رضا اندام

رضا اندام

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۱.

اولویت بندی راهکارهای توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از مدل تفسیری – ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش دلفی مشارکت غربالگری فازی ورزش تربیتی همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 991
پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی راهکارهای توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از روشهای کیفی دلفی و غربالگری فازی و روش کمی مدل سازی تفسیری- ساختاری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. برای انجام دادن پژوهش ابتدا با روش کیفی دلفی 23 راهکار توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی از طریق تحلیل محتوای ادبیات موجود و 15 مصاحبه انجام شده با خبرگان استخراج شد و با به کارگیری روش غربالگری فازی 22 راهکار مورد تأیید خبرگان استخراج شد. پس از آن با روش کمی مدل سازی تفسیری- ساختاری روابط میان راهکارهای توسعه مشارکت تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شده است. در نهایت به منظور خوشه بندی راهکارها از روش MICMAC استفاده شده و نتایج نشان داده است که سه راهکار «فراهم کردن زیرساختهای قانونی مشارکت در سه سطح کلان، سازمانی و محلی»، «تعریف و تفهیم مشارکت در سطح کلان به منظور ایجاد شرایط تسهیل کننده، تشویقی و حمایتی» و «ایجاد معاونت تربیت بدنی در ساختار ادارات آموزش و پرورش» از تأثیرگذارترین راهکارهای توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی به شمار می آیند. بنابراین توسعه مطلوب مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی مستلزم فراهم کردن این سه دسته زیرساخت است که با درگیرشدن همه گروهها امکان پذیر است.
۲.

Identifying the Requirements and Functions of Ambidextrous Management of Sports Volunteers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Ambidextrous Management Ambidextrous Requirements Management Functions Volunteers Volunteer Management

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 239 تعداد دانلود : 698
Volunteers are valuable resources for sports organizations. Most of the sports organizations need to identify and employ the volunteers simultaneously in order to continue their activities. The present study made an effort to identify the requirements and functions of ambidextrous management of sports volunteers. Considering this aim, the meta-synthesis research method was used to carry out the study. More specifically, based on the process of the meta-synthesis research method, at the first stage, 312 papers were identified by searching the relevant databases. At the second phase, 55 papers were selected by screening the identified papers. Finally, the model of the study was developed by analyzing the selected papers. The model involved five ambidextrous requirement categories including the managerial, organizational, physical, strategic values, and motivational categories. Moreover, it comprised three ambidextrous function categories including empowering measures, opportunity-creating measures, and motivating measures categories. The sports managers can focus on the ambidextrous management requirements and the ambidextrous management functions including the empowering measures, opportunity-creating measures, and motivating measures in order to use the ambidextrous sports voltmeter management system and to exploit these human resources to achieve the goals of their organizations.
۳.

مقاصد گردشگری ورزشی در مسیر پایداری: ارزیابی موانع و چالش ها، مطالعه موردی: استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایداری گردشگری ورزشی موانع و چالش ها استان اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 199 تعداد دانلود : 415
علیرغم انجام پژوهش های متعدد و وجود گزارش های سالانه سازمان های بین المللی در مورد وضعیت پایداری مقاصد گردشگری، تاکنون این پایداری در صنعت گردشگری ورزشی کشور نهادینه نشده است. در واقع، گردشگری ورزشی ایران نه ازلحاظ درآمد و منافع اقتصادی و نه ازلحاظ حفاظت منابع و دارایی ها به هیچ وجه «پایدار» نیست. ازاین رو مطالعه حاضر در صدد شناسایی و ارزیابی موانع پایداری در صنعت گردشگری ورزشی است که در استان اصفهان انجام شده است. با استفاده از یک روش پیمایشی مبتنی بر مصاحبه و پرسشنامه، از دو گروه خبره نظرخواهی شد. گروه نخست شامل 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و گروه دوم نیز، شامل 180 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد سازمان های ورزشی و گردشگری در استان اصفهان بودند. نمونه گیری از هر دو گروه به روش هدفمند انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های کدگذاری باز، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. بر اساس نتایج، موانع پایداری در مقاصد گردشگری ورزشی استان اصفهان در شش محور کلیدی با 36 متغیر شناسایی و دسته بندی شدند. محورهای اصلی عبارت اند از: 1- ضعف در سیاست گذاری و چشم انداز؛ 2- ناکارآمدی در مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی؛ 3- عدم پذیرش اجتماعی؛ 4- محدودیت های محیط زیستی؛ 5- ضعف سرمایه گذاری و اشتغال؛ 6- عدم امنیت. اثرگذارترین عامل نیز ضعف در سیاست گذاری و چشم انداز بود. بر این اساس جهت نیل به پایداری، بایستی رویکردهای سیاست گذاری مدیریت مقاصد گردشگری کشور موردبازنگری قرار گیرد. درنهایت این نتیجه به دست آمد که در غیاب رویکردهای سیاست گذارانه و تنظیمی در سطح ملی، می توان با تعریف یک چشم انداز مشخص در سطح استان در قالب برنامه های توسعه استانی، تا حدودی به ساماندهی بازار گردشگری ورزشی پرداخت. این امر با به کارگیری برخی الزامات امکان پذیر است.
۴.

طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی تحلیل عاملی مدیریت مصرف ورزش دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 78
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران بود. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی اعضای هیأت علمی رشته علوم ورزشی و رشته اقتصاد دانشگاه ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و اداره کل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و افراد متخصص در حوزه اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 364 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص های کلی برازش مدل ساختاری در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بنابراین پرسشنامه 68 سؤالی به دست آمده، مقیاس مناسبی برای سنجش اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، مدلی طراحی شد که می توان با استفاده از آن موجب توسعه ورزش دانشگاهی کشور شد.
۵.

طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش وجوانان براساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تکنیک مبتنی بر بدیهیات حفظ کارمندان شاخص های عملکردی گزینش کارمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 105
هدف پژوهش حاضر، طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان بر اساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بود. روش انجام پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی و مبتنی بر طراحی یک پرسش نامه با به کارگیری اصل تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات می باشد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) در سال1396 تشکیل دادند (960= N) که بر اساس جدول کرجسای و مورگان 274 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند (274= n). ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد منابع انسانی می باشد. برای تحلیل داده ها در قسمت طراحی از تکنیک مبتنی بر بدیهیات و همچنین آمار استنباطی شامل الگوی معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون استفاده گردید. همچنین روایی ظاهری با توجه به نظر ده نفر از اساتید و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تعیین گردید. از طرفی پایایی پرسش نامه ها بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ محاسبه شد(75/0=α). نتایج این پژوهش نشان دادند که سه عامل گزینش کارمندان، شاخص های عملکردی منابع انسانی، حفظ کارمندان و خرده مقیاس های آن ها برای طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان مناسب می باشند. همچنین هیچ یک از سؤالات این مؤلفه ها از مدل پژوهش حذف نشدند؛ لذا این وزارت خانه با توجه به نتایج پژوهش می بایست امکان شناسایی زمینه هایی در مورد نظام ارزیابی عملکرد را میسر سازند و به شناسایی فرصت ها و محدودیت های آن کمک نمایند.
۶.

تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهزیستی شغلی تسهیل کار - خانواده فرد اخلاقی مدیر اخلاقی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 644
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان تربیت بدنی شهر ساری تشکیل دادند (190=N). نمونه آماری با استفاده از نرم افزار جی پاور 118 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پس از تأیید روایی و پایایی از پرسش نامه های بهزیستی شغلی پارکر و هیت (2011)، رهبری اخلاقی براون، تورینو هریسون (2005) و تسهیل کار- خانواده هالبروک (2005) استفاده گردید. داده ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شد. نتایج نشان داد که رهبری اخلاقی بر تسهیل کار- خانواده و بهزیستی شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سبک رهبری اخلاقی به طور غیر مستقیم و از طریق تسهیل کار- خانواده بر بهزیستی شغلی تأثیرگذار است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس توصیه می شود با بکارگیری رویکردهای جدید رهبری زمینه بهبود سطح بهزیستی معلمان، مقابله با مشکلات زندگی و حفظ تعادل زندگی خانوادگی و شغلی آنها را فراهم آورند.
۷.

آینده نگاری مقاصد گردشگری ورزشی بر اساس رهیافت سناریو (مطالعۀ موردی: استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی مقصد آینده نگاری منطقه ای تحلیل ساختاری سناریونگاری عدم قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 358
زمینه و هدف: توجه به آینده، یکی از مهم ترین مؤلفه های پایداری مقاصد گردشگری ورزشی است؛  اما این موضوع تاکنون به خوبی در مطالعات موجود واکاوی نشده است. لذا هدف پژوهش حاضر، تحلیل آینده مقاصد گردشگری ورزشی بر اساس شناسایی عوامل و پیشران های منتهی به سناریوهای محتمل و ممکن تا افق زمانی 1410 می باشد که از طریق یک مطالعه موردی در استان اصفهان انجام شده است. روش شناسی: روش تحقیق این مطالعه، از نظر هدف، از نوع کاربردی، ازنظر مسیر انجام، از نوع پیمایشی است. داده های پژوهش با استفاده از سه روش مصاحبه، مرور ادبیات نظری و پرسشنامه های وزن دهی شده گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 14 نفر از متخصصین حوزه گردشگری ورزشی بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش های تحلیل ساختاری در نرم افزار میک مک و روش تحلیل سناریو انجام گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد سیستم گردشگری ورزشی استان اصفهان یک سیستم ناپایدار می باشد که در آینده به تغییرات آنی متغیرهای دارای عدم قطعیت بالا وابسته خواهد شد. بر اساس شناسایی چهار عدم قطعیت بحرانی و پنج عامل از پیش معیّن، درمجموع 16 سناریو ایجاد شد که شامل دو سناریوی غیرمحتمل، پنج سناریوی ناسازگار، سه سناریو با احتمال وقوع ضعیف، چهار سناریوی با احتمال وقوع متوسط و دو سناریو با احتمال وقوع قوی است. نتیجه گیری و پیشنهادات: نتیجه نهایی این بود که فقدان سیاست گذاری واحد و منسجم باقابلیت به روزرسانی مداوم و پویا در سطح ملی، منجر به آسیب پذیر شدن مقاصد گردشگری ورزشی استان اصفهان شده است. لذا مهم ترین راهبردها و اقدامات برنامه ریزی آینده، بایستی حول محور سیاست گذاری در سطح استانی متمرکز شود.
۸.

تبیین نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گرا در ارتباط بین شوخ طبعی مدیران و خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادارات ورزش و جوانان اسمارت پی ال اس خلاقیت سرمایه روان شناختی شوخ طبعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 884
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط شوخ طبعی مدیران و خلاقیت کارکنان با نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گرا انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان جامعه آماری را تشکیل دادند (تعداد = 252)  که از بین آن ها 164 نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پس از تأیید روایی و پایایی از پرسش نامه های شوخ طبعی، رفتار سازمانی مثبت گرا و خلاقیت کارکنان استفاده شد. داده ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی و آزمون سوبل تحلیل شد. نتایج نشان داد شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت گرا و خلاقیت کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری داشت (07/6P > ؛ 62/16P >). همچنین رفتار سازمانی مثبت گرا اثری مثبت و مستقیم بر خلاقیت کارکنان داشت (54/2P > ). همچنین نتایج حاصل از بررسی نقش متغیر میانجی نشان داد شوخ طبعی مدیران به واسطه رفتار سازمانی مثبت گرا بر خلاقیت کارکنان تأثیر غیرمستقیم و معناداری نداشت (64/1P > ). با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان ادارات ورزش و جوانان توصیه می شود از برنامه های تقویت کننده شوخ طبعی و مهارت های روان شناختی مثبت گرا در جهت افزایش سطح خلاقیت کارکنان غافل نشوند و در راستای بهبود خلاقیت از آموزش و تمرین این مهارت ها بهره گیرند.
۹.

نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد بازاریابی جامعه شناسی رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 136
از آنجایی که امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان ها از جهات بسیاری مورد توجه است، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های فوتبالی در پیشرفت جوامع درحال توسعه بود. نمونه آماری پژوهش را 13 نفر از خبرگان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه، مرور اسناد و مطالعه مبانی نظری استخراج شدند. یافته های پژوهش به روش کدگذاری در 3مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز و نظری در رویکرد ساخت گرا مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج، 346 کد در 32 مفهوم، 14مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی دسته بندی شدند. هر چند اغلب پژوهش -های انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی، بر نقش اقتصادی فوتبال در توسعه جوامع تأکید دارند، نتایج این پژوهش نشان داد که پیش از توسعه نقش فرهنگی و اجتماعی فوتبال جوامع در حال توسعه، توسعه اقتصادی در چارچوب مسئولیت اجتماعی فوتبال، کمی دور از انتظار است. تا جایی که تلاش در این راه نیز با واقعیت های این گونه جوامع همخوانی چندانی ندارد. بنابراین، پیشنهاد می شود سازمان های فوتبالی این گونه جوامع ازجمله ایران، در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود، بر توسعه فرهنگی و اجتماعی تأکید بیشتری ورزند. این نتایج، رویکرد فعلی محققان حوزه اقتصاد، بازاریابی و جامعه شناسی ورزشی و نیز مدیران و مسئولان سازمان های فوتبالی را برای کمک به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی، به چالش می کشد.
۱۰.

چالش های درون سازمانی نیروی انتظامی در تأمین امنیت گردشگران در تفرجگاه های شهرستان خرم آباد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش های درون سازمانی نیروی انتظامی پلیس امنیت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 998
زمینه و هدف: امنیت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری است؛ به طوری که تا امنیت برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری بیهوده خواهد بود؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناخت چالش های درون سازمانی نیروی انتظامی  در تأمین امنیت گردشگران در تفرجگاه های شهرستان خرم آباد است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است که در بخش کیفی برای شناسایی چالش ها با تعداد 12 نفر از خبرگان، متخصصان و صاحب نظران حوزه امنیت و گردشگری تا حصول اشباع نظری مصاحبه شد و چالش ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش، برای دسته بندی و شناسایی مهم ترین چالش ها، روش دلفی در چهار مرحله با کمک 15 نفر از صاحب نظران انجام شد و درنهایت داده های حاصل از این بخش که درواقع خروجی نهایی بخش کیفی بود، برای اعتباربخشی، به صورت پرسشنامه تهیه و در بین 73 نفر از کارشناسان توزیع شد. همچنین برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب هماهنگی توافقی کندال، کولموگروف – اسمیرنوف و تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : از مجموع 50 چالش شناسایی شده در مرحله مصاحبه، پس از چهار مرحله اجرای پرسشنامه در گروه دلفی، با ضریب هماهنگی توافقی کندال 801/0، 16 چالش مهم، مورد توافق و اجماع صاحب نظران قرار گرفت. در مرحله اعتباربخشی نیز نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که چالش های شناسایی شده، ازجمله چالش های کارشناسان پلیس و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درصحنه عمل هستند. نتیجه گیری: ازآنجایی که این چالش ها؛ مهم ترین چالش های مورد توافق گروه خبرگان و کارشناسان عرصه نظم و امنیت و گردشگری هستند، پیشنهاد می شود؛ برای بهره برداری بهینه از ظرفیت های گردشگری منطقه، مسئولان نسبت به رفع این چالش ها توجه جدی داشته باشند.
۱۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش دانشگاهی اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف برنامه ریزی تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 908
اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین دغدغه های کشور ایران در سال های اخیر است، ازاین رو هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضاء هیئت علمی رشته علوم ورزشی و رشته اقتصاد دانشگاه ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و اداره کل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و افراد متخصص در حوزه اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 376 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از اساتید صاحب نظر دانشگاهی تأیید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی 68 متغیر در 8 عامل تحرک و پویایی، اتکای به خود، آموزش و اطلاع رسانی، توسعه اجتماعی، برنامه ریزی، قانون مداری، مدیریت مصرف و مشارکت فعال قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد. بر این اساس مدیریت مصرف با میانگین 47/0 ± 29/4، مشارکت فعال با میانگین 53/0 ± 11/4، برنامه ریزی با میانگین 58/0 ± 08/4 مهم ترین عوامل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی شناخته شدند؛ بنابراین، دانشگاه ها می بایست به مدیریت مصرف، مشارکت فعال و برنامه ریزی توجه بیشتری نمایند تا در راستای رسیدن به آرمان ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش دانشگاهی گام بردارند.
۱۲.

نقش فناوری های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری انتظامی امنیت تماشاگر فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 726 تعداد دانلود : 131
زمینه و هدف: خشونت تماشاگران یک معضل در ایران و جهان است که باعث بی نظمی و بروز اختلال در برگزاری رویدادهای ورزشی می شود و فناوری های نوین انتظامی نقش بسزایی در کنترل آن دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش فناوری های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران بود. روش : این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت علی- همبستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تعداد 172 نفر از مسئولین یگان ویژه استان های دارای تیم لیگ برتری فوتبال در سال 98-99 بودند که متناسب با حجم جامعه آماری در هر استان به صورت طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته فناوری های نوین انتظامی با 23 گویه و پرسشنامه نظم و امنیت مسابقات فوتبال با 12 گویه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن ها توسط 11 نفر از اساتید و صاحب نظران تائید و پایایی آن ها به وسیله آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن به ترتیب برای هر دو پرسشنامه 89/0 و 84/0 به دست آمد. با توجه به توزیع غیر نرمال داده های به دست آمده، برای تحلیل داده ها از نرم افزار «smart pls» استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد ضریب مسیر فناوری های نوین انتظامی و برقراری نظم و امنیت ورزشگاه 679/0 و ضریب تعیین (R<sup>2</sup>) آن 462/0 است که می توان چنین استدلال کرد که با به کارگیری فناوری های نوین انتظامی مطرح شده در این پژوهش به 2/46 درصد نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران جامعه عمل پوشاند. نتیجه گیری: نیروی انتظامی به منظور برقراری نظم و امنیت در مسابقات فوتبال با به کارگیری و تجهیز خود به انواع فناوری های نوین و پیشرفته با برهم زنندگان نظم و امنیت ورزشگاه برخورد بهنگام، مناسب و قاطع داشته باشد.
۱۳.

شناسایی راهکارهای توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا روش کیفی مشارکت ورزش تربیتی همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 893 تعداد دانلود : 684
پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توسعه مشارکت فرا بخشی در ورزش دانش آموزی انجام شد. روش پژوهش، از نوع تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه آماری شامل تمام مسئولین ورزش دانش آموزی، دبیران تربیت بدنی باتجربه، قانون گذاران و شخصیت های حقیقی و حقوقی مرتبط با آموزش وپرورش ایران بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند تا اشباع داده ها ادامه یافت. فرایند گردآوری داده ها مشتمل بر 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با ورزش دانش آموزی بود. تحلیل داده ها هم زمان با جمع آوری داده ها و به روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. در مرحله کدگذاری باز تعداد 62 مفهوم، 9 مقوله فرعی و درنهایت 3 مقوله اصلی استخراج شد. نتایج این پژوهش نشان داد که سه راهکار عمده توسعه مشارکت فرا بخشی در ورزش دانش آموزی عبارت اند از؛ ایجاد پیش زمینه های رسمی توسعه مشارکت، فرهنگ سازی مشارکت و تدوین نظام مشارکت، بنابراین، توسعه مطلوب مشارکت فرا بخشی در ورزش دانش آموزی مستلزم کاربست این سه دسته فعالیت های اجرایی است که نیازمند درگیرشدن همه گروه های ذینفع است.
۱۴.

پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشایند مدل انتظامی مدیریت رفتار عوامل مدیریتی تماشاگران فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 608
زمینه و هدف: تماشاگران مهم ترین سرمایه ورزش هر کشور محسوب می شوند. چنانچه رفتار آنان مدیریت نشود ممکن است خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری به بارآورند؛ بنابراین، باتوجه به نقش کلیدی نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت مسابقات و رویدادهای ورزشی، هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران است. روش: پژوهش کیفی حاضر، پژوهشی توسعه ای- کاربردی است که به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مشارکت کننده که تعداد آن ها براساس اصل اشباع نظری کنترل شد، 29 نفر از اساتید، خبرگان و صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش بودند که به صورت قضاوتی هدفمند هدفمند انتخاب و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انفرادی و گروه کانونی، اطلاعات مدنظر از آن ها دریافت شد و در نرم افزار مکس کیودا دسته بندی و کدگذاری شدند. یافته ها: باتوجه به اهداف پژوهش، از 255 صفحه متن مصاحبه ، 261 کد در قالب 44 مضمون پایه استخراج شد و سپس مضامین دارای مفاهیم یکسان، ادغام شدند و 6 مضمون سازمان دهنده (عوامل مدیریتی، عوامل وضعیتی، عوامل قانونی، عوامل زیرساختی، عوامل رفتاری- عملکردی و عوامل فرهنگی- اجتماعی) در قالب 1 مضمون فراگیر با عنوان پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران شکل گرفت. نتایج: عوامل شناسایی شده به طور مستقیم در حوزه وظایف و اختیارات نیروی انتظامی نبوده، اما بر رفتار تماشاگران فوتبال مؤثرند؛ بنابراین لازم است فرماندهان و مدیران انتظامی برای مدیریت رفتار تماشاگران اقدامات و فرآیندهای مدیریتی خود را بر مبنای آن ها تنظیم کنند.
۱۵.

طراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد توسعه استعداد نگهداشت استعداد معلمان درس تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 706
هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل «فرایند مدیریت استعداد» معلمان تربیت بدنی کشور بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش انجام پژوهش، آمیخته (کیفی-کمّی) بود. در مرحله کیفی، 16 نفر از صاحب نظران در مدیریت منابع انسانی در ورزش و صاحب نظران در تربیت بدنی آموزش وپرورش با روش نمونه گیری هدفمند، برای شناسایی اولیه مؤلفه های مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی انتخاب شدند. بخش کمّی پژوهش نیز با روش پیمایشی با هدف سنجش و برازش مدل نظری انجام شد. همه معلمان تربیت بدنی کشور جامعه آماری بخش کمّی پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به هدف پژوهش، 384 نفر در بخش تحلیل عاملی اکتشافی و 345 نفر در بخش تحلیل عاملی تأییدی با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز برای شناسایی نهایی مؤلفه ها و تحلیل مدل، با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته، پس از روایی (صوری، محتوا و سازه) و اعتبار سنجی پرسش نامه گردآوری شدند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، 29 گویه شناسایی شده به عنوان مؤلفه های فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی کشور، در پنج بُعد استراتژی سازمان، شناسایی و ارزیابی، استخدام و به کارگیری، توسعه و بهسازی و نیز حفظ و نگهداری استعداد ها دسته بندی شدند. درنهایت، بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش نشان داد که شاخص های کلی برازش مدل در وضعیت مناسب و مطلوب قرار دارند و عوامل شناسایی شده رابطه معنادار با سازه اصلی مطالعه شده، یعنی فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی کشور دارند.
۱۶.

طراحی و اعتبارسنجی مدل فضیلت سازمانی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق کاری سرمایه روانشناختی فضیلت سازمانی مدل اداره ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 663
هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل فضیلت سازمانی در سازمان های ورزشی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (14 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) و پایایی ترکیبی تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL-SPSS24 استفاده شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی (76/0)، عدالت سازمانی (74/0)، اخلاق کاری (72/0)، معنویت در کار (73/0)، سرمایه روان شناختی (69/0)، هوش معنوی (75/0)، کیفیت روابط (91/0)، سرمایه گذاری آموزشی (92/0)، نظم و انضباط (90/0)، فضایل اخلاقی (91/0)، بهزیستی رفتاری (80/0)، شایستگی اجتماعی (96/0) و رفتار شهروندی (92/0) نقش معنی داری در تبیین سازه فضلیت سازمانی داشتند. به صورت کلی بر اساس مدل می توان گفت که ادارات ورزش و جوانان، با تأکید بر نظم و انضباط فردی و سازمانی، توجه ویژه به برگزاری دوره های آموزشی، اقدام در جهت ارتقا شایستگی های اجتماعی و بهبود فضایل اخلاقی می توانند گام مؤثری در جهت ترویج هرچه بهتر فضیلت سازمانی خود بردارند.
۱۷.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیل اهمیت-عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی تحلیل اهمیت-عملکرد رضایت مشتریان شهر مشهد ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 586
هدف از مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد تشکیل دادند که از بین آن ها 396 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که در قالب 13 عامل و 55 سؤال طراحی شد. نتایج پژوهش نشان داد از 13 عامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان، 6 عامل در مشتریان مرد و 7 عامل در بانوان در ناحیه اولویت کم، 6 عامل در مشتریان مرد و 2 عامل در مشتریان زن در ناحیه تمرکز بر آن و 1 عامل در مشتریان مرد و 4 عامل در بانوان در ناحیه حفظ عملکرد قرار گرفتند. عواملی که در ناحیه اولویت کم قرارگرفته اند برای عملکرد سیستم تهدیدکننده نیستند و نیازمند اصلاح فوری نمی باشند. عوامل در ناحیه تمرکز بر آن نیازمند اصلاحی فوری بوده و از این لحاظ در اولویت بالایی قرار دارند. درنهایت عوامل قرارگرفته در ناحیه حفظ عملکرد ازنظر مشتریان نه تنها مهم هستند بلکه از عملکرد آن ها نیز رضایت دارند.
۱۸.

نقش مسئولیت های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت وفاداری تصویر برند لیگ برتر مدل سازی معادله ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 369 تعداد دانلود : 392
هدف از انجام این پژوهش، تعیین نقش مسئولیت اجتماعی در نگرش هواداران نسبت به تیم در فوتبال ایران بود. روش پژوهش، توصیفی و ازنوع همبستگی بود. همه هواداران بالای 18 سال تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 95 1394 جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. حجم نمونه براساس روش تحلیل عاملی دو تا 10 برابر تعداد گویه های پرسش نامه انتخاب شد و درنهایت، تعداد 640 پرسش نامه تحلیل آماری شدند. داده های موردنیاز برای تحلیل مدل نظری با استفاده از چهار پرسش نامه مسئولیت اجتماعی (منتظری و همکاران، 2017)، تصویر تیم (چان، 2008)، وفاداری نگرشی (گلادن و فانک، 2001) و هویت تیمی (هییر و همکاران، 2011)، پس از گرفتن روایی (صوری، محتوا و سازه) و اعتبارسنجی گردآوری شدند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد. مدل معادله ساختاری نشان داد که شاخص های کلی برازش مدل ساختاری در وضعیت مطلوبی قرار داشتند؛ بدین ترتیب، می توان بیان کرد که مسئولیت اجتماعی در فوتبال بر نگرش هواداران نقش مثبت و مؤثری دارد. به علاوه، اثر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر وفاداری نگرشی هواداران معنادار بود و دراین میان، تصویر تیم و هویت تیمی نقش میانجی ایفا کردند؛ براین اساس، مسئولیت اجتماعی دارای اثری مثبت هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر ذهن و نگرش هواداران است؛ ازاین رو، به مدیریت تیم های ورزشی توصیه می شود علایق هواداران در مسائل و موضوع های اجتماعی را درنظر داشته باشند و طرح های مختلف مسئولیت اجتماعی را در برنامه های بلند مدت خود قرار دهند.
۱۹.

نقش مدیریت انتظامی در کنترل خشونت تماشاگران فوتبال با رویکرد جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت انتظامی جرم شناسی خشونت تماشاگر فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 403
زمینه و هدف: خشونت تماشاگران یک معضل جهانی است که در ایران نیز در حال رشد است و مدیریت انتظامی نقش بسزایی در کنترل آن دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش مدیریت انتظامی در کنترل خشونت تماشاگران فوتبال با رویکرد جرم شناختی است. روش شناسی : این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت علی- همبستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی در ۸ مسابقه لیگ برتر فوتبال 97-96 بود که با توجه به تعداد بالای آن ها، بر اساس جدول مورگان 386 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین تماشاگران انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته شامل 48 گویه که روایی صوری و محتوایی آن توسط 12 نفر از اساتید و صاحب نظران تائید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن 87/0 به دست آمد، استفاده شد. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از مدل اندازه گیری در نرم افزار «پی. ال. اس» و برای سایر تحلیل ها نیز از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد همه اقدامات مدیریت انتظامی که با رویکرد جرم شناختی انجام می شوند به طور معناداری کاهش خشونت تماشاگران فوتبال را تبیین کرده و در این میان اقدامات پیشگیرانه بیشترین تأثیر را بر کاهش خشونت تماشاگران دارند (05/0 > P). نتایج: با توجه به یافته های به دست آمده در این مطالعه، می توان چنین استنباط کرد که؛ مدیریت انتظامی با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه می تواند نقش تأثیرگذار خود را در کاهش خشونت تماشاگران ایفا کند.
۲۰.

اولویت بندی موانع مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از مدل ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش دلفی مشارکت مدل سازی ساختاری - تفسیری ورزش تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 155
مشارکت نوعی پیوند چندسویه، سازنده و سودمند میان افراد است که در آن به اصل برابری انسان ها توجه می شود. مشارکت در عرصه های گوناگون، به ویژه در آموزش وپرورش، دارای اهمیت و ضرورت فراوانی است. به گونه ای که محور اصلی توسعه هر کشوری مشارکت در آموزش وپرورش است. بر اساس تحقیقات موجود، مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی با وجود فواید و ضرورت فراوان، وضعیت رضایت بخشی ندارد و با موانع متعددی روبروست. از این رو پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی موانع مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزی، با استفاده از «روش کیفی دلفی و غربال گری فازی» و «روش کمّی مدل سازی ساختاری تفسیری» انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. برای انجام پژوهش ابتدا با استفاده از روش کیفی دلفی فهرستی از موانع مشارکت فرابخشی (14 مقوله) در ورزش دانش آموزی از طریق تحلیل محتوای ادبیات موجود و 15 مصاحبه انجام شده با خبرگان استخراج شد و با استفاده از روش غربال گری فازی موانع مورد تأیید خبرگان مشخص شدند (12 مقوله). سپس با استفاده از روش کمّی مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین موانع مشارکت تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شدند. در نهایت به منظور خوشه بندی موانع از «روش MICMAC» استفاده شد. نتایج نشان دادند که اسناد «بالادستی» و «ناآگاهی» با میزان قدرت نفوذ 12 و قدرت وابستگی 6، از تأثیرگذارترین موانع مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزی به حساب می آیند. بنابراین با اصلاح اسناد بالادستی و افزایش سطح آگاهی جامعه، با استفاده از ظرفیت رسانه، روحانیون و افراد مشهور و معتمد محل می توان بسیاری از موانع مشارکت را برطرف کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان