محمدرسول خدادادی

محمدرسول خدادادی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

تأثیر بازی های بومی و محلی در کیفیت اوقات فراغت و نیک زیستی فردی دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سلماس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های بومی و محلی کیفیت اوقات فراغت نیک زیستی فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 352
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بازی های بومی و محلی در کیفیت اوقات فراغت و نیک زیستی فردی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی انجام شد. روش تحقیق کمّی و از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری را دانش آموزان پایه های پنجم و ششم مدرسه دخترانه ابتدایی ستایش شهرستان سلماس (استان آذربایجان غربی) در سال تحصیلی 1400-1401 تشکیل می دهند و نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس از پایه های پنجم و ششم این مدرسه در دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش انتخاب شد که هر گروه شامل پانزده نفر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های محقق ساخته کیفیت اوقات فراغت و پرسش نامه استاندارد نیک زیستی جان تراویس بود. روایی پرسش نامه محقق ساخته کیفیت اوقات فراغت را پنج نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن 94/0 و پایایی پرسش نامه استاندارد نیک زیستی 83/0 به دست آمد. در روش اجرای تحقیق، گروه ها به مدت هشت هفته و در هر هفته یک جلسه به مدت 45 دقیقه، علاوه بر کلاس درسی تربیت بدنی، یک بازی بومی و محلی انجام دادند. برای توصیف وضعیت موجود از یافته های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و به منظور تحلیل فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیره با رعایت پیش فرض های آماری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس وی ۲۶ انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند که بازی های بومی و محلی در گروه آزمایش توانسته است مؤلفه های کیفیت اوقات فراغت و نیک زیستی فردی دانش آموزان دختر پایه های پنجم و ششم ابتدایی را افزایش دهد (001/۰>P)؛ بنابراین بازی های بومی و محلی در کیفیت اوقات فراغت و نیک زیستی فردی دانش آموزان دختر ابتدایی تأثیر مثبت و معنی دار دارد.
۲.

ارائه مدل همگرایی رفتار سازمانی منابع انسانی سازمان های ورزشی در زنجیره تأمین خدمات ورزش همگانی با رویکرد نگاشت شناختی فازی (FCM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین خدمات رفتار سازمانی ورزش همگانی منابع انسانی همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 563
تحقیق حاضر به منظور ارائه مدل همگرایی رفتار سازمانی منابع انسانی سازمان های ورزشی در زنجیره تأمین خدمات ورزش همگانی با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی انجام گرفت. پژوهش حاضر با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد و برمبنای رویکرد نگاشت شناختی فازی انجام شده است. با مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 18 نفر از متخصصان صنعت ورزش، ورزش همگانی، زنجیره تامین و مدیریت منابع انسانی در ورزش، مفاهیم و مؤلفه های مدل همگرایی عمودی و افقی مدیریت منابع انسانی در زنجیره تأمین خدمات ورزش همگانی شناسایی گردید. بعد از خلاصه سازی و تم بندی موارد مطرح شده از سوی متخصصان، سیستم عرضه و تقاضای منابع انسانی در کل زنجیره، زنجیره تامین استعداد منابع انسانی، بهینه سازی دانش و آموزش در زنجیره، یکسان سازی استخدام در طول زنجیره، همسان سازی جبران خدمات، نظارت و کنترل منابع انسانی و برنامه بازنشستگی منابع انسانی به عنوان عوامل همگرایی افقی و همگرایی فرهنگی، همگرایی اطلاعات منابع انسانی، همگرایی با تقاضای مشتریان و بازار و همگرایی با استراتژی های زنجیره تامین به عنوان عوامل همگرایی عمودی منابع انسانی در زنجیره تامین خدمات ورزش همگانی شناسایی شدند. برای رسم نقشه های شناختی فازی و محاسبه شاخص های مربوط به آن از نرم افزارهای Excel، FCMapper و FCM EXPERT استفاده شد. شاخص های مربوط به نقشه های شناختی بیانگر این بود که سیستم عرضه و تقاضای منابع انسانی در کل زنجیره، زنجیره تامین استعداد منابع انسانی و نظارت و کنترل بر منابع انسانی به ترتیب دارای بیشترین درجه مرکزیت اند؛ بدین معنی که بیشترین تاثیرگذاری را در سیستم همگرایی منابع انسانی در زنجیره تامین خدمات را دارند. درنهایت، اثر سیاست های مختلف همگرایی افقی و عمودی در عناصر نگاشت در قالب دو دسته سناریو بررسی شد.
۳.

بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش آموزان منطقه آزاد ماکو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات افسردگی منطقه ازاد ماکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 656
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین، میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش آموزان منطقه آزاد ماکو، بود.روش: پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان نوجوان 17 تا 18 سال تشکیل دادند که، 265 نفر بصورت تصادفی طبق جدول مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از  پرسش نامه های، استفاده آسیب زا تلفن همراه، جنار و همکاران(2007) با 6 گویه؛ استفاده از اینترنت؛ یانگ (1998) با 3 گویه؛ افسردگی نوجوانان؛ کوتچر (2002) با 6 گویه؛ پرسش نامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با 6 گویه، در قالب مقیاس لیکرت و پنج گزینه ای استفاده گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری Smart PLS  انجام گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، ارتباط مستقیم و  معنی داری بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) و افسردگی نوجوانان منطقه آزاد ماکو، وجود داشت(0/001>P).نتیجه گیری: استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران ایجاد می کند، سبب از بین رفتن ارتباطات رو در رو شده و باعث درونگرا شدن افراد می شود به این ترتیب افراد کم کم از ارتباطات مستقیم دوری می کنند، در نهایت عامل افسردگی و تنهایی آن ها می شود.
۴.

نقش گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرایش کارآفرینانه عوامل انگیزاننده حامیان مالی گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 76
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی در ایران می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری، کلیه ی اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری تمامی استان های ایران بود. حجم نمونه ی آماری با استفاده از نرم افزار G-POWER و فرمول کوکران 252 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. پرسشنامه ی استاندارد گرایش کارآفرینانه هاگس و مورگان (2007)، پرسشنامه ی استاندارد عوامل انگیزاننده ی حمایت ورزشی همتی نژاد و همکاران (1395) و پرسشنامه ی محقق ساخته ی تقویت جایگاه گردشگری ورزشی به کار گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و Amos صورت گرفت. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری؛ از همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه ها و از مدل معادلات ساختاری به منظور بررسی اثر گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی بر تقویت جایگاه گردشگری ورزشی استفاده شد. نتایج نشان داد، بعد نوآوری بیش ترین تأثیر را بر گرایش کارآفرینانه، تسهیلات بیش ترین تأثیر را بر عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی و الزامات بهداشتی بیش ترین تأثیر را بر تقویت جایگاه گردشگری ورزشی داشتند. از این رو، اهمیت دادن و سرمایه گذاری در عامل هایی که از نظر کارشناسان اهمیت بیش تری در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی دارند، ضروری است.
۵.

طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه (یک مطالعه مبتنی بر رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل رفتاری تقویت عملکرد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 406
خودرهبری یکی از نظریات حوزه رهبری است که بر فرآیند تأثیرگذاری بر خود اشاره دارد. بر این اساس هدف پژوهش پیش رو طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه بود تا مشخص شود که ورزشکاران نخبه چگونه می توانند از این پدیده استفاده کنند. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش داده بنیاد کلاسیک (ظاهر شونده) اجرا شد، 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه های نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و با رسیدن به معیار اشباع نظری جمع آوری داده ها به اتمام رسید. مجموع روش های کدگذاری باز، انتخابی و نظری به کار گرفته شد تا داده های مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شود. قابلیت اعتماد یافته ها با روش های مختلف و محاسبه ضریب توافق کدگذاری مورد تائید واقع شد. مطابق نتایج 93 کد نهایی ایجاد شد و خودرهبری ورزشکاران نخبه شامل چهار نوع کنترل شناختی (13 کد)، کنترل رفتاری (15 کد)، کنترل هیجانی (8 کد) و کنترل مدیریتی (10 کد) است که کنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی انتخاب شد. همچنین دو نوع محدودکننده های محیطی و شخصی (17 کد) تأثیرات سوء بر توانایی خودرهبری افراد ورزشکار دارند که با راهبردهای (15 کد) آموزش و تقویت می توان ظرفیت های خودرهبری ورزشکاران را توسعه داد. در نهایت خودرهبری ورزشکاران نخبه پیامدهای مثبت سه گانه (15 کد) بهبود عملکرد، خودباروی و موفقیت را به دنبال دارد که موفقیت نسبت به دو نتیجه دیگر غایی تر محسوب می شود. یافته ها می تواند مبنای پژوهش های بیشتر و راهنمایی برای کاربردی کردن تلقی شود.
۶.

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش بلوغ مدیریت دانش مدل کسب وکار همراستایی مدیریت دانش و استراتژیهای کسب وکار ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 889
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب وکار در ورزش ایران می باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. پرسشنامه ی شاخص های مربوط به کدهای مدل بلوغ جامی پور و همکاران (1393) و پرسشنامه ی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب و کار جامی پور و همکاران (1393) به کار گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و Amos صورت گرفت. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری؛ از آزمون دوجمله ای جهت تعیین سطح بلوغ شاخص ها؛ از ارزش محاسبه شده برای تعیین قابلیت شاخص ها؛ از فرمول درصد بلوغ برای تعیین سطح و درصد کلی بلوغ؛ و نیز از مدل معادلات ساختاری جهت تعیین مدل معادلات ساختاری قابلیت شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار در ورزش استفاده شد. نتایج نشان داد، درصد بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار 13/69 درصد می باشد. بعد راهبردی، سازمانی-انسانی و فنی- محتوایی در کسب و کار تأثیر معنی داری دارد. از این رو، برای هدفمند کردن استفاده از دانش، سازمان دهی مراحل و سطوح توسعه ی آن، شناخت وضعیت موجود در حوزه ی مدیریت دانش و تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، به منظور به کارگیری و بهبود مدیریت دانش همراستا با کسب وکار الزامی است.
۷.

نقش ارتباطات رسانه ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش (مطالعه ی موردی: هیأت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات رسانه ای تبلیغات تنیس روی میز حامی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 562
هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر ارتباطات رسانه ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی متخصصین مدیریت ورزشی، متخصصین حوزه ی رسانه و نیز اعضای هیأت ورزش تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی (210 نفر) بود. حجم نمونه ی آماری با استفاده از جدول مورگان 132 نفر برآورد شد. روش نمون گیری، تصادفی خوشه ای بود. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss21 و Excel2010 برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون شپیر ویلک برای نورمالیته ی داده ها، از آزمون رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و از آزمون رتبه بندی فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه ها استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباطات رسانه ای و تبلیغات، می تواند جذب منابع دولتی، جذب حامیان بخش خصوصی، درآمد تبلیغات حین مسابقات، درآمد پخش مسابقات ورزشی، و بازاریابی و معرفی خدمات و محصول را به طور مثبت و معنی داری پیش بینی کند. با توجه به نتایج حاصل می توان اظهار کرد، رسانه و انواع نقش های آن، یک مهره ی اساسی و تأثیرگذار در امر تبلیغاتی و اسپانسری به شمار می رود؛ بنابراین، اگر سرمایه گذاری ها، حامیان مالی، تبلیغات، رسانه ها و ورزش در یک تعامل مثبت و اصولی در کنار همدیگر قرار بگیرند، باعث رشد و گسترش یکدیگر شده و به تبع آن موجب درگیر شدن بخش های مختلف جامعه و از همه مهم تر باعث رشد ورزش کشور می شوند.
۸.

مدل سازی بلوغ عوامل انسانی و سازمانی مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ مدیریت دانش عوامل سازمانی و انسانی کسب وکار مدیریت دانش ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 488
هدف پژوهش حاضر، مدلسازی بلوغ عوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش مبتنی بر کسب وکار در ورزش ایران است. این پژوهش، با رویکرد کارکردگرایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ و از نوع غیرآزمایشی محسوب میشود. براساس هدف نیز در مرحله اول کاربردی، در مرحله ی دوم ارزیابی و در مرحله ی سوم از نوع تحقیق و توسعه است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش میدانی بود. پرسشنامه استاندارد شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار جامی پور و همکاران (1393) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS و AMOS برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. نتابج نشان داد هر چهار بعد افراد پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ارزیابی و فرآیندها و جریان مدیریت دانش در کسب و کار سهم معنی داری دارند. با توجه به نتایج می توان اذعان داشت که مدیریت دانش کارا به کارکنان اجازه می دهد تا در ادارات ورزشی با یکدیگر تعامل و مشارکت نموده، در ارتباط بوده و دائماً در مورد اطلاعات مرتبط با شاخه ی کاری شان به روز باشند.
۹.

نقش میانجی گری مهارت های کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی در تأثیر جهت گیری کارآفرینانه بر قصد و خود کامیابی راه اندازی کسب و کار ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت گیری کارآفرینانه مهارت های کارآفرینانه خودشکوفایی قصد کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 746
هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهتگیری کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه و خودکامیابی راه اندازی کسب و کار ورزشی با درنظرگرفتن نقش میانجی مهارتهای کارآفرینانه است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ورزشی دانشگاههای کشور می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 364 نفر از دانشجویان انتخاب شد. برای جمع آوری دادهها از چهار پرسشنامه استاندارد جهت گیری کارآفرینی، قصد کارآفرینی، مهارت های کارآفرینی و خودکامیابی استفاده شد. ببعد از ترجمه و ترجمه مجدد پرسشنامه ها، برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی هر چهار پرسشنامه از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی پرسشنامه های جهت گیری کارآفرینی 84/0، قصد کارآفرینی 79/0، مهارت های کارآفرینی 90/0 و پرسشنامه خودکامیابی 87/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS و Amos انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، مقادیر استخراج شده برای مسیرهای جهت گیری کارآفرینانه و مهارت های کارآفرینانه (57/0)، مهارت های کارآفرینانه و قصد کارآفرینی (61/0) معنیدار بودند (p
۱۰.

اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری و پیش بینی روند تجارت در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم پساتحریم تراز تجاری ورزش روش جاذبه ای- گارچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 241
صادرات و واردات ابزاری مهم برای کشورهای درحال توسعه به شمار می روند تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری در این صنعت شامل کشورهای چین، ترکیه، فنلاند، عربستان، ژاپن، فرانسه، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان بود و همچنین، بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دوران پساتحریم بود. برای بررسی از مدل جاذبه و داده های ترکیبی استفاده شد. داده ها براساس اطلاعات بازه زمانی سال های 1371 تا 1391 بودند و از گمرک ایران و بانک جهانی گرفته شدند. برایتحلیل داده ها از نرم افزار استاتا نسخه 12 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد کهتولید ناخالص داخلی، متغیرهای مجازی تحریم های ضعیف دوره قبل و فعلی و تحریم قوی دوره قبل اثر مثبت بر تراز تجاری داشته اند. متغیر جمعیت، نرخ ارز، مسافت و متغیر مجازی تحریم قوی دوره فعلی اثر منفی بر سهم تجارت ایران با شرکای عمده تجاری داشتند. همچنین، بررسی روند تغییرات سهم تجارت کالا های ورزشی ایران با شرکای تجاری اش با استفاده از روش ای- گارچ نشان داد که تحریم های ضعیف تأثیر بیشتری بر روند تغییرات این سهم داشتند و این تغییرات نامتقارن هستند. به عبارتی، تحریم های قوی دوره فعلی اثر منفی بر سهم تجارت شرکا داشته اند و تحریم های ضعیف تأثیر بیشتری بر پیش بینی نوسان های تجارتی در صنعت موردمطالعه داشته اند.
۱۱.

اثر رژیم های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی کشورهای D8: رهیافت داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت کالاهای ورزشی داده های تابلویی رژیم های ارزی کشورهای دی هشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 720
انتخاب رژیم ارزی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است. نوع رژیم ارزی حوزه وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحت تأثیر قرار می دهد. وجود درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست های ارزی را افزایش می دهد. همچنین نرخ ارز از عوامل مهم در افزایش و کاهش تجارت کشورهاست. این پژوهش با هدف بررسی رژیم های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای دی هشت طی بازه زمانی 2013-1993 و با استفاده از روش داده های تابلویی صورت گرفت. منابع داده ها بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و مرکز مطالعات اطلاعات بین المللی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار استاتا 12 استفاده شد. نتایج نشان داد تجارت، مسافت، جمعیت، مستعمره بودن و داشتن مرز مشترک اثر مثبت و داشتن تفاهم نامه تجاری مشترک، نرخ ارز اسمی، و متغیر تلفیقی شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز مؤثر و همچنین تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی دارد. همچنین متغیرهای تجارت و نرخ ارز اسمی به لحاظ آماری معنادار نبوده و سایر متغیرها در سطح اطمینان ده درصد به لحاظ آماری معنا دارند.
۱۲.

هم گرایی صادرات گروه کالا های ورزشی در ایران: رهیافت گشتاور تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم گرایی کالا صادرات صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 138
امروزه، بخش اقتصاد و صنعت ورزش به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه موردتوجه است. صادرات کالاهای ورزشی همواره یکی از موضوع های موردبحث تصمیم گیران اقتصادی درزمینه اقتصاد ورزش است؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش از اقتصاد ورزش، این پژوهش با هدف بررسی هم گرایی گروه کالاهای صادراتی سال های 1391- 1371 صنعت ورزش در ایران انجام شد. روش پژوهش به صورت جفت قیمتی با استفاده از روش های هم گرایی بتا و سیگما برای بررسی هم گرایی این گروه بندی از روش اقتصادسنجی گشتاور تعمیم یافته بود. گروه بندی کالاها شامل پوشاک، کفش، توپ و تجهیزات ورزشی بود. نتایج مطالعه نشان داد که هم گرایی بتا در گروه کالا های صادراتی ورزشی وجود داشت و ضریب همگرایی برابر با 674/0 بود که بیانگر برخورداری این هم گرایی از سرعت بالا بود و این ضریب به لحاظ آماری معنادار بود. همچنین، نتایج آزمون هم گرایی سیگما تأییدکننده وجود هم گرایی و کاهنده بودن انحرافات گروه ها درطی زمان بود. این ضریب نیز به لحاظ آماری معنادار بود. با توجه به نتایج آزمون روش های هم گرایی بتا و سیگما در گروه کالاهای صادراتی صنعت ورزش، وجود هم گرایی گروه کالاهای این صنعت تصدیق می شود.
۱۳.

اثر رژیم های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای خاورمیانه: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت کالاهای ورزشی رژیم های ارزی اقتصاد سنجی فضایی کشورهای خاورمیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 195 تعداد دانلود : 149
انتخاب رژیم های ارزی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است. نوع رژیم ارزی حوزه وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحت تأثیر قرار می دهد. درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست های ارزی را افزایش می دهد. همچنین، نرخ ارز یکی از عوامل مهم در افزایش و کاهش تجارت کشورها است. این پژوهش با هدف بررسی اثر رژیم های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای خاورمیانه طی بازه زمانی 2013-1993 و با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی انجام شده است. منابع داده ها بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و مرکز مطالعات اطلاعات بین المللی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار استاتا نسخه 12 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تجارت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مستعمره بودن و داشتن مرز مشترک بین کشورها، اثر مثبتی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی دارد و همچنین، مسافت، نرخ ارز اسمی، نرخ ارز مؤثر حقیقی، داشتن زبان مشترک و داشتن تفاهم نامه تجاری مشترک، اثری منفی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی دارد. متغیر اصلی موردبررسی در مطالعه حاضر؛ یعنی رژیم ارزی نیز اثر مثبتی بر روند تجارت کشورهای خاورمیانه دارد. به عبار ت دیگر، رژیم ارزی ثابت منجر به افزایش جریان تجارت کالاهای ورزشی می شود. تمام متغیرهای مورد بررسی به جز تجارت و داشتن زبان مشترک به لحاظ آماری معنادار هستند.
۱۴.

بررسی اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافت حداقل مربعات کاملا اصلاح شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم شرکای تجاری تراز تجاری صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 365 تعداد دانلود : 256
تجارت ابزاری مهم برای کشورها به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند. هدف اصلی این مطالعه اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دو جانبه ایران با شرکای عمده تجاری در صنعت ورزش و  پیش بینی وضعیت اقتصاد در دوران پساتحریم می باشد. به منظور انجام بررسی از روش FM-OLS استفاده شده است. کشورهادر دو گروه انتخاب شده است؛ برای گروه اول؛ چین، ژاپن و فرانسه بوده و گروه دوم؛ روسیه، قزاقزستان و قرقزستان. داده های تحقیق بر اساس اطلاعات بازه زمانی از سال 1371 تا 1391 بوده و منابع، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews8 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اثر جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ترتیب در تمام کشورها منفی و مثبت بوده، نرخ ارز به غیر روسیه و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های ضعیف دوره حاضر به غیر قزاقزستان و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های قوی دوره فعلی در تمام کشورها مثبت بوده، تحریم های ضعیف دوره قبل به غیر از چین در بقیه کشورها منفی بوده و تحریم های قوی دوره قبل بر چین، قزاقزستان و قرقیزستان اثر منفی داشته است. در دوران پساتحریم، روند صعودی تجارت ایران با شرکا در صنعت ورزش پیش بینی می شود.
۱۵.

ارتباط بین رفتار اطلاع یابی و باورهای معرفت شناختی بر اساس الگوی اطلاع یابی ویلسون (مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار اطلاع یابی باورهای معرفت شناختی دانشجویان مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 616
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رفتار اطلاع یابی و باورهای معرفت شناختی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت ورزشی کشور بر اساس مدل اطلاع یابی ویلسون بود. نوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه تحقیق دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی در حال تحصیل دانشگاه های دولتی کشور می باشند که تعداد دانشجویان دکتری 100 و دانشجویان ارشد 1000 نفر برآورد شد. با استفاده از جدول مورگان 80 نفر دانشجوی دکتری و 270 نفر کارشناسی ارشد به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1992) و پرسشنامه رفتار اطلاع یابی ویلسون (2000) استفاده شد. از آزمون های تی تک نمونه ای، پیرسون، رگرسیون خطی ساده و تی مستقل با نرم افزار spss20 استفاده شد. نتایج نشان داد که باورهای معرفت شناختی دانشجویان در سطح متوسطی قرار دارد(001/0=p، 12/96=t). اما رفتار اطلاع یابی دانشجویان پایین تر از سطح متوسط بود (001/0=p، 92/69=t). همچنین نتایج نشان داد بین باروهای معرفت شناختی و مولفه های آن و رفتار اطلاع یابی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد(01/0=p، 45/0=r350). نتایج رگرسیون خطی ساده نشان داد که باورهای معرفت شناختی دانشجویان به میزان 20 درصد توانایی پیش بینی رفتار اطلاع یابی را دارد. بین رفتار اطلاع یابی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد اختلاف معنی داری وجود دارد، اما در مورد باورهای معرفت شناختی اختلافی وجود نداشت. با توجه به اهمیت و نقش باورهای معرفت شناختی در رفتار اطلاع یابی، استفاده از منابع اطلاعاتی و اطلاع یابی بدون ملاحظه باورهای معرفت شناختی دانشجویان نمی تواند به روشنی درک شود. این رویکرد امکان بررسی و تحلیل جامع و منطبق بر واقعیت های شناختی_اطلاعاتی پژوهشگران دانشگاهی را فراهم خواهد کرد؛ و درنتیجه راهگشای بهبود و توسعه نظام اطلاعاتی خواهد شد.
۱۶.

مدل سازی واردات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل آرما طی سال های 1391 1371(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واردات صنعت ورزش کالاهای ورزشی مدل آرما

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 152 تعداد دانلود : 160
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و تبیین مدل آرما برای واردات کالاهای ورزشی به ایران طی 20 سال بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نوع مطالعات اسنادی تحلیلی می باشد. برای مدل سازی واردات کالاهای ورزشی ایران از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی و گمرک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1391 1371 استفاده گردید. جهت انجام پژوهش، برازش مدل های مختلف خودتوضیح میانگین متحرک بررسی گشت و در نهایت، مدل آرما به عنوان الگوی بهینه نهایی برای واردات کالاهای ورزشی انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که تمام ضرایب وقفه های خودهم بسته و میانگین متحرک، معنادار است و 91 درصد از تغییرات واردات کالاهای ورزشی توسط متغیرهای توضیحی تبیین می گردد. براساس یافته ها دریافت می شود که متغیر واردات، پایا است؛ بدین معنا که واردکردن هرگونه شوک یا سیاست دولتی که موجب تغییر میزان واردات شود، کوتاه مدت بوده و تغییرات آن دائمی نمی باشد و با گذشت دوره های متمادی، اثر این شوک به تدریج از میان رفته و میزان واردات به اندازه دوره زمان پیش از شوک خود برمی گردد؛ بنابراین، اتخاذ هرگونه سیاست پولی و مالی بر واردات کالاهای ورزشی ایران اثرگذار نخواهد بود.
۱۷.

تحلیل عوامل محرک و بازدارنده گردشگری ورزشی: مورد مطالعه پیست اسکی سهند تبریز و پیام مرند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی محرک ها بازدارنده ها گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 93
امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعت پاکیزه و یکی از مهم ترین ابعاد کارکردی فضاهای جغرافیایی، تحت تاثیر عوامل و انگیزه های مختلف و با اشکال مختلفی در جریان می باشد. هدف از این پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل محرک و بازدارنده گردشگران در ورزش های زمستانی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه گردشگران پیست اسکی سهند تبریز و پیام مرند تشکیل می دهد. نمونه آماری با استفاده از فرمول حجم جامعه نامشخص کوکران و واریانس جامعه در مطالعه مقدماتی، تعداد 258 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصین و پایایی آن در مطالعه مقدماتی با ضریب آلفای کرونباخ 93/0 مورد تائید قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی گویه هایی از پرسشنامه به دلیل بار عاملی کمتر از مجموع سوالات حذف شدند. در مجموع سه مولفه عوامل محرک درونی، محرک بیرونی و بازدارنده شناسایی شد. همچنین یافته های تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار آموس مولفه های به دست آمده در تحلیل عاملی اکتشافی را تایید نمود. یافته های پژوهش نشان داد که پرسشنامه عوامل محرک و بازدارنده از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می تواند متغیر مورد نظر را در جامعه آماری اندازه گیری کند. از مهمترین عوامل محرک درونی می توان به ایجاد آرامش و افزایش اعتماد به نفس، از محرک های بیرونی به اهمیت کارکنان به گردشگران دائمی و از عوامل بازدارنده وجود محدودیت های فرهنگی و مشکلات شخصی نام برد.
۱۸.

نقش میانجی گری مشارکت ورزشی در تبیین ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات با کاهش افسردگی نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت اینستاگرام افسردگی تلفن همراه تلگرام منطقه آزاد ماکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 663
  مطالعه حاضر با هدف، بررسی نقش میانجی گری مشارکت ورزشی در تبیین ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با کاهش افسردگی نوجوانان منطقه آزاد ماکو، انجام شد. جامعه آماری پژوهش به صورت تصادفی ساده و به تعداد 265 نفر از بین نوجوانان منطقه آزاد ماکو که حداقل سه جلسه در هفته ورزش می کردند، انتخاب شد. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی(محتوی، همگری، واگرا) و پایایی(بار عاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه ها در حد قابل قبول و خوب بودند(α= %94). روابط میان متغیرها با به کارگیری مدل سازی معادله ساختاری ایموس و با استفاده وزن های رگرسیونی عادی و استاندارد شده به روش برآورد حداکثر درستنمایی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد، ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی(اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی) باعث افسردگی نوجوانان می شود همچنین مشارکت ورزشی می تواند به عنوان متغیر میانجی اثر منفی ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی بر افسردگی نوجوانان را کاهش دهد؛ بنابراین استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران ایجاد می کند، سبب از بین رفتن ارتباطات رو در رو شده و باعث درون گرا شدن افراد می شود به این ترتیب افراد کم کم از ارتباطات مستقیم دوری می کنند، درنهایت عامل افسردگی و تنهایی آن ها می شود.  
۱۹.

مطالعه عوامل موثر بر وفاداری نگرشی و رفتاری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش برند هویت برند وفاداری برند هواداران فوتبال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 52 تعداد دانلود : 75
هدف این پژوهش مطالعه عوامل موثر بر وفاداری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و بصورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری هواداران باشگاه های فوتبال حاضر در لیگ سیزدهم برتر فوتبال ایران بود و نمونه آماری 880 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته(FBBE) با 45 گویه در مقیاس هفت مرتبه ای لیکرت می باشد که روایی محتوای کل پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصان فن(91/0 CVI =)، بوده و پایایی در مطالعه مقدماتی با دو روش پایایی آزمون- بازآزمون (89/0ICC =) و ضریب آلفا کرونباخ 81/0 بدست آمد. داده های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه همزمان در نرم افزار Spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از بالا بودن مقدار عددی ضریب تعیین و قوی تر بودن رابطه مدل است. بین متغیرهای ملاک و پیش بین رابطه خطی معنی داری وجود دارد. منافع، ویژگیها، نگرشها و هویت تداعی برند بر وفاداری نگرشی تاثیر معنی داری دارد(001/0p<). نگرشهای تداعی برند بیشترین تاثیر را بر وفاداری نگرشی دارد. منافع، نگرشها و هویت تداعی برند بر وفاداری رفتاری دارای تاثیر معنی داری می باشند(001/0p<). ویژگیهای تداعی برند بر وفاداری رفتاری دارای تاثیر معنی داری نمی باشد(05/0p>). نگرشهای تداعی برند بیشترین تاثیر را بر وفاداری رفتاری دارد.
۲۰.

تجزیه تحلیل فاکتورهای اثرگذار با نقش میانجی گری نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش قصد خرید بلیط الکترونیکی فوتبال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 234 تعداد دانلود : 107
در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه می کند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد ورزشی، استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است. امروزه در بین رشته های ورزشی فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرهای فراوان، از حالت ورزش ساده به یک تجارت مبدل شده و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر تجزیه تحلیل نقش واسطه ای نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، مشتریان رویدادهای ورزشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند. گردآوری داده ها، از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیز پرسشنامه آمرو و دوآرته (2015)، می باشد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری و از آزمون اسمارت PLS نیز جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، نگرش بر قصد خرید بلیط تاثیر گذار هست ولی به نظر می رسد نگرش با نقش واسطه ای عوامل دیگر (مزایای نسبی درک شده، سازگاری درک شده، اعتماد، ریسک درک شده، پیچیدگی)، بر قصد خرید بلیط نقش بسزایی دارند. از این رو باشگاه ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریان شان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش های مد نظر مشتریان ورزشی، کالاها و خدمات با ارزشی را که از طریق اینترنت به آنان ارائه می کنند تا با جلب رضایت مندی، در آنها اعتماد ایجاد کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان