حسین زارعیان

حسین زارعیان

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

تدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۱
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی جامع برای استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران بود. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی برخاسته از داده ها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه و مرور سیستماتیک منابع مرتبط، فهرست مقدماتی نشان های مؤثر شناسایی شدند. در ادامه به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی 23 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران آگاه به موضوع پژوهش انجام شد، مصاحبه ها تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نتایج کدگذاری باز حاکی از استخراج 296 نشان اولیه و 38 نشان نهایی بود. در کدگذاری محوری، نشان های نهایی در 12 مفهوم و چهار مقوله اصلی طبقه بندی شدند. درنهایت مقوله های شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی، به ترتیب شامل فرآیند استعدادیابی، مدیریت الگو، عوامل مؤثر محیطی و ذینفعان کلیدی تعیین شدند. الگوی نظری برخاسته از یافته های مطالعه حاضر می تواند به مدیران و سیاست گذاران ورزش قهرمانی کمک نماید تا با بهره گیری مناسب از ذینفعان و تعیین نقش برای هر یک از سازمان های متولی به رفع عوامل مداخله گر پرداخته و توسعه استعدادیابی در ورزش قهرمانی را تسریع بخشند.
۲.

ارزیابی کارایی تیم های بسکتبال مردان در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۲
هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی کارایی تیم های بسکتبال حاضر در المپیک 2016 در کشور برزیل بود. پژوهش ازنوع توصیفی و تحلیلی بود و روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای بود. جامعه پژوهش تیم های بسکتبال حاضر در المیپک 2016 ریودوژانیرو بودند. با توجه به محدودیت جامعه آماری، تعداد حجم نمونه با جامعه آماری که 12 تیم بود، از سایت فدراسیون جهانی بسکتبال (فیفا) گرفته شد و در دو بخش تهاجمی و تدافعی طبقه بندی شد. در این پژوهش از مدل های رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها و نرم افزار اس.پی.اس.اس. برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله تهاجمی تیم های نیجریه و آمریکا کارایی کامل و در مرحله تدافعی تیم های کرواسی، فرانسه، لیتوانی، نیجریه و آرژانتین کارایی یک را کسب کردند. فقط تیم نیجریه با جایگاه 11 در رتبه بندی، در کارایی کلی رتبه یک را به خود اختصاص داد. همچنین، بین رتبه کارایی و موقعیت تیم ها رابطه ای وجود نداشت؛ درنتیجه، مربیان تیم بسکتبال ایران و کشورهای دیگر با شناخت وضعیت تهاجمی و تدافعی حریفان خود می توانند با برنامه ریزی ها، تمرین های مفیدتر و انتخاب راهبرد مناسب تر به رویارویی با رقبا بپردازند و فاصله خود را با کشورهای صاحب عنوان کاهش دهند.
۳.

اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۰
هدف تحقیق حاضر اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی و به لحاظ روش جمع آوری میدانی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در سال 2016 بودند (320=N) که تعداد 175 نفر براساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 25سؤالی الگوگرفته از پرسشنامه اعلایی اردکانی (1387) و اصول جهانی حکمرانی خوب جنبش المپیک (2008) با طیف 5 ارزشی لیکرتی (خیلی کم تا خیلی زیاد) استفاده شد. روایی پرسشنامه براساس روایی سنجی لاوشه تأیید شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (81/0= α) به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. براساس نتایج تحلیل عاملی، شاخص های تلاش تا حصول نتیجه، تأکید بر اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقای رفتار حرفه ای و مبتنی بر قانون، شفاف سازی، ظرفیت سازی و کارگروهی، بازخورد و پاسخگویی و تأکید بر دانش افزایی به عنوان هفت اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان شناسایی شد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مدل اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران از برازش مطلوبی برخوردار است. در نهایت می توان گفت الگوی حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان با توجه به مدل ساختاری پیشنهادی که مبتنی بر شاخص ها و اصول به دست آمده است، نظام نوینی را طراحی می کند که براساس آن می توان از همه توانمندی ها و ظرفیت های وزارت برای ارائه خدمات عمومی و تخصصی کارامد و رشد و توسعه ورزش و همچنین رشد نیروی انسانی در سازمان استفاده کرد.
۴.

شناسایی و تدوین الگوی ارزش های اخلاقی در ورزش ایران

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۷۸
ﺍﺷﺎﻋﻪ ارزشهای اخلاقی ﺩﺭ ﺩﻧیﺎی ﺍﻣﺮﻭﺯ، امری ضروری است. ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧی، ﻫﻤﮕﺎﻧی، ﭘﺮﻭﺭﺷی ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﺑﻪ رویکرد ﺟﺪیﺪی ﻧیﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺯﻣیﻨﻪ توسعه اخلاقی و ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁیﺪ. از اینرو تحقیق حاضر به طراحی الگوی ارزش های اخلاقی متناسب با ورزش ایران پرداخته است. با عنایت به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش تحقیق کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوه گلیزر (1992) استفاده شد. نمونه پژوهش را 25 نفر از نخبگان که در زمینه ارزشهای اخلاقی در ورزش دارای تخصص بودند تشکیل داد و نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. جهت تدوین الگوی پژوهش، نخست از طریق مطالعات اولیه کتابخانه ای، فهرست مقدماتی عوامل شناسایی گردید. سپس از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته داده های کیفی لازم گردآوری شد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 58 ارزش می تواند در طراحی الگوی ارزش های اخلاقی موثر باشد. در مرحله کدگذاری محوری، ارزش ها در 7 مفهوم طبقه بندی شد. در نهایت این مفاهیم، در سه مقوله رفتاری فردی، میان فردی (تعاملی و بین فردی) و ساختاری (سازمانی و ملی) ترکیب و الگوی نهایی ترسیم گردید. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی جهت توسعه ارزشهای اخلاقی در ورزش مورد استفاده نهادهای سیاست گذار امور فرهنگی و همچنین سازمانهای اجرایی ورزش کشور قرار گیرد.
۵.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب بازی های رایانه ای در مقایسه با فعالیت های بدنی دربین دانشجویان

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۷
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در تمایل دانشجویان به بازی های رایانه ای در مقایسه با ورزش و فعالیت بدنی بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و ازنوع کاربردی بود و جامعة آماری این پژوهش همة دانشجویان دانشگاه های دولتی استان تهران بودند. نمونه هایی که به صورت تصادفی و دردسترس در پژوهش شرکت کردند، 392 پرسش نامة با روایی موردتأیید و پایایی مناسب را تکمیل کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار پی.ال.اس. نسخة سوم استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل به دست آمده دارای برازش مطلوب بود. همچنین، بین بازی های رایانه ای با متغیرهای موردبررسی ارتباط معنا دار وجود داشت. براساس نتایج، هزینه، تنش روحی، فرصت، حق انتخاب و لذت محال از عواملی بودند که دانشجویان در مواجهه با آن ها بازی های رایانه ای را انتخاب می کردند؛ بنابراین، با توجه به تغییرات گسترده در فضای فکری و درک متفاوت از ورزش، باید به بسترسازی های مناسب بازی های رایانه ای مبتنی بر فعالیت بدنی، ورزش یا رونق ورزش های سنتی در تعامل با بازی های رایانه ای اهتمام بیشتری ورزید. همچنین، باید اذعان کرد که ازیک سو، با توجه به توسعة سواد رسانه ای دانشجویان و ازسوی دیگر کاهش فعالیت بدنی و چاقی مفرط، درصورت استفادة مکرر از بازی های رایانه ای، عناصر جذاب بازی ها را با توجه به موقعیت هر فرد تجویز شود.
۶.

Championship Sports for Iranian Women: Challenges, Opportunities and Solutions

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
Purpose: The main purpose of this research was to study the challenges, opportunities and solutions of the championship sports for Iranian women. Method: The research method was mixed,and different methods were applied to serve the purpose of this research. The research sample was selected from the main population (N=172) following Morgan’s sample size determination (118). Open and closed questionnaires were used to measure the effect of each of the challenges and opportunities with a Likert's five-item scale. Results: The findings showed that 9 opportunities and 19 challenges exist regarding Iranian women’s championship sports. Conclusions: Though investigations of women’s sports in internal and external fields show progress in Iranian women’s sports, they do not show any desirable growth compared to male sports, which isdue to social restrictions and other factors.
۷.

تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت باشگاه های بدن سازی ایران با رویکرد کیفی

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۷
هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت باشگاه های بدن سازی ایران بود. نوع پژوهش، اکتشافی و کیفی با رویکرد ساخت گرایانه بود که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. کارشناسان و صاحب نظران فدراسیون و هیئت های بدن سازی، وزارت و ادارات کل ورزش وجوانان، مدیران، مربیان و مشتریان باشگاه های بدنسازی و برخی اساتید دانشگاهی درمجموع به تعداد 38 نفر، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه گیری با روش هدفمند و با تکنیک گلوله برفی از پنج استان و تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای جمع آوری داده ها، در مرحله اول از مطالعات کتابخانه ای و نیز بررسی آیین نامه ها، اسناد، کتب و سایت های اینترنتی و در مرحله دوم از مصاحبه نیمه ساختاریافته با شرکت کنندگان در پژوهش به شکل سؤال های باز استفاده شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی با نرم افزار مکس کیودای نسخه 10 استفاده شد. در مرحله اول، 427 کد استخراج شدند که در 34 مفهوم تقسیم بندی شدند. در مرحله دوم، مفاهیم تلخیص شدند و درقالب سه مقوله اصلی درون باشگاهی، برون باشگاهی و واسطه ای تقسیم بندی شدند و در مرحله آخر، براساس ارتباط مقوله ها با یکدیگر مدل پژوهش استخراج شد. مدل مستخرج با روش گروه کانونی تأیید مجدد شد. این مدل می تواند در ایجاد فضای سالم در باشگاه های بدن سازی، ایجاد درآمد پایدار و مناسب، کمک به تولید اشتغال در باشگاه ها، توسعه فرهنگ و اخلاق، افزایش رضایت مشتری و بهبود نگرش مثبت جامعه به این رشته ورزشی کمک کند.
۸.

شناسایی و تحلیل ابعاد خشونت علیه کودکان در حوزه ورزش (رهیافت مبتنی بر تئوری داده بنیاد)

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۷
هدف: در دو دهه اخیر توجه به پدیده خشونت علیه کودکان در ورزش مورد تاکید قرار گرفته است که امر تا کنون در ورزش ایران مغفول بوده است، از این رو هدف این تحقیق شناسایی ابعاد خشونت علیه کودکان و بسترهای بروز آن بود. روش شناسی: با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع خشونت علیه کودکان در ورزش، از روش تحقیق کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوه گلیزر (1992) استفاده شد. فهرست مقدماتی با استفاده مطالعات اولیه فراهم شد که در ادامه با مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 16 از نخبگان، مربیان و کارشناسان آگاه از موضوع پژوهش داده های مورد تایید، جمع آوری گردید. نتایج: در حوزه بسترها 70 نشان شناسایی شد که در کد گذاری محوری محوری به 9 مقوله ی ناآگاهی، تابو، خرده فرهنگ، ساختار خانواده، ساختار باشگاه، ویژگی های شخصیتی عوامل باشگاه، امیال شخصی، یادگیری اجتماعی و موقعیت کودک طبقه بندی و در کدگذاری گزینشی به سه مولفه زمینه ای، ساختاری و رفتاری طببقه بندی شد. بحث و نتیجه گیری: بنظر می رسد عوامل در بروز پدیده خشونت علیه کودکان در ورزش ایران نقش ایفا می کنند که چهار عنصر فرد، خانواده، جامعه و باشگاه تشکیل دهنده های اصلی آن می باشند و نقصان در هر عنصر می تواند راه را برای خشونت علیه کودک هموار نماید
۹.

راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس ایران

تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
یکی از راه های عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش، نهادینه کردن این مفهوم از سنین پایه است؛ ازاین رو، توجه به ورزش مدارس و شناسایی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوه گلیزر (1992) استفاده شد. نخست، ازطریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی عوامل مؤثر شناسایی شد. سپس، مصاحبه های نیمه ساختاریافته (تعداد = 26 نفر) با نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 54 نشان می توانند در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس مؤثر باشند. سپس، در مرحله کدگذاری محوری، نشان ها در 17 مفهوم طبقه بندی شدند. درنهایت، هفت مقوله شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی شامل مقوله اصلاح الگوی مصرف، تدوین برنامه آموزشی، نوآوری و شکوفایی، حمایت از تولید داخلی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، توجه به اقتصاد مدرسه و شیوه آموزشی طبقه بندی شدند. سیاست گذاران تربیت بدنی آموزش وپرورش کشور می توانند از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ساعات ورزش استفاده کنند.
۱۰.

تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
برای کشورها، کسب جایگاه مناسب در المپیک اهمیت بسیاری دارد، تاجایی که کشورها از این رقابت مسالمت آمیز به عنوان ابزاری در معادلات بین المللی استفاده می کنند؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درصد بود با ارزیابی و تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو، زمینه موفقیت ایران را برای حضور در دوره های بعدی فراهم کند. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و ازنوع مطالعات گذشته نگر بود. در این پژوهش، عملکرد 63 ورزشکار اعزامی که درقالب 15 رشته ورزشی در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو شرکت داشتند، مطالعه شد. همچنین، از سه شاخص ارزیابی عملکرد کمیته بین المللی المپیک شامل شاخص کارایی، جمعیت کل و تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی عملکرد ایران در المپیک 2016 ریو استفاده شد. برای تحلیل عملکرد ورزشکاران و رشته های ورزشی حاضر در بازی های المپیک، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیقی با 27 نفر از صاحب نظران آگاه به موضوع پژوهش انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه صاحب نظران رشته های ورزشی، عملکرد ایران در برخی رشته ها مانند وزنه برداری، کشتی آزاد، شمشیربازی و والیبال از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است؛ اما در رشته های تکواندو، بوکس، تیراندازی با تفنگ، تیروکمان، جودو و دوومیدانی وضعیت مناسبی نداشته است. همچنین، براساس عقیده صاحب نظران، عملکرد برخی رشته ها مانند تنیس روی میز، دوچرخه سواری و شنا ازقبل قابل پیش بینی بوده است و امید چندانی به کسب موفقیت نبوده است. درنهایت، به مدیران ورزش کشور پیشنهاد می شود با پشتیبانی و حمایت همه جانبه از فدراسیون های موفق و ناموفق در المپیک 2016 ریو، زمینه حضور قدرتمند و باثباتی را در بازی های المپیک آینده فراهم آورند.
۱۱.

مدل یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی

تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف این پژوهش مدل یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی بود. این مطالعه، توصیفی و ازنوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری متشکل از تمامی دانشجویان علوم ورزشی استان فارس برابر با 680 نفر بود که با لحاظ شرایط لازم برای انجام مدل سازی، تعداد نمونه 220 نفر درنظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های هوش معنوی کینگ (2008)، نگرش به کارآفرینی لینان و چن (2009) و قصد کارآفرینی لینان و چن (2009) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها به تأیید اساتید مدیریت ورزشی و کارآفرینی رسید و پایایی ازطریق مطالعه ای مقدماتی تأیید گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که هوش معنوی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ازطریق نگرش به کارآفرینی اثر مثبت بر قصد کارآفرینی دارد. همچنین، مدل تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی دربین دانشجویان علوم ورزشی از برازش قابل قبولی برخوردار بود. مدل این پژوهش می تواند به عنوان دستورکاری برای توسعه کارآفرینی، تدوین محتوا، سرفصل های موردنیاز برای تدریس و بهبود نگرش و قصد کارآفرینی در رشته علوم ورزشی، استفاده شود.
۱۲.

تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند (مطالعه موردی: باشگاه های خصوصی ورزشی شهر رشت)

کلید واژه ها: نوآوری عملکرد مالی هوش تجاری موفقیت برند

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۴
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش تجاری از طریق نوآوری و موفقیت برند بر عملکرد مالی باشگاه های خصوصی ورزشی شهر رشت بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را مدیران باشگاه های خصوصی شهر رشت تشکیل دادند. به دلیل محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری (کل شمار) در نظر گرفته شد (49 N= ). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و روابط بین متغیرها نیز نرم افزار اسمارت پی ال اس 2 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که هوش تجاری به ترتیب اثر معنا داری بر نوآوری و عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی دارد؛ اما اثر آن بر موفقت برند معنا دار نمی باشد. درمقابل، تأثیر نوآوری بر موفقیت برند و عملکرد مالی معنادار می باشد. موفقیت برند نیز بر عملکرد مالی تأثیر دارد. براساس یافته ها مشخص می شود که هرچند هوش تجاری به طور قابل توجهی توانایی پیش بینی عملکرد مالی را دارد؛ اما درک این مکانیزم و دست یابی به موفقیت مالی، نیازمند توجه به کارآمدی سیستم نوآوری و اثربخشی مدیریت برند می باشد.
۱۳.

آسیب شناسی انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کلید واژه ها: آسیب شناسی تحقیقات و فناوری انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
هدف از انجام پژوهش حاضر، آسیب شناسی انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی با رویکرد قراردادی است و برای جمع آوری داده های آن از روش مصاحبة نیمه ساختاریافته استفاده شده است. برای تعیین طرح پژوهش، انتخاب شرکت کنندگان و جمع آوری داده ها، منظم سازی داده ها، تجزیه وتحلیل داده ها و نظریه پردازی و مقایسه با ادبیات تحقیق، از روش گراندد تئوری استفاده شد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع زنجیره ای یا گلوله برفی است که با توجه به اشباع نظری داده ها تعداد (38=n)نفر تعیین گردید. نمونة آماری را همة مدیرکل های قبلی و مدیرکل فعلی اداره کل تربیت بدنی، تمام کارشناسان فعلی اداره کل تربیت بدنی و مسئولان انجمن های ورزشی تشکیل دادند.با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه، 64 نشان در بخش کدگذاری باز، شناسایی شد. سپس در بخش کدگذاری محوری، چهارده مؤلفه طبقه بندی شد که عبارتند از: استقلال انجمن های ورزشی، ساختار سازمانی، آموزش و پژوهش، بودجه بندی، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، علاقه مندی دانشجویان به ورزش، برنامه ریزی سالانة انجمن ها، منطقه بندی دانشگاه ها، ورزش دانشگاهی، تعاملات سازمانی و آیین نامه ها، شرایط احراز مسئولیت، انتظارات از انجمن های ورزشی و نظارت و کنترل. با توجه به نتایج پژوهش، مهم ترین مؤلفه ای که می تواند هسته و مرکز همة مؤلفه ها قرار گیرد و بر اساس آن می توان نظریة کلی صادر کرد، مؤلفة استقلال انجمن های ورزشی است. سپس در بخش کدگذاری انتخابی، با توجه به مؤلفة شناسایی شده، «تثبیت جایگاه و مرجع قرار دادنِ انجمن های ورزشی در توسعه و پیشرفت رشته های ورزشیِ مربوط در ورزش دانشگاه های دولتی ایران» به عنوان نظریة کلیِ پیشنهادی تعیین گردید. در نهایت، پیشنهاد می شود انجمن ورزش دانشجویی با حفظ استقلال، زیر نظر اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هماهنگ با فدراسیون ورزش های دانشجویی، به ادامة حیات سازمانی و فعالیت خود بپردازد.
۱۴.

مؤلفه های پیش بینی کننده موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک

کلید واژه ها: موفقیت سطوح خرد بازی های المپیک متوسط و کلان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۳۹۴
بازی های المپیک، بزرگترین رویداد ورزشی جهان می باشد و کشورها سال ها قبل از برگزاری مسابقات، با برنامه ریزی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سعی در به دست آوردن بهترین نتایج دارند؛ به همین دلیل، پیش بینی مؤلفه های موفقیت کشورها در این مسابقات از اهمیت زیادی برخوردار است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی به منظور تعیین مهم ترین مؤلفه های پیش بین بر موفقیت کشورها استفاده گردید. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی شاخص های موثر شناسایی گردید. سپس مصاحبه های نیمه ساختار یافته با (28(n= از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد. نتایج نشان می دهد 185 شاخص می تواند پیش بینی کننده موفقیت کشورها در بازی های المپیک باشد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده شاخص ها را در 5 مؤلفه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری و ورزشی (PEST+S) طبقه بندی می کند. همچنین، با استفاده از مدل پیشنهادی دی بوسچر و همکاران (2006) مؤلفه های مذکور در سه سطح خرد، متوسط و کلان تقسیم بندی می شوند. با توجه به یافته ها، سیاستگذاران ورزش کشورها می توانند در برنامه ریزی های آتی خود به منظور حضور موفق تر در بازی های المپیک، از شاخص ها و مؤلفه های شناسایی شده استفاده نمایند.
۱۵.

بررسی ابعاد معافیت های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی

کلید واژه ها: مدیران مالیاتی کارشناسان موضوعی معافیت پایه درآمدی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد معافیت های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی، و جامعة آماری شامل مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی سه استان تهران، اصفهان و فارس بود. نمونه آماری مدیران برابر با جامعه آماری (25=N=n نفر) و نمونه آماری کارشناسان ورزشی به صورت تصادفی در دسترس (30n=) انتخاب شد. ابعاد معافیت های مالیاتی در ورزش ایران با استفاده از پرسشنامه 20 سؤالی محقق ساخته بررسی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را پانزده نفر از استادان صاحب نظر تأیید کردند. ضریب پایایی پرسشنامه 86/0= α به دست آمد. یافته ها نشان داد که معافیت های مالیاتی در ورزش از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی در حد قابل قبولی قرار ندارد. همچنین ضریب مسیر مبانی معافیت های مالیاتی و معافیت های مالیاتی کل، ضریب مسیر معافیت های مالیاتی پایه درآمدی و معافیت های مالیاتی کل و ضریب مسیر معافیت های مالیاتی موضوعی و معافیت های مالیاتی کل تأیید شد. پیشنهاد می شود نهادهای قانونگذار مالیاتی ایران، به خصوص قسمت های مربوط به معافیت ها، به بررسی مجدد معافیت های مربوط به بخش ورزش کشور بپردازند و زمینة حضور بخش خصوصی در ورزش را هموار سازند.
۱۶.

ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1387-1377

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۷
هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1377 تا پایان سال 1387 است. جامعه آماری این تحقیق شامل: 170 نفر از رؤسا و معاونان پیشین و حال پژوهشکده، اعضای شورای پژوهشی، اعضای گروه های تخصصی پژوهشکده، استادان همکار با پژوهشکده در خصوص (پژوهشی، کتاب، کارگاه و ... ) و اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان پژوهشکده است که 127 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون استنباطی کلموگروف-اسمیرونوف به منظور تعیین نرمال بودن داده ها، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان می دهد عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی در شاخص همایش در سطح خوب، در شاخص کارگاه در سطح متوسط، در پاسخگویی به سؤالات مراجعان و میزان رعایت مسائل اخلاقی و احترام متقابل توسط کارکنان اداری در سطح خوب، در شاخص نشریه در سطح متوسط، در شاخص امور مالی میزان رضایت کلی از عملکرد مالی پژوهشکده در سطح متوسط، در شاخص کتاب در سطح متوسط، در بخش طرح های پژوهشی در سطح متوسط، در شاخص میزان رضایتمندی اعضای هیئت علمی در همکاری با پژوهشکده در سطح خوب و میزان مرجع بودن پژوهشکده در مسائل علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطح متوسط قرار دارد. در شاخص مدیران نیز میزان رضایت اعضای هیئت علمی از عملکرد حوزه ریاست پژوهشکده و معاونت پژوهشی در سطح خوبی قرار دارد، بنابراین توصیه می شود با توجه به شاخص های ارزیابی عملکرد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به بررسی نقاط قوت و ضعف خود پرداخته، با برطرف کردن آن ها و تقویت بخش هایی که جزء شاخص های ملاک وزارتخانه است، در راه ارتقای جایگاه خود و رسالت تعیین شده خویش گام بردارد.
۱۷.

ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلید واژه ها: هوش معنوی بهره وری هوش فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۲۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
هدف از تحقیق حاضر ارتباط بین هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان پژوهشگاه بوده و به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه (36= N=n) در نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه هوش معنوی با پایایی (86/0= α)، هوش فرهنگی با پایایی (72/0=α) و بهره وری سازمانی با پایایی (95/0=α) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کلموگروف – اسمیرونوف برای تعیین توزیع طبیعی داده ها، و آزمون های t مستقل، تجزیه و تحلیل آنوای یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی و برای الگوریتم مدل اندازه گیری و الگوریتم مدل ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS وPartial Least Square(PLS) در سطح معنی داری) 05/0≥P) استفاده گردید. نتایج نشان داد که الگوریتم مدل اندازه گیری تمامی شاخص های هوش معنوی و هوش فرهنگی مورد تایید بوده و در حد قابل قبولی قرار دارد. میزان رابطه هوش فرهنگی و بهره وری(10/3= t،40/0=r) و میزان رابطه هوش معنوی و بهره وری (76/2= t،47/0=r) نیز مورد تایید بوده و در حد قابل قبولی قرار دارد. بین هوش فرهنگی و سن کارکنان(05/0≥ P،10/0= r)و بین هوش معنوی و سن کارکنان (05/0≥ P ،17/0= r) و بین بهره وری و سن کارکنان (05/0≥ P،25/0= r) ارتباط معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین هوش فرهنگی براساس جنسیت (05/0≥P و 26/2- = t) تفاوت معنی داری وجود دارد. اما بین هوش معنوی براساس جنسیت (05/0P ≥ و 09/0 = t) و بهره وری کارکنان براساس جنسیت (05/0P ≥ و 47/1- = t) تفاوت معنی داری وجود ندارد. از طرفی، بین هوش فرهنگی براساس مدرک تحصیلی (05/0P≤ و 40/3=F) تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین با توجه میزان متوسط بهره وری کارکنان پ ژوهشگاه تربیت بدنی، مدیران توجه بیشتری به این مهم داشته باشند.
۱۸.

طراحی نظامنامه اخلاقی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

کلید واژه ها: تربیت بدنی و علوم ورزشی عضو هیئت علمی نظام نامه اخلاقی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۶۲۴
هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین نظامنامه اخلاقی اعضای هیئت علمی گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران است. دفت (1998) اخلاق را اصول و ارزش هایی می داند که بر رفتار فردی یا جمعی حاکمیت دارد. بیشتر سازمان های آموزشی، پژوهشی و به ویژه دانشگاه های دنیا، نظامنامه اخلاقی را به عنوان راهی برای پیشبرد اهداف سازمان و ارتقای سطح فرهنگ سازمان خود پیشنهاد و اجرا کرده اند. پژوهش حاضر هم با همین رویکرد انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت علمی گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی ایران به تعداد 220 نفر تشکیل می دادند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 136 نفر تعیین شد که از مجموع پرسشنامه های توزیع شده، 119 پرسشنامه برای تحلیل آماری مناسب تشخیص داده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته 41 سؤالی بود که دارای مقیاس پنج ارزشی لیکرتی بود. به-منظور توصیف آماری داده ها از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. برای تعیین عامل ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی، برای تأیید مدل ارتباط سؤالات با عامل ها و عامل ها با مفهوم نظامنامه اخلاقی از تحلیل عاملی تأییدی، برای بررسی وضعیت سؤالات، عامل ها و مفهوم نظامنامه اخلاقی از آزمون t تک نمونه ای و همچنین برای اولویت بندی سؤالات و عامل ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی تعداد آزمون کیسر-می یر و اوکلین (به منظور کفایت حجم نمونه) برابر با 918/0 به دست آمد. همچنین فرض همبستگی بین سؤالات از طریق آزمون کرویت بارتلت (01/0≥ P، 172/3369=2x) تأیید شد. در نهایت، 28 سؤال از سؤالات طراحی شده از طریق مؤلفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس تأیید شد. همچنین سؤالات در شش عامل فعالیت های گروهی، صداقت گفتاری و رفتاری، وظیفه-شناسی، رفتار حرفه ای، تعهد علمی-پژوهشی و مسئولیت مالی مشخص شدند که توان پیشگویی سؤالات براساس مجموع واریانس ها برابر با 13/74 درصد است. پایایی عامل های پرسشنامه به-ترتیب 88/0، 74/0، 87/0، 87/0، 82/0 و 87/0 به صورت عالی به دست آمد. در تحلیل ارتباطی سؤالات با عامل ها، تمامی سؤالات در سطح معنی داری بیشتر از (96/1=T value) با عامل خود ارتباط داشتند. در خصوص آزمون خوبی (نیکویی) برازش، نسبت2x به df برابر 51/1 و ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی RMSEA برابر با 066/0 (برازش خوب مدل) به دست آمد. همچنین تمامی عامل ها با مفهوم نظامنامه اخلاقی ارتباط مثبت و معنی داری در سطح بالاتر از (96/1=T value) داشتند.
۱۹.

تعیین روایی و پایایی مجموعه آزمون های بدنی براکپورت در دانش آموزان کم توان ذهنی دوره راهنمایی شهر تهران

تعداد بازدید : ۲۲۶۴ تعداد دانلود : ۸۰۶
هدف از انجام این تحقیق، تعیین روایی و پایایی مجموعه آزمون های بدنی براکپورت در دانش آموزان کم توان ذهنی دوره راهنمایی شهر تهران بود. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع راهنمایی عضو مدارس استثنایی شهر تهران تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق شامل: 199 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی بود. انتخاب آزمودنیها به صورت خوشه ای تصادفی از مدارس استثنایی انجام گردید. آزمون های براکپورت شامل: دویدن 540 متر (استقامت قلبی-عروقی)، اندازه گیری چربی زیر پوستی و شاخص توده بدن (ترکیب بدنی)، آویزان شدن از میله بارفیکس با دست کشیده و دست خمیده، پرس سینه (قدرت و استقامت عضلانی بالا تنه)، شنای ایزومتریک، دراز و نشست اصلاح شده (استقامت عضلانی شکم)، قدرت پنجه دست غالب (قدرت دست و ساعد)، بلند کردن تنه، کشش شانه راست و چپ، انعطاف پذیری پشت راست و چپ (انعطاف پذیری) است. در مورد اعتبار محتوایی مجموعه آزمون های براکپورت، از نظرات پانزده نفر از متخصصان استفاده گردید که نتایج همبستگی درون گروهی توافقی (8/0 = r) بین متخصصان حاکی از اعتبار محتوایی آزمون در سنجش عوامل آمادگی بدنی مربوطه برای دانش آموزان کم توان ذهنی میباشد. روش های آماری مورد استفاده جهت محاسبه اعتبار و پایایی شامل: روش های رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی چندگانه و ساده است. در این تحقیق، برای گزارش هنجار نمرات نیز از روش رتبه های درصدی استفاده گردید. یافته های پژوهشی نشان داد که براساس منطق رابطه بین عناصر آمادگی بدنی با ترکیب بدنی به عنوان شاخص اعتبار پیشگو، به طور کلی آزمون های براکپورت با ترکیب بدنی دارای رابطه همبستگی(64/0 = P) بوده اند. همچنین براساس نتایج، مهم ترین آزمون های پیشگو کننده برحسب شدت رابطه به ترتیب شامل: پرس سینه، آویزان شدن از میله بارفیکس با دست کشیده، انعطاف پذیری پشت چپ، آویزان شدن از میله بارفیکس با دست خمیده، دراز و نشست اصلاح شده و دوی 540 متر می باشند.
۲۰.

مقایسه نظرات ورزشکاران جانباز و مربیان آنها در خصوص فعالیت های ورزشی مناسبت در اوقات فراغت

کلید واژه ها: اوقات فراغت ورزش ها افراد معلول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۴۷۷
تحقیق حاضر با عنوان تعیین فعالیت های ورزشی متناسب با سن جانبازان در اوقات فراغت آنان انجام گرفته است. اوقات فراغت، فرصت و زمانی است که پس از کار موظف روزانه باقی میماند و فرد به هنگام آسودگی با شوق و رغبت اقدام به تفریحات، سرگرمیها و فعالیت های مفرّح میکند. مقوله اوقات فراغت برای جانبازان که دارای نوع و درجاتی از معلولیت هستند، بسیار مهم است. بهره گیری درست از اوقات فراغت جانبازان به منظور تندرستی جسم و روان در قالب فعالیت های ورزشی امکان پذیر است و این مهم با برنامه ریزی اصولی در تربیت بدنی بنیاد شهید و امور ایثارگران عملی است. تعداد جانبازان ورزشکار ایران 33054 نفر و تعداد مربیان آنها 700 نفر بوده اند. با توجه به جدول مورگان تعداد 461 نفر ورزشکار و 249 نفر مربی با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس در تحقیق شرکت کردند. پرسشنامه اوقات فراغت(با 31 سؤال) برای اندازه گیری نحوه گذران اوقات فراغت و پرسشنامه های تناسب سازی رشته های ورزشی(با 10 سؤال) برای اندازه گیری رشته های ورزشی متناسب با تواناییهای جانبازان مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه اوقات فراغت (78/0) و پرسشنامه تناسب سازی رشته ورزشی والیبال نشسته (79/0)، دو و میدانی (86/0)، تنیس روی میز(82/0)، وزنه برداری (86/0)، تیراندازی با کمان و تفنگ (83/0)، گلبال ( 78/0)، فوتبال و فوتسال (79/0)، بسکتبال با ویلچر (84/0)، شنا (75/0) و دارت (78/0) گزارش شد. یافته های پژوهش نشان داد که حداقل و حداکثر سن ورزشکاران 17 و 60 سال با (63/5 5/40=M) است. ورزشکاران جانباز نسبت به رضایت از نحوة گذران اوقات فراغت، 21درصد رضایت خیلی زیاد،37درصد زیاد، 34درصد متوسط، 6درصد کم و 2درصد رضایت خیلی کم را عنوان کرده اند. از میان رشته های ورزشی خاص افراد جانباز همبستگی معنیداری بین نظر مربیان و ورزشکاران در ورزش های دو و میدانی(000/0=sig و 96/0=r) ، تیراندازی با تفنگ(000/0=sig و 77/0=r)، دارت (016/0=sig و 7-/0=r)، تیراندازی با کمان(000/0=sig و 72/0=r) و تنیس روی میز (000/0=sig و 80/0=r) مشاهده شد و با تحلیل رگرسیون، نظر ورزشکاران از طریق نظر مربیان در رشته های دو و میدانی (000/0=sig و 07/69=F)، تیراندازی با تفنگ (000/0=sig و 02/16=F)، دارت (03/0= sig و 07/7=F)، تیراندازی با کمان (000/0= sig و 64/15=F) و تنیس روی میز (000/0= sig و 52/20=F) در سطح 05/0= پیش بینی گردید. در ورزش های بسکتبال با ویلچر، فوتبال فلج مغزی و فوتسال، گلبال، وزنه برداری، والیبال نشسته و شنا همسبتگی معنیداری بین نظر مربیان و ورزشکاران جانباز مشاهده نشده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان