حمید قاسمی

حمید قاسمی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور شهریار
پست الکترونیکی: ghasemione@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
۱.

طراحی الگوی سواد رسانه ای در ورزش

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۱
رسانه ها ضمن ایفای نقش اساسی در اطلاع رسانی، یکی از منابع قابل دسترس و باصرفه برای ورزش هستند که تمام جزئیات را با کیفیتی مطلوب در اختیار مردم قرار می دهند، ازاین رو، دریافت متنوع و متعدد پیام های ورزشی، مستلزم برخورداری از سواد رسانه ای است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی کاربردی سواد رسانه ای در حوزه ورزش بوده که با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 26 نفر از استادان دانشگاهی در حوزه های رسانه و ورزش، مدیران رسانه های جمعی و مخاطبان فعال رسانه های ورزشی که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده اند، به دست آمده است. یافته ها، رژیم سواد رسانه ای ورزشی را در قالب الگویی ارائه می کنند که طبق آن، برجسته سازی مقوله ورزش، مدیریت محتوای پیام (شرایط علی) و گنجاندن آموزش سواد رسانه ای در محتوای رسانه های جمعی به ویژه رسانه ملی (شرایط زمینه ای)، منجر به توانمندسازی در مصرف رسانه ای، همچنین ارتقای مهارت های اجتماعی در مخاطبان ورزشی می شود. از طرف دیگر، بی توجهی سیاستگذاران و درک نشدن اهمیت سواد رسانه ای به عنوان موانع فراگیری سواد رسانه ای در ورزش مطرح می شوند.
۲.

تحلیل وضعیت شبکه رادیویی ورزش ایران از دیدگاه کارکنان و مدیران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۸
این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت شبکه رادیویی ورزش، از دیدگاه کارکنان و مدیران شبکه رادیویی ورزش در سال 1395 ، انجام شد. روش پژوهش ازنظر راهبرد، ترکیبی (کمی و کیفی)، ازحیث مسیر اجرا، مصاحبه عمیق و پیمایشی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود. همه کارکنان و مدیران شبکه رادیویی ورزش جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به محدودبودن جامعه پژوهش، نمونه برابر با جامعه آماری بود و از روش نمونه گیری تمام شمار به تعداد 49 نفر برای نمونه گیری استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه پژوهشگرساخته با 20 سؤال استفاده شد.روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به تأیید اساتید تربیت بدنی رسید و پایایی پرسش نامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ (82/0= α) گزارش شد. علاوه بر سؤال های بسته پرسش نامه، از سؤال های نیمه ساختاریافته نیز استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و تی تک نمونه ای) با نرم افزاراس.پی.اس.اس. نسخه 22 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه کارکنان و مدیران شبکه رادیویی ورزش جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش ازنظر برخورداری از هدف،عملکرد مدیر شبکه، عملکرد تهیه کنندگان شبکه، عملکرد گویندگان شبکه، عملکرد گزارشگران لحظه به لحظه شبکه و عملکرد کلی شبکه رادیویی ورزش، در مقایسه با سایر شبکه ها در وضعیتی مناسب قرار داشت؛ اما عملکرد گزارشگران میدانی شبکه در وضعیتی نامناسب گزارش شد. با توجه به نتیجه عملکرد ضعیف گزارشگران پیشنهاد می شود که شبکه رادیویی ورزش برای آموزش و توانمندسازی گزارشگران ورزشی اقدام کند.
۳.

بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه های ورزشی

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۱
هدف پژوهش حاضر، بررسی بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه های ورزشی استان مازندران بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات ازنوع میدانی بود. جامعه آماری کلیه مشتریان فروشگاه های ورزشی نایک، آدیداس، ریبوک، پوما و مجید در استان مازندران بودند که با توجه به حجم جامعه نامحدود، براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه بازاریابی حسی حسینی و پورکیانی (1394) و اعتماد مشتریان یوچارونکیت (2014) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها به تأیید 10 نفر از اساتید تربیت بدنی رسید و پایایی آن ها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 88/0 به دست آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب کشیدگی بهنجار شده، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با نرم افزار اس . پی.اس.اس. و آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگا ه های ورزشی استان مازندران ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت . براساس یافته های پژوهش، حس بینایی، حس بویایی و حس شنوایی تأثیر معنادار و مثبتی بر اعتماد مشتریان فروشگاه های ورزشی استان مازندران داشتند؛ اما حس چشایی و حس لامسه تأثیر معناداری بر اعتماد مشتریان ورزشی نداشتند. همچنین، همه شاخص های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب بودند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان لزوم توسعه و بسط شاخصه های بازاریابی حسی ازجمله حس های بینایی، بویایی و شنوایی را بااهمیت دانست. بدیهی است که با ایجاد تجربه حسی مشتریان در فروشگاه های ورزشی و ایجاد رابطه عاطفی میزان اعتماد مشتریان بهبود می یابد.  
۴.

طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در انواع رسانه های جمعی

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۴
پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در رسانه های جمعی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع ترکیبی و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان ورزش همگانی و قهرمانی و متخصصان گردشگری تشکیل دادند که در بخش کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی نیز با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش در بخش کیفی شامل پرسشنامه بود و در بخش کمی از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی استفاده شد. پس از اشباع نظری اقدام به تحلیل عاملی تائیدی شد و پرسشنامه تاثیر رسانه ها بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR شامل 5 مولفه و 41 گویه به دست آمد و پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون K-S، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شد. همچنین از روش تحلیل معادلات ساختاری برای تدوین مدل استفاده شد. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آموس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR و از طریق رسانه ها از دیدگاه نمونه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که از دیدگاه نمونه تحقیق «نقش های آگاهی دهنده» بالاترین رتبه و «نقش های اقدام کننده (اقدام به خرید)» پایین ترین رتبه را در عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR و از طریق رسانه ها به خود اختصاص داده اند.
۵.

Championship Sports for Iranian Women: Challenges, Opportunities and Solutions

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۴
Purpose: The main purpose of this research was to study the challenges, opportunities and solutions of the championship sports for Iranian women. Method: The research method was mixed,and different methods were applied to serve the purpose of this research. The research sample was selected from the main population (N=172) following Morgan’s sample size determination (118). Open and closed questionnaires were used to measure the effect of each of the challenges and opportunities with a Likert's five-item scale. Results: The findings showed that 9 opportunities and 19 challenges exist regarding Iranian women’s championship sports. Conclusions: Though investigations of women’s sports in internal and external fields show progress in Iranian women’s sports, they do not show any desirable growth compared to male sports, which isdue to social restrictions and other factors.
۶.

طراحی الگوی آموزشی برنامه درسی دوره ابتدایی، مبتنی بر مهارت های زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی با رویکرد تلفیقی

تعداد بازدید : ۹۰
​پژوهش حاضربا هدف طراحی الگوی آموزش برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر آمادگی جسمانی و مهارت های زندگی یونسکو با رویکرد تلفیقی با استفاده از نظرات اساتید این حوزه و معلمین ابتدایی اجرا شد. نمونه آماری شامل 375 نفر اساتید و معلمین است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بخش اهداف، محتوا، فعالیت های یاددهی و یادگیری و ارزشیابی تدوین شده بود اجرا گردید. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های آمیخته محسوب می شود و ابزار اندازه گیری، شامل یک پرسشنامه 94 سوالی است که در طیف لیکرت تدوین شده و از لحاظ روایی محتوا به تایید اساتید فن رسیده و اعتباری بالغ بر 97/0 را به خود اختصاص داده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی، شاخص های پراکندگی بهره گرفته شد و در سطح استنباطی از آزمون کولموگروف-اسمرینوف و آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر آمادگی جسمانی و مهارت های زندگی یونسکو با رویکرد تلفیقی، در دوره ابتدایی کاربردی بوده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
۷.

تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی علمی در حوزه ی تربیت بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورش ایران

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۳۸
هدف پژوهش تحلیل محتوای پژوهش های حوزه ی تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در ایران می باشد. نوع پژوهش آمیخته و مبتنی بر تحلیل محتوا برای ارزیابی محتوای مقالات بود. نمونه ی آماری کل شمار و شامل، ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ شده و مرتبط در نشریات علمی- پژوهشی ایران تا پایان سال 1396، برابر 843 مقاله است. ﺑیﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در فصلنامه ی رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران با 87 مقاله ﻣﻨﺘﺸﺮ گردید. محور اﺻﻠی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ، در حوزه های مدیریت ورزشی: عوامل رفتار سازمانی دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان، در روانشناسی: مسائل مربوط به انگیزش، اعتماد به نفس دانش آموزان، در رفتار حرکتی: مرتبط با یادگیری حرکتی و عملکرد ادراکی- حرکتی، در فیزیولوژی: مربوط به علم تمرین، تغذیه و ترکیب بدنی، در طب ورزشی: مرتبط با توانبخشی و اصلاح ناهنجاری های قامتی ﺑﻮد. در %55 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از روش نیمه تجربی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ بیش از %97 آنها دارای هدف کاربردی و گروه دانش آموزان با %62 ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠیﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ بودند و %72 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روی دانش آموزان، ﺻﻮرت ﮔﺮفت. %98/5 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از داده ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌی ﺑﺎ اﺑﺰار پروتکل تحقیق %55/5 انجام شد. از داده ﻫﺎی ﻃﻮﻟی اﺳﺘﻔﺎده نشد. %15 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در تهران و %10 بطور ملی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ که ﺑیﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ 3 ﻧﻮیﺴﻨﺪه %70/5 ﻣﻨﺘﺸﺮ گردید. %55 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دارای یک ﻧﻮیﺴﻨﺪه ی زن ﺑﻮدﻧﺪ. از ﺳﺎل 1390 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸی در این حوزه، رﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﮔیﺮی دارد. بنابراین، انتظار می رود این پژوهش ها ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺴﺎئل، ﻣﺸکﻼت و ﻣﺤﺪودیﺖهای ﻣﻮﺟﻮد و ﮔﺬﺷﺘﻪ، رویکﺮدی آیﻨﺪهﻧﮕﺮ جهت کﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺖدﻫی کارکنان اجرایی و ستادی به ﺳﻮی سلامت، ﺧﻠﻖ ارزش های فرهنگی، تربیتی و اخلاقی در ورزش دانش آموزی ﻫﺪایﺖ کﻨﻨﺪ.
۸.

Analyze the Status of Public Relations of Sports and Youth Organization of Kohgiluyeh & Boyer Ahmad Province

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۵
Purpose: The purpose of this study was to analyze the public relations status of Sports and Youth Organization in Kohgilouyeh and Boyer Ahmad province. The present research was applied and study was a consecutive hybrid exploratory strategy and is implemented by qualitative content analysis and questionnaire quantitative survey. Method: Statistical society in qualitative section, ten people in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provincial authority of sports and youth, and in quantitative personnel in public relations department and 46 provincial active board and sports reporters in the province in total there were 150 people. Data collection tool was a face-to-face interview and a researcher-made questionnaire. Based on the findings of the qualitative section, a questionnaire was designed and its face and content validity was evaluated by several experts in the field of public relations and sport management and its construct validity was done by confirmatory factor analysis and its reliability was Cronbach's alpha coefficient of 0/94. Results: The qualitative data were analyzed by qualitative data encoding method and in quantitative part of descriptive statistics, frequency table was included and in the inferential part Friedman test was used. Conclusions: The results showed that the public relations status of Sports and Youth Organization in this province was below average, and Friedman's test showed that the importance, rank, and status of public relations were totally different.
۹.

روان سنجی پرسش نامه مهارت های ارتباطی هفتگانه قاسمی

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۶
هدف پژوهش روان سنجی پرسش نامه مهارت های ارتباطی هفتگانه قاسمی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، از نظر هدف توسعه ای و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری را دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور (96-95) تشکیل دادند (N=1150). بر مبنای جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کرجسی تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با در نظر گرفتن احتمال ریزش در نهایت تعداد 300 نفر به عنوان نمونه و به صورت غیرتصادفی در دسترس، ابزار تحقیق را تکمیل نموده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته مهارت های ارتباطی هفتگانه استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوی پرسش نامه، روایی سازه نیز از طریق تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق مهارت دیدن به عنوان هفتمین مهارت از مجموعه مهارت های ارتباطی از جمله مهارت سخن گفتن، مهارت گوش دادن، مهارت خواندن، مهارت زبان بدن، استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین و مهارت نوشتن شناسایی شد. بر اساس مقادیر شاخص های نیکویی برازش (GFI) معادل 909/0 و شاخص برازش تطبیقی (CFI) 921/0 مدل از برازش کافی برخوردار است. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد مهارت نوشتن با بار عاملی 782/0 با بالاترین اولویت و مهارت گوش دادن با بار عاملی 384/0 دارای کمترین اولویت در بین گویه های مهارت ارتباطی هفتگانه بوده است و در نهایت، پیشنهاد می شود به منظور کاربرد وسیع تر، روایی این پرسش نامه در جوامع دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
۱۰.

مقایسه وضعیت روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۵
هدف از مطالعه حاضر، مقایسه وضعیت واحد روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب در سطح جهان بود. در این مطالعه با تأکید بر روابط بین الملل ساختار سازمانی، نیروی انسانی، درآمد، میزان مکاتبات و قوانین و مقررات این فدراسیون ها با فدراسیون ایران مقایسه شد. روش تحقیق ازنظر استراتژی ترکیبی (کمی و کیفی) و ازنظر مسیر اجرا از روش پیمایشی و مصاحبه استفاده گردید. از میان تعداد 167 کشور عضو فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی، کشورهای فعال در روابط بین الملل (پاسخگو به مکاتبات دیگر فدراسیون های ملی) 15 کشور به عنوان نمونه مطالعاتی به صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. در بخش مصاحبه نیز تعداد پنج نفر از خبرگان این حوزه به صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش پیمایشی پرسش نامه محقق ساخته ای با روایی و پایایی تأییدشده و در بخش مصاحبه سؤالات نیمه ساختاریافته بر اساس محورهای موردمطالعه استفاده شدند. مهم ترین نتایج تحقیق نشان داد که: ساختار فدراسیون ملی دانشجویی به انجمن و کمیته هایی ازجمله واحد بین الملل متناظر با ساختار فیزو نیاز دارد. برای توسعه روابط بین الملل به برنامه ریزی برای کسب کرسی های مؤثر بین المللی نیاز است. نظر به فقدان استفاده از وب سایت و نشریه دوزبانه در فدراسیون ملی ایران در مقایسه با سایر فدراسیون ها از دیدگاه صاحب نظران باید روی این موارد اهتمام داشت.
۱۱.

بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۵
مقاله حاضر در پی توصیف و تبیین رابطه بین تصویر بدن و مدیریت بدن با مشارکت ورزشی زنان است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و داده های آن با پرسش نامه جمع آوری، استخراج و تحلیل شدند. جمعیت زنان 19 سال به بالای استان ایلام که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند، 193952 نفر است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 500 نفر تعیین شد. نمونه ها با نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای شناسایی و داده ها از آنها جمع آوری شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره و برای آزمون الگوی پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج نشان می دهند 2/49 درصد یعنی تقریباً نزدیک به نیمی از زنان یا ورزش نمی کنند یا به صورت نامنظم و تفریحی ورزش می کنند. 17 درصد از آنها با هدف سلامتی و بین 61 تا 120 دقیقه در هفته فعالیت ورزشی می کنند و 8/33 درصد معادل تقریباً یک سوم از نمونه آماری نیز به صورت منظم و حرفه ای مشارکت ورزشی دارند. نتایج تحلیلی و آزمون الگوی پژوهش نشان دادند دو متغیر تصویر بدن و مدیریت بدن و مؤلفه های آنها در مجموع به طور معناداری تا 56/0 از واریانس مشارکت ورزشی زنان را تبیین می کنند.
۱۲.

بررسی ارتباط مهارت های ارتباطی با نگرش سازمانی هیئت علمی استخدامی و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۳
یکی از ابعاد رفتار سازمانی، شناخت مها رت های ارتباطی افراد با هدف دستیابی به بهره وری و تحقق اهداف سازمانی است. این پژوهش به تحلیل اثرهای مهارت های ارتباطی بر نگرش سازمانی هیئت علمی استخدامی و مدعو تربیت بدنی دانشگاه پیام نور پرداخته است. پژوهش ازنوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. 80 نفرهیئت علمی استخدامی و 700 نفر مدرس مدعو تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. تمام جامعه هیئت علمی به عنوان نمونه و از مدرسان مدعو 250 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پرسش نامه های مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بودند. روایی صوری و منطقی پرسش نامه ها به کمک اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران بخش مدیریت انجام شد و پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که برای هرکدام از پرسش نامه ها به ترتیب 84/0، 84/0 و 88/0 محاسبه شد. از روش های آمار توصیفی برای طبقه بندی نمره های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (کلوموگروف – اسمیرنوف، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه) برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی مهارت های ارتباطی و ابعاد نگرش سازمانی معنادار است. همچنین، ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از این است که تأثیر دو مؤلفه مهارت های ارتباطی (کلامی و بازخورد) بر نگرش سازمانی معنادار است و تأثیر مؤلفه شنود بر نگرش سازمانی معنادار نیست؛بنابراین، با توجه به اهمیت مهارت های ارتباطی در پیش بینی نگرش سازمانی به نظر می رسد که مسئولان باید راهبردهای مدیریتی مناسبی را برای رسیدن به سطح بهینه تمامی مؤلفه های مهارت های ارتباطی به ویژه مهارت شنود به کار گیرند.
۱۳.

مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۴۶
هدف این پژوهش مقایسه ی تحلیلی دو روزنامه ی ایران ورزشی و ابرار ورزشی با تأکید بر رشته های ورزشی معلولین و غیر معلولین بود. جامعه آماری پژوهش، شمارگان دو روزنامه ی ورزشی کشور در طول سال 1394 بود. روش نمونه گیری، در دو مرحله صورت گرفت، ابتدا به صورت غیر تصادفی و هدفمند دو نشریه ی ایران ورزشی و ابرار ورزشی انتخاب شدند. درمرحله ی دوم به تعداد 30 روز از هر نشریه به شکل غیر تصادفی و هدفمند و منطبق بر روزهای برگزاری رویدادهای ورزش معلولین در طول سال 1394 انتخاب و موردبررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری دستورالعمل و برگه کدگذاری بود و روایی آن توسط پنج نفر از متخصصان مدیریت ورزش تائید شد. ضریب عینیت آن بر اساس فرمول اسکات 89% محاسبه شد. بر این اساس محتوای اخبار ورزش معلولین در ابرار 07/0 درصد و ایران 35/1 درصد از کل اخبار را شامل شده بود.پوشش ورزش بانوان معلول در هر دو روزنامه کمتر از آقایان است و این اختلاف در ورزش غیر معلولان بیشتر است. رشته ی فوتبال در ورزش غیر معلولین و رشته های دوومیدانی، تیراندازی و وزنه برداری در ورزش معلولین بیشتر از سایر رشته ها موردتوجه دو روزنامه قرارگرفته بود؛. توصیه می شود مطبوعات ورزشی رسالت خود را در مقابل اقشار مختلف مردم انجام دهند و توجه ویژه ای به موفقیت های ورزشی معلولین داشته باشند.
۱۴.

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید بر هنجارهای جنسیتی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

کلید واژه ها: ورزش زنان هنجارهای جنسیتی برابری جنسیتی مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی ورزش
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی جنسیت
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف توصیف و تبیین رابطه بین هنجارهای جنسیتی و مشارکت ورزشی زنان انجام گرفت. داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه، جمع آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه آماری تحقیق نیز شامل زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام با حجم نمونه 500 نفر بود. نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، شناسایی و داده ها از آن جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل تحقیق از رگرسیون تک متغیره و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده گردید. نتایج تحقیق، حاکی از این است که هنجارهای جنسیتی با 591/0، درآمد با 40/0 و تحصیلات با 355/0 رابطه معناداری با مشارکت ورزشی زنان دارند و در مجموع به طور معناداری تا 42/0 از واریانس مشارکت ورزشی زنان را تبیین می کنند.
۱۵.

بررسی تأثیرپذیری ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی از رسانه های جمعی (مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور ایران)

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی با تأثیرپذیری از رسانه ه ای جمعی در دانشگاه های پیام نور ایران انجام شد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری تحقیق متشکل از کلیه ی داوران، مربیان و ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویی دانشگاه های پیام نور ایران در سال 1394 بودند. نمونه ی آماری تحقیق 176 نفر بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاهی و صاحب نظرن رسانه تأیید شد و همچنین پایایی ابزار تحقیق، به میزان قابل قبولی گزارش شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم اف زارهای اس پی اس اس 23 و ایموس 24 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان دادند که در مقایسه بین تأثیر تلویزیون، رادیو و مطبوعات بر ابعاد توسعه، تنها در شش بعد شامل «ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ورزش دانشگاهی، بهبود عملکرد ورزشکاران، شناسایی استعدادهای ورزشی، بهبود، عملکرد فنی مربیان، ارتقاء آگاهی مدیران ورزش دانشگاهی، تعیین استراتژی های ورزش دانشگاهی» تفاوت معنی داری وجود دارد (P
۱۶.

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته ها

کلید واژه ها: خودبرندسازی برندسازی شخصی مهارت های ارتباطی دانشجو دانشگاه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف تحقیق مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های منتخب بود. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه های کشور بودند که بر اساس تعداد جامعه نامحدود بر اساس جدول مورگان تعداد کفایت 384 نمونه انتخاب شد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و به تعداد 390 پرسشنامه به نسبت مساوی بین دو گروه دانشجویان رشته تربیت بدنی و سایر رشته ها توزیع شد و به ترتیب با تعداد 188 و 193 پرسشنامه (مجموع 381 مورد) بازگشت شد. ابزار اندازه گیری، شامل پرسشنامه سنجش وضعیت خودبرندسازی از طریق مهارت های ارتباطی و پرسشنامه تعیین موقعیت برند شخصی (قاسمی، 1394) بود که پس از تأیید روایی و پایایی مجدد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مجموع، وضعیت خودبرندسازی و مهارت های ارتباطی نمونه آماری تحقیق، در حد متوسط است. در زمینه مهارت های ارتباطی و موقعیت برند شخصی، بین دانشجویان تربیت بدنی و سایر رشته ها اختلاف معنی دار وجود دارد و میانگین گروه تربیت بدنی نسبت به سایر رشته ها کمتر است. همچنین میانگین مهارت های ارتباطی و خودبرندسازی دانشجویان تربیت بدنی، هر دو پائین تر از متوسط است.
۱۷.

رابطه مهارت های ارتباطی با اثربخشی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی اثربخشی سازمانی هیأت علمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
هدف این پژوهش بررسی رایطه مهارت های ارتباطی با اثربخشی هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری برابر با جامعه آماری (80 عضو هیأت علمی) بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های استاندارد مهارت های ارتباطی بارتون جی(1990) و اثربخشی سازمانی حمیدی(1382)، بودند که ضمن تأیید روایی(صوری و منطقی)، پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از پرسشنامه ها به ترتیب(84/0، 82/0) محاسبه شد. از آمار استنباطی(کولموگروف –اسمیرنوف، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون t تک نمونه ای، t مستقل و فریدمن) به منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده شد. نتایج نشان می دهد که ارتباط بین مهارت های ارتباطی و اثربخشی در سطح معناداری 05/0p< معنادار به دست آمده است (241/0r= و 048/0P=). همچنین نتایج آزمون همبستگی حاکی از ارتباط معنادار بین مهارت های ارتباطی و مؤلفه های اثربخشی در سطح معناداری 05/0p< دارد: انگیزش کاری(249/0r= و 041/0P=)، تعهدسازمانی(257/0r= و 035/0P=)، میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات(254/0r=- و 037/0P=) و بهبود کیفیت(242/0r= و 047/0P=). با توجه به نتایج، مسئولان دانشگاه باید مهارت های ارتباطی هیأت علمی را به عنوان یک متغیر میانجی مؤثر در بالا بردن اثربخشی مورد توجه قرار دهند، چرا که هیأت علمی دانشگاه ها از سویی مسئولین تولید و گسترش دانش و فن آوری بوده، و نیز در جایگاه مدرس، تربیت و آموزش نیروهای متخصص جامعه را بر عهده دارند و به طور کلی به عنوان جهت دهندگان توسعه در ابعاد مختلف آن، از پایگاه و منزلت ویژه ای برخوردارهستند لذا این توجه می تواند منجر به دستیابی بهتر و بیشتر دانشگاه و بالاخص گروه تربیت بدنی به بخشی از اهداف از قبل تعیین شده اش شود.
۱۸.

مقایسه وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته ها با تأکید بر الگوی شش گانه مهارت های ارتباطی مؤثر

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی مدل شش گانه ارتباطات خودبرندسازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
هدف از پژوهش حاضر مقایسه وضعیت خودبرندسازی دانشجویان رشته های مختلف تربیت بدنی با دانشجویان دیگر رشته ها با تأکید بر الگوی شش گانه مهارت های ارتباطی مؤثر قاسمی بود. روش این پژوهش توصیفی پیمایشی بود و جامعه آماری آن را تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش های مختلف تربیت بدنی و دیگر رشته ها در دانشگاه های منتخب در سال (1394) تشکیل دادند. نمونه آماری نیز 384 نفر در نظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش دو پرسش نامه ""تعیین وضعیت خودبرندسازی قاسمی (1393)"" و ""تعیین سطح مهارت های ارتباطی قاسمی (1393)"" بود. به منظور بررسی روایی صوری پژوهش از نظر پنج متخصص این حوزه استفاده گردید و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین، پایایی پرسش نامه (بر روی یک نمونه 30 نفره) با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسش نامه تعیین وضعیت خودبرندسازی قاسمی معادل (81/0) و برای پرسش نامه تعیین سطح مهارت های ارتباطی معادل (86/0) به دست آمد. علاوه براین، از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی، تی تک نمونه ای، تی مستقل و آزمون لوین جهت مقایسه بین متغیرها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس نسخه 22 انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که وضعیت خودبرندسازی دانشجویان حوزه تربیت بدنی به طور معناداری ضعیف می باشد (05/0>P) و دانشجویان حیطه تربیت بدنی به لحاظ مهارت های نوشتن، سخن گفتن و استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین به طور معنا داری ضعیف بوده و وضعیت مهارت های گوش دادن، خواندن و زبان تنی به شکل معناداری مناسب می باشد (05/0>P). همچنین، نتایج حاکی از آن است که خودبرندسازی دانشجویان تربیت بدنی به شکل معنا داری پایین تر از خودبرندسازی دانشجویان غیر تربیت بدنی است (05/0>P). براساس نتایج، با توجه بیشتر به آموزش مهارت های ارتباطی در رشته تربیت بدنی می توان علاوه بر افزایش این مهارت ها به افزایش مهارت خودبرندسازی دانشجویان کمک نمود.
۱۹.

بررسی نقش حمایت اجتماعی و مصرف ورزش در تبیین مشارکت ورزشی (مطالعه ای درباره زنان استان ایلام)

تعداد بازدید : ۹۷
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی و مصرف ورزش در تبیین مشارکت ورزشی زنان است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. داده ها ازطریق پرسش نامه جمع آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه آماری تحقیق را زنان 19سال به بالای استان ایلام با حجم نمونه 500 نفر تشکیل داده اند. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای شناسایی شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمودن الگوی تحقیق، از رگرسیون تک متغیره و الگوسازی معادله های ساختاری با نرم افزار آموس استفاده شده است. نتایج نشان داد که زنان استان ایلام به ترتیب در ورزش حرفه ای (15 درصد)، ورزش منظم (18.8 درصد)، ورزش سلامت محور (17 درصد)، ورزش تفریحی (15.2 درصد) و فعالیت بدنی کم و نامنظم (8 درصد) مشارکت دارند. علاوه براین، 26 درصد زنان هیچ فعالیت ورزشی ای ندارند. میانگین مشارکت ورزشی زنان استان ایلام 125 دقیقه بوده در هفته و دامنه آن برای افراد ورزشکار بین 10 تا 600 دقیقه نوسان داشته است. نتایج تحلیلی تحقیق حاکی از این است که حمایت اجتماعی و مصرف ورزش توانسته اند به ترتیب 0.53 و 0.46 و درمجموع به طور معناداری تا 0.62 از واریانس مشارکت ورزشی زنان را پیش بینی کنند.
۲۰.

تبیین شاخص های تأثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش AHP گروهی با تاکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی

کلید واژه ها: گردشگری ورزش موانع فازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی گردشگری و ورزش
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۴۹۳
کشور ایران دارای سابقه فرهنگی– تاریخی غنی و برخوردار از مناظر و چشم اندازهای طبیعی دارای پتانسیل بالا برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است. بر این اساس ارزش ها و استعدادهای گردشگری، هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اهمیت و اولویت موانع گردشگری ورزشی کشور در راستای دستیابی به برنامه ریزی و مدیریت هدفمند صنعت گردشگری می-باشد. این پژوهش از لحاظ روش مطالعه توصیفی- تحلیلی می-باشد. روش گردآوری داده ها و اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه(نظرات 28 نفر از کارشناسان ورزشی و گردشگری کشور) می باشد که موانع گردشگری ورزشی کشور را در 3شاخص کلی مدیریتی ،گردشگری و زیر ساختی و 20 زیر شاخص فرعی با استفاده از مدل تاپسیس فازی و مدل تحلیل تشخیص ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .همچنین میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر موانع مدیریتی با وزن (0.549)، زیرساختی با وزن(0.519)و گردشگری با وزن (0.496) به ترتیب دارای بیش ترین تا کمترین وزن دررتبه بندی قرارگرفته اند. به نظر می رسد وجود موانع ذکرشده می تواند از موانع اساسی در موفقیت صنعت گردشگری باشد که با اقدامات توسعه ای در جهت حل و فصل کردن موانع و مشکلات گردشگری کشور ایران موثر واقع شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان