مطالعات مدیریت ورزشی

بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه های ورزشی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه های ورزشی استان مازندران بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات ازنوع میدانی بود. جامعه آماری کلیه مشتریان فروشگاه های ورزشی نایک، آدیداس، ریبوک، پوما و مجید در استان مازندران بودند که با توجه به حجم جامعه نامحدود، براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه بازاریابی حسی حسینی و پورکیانی (1394) و اعتماد مشتریان یوچارونکیت (2014) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها به تأیید 10 نفر از اساتید تربیت بدنی رسید و پایایی آن ها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 88/0 به دست آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب کشیدگی بهنجار شده، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با نرم افزار اس . پی.اس.اس. و آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگا ه های ورزشی استان مازندران ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت . براساس یافته های پژوهش، حس بینایی، حس بویایی و حس شنوایی تأثیر معنادار و مثبتی بر اعتماد مشتریان فروشگاه های ورزشی استان مازندران داشتند؛ اما حس چشایی و حس لامسه تأثیر معناداری بر اعتماد مشتریان ورزشی نداشتند. همچنین، همه شاخص های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب بودند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان لزوم توسعه و بسط شاخصه های بازاریابی حسی ازجمله حس های بینایی، بویایی و شنوایی را بااهمیت دانست. بدیهی است که با ایجاد تجربه حسی مشتریان در فروشگاه های ورزشی و ایجاد رابطه عاطفی میزان اعتماد مشتریان بهبود می یابد.  

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶