید. یافته های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مؤلفه های سروکوال بر جایگاه سازی برند تیم های پرسپولیس و استقلال تهران تأثیر مثبت و معناداری داشته است. با توجه به یافته ها، لازمه توسعه پایدار برند تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران، تمرکز بر بهبود سروکوال و مؤلفه-های آن می باشد که در نهایت می تواند منجر به جایگاه سازی و تثبیت جایگاه برند این تیم ها در ذهن و قلب هواداران گردد.
۵.

Knowledge Sharing in Sport Organizations: The Role of Social Capital(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Knowledge Management Knowledge Sharing Social capital Sport organizations

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 138
Knowledge management and its dimensions have an important role in the sustainable development of sport organizations; therefore, the main objective of this study was to investigate the effect of social capital components on knowledge sharing in sport and youth offices in Kerman. 193 staff in sport and youth offices in Kerman participated in this study through a total sampling approach, and completed a valid and reliable questionnaire. The findings of the research by applying structural equation modeling demonstrated that the social capital components (mutual respect and trust, participation and teamwork, social cohesion, openness to criticism, and relationship networks) had a positive and significant effect on the knowledge sharing in sport and youth offices in Kerman. According to the research findings, developing social capital and its components can play an important role in the process of knowledge sharing in sport and youth offices in Kerman.
۶.

شناسایی فرصت های ناشی از پاندمی کوئید-19 در حوره ورزش: یک تحلیل تماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل تماتیک کووید-19 فرصت ها ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 329 تعداد دانلود : 393
هدف کلی این تحقیق شناسایی فرصت های ناشی از پاندمی کوئید-19 در حوره ورزش بوده است. این تحقیق یک مطالعه کیفیِ اکتشافی بوده است که با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزش و آینده پژوهی بوده و با توجه به ماهیت پژوهش تعداد 12 نفر به عنوان نمونه آماری و به صورت گلوله برفی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در فرایند تحقیق، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. تحلیل تماتیک داده ها با روش برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 76 کد، 12 تمِ فرعی و شش تمِ اصلی شد. یافته ها نشان داد که "آموزش الکترونیک"، "ورزش مجازی"، "فرهنگ جدید"، "مسئولیت اجتماعی"، "علم، فنّاوری و نوآوری"، و "کارآفرینی نوین" از جمله فرصت هایی می باشند که به واسطه پاندمی کوئید-19 در فراروی حوزه ورزش قرار گرفته اند. با توجه به یافته های تحقیق، علیرغم چالش هایی که شیوع کوئید-19 برای عرصه ورزش ایجاد کرده است، می توان از فرصت های موجود جهت تقویت و توسعه برخی از جنبه های ورزش بهره برد و از این طریق با بخشی از تهدیدات و چالش های حاصل از کرونا مقابله کرد.
۷.

The Effect of Creativity on Performance of Sports Federations with the Mediating Role of Knowledge Sharing

نویسنده:

کلید واژه ها: Creativity Knowledge Sharing Performance Sports Federations

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 213
Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of creativity on performance with the mediating role of knowledge sharing in sports federations. Method: This field study was a descriptive-correlative research and a practical one. The research population consisted of all presidents, vice presidents, general secretaries, committee managers and experts in 51 sport federations (N=780), and 267 subjects were studied through stratified random sampling approach that was consistent to recommended sample by Krejcie & Morgan table. The research tools were adopted from the existing literature to collect the data. The reliability of the research tools were confirmed according to Cronbach’s alpha. Face, content, and construct validity were used to evaluate the validity of the research tools. To test the research hypotheses, structural equation modeling was conducted by applying Smart PLS. Results: The findings demonstrated that "Creativity" had a positive and significant effect on "Performance", as well as "Knowledge sharing". Moreover, "Knowledge sharing "had a positive and significant effect on "Performance". The results also showed that "Knowledge sharing" mediate the relationship between "Creativity", and "Performance "in sport federations. Conclusions: The findings of this study, with emphasis on the role of creativity and knowledge sharing in improving the performance, can be regarded as a platform for enhancing the performance of sports federations. Creativity and knowledge sharing can play a significant role in empowering the human capital that ultimately result in performance development.
۸.

تأثیر عناصر نیاز به خودابرازی بر ارزش ویژه برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برندسازی خودابرازی هواداران فوتبال هویت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 74 تعداد دانلود : 536
موفقیت در بازاریابی ورزشی مستلزم توجه ویژه به کیفیت رابطه بین هواداران و تیم های ورزشی است. ازاین رو هدف از تحقیق حاضر مطالعه تأثیر عناصر نیاز به خودابرازی بر ارزش ویژه برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع پیمایشی و کاربردی است و داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد تمایز هویت، تشابه هویت و پرستیژ هویتِ باتاچاریا و سن (2003) و پرسشنامه ارزش ویژه برند یو و دانته (2001) گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل هواداران تیم های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران بود که 200 نفر از آنها به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تأیید و پایایی پرسشنامه ها براساس آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارSPSS  نسخه 18 و PLS استفاده شد. براساس نتایج این پژوهش، تمامی مسیرها در سطح معنا داری 05/0p<  تأیید شد. نتایج نشان داد که عناصر نیاز به خودابرازی که شامل تشابه هویت، تمایز هویت و پرستیژ هویت است، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند تیم های لیگ برتر فوتبال ایران داشته اند.
۹.

ارایه مدلی از فرایند ایجاد هم هویتی هوادار-تیم در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرستیژ هویت تشابه هویت تمایز هویت جذابیت هویت هم هویتی هواداران فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 752
ایجاد هم هویتی هوادار-تیم می تواند زمینه ساز توسعه برند تیم های ورزشی و تقویت پایگاه هواداری و اقتصادی تیم های ورزشی باشد. هدف از تحقیق حاضر ارایه مدلی از فرایند ایجاد هم هویتی هوادار-تیم در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی و کاربردی بوده و داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد شده تمایز هویت، تشابه هویت و پرستیژ هویتِ باتاچاریا و سن (2003)، پرسش نامه جذابیت هویتِ آهرن و همکاران (2005)، و پرسش نامه هم هویتی هوادار-تیمِ میل و آشفورث (1992) گردآوری شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل هواداران فوتبال در لیگ برتر ایران بوده که 344 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تایید و پایایی پرسش نامه بر اساس الفای کرونباخ برای کل پرسش نامه این تحقیق 86/0 ارزیابی گردید. جهت سنجش روائی و برازش مدل از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و PLS استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش از 4 مسیر علی موجود، تمامی مسیرها به استثنای مسیر تشابه هویت به جذابیت هویت در سطح معنی داری 05/0p< مورد تأیید قرار گرفتند.
۱۰.

تأثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم های فوتبال لیگ برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی شخصیت برند هواداران وفاداری برند ترجیح برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 324
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شخصیت برند تیم های فوتبال بر ترجیح برند و وفاداری به برند تیم های استقلال و پرسپولیس تهران در لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بودند که تعداد 441 نفر به عنوان نمونه، به صورت تصادفی در ورزشگاه هایی که به صورت هدفمند برای انجام پژوهش درنظر گرفته شده بودند، انتخاب شدند. پرسش نامه های ترجیح برند چن و چنگ (2008) و وفاداری برند هی (2012) به عنوان ابزارهای پژوهش به کار گرفته شدند. پرسش نامه شخصیت برند نیز برمبنای ابعاد اصلی شخصیت برند آکر (1997) طراحی و استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرهای متخصصان بازاریابی ورزشی و مدیریت برند تأیید شد و پایایی پرسش نامه های پژوهش براساس آلفای کرونباخ برای پرسش نامه های شخصیت برند، وفاداری به برند و ترجیح برند، به ترتیب 86/0، 91/0 و 79/0 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 20 و نرم افزار ایموس نسخه 18 و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر شخصیت برند بر ترجیح برند با مقدار 51/0 β = ، اثر شخصیت برند بر وفاداری به برند با مقدار 46/0 β =  و تأثیر ترجیح برند بر وفاداری به برند با مقدار 58/0 β =  بود. این پژوهش منافع وجود شخصیت برند و ارزش آن را برای تیم های فوتبال در کسب وفاداری هواداران مشخص می کند.
۱۱.

نقش وبکوال در رضایت مندی کاربران و تمایل به خرید مجدد بلیت اینترنتی مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات هواداران فوتبال وبسایت ها رویدادهای ورزشی خرید اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 91
با توجّه به اهمیت وبسایت ها به عنوان یک رسانه مدرن در فرایند فروش بلیت رویدادهای ورزشی، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش وبکوال در رضایت مندی کاربران و تمایل به خرید مجدّد بلیت اینترنتی مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری  پژوهش شامل هواداران استقلال و پرسپولیس تهران در شهرآورد هشتاد و هشتم بوده که 428 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری پژوهش به طور تصادفی در ورزشگاه آزادی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسش نامه بوده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن نیز با استفاده از روایی محتوا، روایی صوری و روایی سازه تأیید گردید. از مدل سازی معادله ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی (پی ال اس) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که "وبکوال" دارای تأثیر مثبت و معناداری بر "رضایت مندی کاربران" و "تمایل به خرید مجدد" بلیت مسابقات فوتبال لیگ برتر بوده، و "رضایت مندی کاربران" نیز بر "تمایل به خرید مجدد" بلیت الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان زمینه ای مؤثر در راستای توسعه راهبردها و عملکرد باشگاه های ورزشی در فرایند فروش بلیت الکترونیک مورد توجّه قرار گیرد.
۱۲.

تاثیر کیفیت ادراک شده از مقاصد گردشگری ورزشی بر رضایت و تمایل به بازدید مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمایل رضایت کیفیت مقصد گردشگری ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 916
توریسم و ورزش پدیده های جذابی هستند که قرار گرفتن آنها در کنار هم می تواند به هم افزایی قابل توجهی در هر دو حوزه منجر گردد. هدف پژوهش حاضر کشف روابط بین متغیرهای کیفیت ادراک شده، رضایت و تمایل به بازدید مجدد با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری (SEM) بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش گردشگران ورزشی بودند که در بازه زمانی سال 1391 به شهر نوشهر به عنوان یک مقصد گردشگری ورزشی مسافرت داشته اند. تعداد 310 گردشگر ورزشی به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. روائی مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش از روش مدلیابی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، ادراک گردشگران از کیفیت مقصد گردشگری ورزشی، رضایت آنان را تحت تاثیر قرار داده؛ همچنین این امر به طور مثبتی بر سطح تمایل گردشگران به بازدید مجدد از آن مقصد تاثیر گذاشته است. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های رفتاری گردیده که می تواند مبنایی قابل قبول برای حفظ و افزایش بازدید گردشگران ورزشی از یک مقصد ورزشی را ترسیم نماید.
۱۳.

تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی (مطالعه موردی: هواداران فوتبال در شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرید اینترنتی مدل پذیرش فناوری رویدادهای ورزشی بلیت فروشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 103
هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به استفاده از خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی از طریق بسط مدل پذیرش فناوری است. در این پژوهش از امنیت، اعتماد، سازگاری و حریم خصوصی به عنوان باورهای دیگری که تأثیر بسزایی در پذیرش استفاده از خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی دارند، به منظور توسعه مدل پذیرش فناوری استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، ترکیبی از پرسشنامه الجهتانی (2011)، لین (2007) و ویجایاساراثی (2004) است. جامعة آماری پژوهش هواداران تیم های فوتبال شهر اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 351 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش بررسی شدند. پایایی سؤالات پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 تعیین شد و به منظور سنجش روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا توسط صاحب نظران و متخصصان تجارت الکترونیک و خرید الکترونیکی استفاده شد. همچنین به منظور سنجش روایی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد و براساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط متغیرهای پژوهش تأیید شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که سازگاری، مفید بودن، سهولت استفاده و امنیت بر نگرش نسبت به خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی تأثیرگذارند. یافته ها همچنین حاکی از تأثیر مثبت مفید بودن بر تمایل افراد نسبت به این نوع خرید است.
۱۴.

طراحی مدلی به منظور بررسی تأثیر خلاقیت، تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار بر عملکرد سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت عملکرد BSC تسهیم دانش سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 216
هدف کلی تحقیق حاضر طراحی مدلی به منظور بررسی تأثیر خلاقیت، تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار بر عملکرد در ادارات ورزش و جوانان و هیأت های ورزشی اصفهان بود. این تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است و ابزار گردآوری داده های آن، ترکیبی از پرسشنامه های تسهیم دانشِ وانگ و وانگ (2012)، عملکردِ کاپلان و نورتون (1992) و خلاقیتِ ژو و جورج (2001) و کولهو و همکاران (2011) است. جامعة آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان و هیأت های ورزشی استان اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 182 نفر به عنوان نمونه پژوهش بررسی شدند. پایایی کلی سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 85/0 تعیین شد. همچنین به منظور سنجش روایی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری،استفاده شد و براساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش تأیید شد. نتایج نشان داد که خلاقیت تأثیر مثبت و معناداری بر تسهیم دانش کارکنان، و تسهیم دانش نیز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد در ادارات ورزش و جوانان و هیأت های ورزشی استان اصفهان دارد.
۱۵.

تعیین سهم نسبی هویت تیمی از عوامل مدیریتی باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل مدیریتی لیگ برتر هواداران هویت تیمی باشگاه فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 833
هدف از تحقیق حاضر، تعیین سهم نسبی هویت تیمی از عوامل مدیریتی باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران است. این تحقیق توصیفی– پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تخمین زده شد و تعداد 865 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه عوامل مدیریتی باشگاه چن (2007) و پرسشنامه هویت تیمی ون و برانس کومب (1993) بود که اعتبار و روایی آن به منظور اجرای این تحقیق آزمون شد (ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس عوامل مدیریتی باشگاه 86/0 و در مقیاس هویت تیمی 78/0). برای تحلیل داده های حاصل از نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده شد و با استفاده از آزمون های آماری از جمله همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه نتایج به دست آمد. نتایج نشان داد که بین پنج عامل مدیریتی باشگاه با میزان هویت تیمی هواداران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (P=0/01)؛ از بین این عوامل، عامل جذابیت بیشترین و قوی ترین رابطه را با هویت تیمی هواداران دارد. همچنین، براساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه عوامل جذابیت، رسانه و وابستگی مدیریت باشگاه پیشگویی کننده خوبی از میزان هویت تیمی هواداران بودند. این عوامل به طور کلی بیش از 40 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. براین اساس، محققان اظهار می کنند که این ابعاد عامل حصول موفقیت در جهت حفظ و ایجاد هواداران با هویت تیمی بالا هستند. به عبارت دیگر، این عوامل کلیدهای اساسی تشخیص بهترین راهبرد ها برای باشگاه ها هستند و مزایای زیادی از جمله کسب درآمد بیشتر، جذب سرمایه، فروش بلیت بیشتر و... دارند.
۱۶.

ارائه مدلی برای توسعه وفاداری به برند تیم های لیگ برتر فوتبال ایران با روش مدلسازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال لیگ برتر هویت تیمی هواداران وفاداری همذات پنداری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 360
هدف کلی تحقیق حاضر، ارائه مدلی بر مبنای ادبیات تحقیقی در راستای توسعه وفاداریِ هواداران به برند تیم های لیگ برتر فوتبال ایران است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق هواداران تیم های پرطرفدار لیگ برتر ایران (تراکتورسازی، استقلال، سپاهان، پرسپولیس و شاهین بوشهر) در یازدهمین دوره لیگ برتر سال 91-90 بودند. با توجه به عدم دسترسی به آمار دقیق و قابل اطمینان از تعداد هواداران تیم های مورد نظر، تعداد نمونه آماری از طریق فرمول کوکران، 382 نفر ارزیابی شد، که در نهایت 420 پرسشنامه در بین هوادارانی که به صورت هدفمند در دسترس انتخاب شده بودند، توزیع و 409 پرسشنامه قابل بررسی و تحلیل ارزیابی شد. ابزار گردآوری تحقیق با اقتباس از پرسشنامه های وفاداریِ نگرشی گلادن و فانک (2001)، وفاداریِ رفتاری فینک و همکاران (2003)، جذابیت هویتِ آهرن و همکاران (2005)، همذات پنداریِ تیم-هوادار میل و آشفورث (2003 ) و پرسشنامه هویت تیمیِ کو (2009) تدوین شد. به طور کلی این پرسشنامه شامل پنج بخش و ویژگی های جمعیت شناختی و در مجموع شامل 34 سؤال است. روایی صوری براساس نظرهای پانزده نفر از محققان حوزه مدیریت و بازاریابی ورزشی انجام گرفت و براساس آزمون کندال روایی محتوایی پرسشنامه 79/0 محاسبه شد. مقدار پایایی نیز براساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 86/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای 18SPSS و PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد هویت تیمی تأثیر معناداری بر جذابیت هویت ندارد؛ جذابیت هویت تأثیر مثبت و معناداری بر همذات پنداری هوادار-تیم نشان داد (695/0 (β =؛ همذات پنداری هوادار-تیم تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری نگرشی (655/0(β = داشت؛ وفاداری نگرشی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری رفتاری نشان داد (727/0(β = .
۱۷.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر

کلید واژه ها: کیفیت خدمات تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی مقصد گردشگری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی گردشگری و ورزش
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 580
هدف پژوهش حاضر کشف روابط بین ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی با تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران ورزشی بودند که در بازه زمانی سال 1392 به شهر نوشهر به عنوان یک مقصد گردشگری ورزشی مسافرت داشته اند. تعداد 246 گردشگر ورزشی به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. روائی مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی، تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی را تحت تاثیر قرار داده است. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های رفتاری گردیده که می تواند مبنایی قابل قبول برای حفظ و افزایش بازدید گردشگران ورزشی از یک مقصد ورزشی را ترسیم نماید.
۱۸.

بررسی تأثیر انگیزش های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسهیم دانش تئوری عمل منطقی انگیزش های بیرونی انگیزش های درونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 620
تسهیم مؤثر دانش به عنوان یکی از جنبه های مدیریت دانش می تواند از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان های ورزشی در محیط متغیر و پیچیدة امروزی باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر انگیزش های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی و کاربردی است که داده ها با استفاده از پرسشنامة استانداردشدة لین (2007) و کو و یانگ (2008) گردآوری شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان رفتار سازمانی تأیید و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای این تحقیق 86 /0 برآورد شد. جامعة آماری پژوهش، کلیة کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بودند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه، 150 نفر به عنوان نمونة آماری پژوهش به طور تصادفی خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب و بررسی شدند. چارچوب مفهومی این پژوهش مدل تکامل یافتة تئوری عمل منطقی بود که سنجش روایی آن از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط متغیرهای این پژوهش تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 18 و Amos 18 استفاده شد. نتایج نشان داد که پاداش های سازمانی مورد انتظار، مزایای متقابل، خودکارامدی دانش و لذت بردن از کمک به دیگران، بر نگرش و تمایل نسبت به تسهیم دانش در بین کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان تأثیر می گذارد.
۱۹.

نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

کلید واژه ها: کیفیت خدمات تماشاگران فوتبال ورزشگاه ها

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 363
امروزه جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه ها یکی از دغدغه های اصلی در فوتبال حرفه ای و صنعت ورزش می باشد که می تواند پتانسیل بالایی را برای درآمدزایی باشگاه ها ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات تماشاگران در خصوص نقش بهبود خدمات در ورزشگاه ها بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه ی تماشاگران مسابقات لیگ برترکشور در سال1391-1390 در شهر اصفهان بوده است. بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 36 سوالی محقق ساخته بود،که ضریب پایایی آن 85/0 به دست آمد و روایی آن نیز مورد تأیید کارشناسان مدیریت ورزشی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری t تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در صورت انطباق خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات تماشاگران این عامل می تواند به طور معناداری منجر به جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه ها باشد.
۲۰.

ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی

کلید واژه ها: رضایت شغلی تنیدگی استرس شغلی دوگانگی نقش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 536 تعداد دانلود : 121
هدف از تحقیق، تعیین ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی می باشد. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا به صورت پیمایشی و روش گردآوری داده ها میدانی است. جامعه آماری شامل روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی ایران، حجم نمونه آماری 120 نفر که به روش غیرتصادفی و هدفمند تعیین شد. از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار، فراوانی، % فراوانی و از آمار استنباطی همچون آزمون های همبستگی پیرسون (r)، تحلیل واریانس (F) و آزمون (t) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. گروه مورد مطالعه از نظر میزان استرس و رضایت شغلی با دو گروه دیگر که دارای شغل مشابهی بودند مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل واریانس نشان داد بین گروه ها از نظر رضایت از کار (008/0P<)، رضایت از مسئول (001/0P<) و رضایت از حقوق و مزایا (019/0P<) تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین آزمون شفه تفاوت بین گروه های مورد نظر را مشخص نمود. بطور کلی به نظر می رسد که مسئولیت کاری روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی با توجه به حساسیت شغل آنها بالا باشد به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با جامعه ورزشی داشته و در انعکاس اخبار و اطلاعات باید حق انصاف را رعایت کنند تا به حیثیت و آبروی فردی خدشه وارد نشده و همچنین اصول اخلاقی عینیت و استقلال را نادیده نگیرند. همین امر روزنامه نگاران را در معرض تنیدگی و استرس قرار می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان