مهدی طالب پور

مهدی طالب پور

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
۱.

ارزش گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری آزمون انتخاب کشتی با چوخه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 527
مقدمه: امروزه ارزش گذاری رویدادهای ورزشی به یکی از حوزه های پژوهشی محبوب در جهان تبدیل شده است و هدف این پژوهش ارزش گذاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش پژوهش پیمایشی-توصیفی است و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری در بخش آزمون انتخاب تمامی ساکنان شهر اسفراین، مدیران، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، ادارات ورزش و جوانان در استان خراسان شمالی، هیأت کشتی استان خراسان شمالی و هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان خراسان شمالی بودند که 270 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه آزمون انتخاب استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از مدل لاجیت شرطی و همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار STATA 15 استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون انتخاب نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به ترتیب برای مشکلات زیست محیطی (50726 تومان)، بهبود تصویر مقصد گردشگری (49889 تومان)، تقویت ارزش های اخلاقی و معنوی (48082 تومان)، معضلات اجتماعی (34480 تومان)، پیوند سیاسی-نهادی (10902 تومان)، رشد و توسعه گردشگری (9804 تومان) و رشد و توسعه اقتصادی و زیرساختی (6259 تومان) بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های زیادی در تعیین ارزش اقتصادی رویداد ورزشی کشتی با چوخه نقش دارند که لازم است مسئولان، متولیان و برگزارکنندگان این رویداد توجه ویژه ای را نسبت به این موارد داشته باشند.
۲.

تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین المللی بر برند شهری (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند شهری رویداد ورزشی گردشگران جوامع محلی بجنورد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 255
هدف پژوهش حاضر تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین المللی بر برند شهری بود. روش پژوهش شبه تجربی و از نوع کاربردی و شامل یک مرحله پیش آزمون و یک مرحله پس آزمون بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد برند شهری مریلس و همکاران (2009) بود. روش اجرا به این صورت بود که ابتدا بین یک گروه از افراد که به محل برگزاری مسابقات نرفته بودند، پرسشنامه برند شهری توزیع شد (گروه کنترل) سپس با رفتن به محل برگزاری مسابقات کشتی جام باشگاه های جهان در بجنورد، ابتدا پرسشنامه بین تماشاچیان پخش شد و از آن ها خواسته شد به پرسشنامه برند شهری پاسخ دهند و یک هفته بعد از اتمام مسابقات، دوباره به همان پرسشنامه پاسخ دادند. تعداد 90 نفر از افراد به صورت در دسترس در سه گروه که 30 نفر به عنوان گروه به پرسشنامه پاسخ دادند. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آنوای یک راهه و تی زوجی برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون گروه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بین نمرات برند شهری گروه کنترل و گروه گردشگران تفاوت معنی داری وجود ندارد اما در گروه افراد بومی بین پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد. در نتیجه میتوان بیان کرد که رویدادهای کوچک در بین گروه علاقه مند به آن رویداد ورزشی حس تعلق بیشتر به شهر و احساس رضایت درونی منجر خواهد شد پس مهم است که شهرهای کوچکتر از این فرصت استفاده کنند و با دریافت حق میزبانی مسابقات ورزشی مختلف در ارتقا برند شهر خود گام بردارند و از مزایای آن بهره مند شوند.
۳.

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش دانش آموزی ورزش همگانی آموزش و پرورش منابع انسانی توسعه ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 28
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در استان های کشور بود که به صورت مطالعه موردی در این پژوهش استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد که به همین دلیل از روش سیستماتیک نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزری استفاده شد. از بین جامعه آماری پژوهش 12 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه در بخش مصاحبه در نظر گرفته شدند؛ همچنین، محققان از مطالعات کتابخانه ای به عنوان منبع تکمیلی ابزار مصاحبه استفاده کردند. ده عامل موثر در توسعه ورزش در مدارس شامل عوامل مرتبط با نیروی انسانی، پیاده سازی ورزش همگانی و قهرمانی در مدارس، اقتصادی مالی، امکانات و زیرساخت های ورزشی، مدیریتی، آموزش پژوهش، فرهنگی اجتماعی، قوانین و مقررات، تبلیغات و رسانه و تکنولوژی و فناوری اطلاعات به عنوان عوامل مؤثر در توسعه ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی شناسایی شدند. برمبنای نتایج برای توسعه و ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس باید به تعلیم و تربیت معلمان تربیت بدنی و ورزش در دانشگاه ها، برگزاری دوره های دانش افزایی برای معلمان ورزش، فراهم کردن زیرساخت های ورزشی در مدارس با همکاری خیرین و نهادهای مرتبط، برگزاری مستمر اردوها و رویدادهای ورزشی، ایجاد پایگاه های استعدادیابی در مدارس، برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی با محوریت ورزشی دانش آموزی، تهیه محتوای ورزشی به روز و کاربردی برای دانش آموزان، استفاده از نرم افزارهای آموزشی و استعدایابی ورزشی در مدارس و نظارت دائم از فعالیت های معلمان ورزش توجه کرد.
۴.

تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک مدل SWOT مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 870
هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران بود. بدین منظور از روش SWOT و تکمیل جدول برنامه ریزی راهبردی کمی براساس نظر 30 نفر از کارشناسان خبره تربیت بدنی آموزش و پرورش که به روش نمونه گیری غیرتصادفی داوطلبانه انتخاب شده بودند، استفاده گردید. بر این اساس تعداد 10 قوت، 11 ضعف، 9 فرصت و 7 تهدید در خصوص مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان حاصل گردید و سپس راهبردهای موثر شناسایی شدند. هم چنین یافته های این تحقیق نشان داد که تشکیل کارگروه نظارت بر فرایند مدیریت استعداد ورزشی دانش آموزان با بهره گیری از افراد دارای تخصص در ورزش دانش آموزی، شایسته سالاری، تخصص گرایی و انتخاب برترین مربی ها در هر رشته ورزشی به منظور استعدادزایی و پرورش افراد مستعد برای ورزش قهرمانی، به کارگیری افراد ورزشی در راس امور مربوط به تربیت بدنی آموزش و پرورش و پیش گیری از ورود افراد غیر ورزشی و تاسیس پایگاه های استعدادیابی ورزشی، مدارس تخصصی ورزش و گسترش کانون های ورزشی دانش آموزی با حمایت های مردمی، فدراسیون ها و بخش خصوصی با دست یابی به امتیاز بیشتر به عنوان راهبردهای اساسی در مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان شناسایی شدند و سایر راهبردها در اولویت های بعدی قرار گرفتند. این اولویت ها می توانند به منظور تحقق اهداف سازمانی در حوزه مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان به کار روند و سازمان می تواند اقدامات و سیاست های لازم را برای به کارگیری آن ها اتخاذ نماید
۵.

الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکواندو آسیب شناسی الگوی ذهنی هیأت ورزشی آسیب های ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 731
افتخارات اخیر تکواندوی ایران در عرصه بین المللی باعث شده تکواندو در ایران مسیر محبوبیت خود را طی کند و یکی از با اهمیت ترین رشته های ورزشی در ایران می باشد.اما کسب برخی نتایج ضعیف اهمیت بررسی آسیب های موجود در بدنه تکواندوی کشور را آشکار میسازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی انجام گرفت. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه نخبگان رشته ورزشی تکواندو در خراسان رضوی تشکیل می دادند، که از این بین و با توجه نمونه گیری هدفمند و انتخاب دقیق جامعه تحقیق، هر 30 نفر نخبه رشته ورزشی تکواندو به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه بود.در بخش مصاحبه از تکنیک های کدگذاری باز و محوری، تلخیص و فیلترگذاری در جهت استخراج داده های خام بهره گرفته شد.همچنین از روش آماری تحلیل عاملی کیو و تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد.بر پایه نتایج پژوهش، 13 الگوی ذهنی شامل الگوی ذهنی تجربه گرایان، دانش گرایان، جوان گرایان، تخصص گرایان، رقابت گرایان، حامی گرایان، راهبرد-گرایان، مادی گرایان، ارتباط گرایان، زیرساخت گرایان، ساختار گرایان، جهانی گرایان و آموزش گرایان ورزش شناسایی شد؛که در یک نتیجه-گیری کلی میتوان بیان کرد، برای رفع آسیب ها در رشته تکواندو می بایست در درجه اول به ساختار خود این رشته ورزشی در استان خراسان رضوی رجوع کرد و سپس محیط پیرامون و سازمان های وابسته به آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
۶.

تدوین راهبردهای رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای در تیم پدیده شهرخودرو مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد رقابت پذیری باشگاه داری حرفه ای متاسوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 454
تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد و توسعه باشگاه داری حرفه ای تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی ها و قابلیت های تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. داده ها و اطلاعات موردنظر در دو بخش ابتدا از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای سپس به صورت میدانی و نظرخواهی از دوازده نفر پیشکسوتان فوتبال و افراد صاحب نظر در شهر مشهد و اس تان خراسان رضوی تشکیل می دهند که به روش هدفمند انتخاب شده اند، تهیه شده است. نتایج حاکی از آن است توجه به موضوع رشد و توسعه فوتبال در سطوح پایه و داشتن ثبات مدیریت باشگاه دارای بیشترین تناسب راهبردی با اهداف توسعه باشگاه داری حرفه ای پدیده شهر خودرو مشهد می باشد هزینه بر بودن لیگ برتر به جای درآمدزایی، عدم برنامه ریزی منسجم جهت جذب منابع مالی و استقرار در شهر بزرگ دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر توسعه باشگاه داری حرفه ای پدیده شهرخودرو هستند. مهم ترین رقبا تیم پدیده شهرخودرو مشهد به ترتیب سپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز در زمینه توسعه باشگاه داری حرفه ای محسوب می شوند.
۷.

Effective Factors on the Productivity of Human Capital via an Interpretive Structural Modeling (Case Study: General Office of Sports and Youth in Khorasan Razavi)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human capital Interpretive Structural Modeling Individual Factors labor Force Quality Technology

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 391
The purpose of this study is to explore the effective factors on the productivity of human capital via an interpretive structural modeling (ISM) in General office of Sports and Youth in Khorasan Razavi Province. The present study is a qualitative research with an analytical nature and it is also an applied one that was conducted via interpretive structural modeling. Literature review, interviews and ISM questionnaires were used for data collection. The research population included professors and experts in sports management, managers, deputies and staff of the General office of Sports and Youth in Khorasan Razavi, of which 35 people were totally selected through purposeful sampling in three stages of this study. According to the research findings, 59 effective indicators were identified under seven major dimensions playing role in improving the productivity of human capital, which were classified into five levels. Motivational factors, organizational culture and work environment, the relationship between managers and employees along with individual factors, the quality of labor force, and finally the technology factor were identified under five levels of the model. Finally, it can be concluded that managers in sports organizations should pay special attention to the technology factor and its indicators, which have been identified as the foundation of improving employees’ productivity, which then provides the ground for exploiting other dimensions at higher levels.
۸.

طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی ورزشی قدرت نرم جوزف نای خبرگان دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 394
همزمان با ورود به قرن 21، ورزش به بخش مهمی از جعبه ابزار دیپلماسی کشورها تبدیل شده است. هدف مطالعه حاضر طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های بنیادی، که به صورت کیفی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان بین المللی در حوزه های دیپلماسی و دیپلماسی ورزشی بود. با مرور ادبیات تحقیق، 200 خبره شناسایی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند،30 خبره به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخت به صورت نیمه باز طراحی شد. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق یک مطالعه پایلوت کسب شد. همچنین، از روش دلفی فازی برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل دو راند دلفی فازی منجر به تایید مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزش شد. از این رو، منابع دیپلماسی ورزشی در سه گروه شامل رویدادهای ورزشی، سرمایه های انسانی ورزشی، و تولیدکنندگان ورزشی طبقه بندی شد. استراتژی های ماهرانه تبدیل شامل انسجام بین دیپلماسی رسمی و ورزشی، سفیران فرهنگی شایسته، عملکرد بالا و پوشش گسترده رسانه ای شناسایی شد و برآمدهای دیپلماسی ورزشی به دو گروه برآمدهای صریح/ویژه و برآمدهای ضمنی/عمومی طبقه بندی شد. اصلی ترین برآمد مورد انتظار اجرای ابتکارات دیپلماسی ورزشی، ایجاد صلح از طریق کاهش/رفع تنش بین دولت ها/ملت های متخاصم و توسعه صلح بین دولت ها/ملت های دوست می باشد.
۹.

Identifying and leveling the effective factors on the development of heritage sports tourism based on Interpretive Structural Modeling Approach (ISM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Heritage Sports Tourism Interpretive Structural Modeling (ISM) Political and Legal Factors Rule of Law Tourism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 343
Background: Sport heritage is increasingly being recognized as a potent instigator of tourism. The convergence of heritage, sport and tourism involves many different and diverse fields, including sport tourism, heritage tourism, sport management. Aim: The purpose of this study was to identify the effective factors on the development of heritage sports tourism with an interpretive structural modeling approach (ISM). Materials and Methods: The present research is applied, qualitative and analytical in terms of nature and purpose, data retrieval, and data analysis method, respectively based on interpretive structural modeling. Data collection tools in this study were library studies, interview and questionnaire based on interpretive structural modeling. In order to identify the factors affecting the development of heritage sports tourism, with the collective agreement of experts and reviewing the research literature, 16 factors affecting the development of heritage sports tourism were identified. Results: According to the third step of the ISM method, the effective factors on the development of heritage sports tourism were classified into 7 levels and the political and governmental dimensions along with the rule of law were at the lowest level of the model (seventh level); these are prioritized in terms of implementation over other dimensions. As a result, officials and managers in the field of tourism and sports tourism should pay special attention to these dimensions in order to provide the ground for the emergence and realization of other dimensions at higher levels of the model. Finally, based on the analysis matrix of influence and dependence, it was determined that the political and governmental dimensions, rule of law, management and supportive factors are among the influence factors; economic dimensions, socio-cultural factors, infrastructure and welfare services, education and research, specialized human resources, technology, heritage sports tourism attractions, heritage, marketing and information and international relations are among the linking factors; and the dimensions of safety and security, complementary attractions and sporting events are among the dependent factors in this research. Conclusion: According to the results of the model, for the development of heritage sports tourism, there must be a serious determination. In this regard, the policies of a nation must be progressive, and in the first step, government with a decisive role must provide the infrastructure.
۱۰.

بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های ورزشی

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت جامع بهره وری سازمان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 659
مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و مولفه های آن با بهره وری در هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی می باشد. روش شناسی: روش این پژوهش،توصیفی تحلیلی و کاربردی است که به روش نمونه گیری کل شمار انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان، روسا و مدیران هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی به تعداد 129 نفر می باشد؛در این پژوهش از سه پرسش نامه شامل پرسشنامه ویژگی های فردی،مدیریت کیفیت جامع (رحیمی و کشتی دار، 2017) و مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان (رحیمی و کشتی دار، 2017) استفاده گردید.همچنین پایایی پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع برابر آلفای کرونباخ 88/0 و پرسشنامه بهره وری سازمانی نیز برابر آلفای کرونباخ 88/0 که مورد تایید قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع و مؤلفه های حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان، برنامه ریزی استراتژیک و شناسایی و آموزش کارکنان با بهره وری رابطه مثبت و معناداری برقرار است. در همین راستا نیز مشخص شد که بین مؤلفه های خدمت رسانی و مشتری مداری، توانمندسازی و مشارکت کارکنان، اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت، بیمه ی کیفیت و پیامدهای بهبود کیفیت با بهره وری رابطه معناداری یافت نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، می توان با به کارگیری صحیح مدیریت کیفیت جامع و مولفه های آن، بهره وری سازمانی و نیروی انسانی را بهبود بخشید و سبب اثربخشی و کارایی و به دنبال آن بهره وری چشمگیر هرچه بیشتر افراد در سازمان شد.
۱۱.

رواسنجی پرسشنامه ی خُرافه پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آیین تیمی خرافه پرستی دعا و عبادت فوتبال فوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 206
هدف از پژوهش حاضر، رواسنجی پرسشنامه ی خرافه پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران بود. از این رو، با توجه به ماهیت پژوهش، تعیین گردید که تعداد 12 نفر در ازای هر گویه برای پاسخ دهی به پرسشنامه ها انتخاب گردد که بر این اساس، 456 پرسشنامه در میان بازیکنان توزیع و در نهایت 325 پرسشنامه به صورت تکمیل شده به دست آمد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای استاندارد استفاده شد که جهت روایی سنجی آن در جامعه ی موردنظر، به فارسی ترجمه و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تائید روایی ابزار نیز از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بار عاملی تمامی سؤالات از مقدار مبنا بالاتر و مدل پژوهش از برازش معناداری برخوردار است. در نهایت، نتایج پژوهش بیانگر این است که پرسشنامه ی خرافه پرستی در ورزش، قابلیت اجرا و استفاده در ورزش کشور ایران را داشته و می توان از آن در سایر جوامع غیر بالینی ورزشی به عنوان یک ابزار پژوهشی استفاده کرد.
۱۲.

شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی

کلید واژه ها: عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ تربیت بدنی استان خراسان رضوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 530
هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و جزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی بود؛ از طرفی به دلیل ماهیت کیفی و کمی بودن جزء تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی شامل اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی در استان خراسان رضوی، فارغ التحصیلان کارشناسی و دانشجویان ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و مدیران استارت آپ های ورزشی خراسان رضوی تشکیل داد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به شیوه گلوله برفی بود و 13 مصاحبه انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسید و در بخش کمی روش نمونه گیری به صورت دسترس بود که تعداد 108 نفر پرسشنامه را به طور کامل پاسخ دادند. از نظریه داده بنیاد و روش گلیزر برای تحلیل داده های کیفی و از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد.یافته ها نشان داد که 5 عامل کلی به عنوان بازدارنده استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی وجود دارد که شامل عوامل فردی، سواد غیرعملیاتی، موانع اقتصادی، موانع ساختاری و ضعف سیستم آموزشی تربیت بدنی می باشد.نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است و تمامی مسیرها معنادار می باشند و همچنین امتیاز نرمال نشده متغیر فردی از سایر مولفه ها بیشتر است.
۱۳.

ارائه مدل آسیب شناسی سرمایه های انسانی فدراسیون فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی مولفه های استراتژیک سرمایه انسانی سه شاخگی فدراسیون فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 583
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل آسیب شناسی وضعیت سرمایه انسانی فدراسیون فوتبال ایران به روش تحلیل سه شاخگی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی- پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری کلیه کارمندان فدراسیون فوتبال ایران در سطوح مختلف اجرایی، میانی و عالی بود (283= N) که نظر به اهداف پژوهش از سرشماری جهت نمونه گیری استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه آسیب شناسی مولفه های استراتژیک سرمایه انسانی اسفندیاری و همکاران (1389) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمونهای تی تک نمونه ای و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش به ترتیب بیانگر اهمیت بیشتر ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه ای در ایجاد آسیب های سرمایه انسانی بود. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان می دهد با توجه به اهمیت بیشتر ابعاد ساختاری و زمینه ای و وضع نامطلوب غالب مولفه های این ابعاد، فدراسیون فوتبال ایران نیازمند بازبینی در ابعاد ساختاری و زمینه ای و اقدام فوری جهت جلوگیری از آسیب زایی این مولفه ها در راستای بهبود وضع سرمایه انسانی خویش می باشند.
۱۴.

شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان درباره مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوهای ذهنی خبرگان برند مقلد و جعلی محصولات ورزشی روش شناسی کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 737 تعداد دانلود : 891
امروزه تولید، توزیع و مصرف کالاهای مقلد و جعلی در ورزش یکی از روندهای جهانی است که به صورت هشداردهنده ای درحال افزایش است و به صنعتی درآمدزا تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان درباره مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی انجام شد. روش پژوهش از نظر پارادایم، تفسیری و از حیث روش شناسی، کیو بود و همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. متخصصان بازاریابی ورزشی، اساتید دانشگاهی رشته مدیریت و بازاریابی ورزشی و فروشندگان کالاهای ورزشی به تعداد 25 نفر، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که به روش هدفمند انتخاب شدند. از بین مصاحبه های عمیق با خبرگان و پیشینه پژوهش، مجموعه عبارات کیو در 29 عبارت شناسایی و تأیید شد. روایی صوری و محتوایی عبارات و نمودار کیو به تأیید خبرگان رسید. با تحلیل عوامل کیو شش الگوی ذهنی خبرگان شامل قیمت گرایان، خدمات گرایان، ظاهرگرایان، ارزش گرایان، تجربه گرایان و چالش گرایان، شناسایی، اولویت بندی و تفسیر شد. درنهایت، درباره الگوهای شناسایی شده بحث شد و تولید محصولات اصلی با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین طراحی حرفه ای در سایه حمایت دستگاه های اجرایی، به عنوان پیشنهادهای کاربردی برای برون رفت از آسیب هایی که برندهای مقلد و جعلی بر بازار داخلی وارد می کنند، ارائه شدند.
۱۵.

شناسایی شاخص های اثرگذار در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برترهندبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال روش دلفی نرم افزار میک مک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 887
هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های اثرگذار در ارزش گذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال در سال 97 بود. جامعه آماری پژوهش شامل پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان و اعضای هیئت علمی صاحب نظر در رشته هندبال و اقتصاد ورزش بودند این پژوهش از نوع کاربردی و تحلیلی و به روش پیمایشی اجرا گردید. نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. ابتدا برای آگاهی از دارایی های نامشهود، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای انجام شد. پس از رسیدن به اشباع نظری و کدگذاری، درنهایت شاخص های مهم اثرگذار شناسایی و استخراج شدند. محقق پس از تنظیم پرسشنامه و تائید روایی محتوایی توسط 17 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد، به توزیع پرسشنامه دلفی در بین پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان باشگاه های لیگ برتر هندبال و اعضای هیئت علمی صاحب نظر در رشته هندبال پرداخت. نتایج حاصل از دورهای دلفی 45 شاخص استخراج شده را تأیید کرد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که متغیر ساختاری (5/3)، متغیر سرمایه ارتباطی (48/3)، متغیر سرمایه معنوی (88/1) و سرمایه انسانی (14/1) به ترتیب از اولویت برخوردارند سپس با استفاده از نرم افزار میک مک به رسم نمودار و نقشه ها و تحلیل، پرداخت و درنهایت به شناسایی و رتبه بندی 20 شاخص کلیدی در ارزش گذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر دست یافتند، امید است یافته های این پژوهش در ارائه الگویی مناسب برای شناخت فاکتورهای اثرگذار در ارزش گذاری باشگاه های هندبال مؤثر باشد و در شناخت بیشتر حامیان مالی تأثیرگذار باشد؛ و زمینه را برای جذب اسپانسر و ایجاد مزیت رقابتی برای یک باشگاه ایجاد نماید.
۱۶.

طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری اقتصادی باشگاه های هندبال دارایی های نامشهود لیگ برتر PLS3

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 922
هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران در سال 1397 بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل 45 نفر و در بخش کمی به دلیل نامشخص بودن حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 386 نفر برآورد شد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی اجرا گردید. ابتدا دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران در این پژوهش به روش کیفی شناسایی و سپس در رویکرد کمی پژوهش تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل-سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS3 و SPSS22 بود. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران را به ترتیب سرمایه معنوی با (ضریب مسیر902/)0، سرمایه ارتباطی(ضریب مسیر، 900/0)، سرمایه انسانی(ضریب مسیر، 890/0) و سرمایه ساختاری(ضریب مسیر، 885/0) داشتند. بنابراین می توان از گفت در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران شاخص هایی همچون حق پخش تلویزیونی و ماهواره ای در سرمایه معنوی، محبوبیت باشگاه، در سرمایه ارتباطی، بهسازی و آموزش منابع انسانی در سرمایه انسانی و برنامه های ارزیابی منسجم و منظم در سرمایه ساختاری بیشترین ارزش را در بین سایر شاخص های مولفه های دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران دارا بودند.
۱۷.

غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک

کلید واژه ها: بحث غذایی المپیک قرن بیستم شهر میزبان ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 832
بازی های المپیک دارای ابعاد و جنبه های تاریخی و اجتماعی گوناگونی است که یکی از این حیطه های جذاب و مهم مربوط به بحث غذایی این بازی ها می باشد. هدف این پژوهش بررسی بحث غذایی بازی های المپیک مدرن از آغاز تا پایان قرن بیستم بود. روش پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات مورد نیاز با جمع آوری، دسته بندی و تجزیه و تحلیل کتاب ها، مقالات، گزارش ها، منابع فارسی و لاتین منتشر شده در مورد بازی های المپیک به دست آمده است. یافته های پژوهش نشان داد که بحث غذایی بازی های المپیک از آغاز تا کنون دست خوش تغییرات زیادی در ابعاد مختلف از جمله برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و کنترل بوده و از نظر مدیریتی، هر المپیک پیشرفت های زیادی را تجربه کرده و به طور کلی یافته های پژوهش به نوعی بیانگر سیر تکاملی بحث غذایی در ادوار برگزار شده بازی های المپیک می باشد. یافته ها همچنین نشان دهنده ابداعات و نوآوری ها در بحث غذایی هر دوره از بازی های المپیک است، جایی که میزبانان در هر دوره حداکثر تلاش خود را می نمایند تا فرهنگ والای خود در بعد آشپزی را به تمامی جهانیان عرضه نمایند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت بحث غذایی رویدادهای بزرگ ورزشی از جمله بازی های المپیک دارای ابعاد مدیریتی زیادی است و با شناخت این جنبه ها می توان به نحو مطلوبی این گونه رویدادها را مدیریت و اداره نمود.
۱۸.

شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050

کلید واژه ها: مختصات آینده تصویر پردازی آینده مطالعات آینده آینده پژوهی و سالمندان شهر دوستدار سالمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 956
شهر دوستدار سالمندان، به عنوان رویکردی جدید در حوزه مطالعات شهری است که مورد توجه بسیار سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. به منظور شناسایی و تصویر پردازی در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان حوزه های علوم ورزش، آینده پژوهی و جمعیت شناسی با این تاکید که در حوزه سالمندی صاحب نظر بودند، بهره گرفته شد. در مرحله اول تحقیق، جهت شناسایی و استخراج مختصات شهرهای دوستدار سالمند، 37 کد از بین 181 کد دریافتی از مصاحبه ها استخراج گردید، در مرحله کدگذاری محوری، کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 7 کد و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی ظهور کسب و کارهای جدید و پویا، جسم سالم و پویا، روابط پویا و اقتصاد پویا به عنوان کدهای انتخابی مشخص شدند. با توجه به نتایج پژوهش، تصاویر ارائه شده از مختصات شهرهای آینده در پژوهش حاضر، دارای هویتی وام گرفته از آینده ای نامعلوم و از جنس عدم اطمینان هستند که جهت شناسایی آنها، ضمن داشتن چاشنی تخیل، لازم است به بررسی تاثیر وابستگی های اکنون حقیقی بر آینده ها ی احتمالی آن پرداخت. از این رو تصاویر ارائه شده در این تحقیق حول چهار تصویر کلی روابط پویا، اقتصاد پویا، جسم سالم و پویا و ظهور کسب و کارهای جدید و نوپا تمایل دارد.
۱۹.

شناسایی الگوهای ذهنی راهکارهای توسعه ورزش با رویکرد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی ذهنی ورزش تربیتی دانشگاه فرهنگیان روش شناسی کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 504
تحقیق حاضرکه با استفاده از روش شناسی کیو انجام شد، با هدف کشف مدل ذهنی خبرگان در مورد راهکارهای توسعه ورزش در دانشگاه فرهنگیان با توجه به جنبه های تربیتی آن انجام گرفت. پژوهش بر اساس هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه پژوهش کلیه اساتید و کارشناسان خبره، پیشکسوتان ورزش دانشگاه، مدیران اداری و سرپرستان شبانه روزی فعال در این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از نمودار کیو با توزیع شبه نرمال و توزیع اجباری استفاده شده است. داده ها به کمک تحلیل عاملی کیو تجزیه و تحلیل و ذهنیت های مختلف شرکت کنندگان شناسایی گردید. بر پایه نتایج پژوهش، نه (9) الگوی ذهنی متمایز در خصوص راهکارهای توسعه ی ورزش با رویکرد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان شناسایی شد. عوامل انگیزشی بیرونی، ساخت و توسعه ی اماکن و تجهیزات مناسب و استاندارد، توجه به نیازهای جسمی، تربیتی و روانی افراد، امکان مشارکت اعضای خانواده و دوستان در فعالیت ها، درونی سازیِ ارزش مشارکت در برنامه های ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی آگاهانه، تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب، توجه به هزینه ها و مسائل مالی. الگوهای ذهنی استخراج شده می باشند. به طور کلی مدیریت دانشگاه فرهنگیان در صورت توجه به الگو های ذهنی استخراج شده می تواند به رشد و توسعه ورزش در دانشگاه و بهره مندی از آن کمک نموده و سازمان خود را در راستای اهداف عالی تعلیم و تربیتی هدایت نماید.
۲۰.

شناسایی راهکارهای کیفیت بخشی برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 424
کیفیت بخشی به برگزاری مسابقات ورزشی همواره مورد نظر بوده است چرا که رضایت همگان را در بر دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی راهکارهای کیفیت بخشی برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور بود. روش پژوهش به لحاظ ماهیت و هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تحلیل از نوع توصیفی و اکتشافی بود که جمع آوری داده ها به شیوه میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان ورزشی و در بخش کمی دانشجویان شرکت کننده در مسابقات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در سال 1398 بود. شیوه نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان تعداد 302 نفر به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز در بخش کیفی از روش مصاحبه عمیق و نمیه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از بخش کیفی پژوهش حاضر استفاده شد. روایی ابزار پژوهش به تایید اساتید صاحب نظر و تخصص رسید (روایی صوری و محتوایی) و تایید شد و به جهت بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. همچنین پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که ضریب بالای 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی ابزار است. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهایSPSS 25 و Lisrel8/8 استفاده شد. یافته ها بیانگر این بودند که عوامل سخت افزاری، نرم افزاری و محیطی بر کیفیت بخشی برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 تاثیر دارند. توجه به مولفه های شناسایی و اولویت بندی مسابقات ورزشی می تواند زمینه ای در جهت رشد و توسعه ورزش دانشگاهی در سرتاسر کشور اسلامی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان