مرتضی دوستی

مرتضی دوستی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

آینده نگاری در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری با رویکرد سناریونویسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری سناریو سوارکاری صنعت اسب عدم قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 291
مقدمه: یکی از روش های نوین معماری آینده، برنامه ریزی بر پایه سناریوست، ازاین رو هدف از تحقیق حاضر آینده نگاری در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری است. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا شد. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، روندها شناسایی شد. نمونه آماری در این مرحله شامل 26 نفر از صاحب نظران و خبرگان در حوزه صنعت اسب و رشته سوارکاری به روش گلوله برفی انتخاب شدند. بخش کمی تحقیق از نوع هدفمند بود. ابزار تحقیق در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته از مرحله دلفی بود که با شناسایی کلان روندهای مؤثر در مرحله تحلیل تأثیرات متقاطع برای شناخت عدم قطعیت ها و بالانس تأثیرات متقابل جهت شناسایی سناریوهای منتخب، استفاده شد. یافته ها: با توجه به 16 کلان روندهای تحقیق پنج عامل (توسعه گردشگری اسب، میزان پوشش رسانه ای، رشد تولید ناخالص داخلی، تسهیل در روند اجرای قوانین و ورود بخش خصوصی) عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر (دووجهی) هستند. در نهایت سه سناریو قوی اسب ایرانی در بستر تاریخ، پرش اسب و اسب های دوخون در ده سال آینده صنعت اسب و سوارکاری مشخص شد. نتیجه گیری: ورزش سوارکاری تحت تأثیر برنامه ریزی راهبردی، شناخت عدم قطعیت، آینده نگری مناسب در حوزه صنعت اسب و سوارکاری است. ازاین رو مدیریت واحد و یکپارچه بین سازمان هایی همچون وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی و فدراسیون سوارکاری ضروری به نظر می رسد.  
۲.

تاریخ نگاری فضای توسعه ورزش ایران (1285- 1320)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاریخ نگاری قاجاریه پهلوی اول ورزش و تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 102 تعداد دانلود : 992
 ورزش به عنوان پدپده ای مدرن پس از انقلاب مشروطه، مورد توجه قرار گرفت که حاکی از تلاش مشروطه خواهان برای اداره بهینه امور کشور، از جمله امر ورزش و تربیت بدنی است. قوانین موضوعه ورزش در مجلس از جمله اسناد الکترونیکی و جزء منابع دسته اول تاریخی است، وقایع ورزشی نیز از منابع تاریخی دسته اول و دسته دوم تاریخی استخراج گردید که براین اساس ترسیم تاریخ نگاری توسعه فضای ورزش صورت گرفت. دراین پژوهش با تحلیل محتوای قوانین، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین با استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام شد. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها صورت گرفت؛ جامعه آماری تحلیل محتوا، قوانین و احکام قانونی واجد ارتباط با موضوع تربیت بدنی در مجلس طی دوره زمانی 1285-1320 بود و نمونه بصورت کل شمار برابر با جامعه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که دو مقوله توسعه ورزش تربیتی، و توسعه ورزش های قهرمانی و باشگاهی سیاست های تقنینی را در بر می گیرند. برگزاری مسابقات ورزشی، راه اندازی کلوب های ورزشی، تشکیل مجمع فوتبال، ساخت اماکن ورزشی، تشکبل انجمن تربیت بدنی و تاسیس باشگاه های ورزشی وقایع و رویدادهای ورزشی بود که به طور تقریبی در بین سال های مذکور رخ داد. لذا براساس تحلیل محتوای قوانینی موضوعه ورزش و تطبیق زمانی آن با رویدادهای و وقایع مهم ورزشی فضای توسعه ورزش ایران مدرن در این بازه زمانی تاریخ نگاری شد.
۳.

نقش گردشگری ورزشی در معنویت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی معنویت رسیدن به تعالی درک متقابل رسیدن به معنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 375
زمینه و هدف: ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ کنجکاوی گردشگران مدرن برای درک مفاهیم جدید و فواید مثبتی ﮐ ﻪ در ﺑﻄ ﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزشی در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎً ﻣ ﺎدی و جسمانی به بعد روحانی وﺟﻮد دارد و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺴ ﯿﺎر ﺑ ﺎﻻیی که در ﮐﯿﻔﯿ ﺖزﻧ ﺪﮔﯽ ﮔﺮدﺷ ﮕﺮان دارد پژوهشگر بر آن شد تا به بررسی نقش گردشگری ورزشی در معنویت بپردازد.روش شناسی: ابزار پژوهش، پرسش نامه تعدیل یافته شفیعا و صباغ پور آذریان (1395) بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگران ورزشی فعال و غیرفعال بودند و تعداد نمونه آماری 365 نفر بود. پرسش نامه از روایی صوریی و محتوایی و پایایی(89/0) قابل قبول برخوردار بوده است. تجزیه و تحلیل آماری داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. از روش های آمار توصیفی در دسته بندی و خلاصه کردن داده ها، تدوین نمودار و جداول فراوانی استفاده شده است و برای تحلیل استنباطی داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار  AMOS  و  SPSS انجام گردید.یافته ها: گردشگری ورزشی در کلیه ابعاد معنویت شامل رسیدن به معنا(85/0)، رسیدن به تعالی(0/1) و درک متقابل(05/1) تأثیر معناداری دارد.نتیجه گیری و پیشنهادات: این پژوهش در نظر دارد از نگاه صرفاً اقتصادی به گردشگری کاسته شود و به سایر ابعاد نظیر معنویت که یک تجربه انسانی برای برقرار ارتباط که زاییده تعقل و تفکر است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.نوآوری و اصالت: مقاله حاصل کار پژوهشی در مقطع پسادکتری بوده که پیشنهاداتی برای توسعه گردشگری ورزشی با توجه به ابعاد معنویت ارائه گردید.
۴.

تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش در جمهوری اسلامی ایران (1357-1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 945
قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص امور ورزش در فضای سیاسی کشور امری است که در کنار نهادهای اجرایی و ساختاریافته منسجم امروزی نقش آفرینی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قوانین موضوعه ورزش از سال 1357 تا 1400 است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین در پی استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام گرفت. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA 2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش، قوانین و احکام قانونی مجلس طی دوره زمانی مطرح شده بود و نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 76 قانون و 383 حکم قانونی بررسی شد. نتایج پژوهش ۱۰ مقوله اصلی تشکیلاتی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، توسعه حقوقی امور ورزش، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه امکانات و زیرساخت ها، واگذاری تصدی گری و حمایت از ورزش را نشان داد. این مقولات مدل توسعه ورزش کشور را از منظر قوانین مجلس قابل ترسیم می سازد و حاکی از این امر است که ورزش در ابعاد گوناگون حاکمیتی تسری دارد، به عبارتی قانونگذاری برای تحقق جایگاه متعالی ورزش از نظر محتوایی مناسب است، اما به دلیل ناهماهنگی و بخشی نگری ارکان حاکمیتی اعم از نظارتی و اجرایی که ناشی از تعارض منافع ذی نفعان داخلی آنها در حوزه ورزش است، این مهم مغفول واقع شده است.
۵.

فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی براساس اقلیم جغرافیایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 694
هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی فرصت های کارآفرینانه در گردشگری ورزشی براساس قابلیت ها و ظرفیت های جغرافیایی در ایران می باشد. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و با روش آمیخته انجام شد. گردآوری داده ها در این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، فهرستی از فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی از طریق جست و جو در پژوهش های پیشین و همچنین مصاحبه با افراد مشتمل بر 17 نفر شناسایی شد. در مرحله بعدی با استفاده از روش دلفی آرای خبرگان در مورد این گزاره ها کسب شد. در نهایت فرصت های کارآفرینانه هشت حوزه براساس ظرفیت های جغرافیایی ایران در چهار اقلیم معتدل و مرطوب، گرم و مرطوب، سرد و کوهستانی، گرم و خشک با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون رگرسیون چندمتغیره رتبه بندی شده است. براساس نتایج می توان گفت در کنار عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در ظهور و انتخاب فرصت ها تنوع اقلیم و ظرفیت های جغرافیایی تاثیرگذار می باشد با تحلیل داده ها می توان گفت که هر کدام از این فرصت ها با میزانی متفاوت در اقلیم چهارگانه ایران کاربرد داشته است و برخی از فرصت ها در یک اقلیم بر فرصت های دیگر ارجحیت دارند. متولیان امر حوزه اشتغال و کارآفرینی، گردشگری و ورزش در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت خود باید با توجه به این فرصت ها به پیشرفت گردشگری ورزشی کمک شایانی نمایند. شماره ی مقاله: ۱۶
۶.

طراحی الگوی رفتار سیاسی در تصمیم گیری راهبردی مدیران ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری راهبردی جمهوری اسلامی ایران رفتار سیاسی مدیران مدیریت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 607
سیاست و ورزش رابطه پیچیده ای دارند و در ایران این موضوع بنابه دلایل مختلف اهمیتی دوچندان یافته است. بر این اساس تلاش شده تا الگوی رفتار سیاسی مدیران ورزشی ایران مورد تحلیل واقع شود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ورزش ایران در سال 99-1398 می باشند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه رفتار سیاسی و تصمیم گیری راهبردی استفاده شده است. نتایج نشان داد ساختار رفتار سیاسی بر تصمیم گیری راهبردی تأثیرگذار نیست. با توجه به این نتیجه؛ ابعاد رفتار سازمانی که شامل رفتارهای غیراصولی با همکاران، رفتارهای خودخدمتی در سازمان، استفاده از گروه حامیان برای خود، مورد ستایش قرار گرفتن، ایجاد گروه قدرتمند در سازمان، رفت وآمد با افراد قدرتمند در سازمان و لزوم رعایت الزامات اخلاقی می باشد؛ با رفتار سیاسی همخوانی دارد. اما استفاده از پایگاه اطلاعات برای استفاده سیاسی در سازمان تأیید نگردید.
۷.

برآورد ارزش اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران از دیدگاه هواداران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری مشروط تمایل به پرداخت کالاهای عمومی مدل پروبیت رتبه ای هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 305
مقدمه: هدف کلی پژوهش حاضر برآورد ارزش اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران برای هواداران این باشگاه در کشور ایران است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری، هواداران باشگاه پرسپولیس در سطح کشور و حجم نمونه آماری نیز طبق جدول میشل و کارسون برابر با 506 نفر بود. برای این منظور پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی شد و به وسیله آن تمایل به پرداخت هواداران باشگاه پرسپولیس تهران در سطح کشور برای کالاها و منافع تولیدشده توسط این باشگاه و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از آن ها پرسیده شد. یافته ها : برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل پروبیت رتبه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که 3/77 درصد هواداران مایل به مشارکت در تأمین بودجه برای حضور تیم پرسپولیس در سطوح رقابتی اند و تمایل به پرداخت هواداران باشگاه پرسپولیس برای حضور و قهرمانی در رقابت های لیگ برتر به ترتیب 70 و 3/72 درصد، قهرمانی در جام حذفی و رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب 9/71 و 1/78 درصد، تهیه بلیت تماشای مسابقات تیم فوتبال پرسپولیس از استادیوم 9/89 درصد، تماشای تلویزیونی مسابقات تیم پرسپولیس 8/83 درصد و میزان خرید محصولات این باشگاه 5/43 درصد است. نتیجه گیری: تمایل به پرداخت هایی که هواداران بیان کردند، نشان می دهد حضور تیم فوتبال پرسپولیس در سطوح بالای رقابتی ورزش کشور ایران بر رفاه آنها تأثیر مثبت داشته است؛ به طوری که هواداران مایل اند حامی تیم محبوب خود شوند.
۸.

مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی

کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی باشگاه ورزشی کشورهای منتخب اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 213
باشگاه های ورزشی نقش مهمی در فعالیت های ورزشی مردم دارند، و نه تنها برای ورزش نخبه و رقابتی بلکه برای ورزش همگانی با اهمیت هستند. هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی بود. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رویکرد مقایسه ای و از نظر سطح تطبیق مکانی و زمانی در سطح کشورها، در سال 98  انجام شده است. معمولا پژوهشی را تطبیقی می دانیم که از داده های مقایسه حداقل دو جامعه استفاده کند. بدین صورت نه کشور فرانسه، دانمارک، لهستان، آلمان، هلند، اسپانیا، اتریش، یونان و انگلستان انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند بود. سپس با استفاده از مدل بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه تطبیق ساختار انجام ش د. نتایج نشان داد که در حیطه نقش و جایگاه باشگاه های ورزشی، با تمام ریشه های سیاسی و فرهنگی متفاوتی که در شکل گیری آن ها وجود دارد، در بسیاری از موارد اشتراکات فراوانی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. می توان با در نظر گرفتن نقاط قوت چنین مبانی، درکشورهای مورد مطالعه و بکار بستن آن ها در فعالیت های باشگاه های ورزشی، شرایط تقویت و توسعه باشگاه ها درکشور را فراهم آورد.
۹.

Modeling Solutions for the Development of Sports Entrepreneurship Opportunities at the Middle Level(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 264 تعداد دانلود : 428
Purpose: Considering the importance of sports entrepreneurship opportunities, the present study was conducted with the aim of modeling strategies for the development of sports entrepreneurship opportunities at the Middle level. Methodology : The current research was applied-developmental in terms of its purpose and exploratory-quantitative in terms of implementation method. The research community was sports entrepreneurs and postgraduate students of sports management, 164 of whom were selected as a sample based on Cochran's formula and random sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire on strategies for developing sports entrepreneurship opportunities (74 items), whose face validity was confirmed by the opinion of experts, and its reliability was calculated using Cronbach's alpha method of 0.74. Data were analyzed with exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SmartPLS-3 software. Findings : The findings of the exploratory factor analysis showed that the solutions for the development of sports entrepreneurship opportunities at the middle level had 74 items in 7 situational and regional factors, market and business environment, media, education, support, management and technological infrastructure, which factor loading, convergent validity with The method of average variance extracted and reliability was calculated by Cronbach's alpha method for all of them above 0.70. Also, the model of strategies for developing sports entrepreneurship opportunities had a good fit at the middle level and the model had a significant effect on each of the seven factors (P<0.001). Conclusion : According to the factors identified for the model of strategies for the development of sports entrepreneurship opportunities at the middle level and the effect of the model on each of the factors to improve the development of sports entrepreneurship opportunities, the conditions can be provided for the improvement of each of the factors.
۱۰.

تحلیل تمایل به پرداخت شهروندان نسبت به حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 675 تعداد دانلود : 757
مهم ترین منبع درآمد صنعت فوتبال، حق پخش تلویزیونی است، در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، برآورده شود در صورتی که تماشای مسابقات فوتبال ایران از تلویزیون، تنها با پرداخت هزینه از سوی تماشاگران ممکن باشد، حداکثر مبلغی که شهروندان برای تماشای این مسابقات (لیگ برتر، جام حذفی، لیگ قهرمانان آسیا و مسابقات تیم ملی در تورنمنت های مختلف) می پردازند، چقدر است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری، شهروندان کشور ایران را شامل می شود و نمونه آماری از طریق جدول میشل و کارسون اندازه گیری شده است. برای این منظور، پرسشنامه ای طراحی و به کمک آن، تمایل به پرداخت شهروندان برای خرید اشتراک حق پخش مسابقات فوتبال ایران از تلویزیون از آنان پرسیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Spss و Excel استفاده شد و بر اساس یافته ها، میانگین تمایل به پرداخت سالانه شهروندان برای حق پخش مسابقات، لیگ برتر، 66000 تومان، جام حذفی 84750 تومان، لیگ قهرمانان آسیا 80750 تومان و مسابقات تیم ملی فوتبال در تورنمنت های مختلف 186100 تومان به دست آمد. نتایج نشان می دهد که شهروندان حاضرند از طریق خرید اشتراک سالانه حق پخش مسابقات فوتبال از تلویزیون از باشگاه های فوتبال به لحاظ مالی حمایت کنند.
۱۱.

مطالعه تطبیقی ورزش مدارس کشورهای فنلاند، دانمارک، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش مدارس برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه فرصت فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 683
افزایش فرصت های فعالیت بدنی در مدارس به عنوان یک اولویت جهانی در بین کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه شناخته شده است. از آنجا که وضعیت فعالیت بدنی در برخی از کشورها هنوز به میزان توصیه های سازمان بهداشت جهانی نرسیده است، هدف این پژوهش توجه به نقش مدرسه در ایجاد فرصت های فعالیت بدنی و ترسیم چارچوبی تطبیقی از موضوعات مرتبط با ورزش مدارس از جمله بررسی کیفیت درس تربیت بدنی (زمان، محتوی و تخصص معلمان)، استراتژی های ملی کشورها و فوق برنامه ها با توجه به چارچوب برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی است و با استفاده از روش بردی انجام شده است. کاوش در شیوه های اجرایی بهترین سیستم های آموزشی دنیا (فنلاند، دانمارک، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده) که دارای برنامه جامع در زمینه ی فعالیت بدنی در مدرسه بوده اند، نشان می دهد که بسیاری از کشورها ابتکار فعالیت های بدنی را طراحی و اجرا نموده اند که درصدد افزایش فرصت های فعالیت بدنی در دسترس کودکان قبل، حین و بعد از مدرسه می باشد و می تواند کمبود ساعات فعالیت بدنی در درس تربیت بدنی مدارس را نیز جبران نماید.
۱۲.

تبیین و تحلیل علل و پیامدهای ورود سیاسیون به ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت دلفی سیاستمداران نظریه برخاسته از داده ها ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 158
همان طورکه ورزش مشهور و فراگیر می شود، به همان اندازه دخالت سیاستمداران و حکومت ها در ورزش افزایش می یابد. هدف تحقیق حاضر، تبیین و تحلیل علل و پیامدهای ورود سیاسیون به ورزش ایران بود. کل فرایند تحقیق شامل دو مرحله است، مرحله اول پژوهش، تحقیق کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده ها (با استفاده از ابزار مصاحبه و مطالعه مقالات، اسناد و مدارک)، مرحله دوم پژوهش، تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی (با استفاده از روش دلفی و AHP). جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه مدیران که سابقه حضور در هیأت رئیسه های وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق)، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی به همراه نخبگان دانشگاهی (حداقل در سطح مدیر کل ورزش و جوانان استان سابقه مدیریتی داشتند) را داشتند. در مرحله کیفی از نظرهای 18 نفر از افراد، در قالب 22 مصاحبه (برخی افراد بیش از یک بار مورد مصاحبه قرار گرفتند) استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع آوری یافته ها پایان یافت. پس از پایان مرحله اول پژوهش، 56 متغیر مربوط به هدف تحقیق شناسایی شد. نتایج نشان داد شهرت و انگیزه های انتخابی از دیدگاه نخبگان مهم ترین علل ورود مدیران سیاسی به عرصه ورزش ایران است. همچنین توسعه زیرساخت ها و افزایش هرج و مرج در ورزش از مهم ترین پیامدهای مثبت و منفی ورود مدیران سیاسی به عرصه ورزش ایران است.
۱۳.

موانع توسعه گردشگری ورزش های آبی-ساحلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل بازدارنده عوامل فرهنگی عوامل زیر ساختی عوامل سیاسی عوامل اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 558
ایران از پتانسیل لازم برای جذب گردشگر ورزش های آبی   ساحلی برخوردار است، ولی دارای جایگاه مناسبی نیست. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی موانع توسعه گردشگری ورزش های آبی  ساحلی در ایران است. جامعه پاسخگویان پژوهش در مرحله کیفی  شامل استادان، کارشناسان علوم ورزشی و گردشگری بوده است. برای این منظور، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و همچنین پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در مرحله کمّی، تعداد600 پرسش نامه بین گردشگران سواحل به صورت تصادفی خوشه ای، در مناطق کیش و هرمزگان و همچنین مازندران و گیلان، توزیع شد. یافته های معادلات ساختاری نشان داد که از میان موانع توسعه گردشگری بُعد زیرساخت از بیشترین اهمیت برخوردار است. با حذف موانعی مانند ساخت و ساز بی رویه در حریم دریا، عدم تفکیک محل استراحت و قایق رانی و شنا و همچنین تجهیزات ناکافی ناجیان زمینه توسعه گردشگری ورزش های آبی فراهم می شود؛ همچنین برگزاری جشنواره ها و مسابقات ورزش های آبی  ساحلی راهکارهای جدیدی در جهت توسعه گردشگری هستند. 
۱۴.

برآورد ارزش اقتصادی آگهی های تبلیغاتی برنامه نود برای صدا و سیما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برآورد اقتصادی صداوسیما آگهی تبلیغاتی فوتبال برنامه نود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 909
تبلیغات به عنوان یکی از مهم ترین عناصر بازاریابی نوین، محور اصلی برای جهت دادن به عقاید، نگرش و انتظارات مشتریان و درنهایت بروز یک واکنش رفتاری که خرید محصول موردنظر می باشد، مطرح است. از این رو هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش اقتصادی آگهی های تبلیغاتی برنامه نود برای صدا و سیما بود. این پژوهش کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای بوده و بر اساس تعرفه آگهی تبلیغاتی از سایت سازمان صداوسیما اخذ گردید. تحلیل داده ها بر اساس نرم افزارExcel انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمد صداوسیما از آگهی تبلیغاتی برنامه نود در سال 1397، در هفته 000/000/400/5 تومان، در ماه 000/000/400/21 تومان و در سال 000/000/200/123/1 تومان درآمد داشته است؛ بنابراین با توجه به یافته های پژوهش به مسئولان صداوسیما پیشنهاد می شود با تأکید بر برنامه ریزی و پخش دوباره برنامه نود از صدا و سیما، درآمد خود را از محل آگهی های تبلیغاتی این برنامه افزایش دهند.
۱۵.

جایگاه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی 1357(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی دیپلماسی ورزشی دیپلماسی دولت های ایران سیاست خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 820
دیپلماسی ورزشی از انواع دیپلماسی های عمومی است که امروزه جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی کشورها دارد. شرایط ویژه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت پرداختن به دیپلماسی ورزشی کارامد را دوچندان می نماید. دولت های بعد از انقلاب اسلامی همواره در پی استفاده از ظرفیت های قدرت نرم برآمده اند، اما در این زمینه کارامدی مناسبی نداشته اند و با چالش های مختلفی روبه رو بوده اند. استفاده از دیپلماسی ورزشی درست و کارامد می تواند دولتمردان را در پیشبرد اهداف سیاسی خود به ویژه در عرصه روابط بین الملل و ایجاد صلح جهانی یاری کند. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه جایگاه دیپلماسی ورزشی در دولت های روی کارآمده ایران پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ در این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به جایگاه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی کشور، در دولت های جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که دیپلماسی ورزشی کشور از روند و الگوی خاصی پیروی نمی کند، ولی هرچه از صدر انقلاب می گذرد، دولت ها بدون توجه به مواضع سیاسی خود به استفاده بیشتر از این دیپلماسی در راستای اهداف خود روی آورده اند.
۱۶.

ارائه مدل تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خصومت مصرف کننده برندهای ورزشی تصمیمات خرید درگیری ذهنی خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 851
هدف از این پژوهش تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی خارجی(نایک و آدیداس) و داخلی (دایی و مجید) بود. جامعه آماری پژوهش مشتریان برندهای ورزشی خارجی و داخلی در استان مازندران بودند. 384 نفر بر اساس جدول مورگان، به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در نهایت 380 پرسشنامه صحیح بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بین مشتریان برندهای داخلی بین خصومت قومیت نژادی مصرف کننده و پیچیدگی ذهنی، قومی نژادی مصرف کننده و قصد خرید و همچنین بین پیچیدگی ذهنی خرید و قصد خرید رابطه مثبت معناداری وجود دارد ولی بین خصومت عمومی و قصد خرید، خصومت اقتصادی و پیچیدگی ذهنی خرید و همچنین بین خصومت اقتصادی و قصد خرید رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین رابطه منفی معناداری بین خصومت عمومی و پیچیدگی ذهنی خرید مشاهده شد به علاوه یافته ها در بین مشتریان برندهای خارجی نشان داد که بین خصومت قومی نژادی و پیچیدگی ذهنی، خصومت قومی نژادی و قصد خرید و
۱۷.

تدوین مدل عوامل موثر بر توسعه پایدار سالنهای ورزشی خراسان رضوی (رویکرد کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار اماکن ورزشی زیست محیطی نهادهای دولتی شاخص اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 634
هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل عوامل موثر بر توسعه پایدار سالنهای ورزشی در خراسان رضوی می باشد. روش جمع آوری داده ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش و اداره کل ، اساتید حوزه مدیریت ورزشی و مدیران خبره اماکن ورزشی استان خراسان رضوی می باشد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و گلوله برفی بوده و مصاحبه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری در خصوص سوالات و اهداف تحقیق حاصل گردید. فرمت داده ها به دو صورت صوت و متن بوده و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار MAXQDA18 انجام گردید. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه های انجام شده، عوامل احصاء شده را در قالب مدل مفهومی چارمز و گلیزر (2006) معرفی نمود. مقوله های «عوامل اقتصادی، عامل تبلیغاتی، کاربران و عوامل مدیریتی، منابع انسانی، تجهیزات ورزشی، امکانات رفاهی و جانبی، ایمنی، مکان یابی، و خصوصی سازی» به عنوان عوامل اثر گذار بر توسعه پایدار در اماکن ورزشی به شمار می روند. توسعه پایدار فرایندی است که آینده ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می سازد.
۱۸.

مقایسه وب سایت های منتخب ایرانی و خارجی پوشاک ورزشی براساس شاخص وب سنجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت سایت محصولات ورزشی مروژ آدیداس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 174
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه وب سایت های ایرانی و خارجی پوشاک و لباس ورزشی براساس شاخص وب سنجی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، از لحاظ هدف، کاربردی، جامعه آماری پژوهش، شامل وب سایت-های معتبر ایرانی و خارجی پوشاک ورزشی است که از بین وب سایت های مختلف دوزاده سایت که شش سایت ایرانی شامل (مروژ، پیشکوه، جام جم، بدوفو، ال اسپرت و هدف اسپرت) و شش سایت خارجی شامل (آدیداس، نایک، ریباک، پوما، فیلا و آل اشپرت) انتخاب شدند. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته بود. این چک لیست شامل یازده بعد (مشخصات سایت، طراحی نمای بصری، ناوبری، فنی، زمان واکنش، کیفیت اطلاعات محصولات، تنوع محصولات، سطح مخاطبین، کیفیت سفارش محصول، هزینه و روش ارسال و امنیت) و 56 سوال می باشد. شیوه جمع آوری داده ها مشاهده ای- عینی بود. روایی صوری سوالات توسط صاحبنظران مدیریت ورزشی و کامپیوتر مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به روش توافق بین ارزیابی ها انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آزمون کروسکال والیس و برای رتبه بندی سوالات از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین مولفه های بررسی شده در سایت های ایرانی و خارجی از لحاظ یازده بعد که به آن پرداخته شده تفاوت معناداری وجود نداشت و سایت های منتخب کیفیت بالایی در سایتهای خود داشتند. در نتیجه با توجه به یافته های حاصل از پژوهش؛ مدیران و مسئولین سایت های ایرانی و خارجی می توانند با نوآوری ها و قابلیت های بیشتر در سایت بر توسعه سایت های خود بیفزایند تا باعث عملکرد بهتر سایت ها در بین کاربران گردد.
۱۹.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در کنترل خشونت و حفظ امنیت تماشاگران رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد نیروی انتظامی امنیت تماشاگر کنترل خشونت لیگ برتر فوتبال ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 652
زمینه و هدف: پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در برقراری امنیت مسابقات است. روش پژوهش: بر اساس هدف از نوع کاربردی؛ روش پژوهش به صورت کیفی و کمی؛ نمونه گیری در بخش کیفی به صورت گلوله برفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین باشگاه، بازیکنان، هواداران، پیشکسوت ها و نیروی انتظامی می باشد. در بخش کیفی از جامعه آماری منتخب که شامل 23 نفر بودند مصاحبه به صورت نیمه هدایت شده انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ادامه یافت. در این مرحله 5 عامل و 32 گویه شناسایی شدند. مرحله بعد به روش دلفی در دو دور انجام گرفت که مرحله اول و دوم دلفی گویه های به دست آمده در قالب پرسشنامه تهیه و به صورت بلی/خیر در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت؛ بعد از تائید مرحله بعدی پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای لیکرت، با استفاده از روش تصادفی ساده در اختیار 180 نمونه آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب ابعاد عوامل فرهنگی و اجتماعی با بار عاملی 75/0، بعد مدیریت با بار عاملی 64/0، بعد امنیتی با بار عاملی 43/0، عوامل مرتبط با مسابقه با بار عاملی 27/0 و بخش آموزشی با بار عاملی 13/0، دارای بیشترین اهمیت بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، نیروی انتظامی و مدیریت قوی باشگاه با فرهنگ سازی مناسب نقش بسزایی در کاهش خشونت تماشاگران دارند.
۲۰.

مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویگردانی مشتریان فروشگاه های ورزشی کانو بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 827
حیات فروشگاه های ورزشی به جذب و نگهداری تعداد کافی مشتریان وابسته است. شناخت دلایل جذب و رویگردانی مشتریان بسیار اهمیت دارد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، طراحی مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران بودند که از منطقه منیریه خرید کرده بودند و 337 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش نامه استاندارد عمادی و همکاران (1393) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی محتوایی آن به تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. برای محاسبه پایایی، در مطالعه ا ی مقدماتی 30 پرسش نامه توزیع شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس. و ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد تک بعدی با بار عاملی 87/0، بعد بی تفاوت با بار عاملی 85/0، بعد اساسی با بار عاملی 68/0 و بعد جذاب با بار عاملی 59/0 بیشترین تأثیر را بر رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی داشتند. همچنین، در بعد اساسی، وجود کیفیت نامناسب اجناس فروشگاه با بار عاملی 82/0، در بعد عملکردی، نبود دسترسی مناسب و راحت به فروشگاه با بار عاملی 94/0، در بعد انگیزشی، قیمت نامناسب اجناس فروشگاه با بار عاملی 86/0 و در بعد بی تفاوت، تبلیغات نامناسب فروشگاه در سطح شهر با بار عاملی 87/0، به عنوان مهم ترین گویه های رویگردانی مشتریان بودند؛ براین اساس، می توان بیان کرد که مدیران همواره باید عوامل تأثیرگذار بر رویگردانی مشتریان خود را به خوبی درک کنند و برای کاهش این عوامل سعی کنند تا بتوانند در رقابت با سایر رقبا به مزیت رقابتی دست یابند و مشتریان وفادارتری داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان