حمید قاسمی

حمید قاسمی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور شهریار
پست الکترونیکی: ghasemione@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.
۱.

ترجمۀ بافت محور استعاره های مفهومی در گزارش های کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترجمه بافت محور استعاره مفهومی گزارشگران ورزشی زبان شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 658
پژوهش حاضر به بررسی گزارشِ گزارشگران کشتی به منظور ارائه مدل اختصاصی ترجمه استعاره های مفهومی پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش به صورت کیفی و پیکره بنیاد است؛ به این منظور تعداد 20 گزارش از مجموعه مسابقه های جام جهانی کشتی در سال 2022 به صورت تصادفی انتخاب و از طریق تحلیل محتوای مبتنی بر زبان شناختی تحلیل شد. تحلیل ها نشان داد که استعاره ها به صورت میانگین بیش از 8 درصد گزارش ها را تشکیل داده است. ازاین رو، پُرکاربردترین جمله استعاری این گزارش ها شناسایی و درنهایت مدل ترجمه بافت محور اختصاصی استعاره های مفهومی استفاده شده در گزارش های کشتی طراحی شد؛ بنابراین با توجّه به اهمّیّت ترجمه درست برای یافتن مرتبط ترین مفهوم در زبان مقصد و همچنین با توجّه به اینکه پژوهشگران بسیاری مهم ترین مشکل ترجمه را ترجمه استعاره ها می دانند مدل اختصاصیِ ترجمه بافت محور برای ترجمه استعاره های مفهومیِ به کار برده شده در گزارش های ورزشی خصوصاً کشتی طراحی و معرفی گردید.
۲.

مطالعه تطبیقی وضعیت مدیریت منابع مالی ورزش های پارالیمپیکی ایران و کشورهای منتخب: با رویکرد جبر بولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پارالمپیک جبر بولی مدیریت مالی معلولیت منابع مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 900
مقدمه: در تحقیق حاضر وضعیت مدیریت منابع مالی در ورزش های پارالمپیکی ایران با کشورهای بریتانیا، آمریکا و استرالیا (به عنوان کشورهای موفق در بازی های پارالمپیک)، مقایسه شد.   روش پژوهش: روش تحقیق کیفی-مقایسه ای با رویکرد جبر بولی است؛ همچنین روش نمونه گیری هدفمند است. بنابراین با استفاده از مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای تمامی روش ها و شروط تحقق مدیریت منابع مالی در مجموعه اداره کننده ورزش های پارالمپیکی ایران و کشورهای منتخب بررسی شد. برای بررسی صحت نتایج تحقیق، کفایت شروط و روش های درآمدزایی از تقلیل داده ها استفاده شد تا کالیبراسیون روند تحقیق محقق شود و پایایی آزمون از روی حذف عدم توافقات کل آیتم های مورد بررسی، انجام پذیرد. روایی تحقیق با بررسی خبرگان تحقیق کیفی و تطبیقی تأیید شد.   یافته ها: نتایج نشان داد درحالی که کشورهای مورد بررسی از 25 روش درآمدزایی در هر پنج شرط علی به شرح (تأمین مالی از منابع داخل سازمان، تأمین منابع خارج از سازمان (داخل کشور)، منابع مالی خارج از کشور، حمایت مالی و تأمین مالی عمومی در ورزش) به عنوان منابع مالی جهت اداره ورزش های پارالمپیکی استفاده می کنند، ایران تنها از هشت روش درآمدزایی که عمده آن در دو شرط علی «منابع داخل سازمان و تأمین منابع خارج سازمان (داخل کشور)» قرار دارد، به عنوان منابع درآمدی بهره می برد.   نتیجه گیری: بررسی ها نتایج نشان می دهد هیچ یک از شروط تأمین منابع مالی به تنهایی شرط کافی جهت «موفق قلمداد شدن» در مدیریت منابع مالی به شمار نمی آید، بلکه تمام شروط در کنار یکدیگر شروط لازم برای موفقیت در مدیریت منابع مالی به حساب می آیند.
۳.

Explaining the Role of Mass and Social Media in the Development of the Social Capital of the Red Crescent Society of Iran(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: mass media Red Crescent Society Social capital social media

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 524
INTRODUCTION: Improving the social capital of the Red Crescent Society can play an effective role in crisis management also control and increase productivity in responding to incidents. This research aimed to explain the role of mass and social media in the development of the social capital of the Iranian Red Crescent Society. METHODS: This practical research was conducted using a mixture of qualitative and quantitative research methods. The statistical population of the research in the qualitative part included 21 executive managers and pundits, who were selected using a purposeful and snowball sampling method. In the quantitative part, a total of 2,815 volunteer members of the Red Crescent Society formed the population, who were chosen by stratified random sampling method. The statistical data of the qualitative part were collected by holding semi-structured interviews, while those of the quantitative part were gathered using a questionnaire having content validity as well as the study of organizational documents. Data analysis in the qualitative part was performed through the thematic analysis method and in the quantitative part through the frequency and comparison of statistical data. FINDINGS: The findings showed that the effective role of the media should not be neglected. It was revealed that mass and social media played a role in the development of the social capital of the Red Crescent Society through three important components, namely news and information, mass education, and accreditation. CONCLUSION: According to the results of the current research, the Red Crescent Society can boost the productivity and effectiveness of humanitarian and public benefits programs and activities by understanding the very effective role of communication media and improving the level of cooperation and altruism culture in society with the help of mass media members, activists, and celebrities of social networks.
۴.

طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تاثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تمایل مشتریان رسانه های اجتماعی محصولات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 992
روش پژوهش حاضر، برمبنای هدف، راهبردی؛ بر مبنای راهبرد، ترکیبی و برمبنای مسیر اجرا، تئوری داده بنیاد بود. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان مدیریت رسانه های ورزشی، تبلیغات و بازاریابان ورزشی بودندکه به روش نموه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی ورزشکاران شش رشته ورزشی فوتبال، فوتسال، دوچرخه سواری، ورزش های رزمی، شنا، بدن سازی و پرورش اندام (1600= N) تشکیل دادند که بر اساس روش نمونه گیری غیر هدفمند و در دسترس تعداد 311 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمی از مدل معادله ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. 116 گزاره مفهومی اولیه با 15 مقوله و 70 مفهوم در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی، شامل شرایط علی (پتانسیل رسانه های اجتماعی و مشتری مداری)، پدیده اصلی (تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی)، راهبرد (جذب و حفظ مشتری)، ویژگی های زمینه ای (بهبود عملکرد و توسعه اثربخشی تبلیغات)؛ شرایط مداخله گر (محدودیت های درونی و بیرونی) و پیامد ( توسعه و باورهای اقتصادی) بوده است. اهمیت توسعه تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به عنوان مقوله محوری و همچنین قرار گرفتن مقوله بهبود عملکرد و اثربخشی تبلیغات و جذب و حفظ مشتری به عنوان عاملی مهم و کاربردی از دیگر ویژگی های مهم این مدل بود.
۵.

طراحی مدل ساختاری توسعه فوتسال ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل ساختاری فوتسال فدراسیون فوتبال کارراهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 36
هدف پژوهش، طراحی مدل ساختاری توسعه فوتسال ایران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی بود که به صورت آمیخته کیفی و کمی انجام شد. نمونه گیری در بخش کیفی، براساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 18 نفر بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان کمیته فوتسال فدراسیون و هیأت های فوتبال، مدیران تیم های ملی و باشگاه های فوتسال بودند که به دلیل فقدان آمار دقیق، تعداد نمونه، 384 نفر تعیین شد که ابتدا به صورت تصادفی طبقه ای و سپس به صورت غیرتصادفی در دسترس، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن، علاوه بر کدگذاری مجدد توسط دو کدگذار، با آزمون آلفای کرونباخ، نیز تأیید شد (90/0α=). برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شد. یافته ها نشان داد که 30 شاخص در قالب مؤلفه های محیطی و تجهیزاتی، منابع انسانی، مالی و اقتصادی، عوامل ساختاری، کارراهه، تعاملات، نگرشی و حمایتی و فرایندهای اجرایی در توسعه فوتسال ایران وجود دارد و اثرگذار شاخص های شناسایی شده در توسعه فوتسال معنادار است. می توان گفت، استانداردسازی و افزایش سالن های فوتسال، توسعه و بهره وری منابع انسانی فنی، تخصصی و مدیریتی فوتسال، خصوصی سازی باشگاه ها و درآمدزایی پایدار به توسعه فوتسال کمک زیادی خواهد کرد.
۶.

تبیین نقش نهضت داوطلبی در توسعه سرمایه اجتماعی جمعیت هلال احمر (رویکرد داوطلبان ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهضت داوطلبی سرمایه اجتماعی جمعیت هلال احمر داوطلبان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 747
جمعیت هلالاحمر جزء مهمترین و گستردهترین سازمانهای امدادی و بشردوستانه است و پرداختن به موضوعاتی که موجب توسعه سرمایه اجتماعی آن در جامعه شود مورد توجه مدیران میباشد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش نهضت داوطلبی به ویژه داوطلبان ورزشی در توسعه سرمایه اجتماعی جمعیت هلال احمر بود. این پژوهش به لحاظ نوع، کاربردی بوده و برای دستیابی به هدف پژوهش از روش کیفی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را 21 نفر از مدیران اجرایی و کارشناسان صاحب نظر تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی صورت پذیرفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جمع آوری داده ها نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفت. پس از جمع بندی داده ها، از طریق روش تحلیل تماتیک (TA)، اقدام به کدگذاری داده ها گردید. از 70 کداولیه با روش مضمون و طبقه بندی کدها و استخراج مفاهیم، الگوها و یا تم های اصلی به دست آمد. در نهایت با توجه به نتایج می توان اظهار داشت که سرمایه اجتماعی جمعیت هلال احمر دارای پنج مؤلفه مهم از جمله؛ نهضت داوطلبی، ساختار سازمانی، فرهنگ و نگرش سازمانی، هویت اجتماعی و ماهیت بین المللی می باشد. با توجه به اهمیت نقش برجستهای که نیروی انسانی در این سازمان ایفاء میکند می توان گفت نهضت داوطلبی؛ حاصل تبلور دیگر مؤلفه های سرمایه اجتماعی جمعیت هلال احمر است. توسعه و ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی این سازمان می تواند بهره وری این سازمان را در پاسخ گویی به حوادث بالا ببرد.
۷.

طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات یکپارچه بازاریابی بازاریابی رابطه ای کشتی تبلیغات روابط عمومی در ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 433
مقدمه: هدف  این تحقیق طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ورزش کشتی ایران بود. روش پژوهش: این پژوهش از طریق روش تحقیق آمیخته کمی-کیفی به روش اکتشافی متوالی انجام شد. نمونه بخش کیفی 14 نفر از خبرگان ورزش کشتی بودند که به روش گلوله برفی و در حد اشباع نظری انتخاب شدند و در بخش کمی نمونه آماری 160 نفر از مسئولان، ورزشکاران، مربیان، کارشناسان و اصحاب رسانه در رشته کشتی  بودند. پرسشنامه محقق ساخته شامل 38 مؤلفه بود. روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج، مدلی با 5 بعد مشتمل بر 38 گویه طراحی شد که با توجه به بار عاملی به ترتیب اولویت شامل ابزارهای تبلیغاتی (72/0)، ابزارهای روابط عمومی (71/0)، ابزارهای پیشبرد فروش (67/0)، ابزارهای بازاریابی مستقیم (59/0) و ابزارهای فروش شخصی (56/0) بودند. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دهنده یک مدل جامع و فراگیر است که بعنوان چهارچوبی جامع برای بهبود تبلیغات با الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران می باشد، که استفاده از آن می تواند باعث جذابیت ورزش کشتی، جذب تماشاگر، جذب حامیان مالی و در نهایت افزایش درآمدزایی شود.
۸.

برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل یابی معادلۀ ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش رسانه های ورزشی سواد رسانه ای سواد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 429
مقدمه: تحقیق حاضر برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل یابی معادله ساختاری بود. روش پژوهش: ابتدا مدل اولیه با روش گراندد تئوری و رویکرد اشتراوس و کوربین شناسایی و در ادامه برازش آن با روش مدل یابی معادله ساختاری ارزیابی شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تحلیل داده های کمی از روش مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد. نمونه مورد بررسی در بخش کیفی شامل 26 نفر از صاحب نظران حوزه ورزش و رسانه بودند که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با پرسشنامه پیمایش شدند. یافته ها: در بخش کیفی، الزامات تولید محتوا، گسترش اندیشه سواد، برجسته سازی مقوله ورزش و مدیریت محتوا به عنوان شرایط علی و شکل محتوا، به کارگیری صنایع رسانه ای، تولید محتوا بر مبنای شناخت مخاطب، گنجاندن سواد رسانه ای در محتوای آموزشی، پیش نیازهای آموزش سواد رسانه، تحت عنوان شرایط زمینه ای شناسایی شدند. در بخش کمی برازش مدل برآمده از یافته های کیفی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که آموزش سواد رسانه ای، مدیریت تولید محتوا، به کارگیری صنایع رسانه ای و برجسته سازی مقوله ورزش بر ایجاد و توسعه سواد رسانه ای در ورزش اثر دارد.
۹.

طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مبادله اجتماعی تصمیم گیری داور فوتبال فوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 691
هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد 292 تن در این پژوهش شرکت نمودند. روش تحقیق توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته مبادله اجتماعی و تصمیم گیری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری همبستگی چندگانه، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی و حمایت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم گیری داوران دارد. از طرفی دیگر مبادله اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم گیری فردی و تصمیم گیری سازمانی داوران داشت. همچنین الگوی تحلیل مسیر بین مبادله اجتماعی با تصمیم گیری مثبت و معنادار (34/6=T-Value، 51/0=PC) می باشد.
۱۰.

تعیین نقش تعدیل گر رسانه اجتماعی در رابطه کیفیت خدمات و رضایت مندی با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های شنا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت مندی مشتری تمایل حضور مشتری رسانه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 60 تعداد دانلود : 899
هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش تعدیل گر رسانه اجتماعی در رابطه کیفیت خدمات و رضایت مندی با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های شنا بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از منظر اجرا توصیفی و همبستگی می باشد که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق، مشتریان باشگاه های شنا در شهر تهران بودند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 384 نفر برای جامعه با تعداد نامشخص تعیین و نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای انجام شد. از پرسشنامه های کیفیت خدمات،  رضایت مندی مشتری، تمایل حضور مشتری و نقش رسانه اجتماعی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط تعدادی متخصص مدیریت ورزشی تأیید شد. همچنین روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه ها توسط بار عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیب و میانگین واریانس استخراجی ارزیابی شد. نتایج نشان داد کیفیت خدمات با رضایت مندی و تمایل حضور مشتری و همچنین رضایت مندی با تمایل حضور مشتری رابطه معنادار مستقیم داشت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد رسانه اجتماعی رابطه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتری همچنین رابطه رضایت مندی مشتری با تمایل حضور مشتری را تعدیل می کند. در واقع رسانه اجتماعی با کمک به ارتباط مؤثر و تعامل خریدار و فروشنده، به نزدیک شدن ادراک آنان از کیفیت خدمات و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات کمک کرده و از این طریق موجب تعدیل اثر کیفیت خدمات در رضایت مندی مشتریان می شود. 
۱۱.

تدوین الگوی پارادایمی نقش تبلیغات بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی (با تأکید بر رسانه های اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پدیده محوری تئوری داده بنیاد رسانه های اجتماعی شرایط مداخله گر محصولات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 501
پژوهش حاضر باهدف تدوین الگوی پارادایمی تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تأثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سامانمند است. جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از متخصصان مدیریت رسانه های ورزشی و بازاریابان ورزشی بود که از طریق نمونه گیری هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 15 مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی استراس و کوربین استفاده شد. یافته های الگوی پارادایمی حاصله، شامل بخش های شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر و زمینه ای و نیز پیامد حاصل از آن ها است. شرایط علّی در دو مقوله پتانسیل رسانه های اجتماعی و مشتری مداری جای گرفته است. شرایط مداخله گر شامل مقوله های محدودیت های درونی و بیرونی (محدودیت های استفاده و محدودیت های کاربردی) و شرایط زمینه ای از مقوله هایی ازجمله بهبود عملکرد و توسعه اثربخشی تبلیغات (عوامل فردی و عوامل محیطی) تشکیل شده است. برای تدوین یک تبلیغ مؤثر از طریق رسانه های اجتماعی، لازم است راهبردهایی چون برند سازی و اعتباربخشی، تعامل گرایی با مشتریان و توانمندسازی ظرفیت ها به منظور جذب و حفظ مشتری و تأثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی اتخاذ شود. درنهایت پیامد اجرای فرایند تدوین الگوی پارادایمی تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تأثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی، توسعه اجتماعی و جامعه شناختی، توسعه بازاریابی و اقتصادی و توسعه خرید در قالب مقوله توسعه و باورهای اجتماعی اقتصادی خواهد شد.
۱۲.

Sport JourQual: A Scale for Measuring the Service Quality in Sport Journals(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: service quality scientific journals response speed updating trustworthiness

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 14 تعداد دانلود : 19
The purpose of this study was to develop a scale for measuring the service quality in sport scientific journals. A mixed approach was conducted to fulfill the research objectives. In qualitative phase 15 sport paper writer were interviewed and in quantitative phase, 357 sport researchers were studied through systematic random sampling. The face and content validity of the scale was confirmed by 15 experts and the final questionnaire of the scientific journals service quality was provided to 29 subjects. 26 items were ranked in five factors (accountability speed, executive structure, trustworthiness, employees and updating) based on exploratory factor analysis with orthogonal rotation. Cronbach's alpha, KMO, Bartlett Test and confirmatory factor analysis were used by SPSS and LISREL for data analysis. It is worth noting that the results of confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient (0.91) supported the five-factor structure of JourQual scale and confirmed its validity and reliability.
۱۳.

الگوی پارادایمی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی پارادایمی توسعه تولیدات علمی ورزش دانش آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 434 تعداد دانلود : 273
هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران می باشد. روش پژوهش از نظر راهبرد، کیفی متوالی و اکتشافی با هدف کاربردی- توسعه ای است که از روش نظریه سازی داده بنیاد با رویکرد اشتراس و کوربین (2008) با کدگذاری های باز، محوری و انتخابی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با جامعه ی آماری: خبرگان دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل در آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور با نمونه گیری به روش نظری (قضاوتی) بود که طی مصاحبه با صاحب نظر بیست وچهارم اشباع نظری حاصل گشت و تجزیه و تحلیل داده ها در طی پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اجماع نظری در مورد شناسایی مقوله های پدیده ی مرکزی، شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها صورت گرفت. ابزار پژوهش برگه های کدگذاری طبق دستورالعمل محقق ساخته بودند که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات (ضریب توافق بین کدگذاران) 96/0 محاسبه شد. نتایج کیفی در قالب 84 مقوله و 299 کد مفهومی در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (17 مقوله، 102 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی توسعه تولیدات علمی (10 مقوله، 55 گویه)، راهبردها (21 مقوله، 49 گویه) در سطوح فردی، میانی و کلان، شرایط زمینه ای (11 مقوله، 47 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (16 مقوله، 60 گویه) و پیامدها (10 مقوله، 87 گویه) جای گرفتند. در نتیجه پیشایندها و برآیندهایی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران می تواند مفید و کاربردی باشند. توسعه ی تولیدات علمی در کشور مستلزم اصلاحات ساختاری، راهبردی، مدیریتی و حرفه ای است.
۱۴.

طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های جمعی توسعه ورزش همگانی راهبردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 356
هدف از این پژوهش طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه و صاحب نظران و سازندگان برنامه های ورزشی در رسانه ها بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه ورزش همگانی از جمله شاخص های انتخاب لیست اولیه صاحب نظران بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزنینشی که کمک نرم افزار Maxqda نسخه 2018 تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده-ها 145 مفهوم اولیه، 4 مقوله اصلی شناسایی شد. سپس 7 قضیه نظری براساس مدل پارادایمی برای طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن شناختی مطرح شد. شاخص های شناسایی شده شامل موانع توسعه، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده، راهبردهای توسعه و پیامدهای حاصل از توسعه ورزش همگانی با توجه به نقش رسانه ها بود.
۱۵.

تحلیل محتوای سایت های فروش اینترنتی محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا فروشگاه اینترنتی محصول ورزشی وب سایت ورزشی بازاریابی الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 761 تعداد دانلود : 339
روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی و با هدف کاربردی بود. جامعه تحقیق شامل تمامی سایت های معرفی شده در موتور جستجوی گوگل با عنوان فروشگاه ورزشی بود. که با توجه به نامحدود بودن و عدم دسترسی به تمام این فروشگاه ها، نمونه تحلیل شامل 50 سایت نخست معرفی شده در موتور جستجوی گوگل به صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای سنجش اعتبار روایی و صوری از نظرات کارشناسان استفاده شد و پایایی به روش ضریب پی اسکات بررسی و با مقدار 84/0 تایید شد. نهایتا تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در قالب بخش توصیفی با شاخص های فراوانی سنجی و بخش استنباطی از آزمون خی دو استفاده شد. نتایج کلی تحقیق نشان داد که بین فروشگاه ها در زمینه های ماهیت فروشگاه، شیوه پرداخت هزینه کالا، سئوی سایت، نحوه ارائه قیمت و شیوه های تشویقی برای خرید اختلاف معنادار وجود دارد اما بین ویژگی های تصاویر مورد استفاده، شخصیت های فاعلی مورد پوشش، ارکان مقایسه با کالاهای مشابه، شیوه معرفی کالاها و دامنه جغرافیایی تحت پوشش هیچ اختلاف معناداری مشاهده نشد. نهایتا می توان نتیجه گرفت که محتوای فروشگاه های اینترنتی تخخصی فروش کالای ورزشی نسبت به فروشگاه های اینترنتی از قابلیت های بالاتری برخوردار است.
۱۶.

بررسی تحلیل محتوایی نتایج جستجو درباره کتب حوزه تمدن اسلامی در سایت رسمی خانه کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمدن اسلامی خانه ی کتاب تحلیل محتوا فرهنگ اسلامی تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 488 تعداد دانلود : 78
هدف کلی تحقیق تحلیل محتوای نتایج جستجو درباره کتب با موضوع "تمدن اسلامی" در سایت رسمی خانه کتاب می باشد. تمدن اسلامى در دنیای کنونى حضوری انکارناپذیر دارد. نشانه آشکار آن،جمعیت رو به رشد مسلمانان، وجود منابع ارزشمند فکری و میراث علمىدر این حوزه است. لذا این پرسش برای پژوهشگر ایجاد شد که وضعیت کتاب های موجود به زبان فارسی در پایگاه خانه کتاب چگونه است؟ روش تحقیق حاضر از نظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا، و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل400 جلد کتاب مربوط به حوزه تمدن اسلامی موجود در سایت خانه کتاب تا تاریخ 31/05/1400 بود که به صورت تمام شمار بررسی شد و برگه کدگذاری به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.نتایج نشان داد به لحاظ سال انتشار 47 درصد از کتاب ها در محدود سال های 1400-1396به چاپ رسیده اند. در بین نویسندگان این حوزه آقای یوسف بیک باباپور با 8 عنوان کتاب بالاترین تعداد کتاب را در این حوزه تالیف کرده اند بنابراین جز نویسندگان پر تالیف در این حوزه محسوب می شوند. از بین ناشران، انتشارات "دفتر نشر معارف" بیشترین کتاب را در این زمینه داشته است که بیانگر فعالترین انتشارات در حوزه تمدن اسلامی باشد. از میان کتاب هایی که در این حوزه به چاپ مجدد رسیده اند کتاب "فرهنگ و تمدن اسلامی" تالیف "علی اکبر ولایتی" از انتشارات " دفتر نشر معارف" به چاپ 87 رسیده است بنابراین یکی از پر فروش ترین کتاب ها در این حوزه محسوب می شود.
۱۷.

واکاوی شیوه های به کارگیری صفحه نمایش دوم در تولید برنامه های ورزشی تعاملی تلویزیون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ورزشی تلویزیون برنامه ورزشی تعاملی صفحه نمایش دوم رسانه های نوین تعاملی رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی تلویزیون قالب های محتوای تلویزیونی
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 799
با پر رنگ شدن نقش شبکه های اجتماعی در زندگی روزمره و ورود آن ها به جریان اصلی رسانه ای دنیا، رسانه های سنتی تولیدات خود را متحول کردند و شبکه های اجتماعی را به عنوان رقیب قدرتمند پذیرفتند و درنتیجه، مخاطبان منفعل دیروز به کاربران فعال امروز تبدیل شدند. باتوجه به اینکه برنامه های ورزشی بخش عظیمی از محبوبیت و تولیدات تلویزیونی را به خود اختصاص داده است، هدف این پژوهش واکاوی شیوه هایی است که برنامه ساز می تواند با استفاده از ظرفیت های صفحه نمایش دوم، آن ها را به کار گرفته و باعث شکل گیری تعامل دوسویه بیننده با برنامه ورزشی تلویزیون شود تا نبود فناوری تلویزیون تعاملی در ایران را پوشش دهد. صفحه نمایش دوم به عنوان یک وسیله جانبی (رایانه، موبایل یا تبلت) به منظور همراهی با صفحه اول (تلویزیون)، جهت ایجاد ارتباط با صفحه اول ظهور پیدا کرد. پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه هم گرایی رسانه ای و به روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعه اسنادی مقوله های اساسی را استخراج کرده و سپس پنج قسمت از پنج عنوان برنامه ورزشی تلویزیونی (نود، ورزش و مردم، باشگاه، فوتبال 120 و گزارش ورزشی) را مورد تحلیل و مطالعه قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که صفحه نمایش دوم می تواند مخاطبان را به خالق محتوا تبدیل کرده و توانایی آن ها را به بیش از یک اظهارنظر کننده ارتقا دهد و برنامه ساز ورزشی با پیاده سازی امکانات تعامل با بیننده، از داده های ورزشی و فعالیت های اجتماعی آن ها فراتر رفته و از انگیزه و اطلاعات بینندگان/کاربران، برای تولید قالب های مختلف برنا مه سازی تعاملی در تلویزیون استفاده کند تا زمینه تعامل و بیان دیدگاه های مخاطبین بیشتر از هر وقت دیگر مساعد شود.
۱۸.

مدل اعتماد به رسانه های ورزشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد رسانه های ورزشی مخاطبان ورزشی نظریه داده بنیاد مدل کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 464
اعتماد به رسانه های جمعی در جهانی که رقابت های گسترده ای بر سر نفوذ، تأثیر و تغییر ذائقه ها و فرهنگ ها، در بستر اجتماع در جریان است، از چالش های اساسی در برنامه ها و تصمیمات حکومتی و سران سیاسی هر کشور به شمار می رود. هدف از این پژوهش ارائه مدل اعتماد به رسانه های ورزشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی و جامعه آماری، متشکل از متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعالان حوزه ورزش و رسانه، متخصصین ترویج ورزش در رسانه، صاحب نظران و صاحب منصبان ورزش، برنامه سازان ورزشی و سیاستگذاران و مشاوران ورزشی سازمان صداوسیما بوده است. روش نمونه گیری، غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی و اندازه نمونه، برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. بر مبنای تحلیل داده ها 146 مفهوم اولیه، 24 کد محوری و 5 کد گزینشی شناسایی شدند. در نهایت می توان گفت؛ الگوی ارائه شده، با توجه به دیدگاه کارشناسان و افراد صاحب نظر تدوین شده و اجرای آن می تواند باعث ایجاد اعتماد جامعه به رسانه های ورزشی شود و اینکه در نهایت، میزان استقبال از رسانه های ورزشی را در تمام حوزه ها افزایش دهد.
۱۹.

تحلیل محتوای برترین کتب با ژانر ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ژانر ورزشی کتب ورزشی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 340
هدف از این پژوهش بررسی برترین کتب با ژانر ورزشی در دنیا و تحلیل محتوای آن بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ استراتژی توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها اسنادی می باشد که برای اجرای آن از روش تحلیل محتوا استفاده شد. بر این اساس سایت کتاب فروشی آمازون به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. جامعه آماری شامل کلیه کتاب های با ژانر ورزشی موجود در سایت آمازون و گودریدز بود. نمونه آماری شامل 100 کتاب برتر داستانی با ژانر ورزشی از نظر میزان فروش، امتیاز و مخاطبان بود که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها 100 کتاب برتر از نظر میزان فروش در ماه آوریل میلادی انتخاب و براساس 16 مقوله (از جمله نظر تخصصی، رای و امتیازدهی مخاطبان، تاریخ چاپ، نام کتب، تصویر روی جلد، رشته های ورزشی مورد پوشش و غیره) تحلیل و مورد بررسی قرار گرفتند. 94% کتب بین سال های 2016-2020 به چاپ رسیده اند، 43% از کتب دارای نام ورزشی و تصویر روی جلد 77% از کتب مرتبط با ورزش است. بیشترین رشته های ورزشی مورد پوشش، هاکی، فوتبال آمریکایی، فوتبال و بیسبال می باشد. 81% از شخصیت های اول کتب مرد و 19% زن هستند. همچنین 81% از کتب جزوی از یک سریال چند قسمتی می باشند. نویسندگان و ناشران داخلی می توانند با الگوبرداری از راه و روش نویسندگان خلاق و پرکار جوامع توسعه یافته در جهت خلق آثار و کتب با ژانر ورزشی بکوشند و در جهت بهبود عملکرد گام بردارند.
۲۰.

طراحی مدل سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی با تاکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی (رویکرد آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درس تربیت بدنی رسانه سواد رسانه ای کیفیت بخشی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 594
هدف از این تحقیق، تدوین و طراحی مدل سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی با تأکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی است.این تحقیق به روش آمیخته و با ماهیت اکتشافی- توسعه ای انجام گرفت. در بخش کیفی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و نظری و براساس مصاحبه های عمیق، داده های تحقیق جمع آوری شد. در فاز کمی از طریق روش نمونه گیری در دسترس نمونه ها انتخاب شدند و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مدل برخاسته از بخش کیفی آزمون شد. در این تحقیق، دو جامعه آماری وجود دارد:  اولی استادانی در حوزه های مدیریت ورزشی، مدیریت آموزشی و رسانه (نمونه آماری 11 نفر)، دومی معلمان تربیت بدنی زن و مرد استان کردستان (شامل 204 نفر).نتایج نشان داد که بهبود مستمر کیفیت درس تربیت بدنی از طریق به کارگیری سواد رسانه ای به عنوان یک چرخه در نظر گرفته می شود که ورودی آن الزامات و پیش نیازهای کاربرد درس تربیت بدنی است. فرایند این مدل شامل قواعد به کارگیری سواد رسانه ای در درس تربیت بدنی و خروجی این فرایند بهبود کیفیت درس تربیت بدنی است. براساس نتایج پیشنهاد می شود برای کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی می توان سواد رسانه ای را همچون یک سیستم تعالی سازمانی در نظر گرفت که با تقویت ورودی های آن و جهت دهی به فرایندهایش، خروجی های مطلوبی را در آن شاهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان