نجف آقایی

نجف آقایی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازی های المپیک

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۰
بازی های المپیک از ابتدای پیدایش تاکنون تنها یک رویداد ورزشی صرف نبوده، بلکه این رویداد بین المللی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلفی قابل توجه بوده است. لذا کشورها در تلاش هستند تا مدیریت کاروان های ورزشی خود را در این راستا اثر بخش کنند. لذا بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی چالش های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به بازی های المپیک مد نظر قرار گرفت. این پژوهش با روش مطالعه کیفی اکتشافی صورت گرفته است. نمونه پژوهش جهت انجام مصاحبه به شکل هدفمند- نظری و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای مصاحبه تا رسیدن محقق به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. یافته های این پژوهش که از تحلیل 12 مصاحبه کیفی صاحبنظران به دست آمده است نشان داد کاروان ورزشی ایران با 60 چالش در حوزه های تشریفات، امنیت، اسکان، حمل و نقل، فنی و بین الملل، فرهنگی، مالی و رسانه ای مواجه است که مدیریت بهینه مدیران ارشد را در رفع آن ها می طلبد.
۲.

طراحی الگوی مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
هدف پژوهش حاضر،طراحی الگوی مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران است.جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش ترکیبی(کیفی-کمی)استفاده شده است.جامعه آماری دربخش کیفی شامل اساتید دانشگاه،مدیران ستادی آموزش و پرورش استان ها و معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ایران می باشد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و هدفمند تاحداشباح نظری بود.جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل مدیران و معلمان تربیت بدنی کشور می باشد. در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار 23 SPSS استفاده شد.برای بررسی روایی علاوه بر روایی محتوایی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری نظری انجام شد.برای تحلیل مصاحبه ها از نظریه زمینه ای استراوس و کوربین استفاده شد.تحلیل داده ها در بخش کمی آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و الگوی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل می باشد.براساس یافته های مصاحبه، برنامه ریزی نیروی انسانی و ارتقای سواد حرکتی دانش آموزان بعنوان شرایط علّی پدیده مورد بررسی شناسایی شدکه بطور مستقیم در مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معنی دار دارند.همچنین اثر مستقیم مدیریت مشارکتی،کنترل و نظارت،سرمایه گذاری آموزشی، زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، عوامل کالبدی، عدم تخصیص بودجه و عدم عدالت آموزشی بر اتخاذ سیاستهای فوق برنامه معنی دار بود.یافته ها نشان داد که ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق معنی دار است ونتایج حاصل از روابط متقابل علّی، زمینه ای، راهبردها و مداخلات،پیامدهای حفظ تندرستی،نشاط و آشکارشدن خلاقیت ها را به دنبال دارد.
۳.

تدوین شاخص های انتخاب مربیان و ورزشکاران تیم ملی وزنه برداری با رویکرد 360 درجه

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۲
امروزه، انتخاب مربیان و ورزشکاران برای تیم های ملی بسیار مهم است؛ به گونه ای که موفقیت تیم های ملی به عملکرد این افراد وابسته است؛ بنابراین، این پژوهش با هدف تدوین شاخص های انتخاب مربیان و ورزشکاران تیم ملی وزنه برداری و درجه اهمیت هرکدام از این شاخص ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش افراد آگاه به رشته وزنه برداری (مانند مربیان و ورزشکاران وزنه برداری، مدیران و مسئولان فدراسیون وزنه برداری، داوران وزنه برداری و اصحاب رسانه) بودند. نمونه آماری در دو بخش بود: در بخش تدوین شاخص ها، برای رسیدن به اشباع نظری با 20 نفر از افراد آگاه مصاحبه شد و شاخص ها تدوین شد؛ در بخش تعیین درجه اهمیت شاخص ها نیز شاخص های تدوین شده به صورت پرسش نامه به 70 نفر از افراد آگاه به وزنه برداری داده شد تا درجه اهمیت این شاخص ها مشخص شود. ابزار کار نیز در دو بخش بود: الف- مصاحبه با افراد از طریق تکنیک 360 درجه و مطالعه کتابخانه ای برای تدوین شاخص ها که مصاحبه به صورت نیمه ساختارمند انجام شد؛ ب- در بخش پیمایشی نیز شاخص های تدوین شده به صورت پرسش نامه به افراد داده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و اولویت بندی گویه های شناسایی شده از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های انتخاب مربیان به ترتیب اهمیت، ویژگی های فردی، ویژگی های مدیریتی، ویژگی های فنی و تاکتیکی، ویژگی های اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های ارتباطی و انگیزشی بودند. در بخش ورزشکاران نیز ویژگی های فردی، ویژگی های فنی و تاکتیکی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های مدیریتی، ویژگی های ارتباطی و انگیزشی و ویژگی های اجتماعی، به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ درنتیجه، به فدراسیون وزنه برداری پیشنهاد می شود در انتخاب مربیان و ورزشکاران به این شاخص ها توجه ویژه داشته باشد.
۴.

طراحی مدل تأثیر اصالت برند و ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران به برند در باشگاه های لیگ برتر والیبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه والیبال بانک سرمایه تهران)

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۸
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تأثیر اصالت برند و ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران به برند در باشگاه های لیگ والیبال ایران (باشگاه والیبال بانک سرمایه تهران) بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل تماشاگران لیگ برتر والیبال (بانک سرمایه) در فصل 97-96 بود که حجم نمونه براساس جدول مورگان برای جامعه 1800 نفری 317 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اصالت برند کادیرو، پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر و پرسشنامه وفاداری تماشاگران ماهونی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان و از مدل معادلات ساختاری برای تعیین برازش مدل تحقیق با نرم افزارSPSS  نسخه 25 و Amos نسخه 23 استفاده شد. بر اساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که اصالت برند بر ارزش ویژه برند با ضریب مسیر (001/0=P، 723/0= β) و ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران با ضریب مسیر (001/0=P،891/0=  β) تأثیر مثبت مستقیم معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که اصالت برند از طریق متغیر میانجی ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران اثر مثبت معناداری دارد.
۵.

تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر علی اخلاق حرفه ای مدیران بر اخلاق مدنی شهروندی هوادارن باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف از این تحقیق تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر علی اخلاق حرفه ای مدیران بر اخلاق مدنی شهروندی هوادارن باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام هوادران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ایی عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه اخلاق شهروندی محقق ساخته و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناپاهایت و گوشال (2002) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون سوبل و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ایی و مؤلفه های آن و سرمایه اجتماعی(717/0r=) و مؤلفه های آن با اخلاق شهروندی هواداران (581/0r=) رابطه معنادار وجود دارد (01/0≤ p). خروجی های نرم افزار AMOS نشان دهنده برازش مناسب مدل ساختاری بود. (میزان شاخص های NFI=0/9، IFI=0/97، RMSEA=0/07 و CFI=0/97 نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق: مقدار آماره سوبل برابر با 314/8 است که در سطح اطمینان 99 درصد معنادار گزارش شد (P-Value≤0.05) به نظر می رسد، که سرمایه اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی و شهروندی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر اخلاق شهروندی هواداران نمایان سازد.
۶.

تحلیل محتوای کتابهای دوره پیش دبستانی از نظر میزان توجه به فعالیت بدنی

تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای کتابهای دوره پیش دبستانی از نظر میزان توجه به فعالیت بدنی بود. این پژوهش از نوع توصیفی با روش تحلیل محتواست که به صورت کمّی انجام شده است. جامعه آماری آن سه جلد کتاب درسی ویژه نوآموزان پیش دبستانی با عناوین: کودک، شکلها، رنگها و محیط زندگی (جلد اول)، کودک و آشنایی با طبیعت (جلد دوم) و کودک و آشنایی با مهارتهای زندگی و مناسبتها (جلد سوم) بوده است. این کتابها در سال 1393 از سوی انتشارات مدرسه با نظارت معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران منتشر شده است. برای گردآوری اطلاعات از نمون برگ (چک لیست) تحلیل محتوا استفاده شده است. واحد ثبت، صفحات کتاب (شامل کلمه، جمله و تصویر) بود که با روش فراوانی و درصد شمارش شده اند. یافته ها نشان دادند که در محتوای کتابهای مورد تحلیل به مؤلفه های واژه فعالیت بدنی، اهمیت فعالیت بدنی و مؤلفه حرکات ریتمیک به هیچ وجه توجهی نشده است (فراوانی صفر درصد). همچنین به مؤلفه های مفاهیم بازی منصفانه، سبک زندگی فعال و سالم، بازیهای بومی- محلی و مؤلفه کنترل حرکتی عمده کمترین، اما به مؤلفه کنترل حرکتی ظریف بیشترین توجه شده است. در مجموع پیشنهاد می شود که فعالیت بدنی به منزله یک کار ارزشمند در کتابهای درسی این دوره معرفی شود. همچنین پیشنهاد می شود که همراه با اجرای حرکات ظریف، به اجرای حرکات درشت بدنی که در دوران کودکی از اهمیتی ویژه برخوردار است توجه شود.
۷.

ارزش پیشنهادی به مشتری درمدل کسب وکارهای ورزشی

تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۷۶
ارزش پیشنهادی، دلیل ترجیح یک شرکت نسبت به سایر شرکت ها توسط مشتریان است. هر ارزش پیشنهادی متشکل از بسته ای منتخب از محصولات یا خدمات است که نیازهای یک بخش از مشتریان را برآورده می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های ارزش پیشنهادی به مشتری به عنوان یکی از مؤلفه های نه گانه مدل کسب وکار استروالدر بود. این پژوهش ازنوع کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی -  پیمایشی بود. جامعه آماری، مالکان و مدیران کسب وکارهای خدمات ورزشی و نیز خبرگان دانشگاهی بودند. تعداد 21 نفر با استفاده از راهبرد نمونه گیری گلوله برفی و به صورت هدفمند و غیرتصادفی تا مرحله اشباع نظری انتخاب شدند. مصاحبه ها باز و نیمه ساختاریافته انجام شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز، محوری و تم انجام شد و مؤلفه های ارزش پیشنهادی به مشتری در حوزه خدمات ورزشی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که ارائه خدمات آموزشی به مشتری، خدمات مشاوره، خدمات رفاهی، خدمات سلامتی، تندرستی، تفریحی، پاسخ گویی به نیازهای احساسی و خدمات پزشکی ورزشی، مهم ترین ارزش های قابل ارائه در کسب وکارهای ورزشی بودند. پس از آن، پاسخ گویی به نیازهای مالی و فروش محصولات در رتبه های بعدی قرار گرفتند. براساس یافته ها، به مدیران کسب وکارهای ورزشی پیشنهاد می شود با تحلیل نیازهای مشتریان، ارزش پیشنهادی رقبا و تحلیل درونی و بیرونی کسب وکار خود، نسبت به خلق مؤلفه های ارزش پیشنهادی مشتریان به عنوان عنصر کلیدی رقابت در کسب وکارهای خدماتی ورزشی توجه ویژه ای داشته باشند.
۸.

تعیین عوامل انگیزاننده های شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی شنا توابع تهران

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۴
هدف این پژوهش تعیین عوامل انگیزاننده های شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی شنا توابع تهران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شناگران شرکت کننده در مسابقات شنا توابع تهران بودند. بدین منظور 230 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه گیل و همکاران بود. از شاخص های آمار توصیفی برای برآورد درصد فراوانی شرکت کنندگان استفاده شد. با انجام آزمون کلموگروف اسمیرونف، برای نرمال بودن داده ها و متعاقب آن آزمون های آماری دوجمله ای، یو من ویتنی، کروسکال والیس و آزمون فریدمن به منظور اولویت بندی عوامل انگیزنده های مشارکت کنندگان استفاده شده است. سطح معناداری در این پژوهش 05/0> p تعیین شد. بررسی یافته ها نشان داد که انگیزه مشارکت ورزشی شرکت کنندگان در رویدادهای شنا توابع تهران از وضعیت مطلوبی برخورداراست و هرچه سطح تحصیلات کمتر باشد مشارکت شناگران بیشتر خواهد بود. هم چنین نشان داد مؤلفه های انگیزه به عنوان عوامل مؤثر در مشارکت ورزشی شناگران نقش داشته است. بین انگیزه مشارکت ورزشی دختر و پسر تفاوت وجود دارد و انگیزه در بین شناگران دختر بیشتر از پسران است. میانگین انگیزه در گروه های سنی مختلف متفاوت است و بین انگیزه و مؤلفه آن در مشارکت شناگران بر حسب سطح سابقه تفاوت معنی دار مشاهده نشد. هم چنین در اولویت بندی مؤلفه ها به ترتیب سرگرمی و تفریح، آمادگی، عوامل موقعیتی، گروه گرایی، بهبود مهارت، موفقیت، تخلیه انرژی، و دوستیابی بوده است.
۹.

طراحی مدل صلاحیت حرفه ای معلمان تربیت بدنی ایران

تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
شایستگی ها و مهارت های معلمان در کارآمد بودن آنان و تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش نقش اساسی دارند. فقدان مدل صلاحیت های حرفه ای ضروری معلمان تربیت بدنی در ایران محقق را برآن داشت تا به طراحی مدل صلاحیت حرفه ای معلمان تربیت بدنی در ایران اقدام نماید. این تحقیق به روش تحقیق آمیخته انجام پذیرفت. در مرحله کیفی با 21 نفر از خبرگان تربیت بدنی در مدارس مصاحبه نیمه ساختار انجام گرفت، داده های حاصل به روش نظریه زمینه ای تجزیه و تحلیل گردید، 53 گویه در یازده مؤلفه (آموزش های تخصصی، ویژگی های شخصی، علاقمندی، توجه به تفاوت ها، دانش و مهارت تخصصی، نقش انگیزه دهنده خلاقیت، الگو بودن، ارتباطی، راهنمایی دهنده و ایمن ساز) و چهار بعد (صلاحیت رفتاری، عاطفی، شناختی و مهارتی) نتیجه حاصل از آن بود. براساس یافته های حاصل از بخش اول تحقیق پرسشنامه ی صلاحیت حرفه ای معلمان طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری بخش کمی تحقیق معلمان و کارشناسان تربیت بدنی شاغل در وزارت آموزش و پرورش بودند و حجم نمونه آماری تحقیق، هشت نمونه برای هر گویه و در مجموع 400 نمونه تعیین گشت و روش های آماری، تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد، نتایج حاصل تحلیل عاملی اکتشافی چهار بعد را تأیید نمود و با اضافه کردن بعد آموزشی نتایج را گسترش داد. همچنین شاخص های نیکویی برازش به وسیله معادلات ساختاری مورد قرار گرفتند که نتایج حاصل نشان دادند که مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار است.
۱۰.

نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۶
هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و برای سنجش عملکرد تیمی از پرسشنامه های برگرفته از پژوهش های گلن (۲۰۰۳)، حسینی (۱۳۹۵)، کوپر و ساتر (۲۰۱۱) برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها با نظرخواهی از ۱۰ تن از اساتید مدیریت ورزشی، روایی سازه با استفاده از روایی همگرا و واگرا و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شدند. جهت بررسی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. و تحلیل نتایج توسط نرم افزارهای SPSS 22 و Smart PLS 3 انجام شد. یافته های برآمده از پژوهش تأثیر مستقیم و مثبت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی و رضایتمندی هواداران و همچنین اثرگذاری مستقیم و مثبت رضایتمندی بر عملکرد تیمی را گزارش کردند. به علاوه، نقش جزئی میانجی رضایتمندی در ارتباط مسئولیت اجتماعی و عملکرد تیمی مورد تأیید قرار گرفت. پیشنهاد می شود مدیران، مربیان و بازیکنان باشگاه پرسپولیس با انجام مسئولیت های اجتماعی در چهار بعد اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشردوستانه، رضایتمندی و عملکرد تیمی باشگاه را از دید هواداران افزایش دهند.
۱۱.

مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۵
هدف از تحقیق حاضر مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و از نوع تحقیقات کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمام هواداران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397 که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 303 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه اخلاق شهروندی محقق ساخته و پرسشنامه مسئولیت اجتماعی بخشنده (1391) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون سوبل و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ایی و مؤلفه های آن و مسئولیت اجتماعی و مؤلفه های آن با اخلاق مدنی شهروندی هواداران رابطه معنادار وجود دارد. در نهایت مدل پژوهش حاکی از برازش مدل و الگوی مطلوب بین متغیرهای پژوهش بود. با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد که مسئولیت اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر اخلاق مدنی شهروندی هواداران نمایان سازد.
۱۲.

مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره پیش دبستانی ایران و چند کشور منتخب ازمنظر درس تربیت بدنی

تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۰۶
هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل برنامه درسی دوره پیش دبستانی کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان، کانادا، چین و ایران، ازمنظر درس تربیت بدنی بود. د ر این پژوهش، شباهت ها و تفاوت های عناصر برنامه درسی دوره پیش دبستانی کشورهای ذکرشده ازمنظر درس تربیت بدنی، با هدف ارائه پیشنهادهایی برای بهبودبخشیدن به برنامه درسی این دوره و تدوین برنامه درسی تربیت بدنی دوره پیش دبستانی ایران بررسی و مقایسه شدند . این پژوهش، پیمایشی- تطبیقی بود. اطلاعات موردنیاز ازطریق اسناد و مدارک کتابخانه ای ( سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ایران، 1390؛ برنامه درسی ملی ایران، نگاشت 1389؛ اساس نامه دوره پیش دبستانی و کتاب راهنمای برنامه ها و فعالیت های دوره پیش دبستانی، 1392)، مصاحبه نیمه سازمان یافته با مربیان، کارشناسان و صاحب نظران کلیدی و همچنین، جست وجو در شبکه جهانی اینترنت و سایت های وزارت آموزش وپرورش کشورهای موردمطالعه گردآوری ش د. نتایج نشان داد که همه کشورهای موردمطالعه اقدام به تدوین برنامه جامعی برای درس تربیت بدنی دوره پیش دبستانی کردند. آن ها در برنامه درسی تربیت بدنی خود عناصر برنامه درسی را به خوبی تبیین کردند. درمقابل، ایران فاقد یک برنامه درسی جامع تربیت بدنی برای دوره پیش دبستانی بود؛ بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده و با هدف کیفیت بخشی به برنامه درسی این دوره پیشنهاد شد تا برنامه درسی جامعی برای درس تربیت بدنی دوره پیش دبستانی ایران تدوین شود. همچنین، پیشنهاد شد که در تدوین این برنامه به اصول و مبانی، اهداف، نتایج، محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی، زمان، فضا و تجهیزات مناسب برای درس تربیت بدنی و آموزش و جذب مربیان کارآزموده توجه شود.
۱۳.

نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی هواداران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 1396، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه آزادی حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی باشگاه بخشنده (1391) و پرسشنامه رفتار شهروندی گروث (2005) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده-ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن و مسئولیت اجتماعی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی هواداران رابطه معنادار وجود دارد. خروجی های نرم افزار AMOS نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود (میزان شاخص های 91/0=GFI،96/0=NFI، 95/0=IFI، 96/0=CFI و 012/0= RMSEA نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد، که مسئولیت اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و رفتار شهروندی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر رفتار شهروندی هواداران نمایان سازد.
۱۴.

تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱
هدف از این تحقیق تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل همه مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان می باشد. نمونه اماری 390 نفر بر اساس جدول مورگان براورد شد. ابزار استفاده شده در پژوهش حاضر پرسشنامه سنجش کیفیت ادراک شده خدمات سروکوال که توسط پاراسورامان و همکارانش (1988)و پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری گروت ( (2005و پرسشنامه سنجش تعهد مشتری بیتسون و همکاران (2006) برای ارزیابی متغیرهای تحقیق بود که روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه ها به تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی در حوزه ی رفتار سازمانی رسید. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش ضریب همبستگی و روش بوت استراپ و معادلات ساختاری و نرم افزارهای pls, Spss استفاده شد. نتایج نقش تعهد مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان به عنوان نقش میانجی جزئی مورد تأیید قرار گرفت.
۱۵.

مطالعه رفتار شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۸
تحقیق حاضر با هدف مطالعه رفتار و نحوه مدیریت شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی بر اساس شاخص های حکمروایی خوب شهری انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان سرای محلات شهر تهران و دبیران و شورایاران محلات تهران تشکیل داند. (7000=N ). حجم نمونه با توجه به جدول مورگان، 384 نفر برآورد گردید. این تعداد از پنج منطقه 1، 2، 4، 11 و 19 شهر تهران و از 30 محله، به صورت هدفمند از بین مناطق مذکور، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای برگرفته از مبانی نظری حکمروایی خوب شهری، شامل 61 گویه، جهت ارزیابی 7 اصل حکمروایی خوب شهری بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 8 نفر از خبرگان حوزه برنامه ریزی شهری، جامعه شناسی و مدیریت ورزشی رسید. روایی سازه پرسشنامه با روش تحلیل عامل تاییدی و پایایی آن نیز در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از روش آلفای کرونباخ (76/.) و روش پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی همچون استفاده از ضریب مردیا و آزمون t تک نمونه ای با کمک دو نرم افزارAMOS و SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نظرات نمونه ها در مورد گویه های 7 اصل حکمروایی خوب شهری، در حوزه ورزش همگانی شامل اصول پایداری، سلسله مراتب تصمیم گیری، کارایی، برابری، شفافیت و پاسخگویی، امنیت و مشارکت مدنی و شهروندی در تمامی اصول حکمروایی نامطلوب است.
۱۶.

تعیین روابط علی فرهنگ و سکوت سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی بین فرهنگ و سکوت سازمانی: با ملاحظه نقش میانجی هویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز است. از این رو روش شناسی پژوهش حاضر از منظر هدف؛ کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری اطلاعات؛ از نوع همبستگی که به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3 است. جامعه آماری مورد نظر را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به صورت کل شمار (160) نفر تشکیل دادند. ابزارهای استفاده شده در پژوهش حاضر نیز پرسشنامه های سکوت سازمانی واکولا و بورادس (2005)، فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و هویت سازمانی چنی (1983) بود که روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه ها به تأیید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی در حوزه ی رفتار سازمانی رسید. جهت تأیید روایی روایی همگرا و واگرا به طور مشخص معیارهای متوسط واریانس استخراج شده و نسبت خصیصه متفاوت- خصیصه یکسان استفاده گردید؛ اعتبار پرسشنامه ها نیز با روش پایایی ترکیبی مناسب ارزیابی شد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین فرهنگ و سکوت سازمانی ارتباط معنادار و با شدت اثر معکوس و منفی وجود دارد؛ از طرفی نقش میانجی هویت سازمانی نیز معنادار بدست آمد از این رو با توجه به نتایج پژوهش در هر بخش بصورت جداگانه پیشنهادات کاربردی به مدیران مربوطه در جهت کاهش سکوت و افزایش هویت سازمانی کارکنان خود به صورت کاربردی ارائه گردیده است.
۱۷.

تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی راهبرد آموزش جامعه لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۹۰
مسئولیت اجتماعی مفهوم جدیدی در بازاریابی و مباحث جامعه شناسی است که باشگاه های فوتبال دارای پتانسیل استفاده از آن می باشند؛ ازاین رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. نمونه آماری پژوهش را 19 نفر از نخبگان، مدیران، مربیان و اعضای هیأت علمی تشکیل دادند که به روش مصاحبه و با استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب شدند. انتخاب خبرگان نیز با حداکثر نوسان انجام گرفت. شایان ذکر است که یافته ها از طریق روش کد گذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج، 42 نشان در کدگذاری شناسایی گردید که در 14 مقوله شامل: آموزش رسانه ها، آموزش اخلاقی و اجتماعی مدیران، ورزشکاران و ذی نفعان، آموزش شهروندی، جامعه سنجی، برند سازی اجتماعی، مدیر سازی، توسعه مالی، ترویج، توسعه زیربنایی، توسعه داوطلبی، فوتبال سازی نسل چهارم، عقد قرارداد، شبکه سازی برخط، دیپلماسی و مذاکره و شش مؤلفه آموزش، مهندسی اجتماعی، استقلال گرایی، ساختار سازی، تفکر سازی و ارتباطات طبقه بندی شدند. برمبنای نتایج می توان گفت که هر راهبرد می تواند بنا بر موقعیت جامعه محلی و باشگاه فوتبال در اولویت قرار گیرد تا باشگاه و جامعه هر دو منتفع گردند.
۱۸.

ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان

کلید واژه ها: تعهد سازمانی حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۵۴۸
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غربی ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غربی ایران به تعداد 203 نفر تشکیل دادند که از میان آن ها، با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان، 130 کارمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور انجام پژوهش، به ترتیب 34، 38، 29 و 29 پرسش نامه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بین کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کرمانشاه، همدان، ایلام و کردستان توزیع گشت و سپس، جمع آوری گردید.یافته ها نشان می دهد که حمایت سازمانی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارد. همچنین، ضریب هم بستگی بین متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر نیز مثبت و معنادار است. علاوه بر این، برمبنای نتایج مشخص می شود که حمایت سازمانی ادراک شده، تأثیر معناداری بر متغیر تعهد سازمانی و مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر دارد. به طورکلی، یافته ها حاکی از آن است که متغیر حمایت سازمانی ادراک شده، رابطه ای مثبت و قوی با تعهد سازمانی و مؤلفه های آن (به جز مؤلفه تعهد مستمر) دارد و حمایت سازمانی ادراک شده می تواند به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و مؤلفه های آن در نظر گرفته شود
۱۹.

تأثیرادراک سبک رهبری در ورزش، شیوه ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایت مندی ورزشکاران (رشته های انفرادی و گروهی)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۵
هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیرگذاری ادراک سبک رهبری در ورزش، شیوه ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایت مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی شهر کرمانشاه بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمی که سابقه ی حداقل 6 ماه فعالیت ورزشی به صورت مسمتر را داشتند تشکیل دادند که با استفاده از برآورد واریانس 30 نمونه اولیه حجم نمونه آماری برابر با 301 نفر در نظر گرفته شد. همچنین روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور سنجش پایایی سؤالات از پایایی مرکب و آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج تمام پرسشنامه ها بالاتر از 7/. بدست آمد. برای تحلیل داده ها از دو نرم افزار spss22 و لیزرل 8/80 استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل سبک رهبری در ورزش، شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی توان پیش بینی و تبیین 55/. از تغییرات رضایت مندی ورزشکاران را دارد. بنابراین به مربیان پیشنهاد می شود که جهت رضایت مندی ورزشکاران خود که در نتیجه می تواند منجر به کسب موفقیت و اثربخشی عملکرد فردی و گروهی را در پی داشته باشد توجه ویژه ای را به انواع سبک های رهبری ویژه سبک رهبری دموکراتیک و شیوه ی اعمال قدرت تخصصی داشته باشند.
۲۰.

تدوین الگوی پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی فوتبال پیامد کدگذاری باشگاه های حرفه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۴۵۹
شناخت نتایج و پیامدهای اجرای مسئولیت های اجتماعی تأثیر زیادی روی نوع نگاه باشگاه های فوتبال به این مقوله دارد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی پیامدهای مسئولیت اجتماعی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. نمونه آماری شامل 19 مصاحبه کیفی با صاحب نظران، مدیران اجرایی و اعضای هیأت علمی بود که به روش نمونه گیری نظری و انتخاب خبرگان با حداکثر نوسان انجام گرفت. یافته های تحقیق از طریق روش کد گذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. 33 نشان در کدگذاری بازشناسایی شد که در 9 مقوله و 4 مؤلفه طبقه بندی شدند. مقوله ها شامل شایستگی، درون گرایی با ثبات در قالب مؤلفه توسعه فنی، فرهنگ سازی و مشروعیت بخشی در قالب مؤلفه توسعه فرهنگی اخلاقی، سالم سازی، همسان سازی و مفرح سازی در قالب توسعه اجتماعی و اشتغال و عدالت اجتماعی و نیز ارتقای برند نیز در قالب توسعه اقتصادی دسته بندی شدند. با توجه به پیامدهای برون زایی و درون زایی توسعه مسئولیت اجتماعی، پیشنهاد می شود باشگاه های فوتبال رویکردی متناسب با راهبرد های محلی خود در این زمینه اعمال کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان