سید صلاح الدین نقشبندی

سید صلاح الدین نقشبندی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

اعتباریابی پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
این پژوهش با هدف ساخت و اعتبارسنجی ابزاری برای ارزیابی و سنجش ادراک رفتارهای سیاسی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان وزارت ورزش وجوانان به تعداد 1171 نفر بود. برای برآورد حجم نمونه از نرم افزار تعیین حجم نمونه استفاده شد که حجم نمونه تعداد 530 نفر برآورد شد. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.س، اس.پی.اس.س سمپل پاور و آموس، استفاده شد. یافته ها نشان داد که نتیجه آزمون کرویت بارتلت در سطح معناداری 001/0 = Sig بود و این بدان معنی است که متغیرها به اندازه کافی همبستگی بالایی داشتند تا پایه ای منطقی برای تحلیل عاملی اکتشافی فراهم آورند. همچنین، نتایج شاخص های برازش مدل اندازه گیری نشان داد که پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی از شرایط مطلوبی برخوردار بود. در آخر، نتایج برازش مدل ساختاری بیانگر آن بود که همه مؤلفه های «رفتارهای سیاسی عمومی، موفقیت به واسطه همکاری، سیاست پرداخت و ارتقا» برازش مدل را تأیید می کنند. به طورکلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که با استفاده از پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی می توان به طور قابل قبولی خصیصه های رفتارهای سیاسی را در وزارت ورزش و دیگر سازمان های ورزشی اندازه گیری کرد. استفاده از این پرسش نامه می تواند راهگشای بسیاری از پژوهش هایی باشد که در آن ها اندازه گیری ادراک رفتارهای سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
۲.

نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی در رابطه علّی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برند های منتخب پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۸
هدف از اجرای این تحقیق، بررسی نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی در رابطه علّی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برندهای منتخب پوشاک ورزشی است. این تحقیق ازنظرهدف کاربردی، و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شد.جامعه آماری تحقیق، کلیه ی مشتریان نمایندگی های4 برند ورزشی عضو صفحه ی اینستاگرام آن برند بوده اند. حجم نمونه 384 نفربرآوردشدکه به روش نمونه برداری احتمالی چند مرحله ای انتخاب گردید.دربخش آماراستنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف،ضریب همبستگی پیرسون وآزمون مدلسازی معادلات ساختاری به منظورآزمون فرضیات استفاده شد.سطح معنی داری برای تمامی تجزیه وتحلیل ها 05/0P< در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد،عشق به برند بربازاریابی رسانه های اجتماعی و بازاریابی ویروسی اثر داشته و (p ≤0/01 ،9/20 = t) توانایی پیش بینی بازاریابی ویروسی را دارد. براساس نتایج ضریب بتا، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل عشق به برند،بازاریابی ویروسی (0/43) افزایش می یابد همچنین عشق به برند (P ≤0/01 ، 4/47 = t) توانایی پیش بینی بازاریابی رسانه های اجتماعی را دارد. ازطرفی ضریب بتا، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل عشق به برند،بازاریابیرسانه های اجتماعی(0/22) افزایش می یابد. لذا می توان افراد علاقه مند به برندرا به سوی شبکه های اجتماعی و فعالیت ویروسی آنها تشویق نمود.بر همین اساس برندهای ورزشی می توانند باافزایش میزان مشارکت با مشتریان خود زمینه های رفتارویروسی راتقویت نمایند چرا که ایجاد محتواهای چالشی، پست های نظرسنجی عواملی هستند که می توانندرفتارویروسی را تقویت نمایند.
۳.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی ایران با ارائه مدل

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۲
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی ایران با ارائه مدل بود. نوع پژوهش، کاربردی و به شیوه آمیخته (کیفی-کمی) بود. در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل 20 نفر از رؤسا و نایب رؤسای فدراسیون های ورزشی، داوران، مربیان، بازیکنان و اساتید دانشگاه بود. در این پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در مرحله کمی، با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس سمپل پاور ، جامعه آماری به تعداد 250 نفر برآورد گردید. جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و درقالب پرسش نامه محقق ساخته بود. از تحلیل عاملی اکتشافی برای تأیید ساختار عاملی استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، از نرم ا فزار ان.وی.وو. نسخه 10 بهره گرفته شد. همچنین، از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 0/2 و از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 23 برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که شش عامل و 21 سؤال برای انتخاب شاخص های رؤسای فدراسیون های ورزشی اعتبار لازم را دارند. همچنین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شاخص اجتماعی با میانگین 87/6، بیشترین میانگین را دارد و در رتبه اول است و همچنین، شاخص هماهنگی با میانگین 06/5، کمترین میانگین را دارد و در رتبه آخر است. در پایان، علاوه بر ارائه مدل پژوهش و تأیید برازش آن مشخص شد که بیشترین میزان سازنده بودن متعلق به عامل ارتباطات با بتای استاندارد 310/0 بود و کمترین آن نیز به شاخص شغلی با بتای استاندارد 035/0 تعلق داشت.
۴.

اعتباریابی نسخه فارسی پرسش نامه سکوت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۹
این پژوهش با هدف اعتباریابی نسخه فارسی پرسش نامه «سکوت سازمانی» انجام شد. جامعه آماری همه کارمندان وزارت ورزش و جوانان بودند که به دلیل کم بودن حجم جامعه آماری، نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه نگرش سکوت سازمانی متعلق به وکولا و بوراداس (2005) استفاده شد که شامل سه مؤلفه بود: نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت و وجود فرصت های ارتباطی. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط اساتید صاحب نظر دانشگاهی بررسی و تأیید شد و در یک مطالعه موردی و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای آن محاسبه گردید که پایایی سکوت سازمانی برابر با 90/0 بود. از شاخص های توصیفی برای توصیف آماری داده ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس میزان روابط و سطوح معناداری، همه سؤال ها رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. براساس نتایج این پژوهش، نسخه فارسی پرسش نامه سکوت سازمانی دارای اعتبار و روایی قابل قبول است.
۵.

مقایسة تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با پنج لیگ فوتبال حرفه ای اروپا در فصل 2009- 2010 میلادی

تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۶۰۹
بیشتر ورزش ها به این دلیل جذاب اند که نمیتوان مسابقات آن ها را به طور کامل پیش بینی کرد. هرچه قدرت رقابتی تیم هایی که لیگ را میسازند بیشتر باشد، میزان پیش بینی مسابقات سخت تر میشود و در نتیجه، آن لیگ جذاب تر خواهد شد. تعادل رقابتی به تعادل بین توانمندیهای ورزشی تیم ها اشاره دارد. هدف از این تحقیق عبارت است از: مقایسة تعادل رقابتی بین لیگ های برتر فوتبال ایران، انگلستان، آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا در فصل 2009- 2010 میلادی. داده های این تحقیق ثانویه اند و از جداول پایانی لیگ برتر کشورهای منتخب در فصل 2009- 2010 به دست آمده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو شاخص نسبت تمرکز و C5ICB استفاده شد. هر چه مقدار این شاخص ها کمتر باشد؛ یعنی تعادل بیشتری در لیگ برقرار است و به عکس. نتایج تحقیق نشان داد بر اساس شاخص C5ICB لیگ ها به ترتیب از بیشترین تعادل به کمترین تعادل عبارتند از : لیگ برتر ایران (60/129)، بوندس لیگای آلمان (01/135)، لاشامپیونه فرانسه (138)، کالچو ایتالیا (140)، لیگ برتر انگلیس (148) و لالیگای اسپانیا (60/149)؛ بنابراین لیگ برتر ایران بیشترین و لالیگای اسپانیا کمترین تعادل را در بین لیگ های بررسیشده در این تحقیق داشتند. به نظر میرسد فوتبال در ایران به صورت متعادل تری دنبال میشود و از حالت سنتی و دوقطبی خود در تهران خارج و در بقیة نقاط کشور هم در حال پیشرفت است.
۶.

روند تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران از سال 1374 تا 1389

کلید واژه ها: شاخص نسبت تمرکزتعادل رقابتیشاخص تعادل رقابتی C5 (C5ICB)لیگ برتر فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۶ تعداد دانلود : ۷۳۵
امروزه دلیل جذابیت بیشتر ورزش ها این است که نمیتوان نتایج مسابقات آنها را به طور کامل پیش بینی کرد. هرچه قدرت رقابتی تیم هایی که لیگ را میسازند بیشتر باشد. پیش بینی مسابقات سخت تر میشود و در نتیجه آن لیگ جذاب تر خواهد شد. هدف از این تحقیق، بررسی تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران از سال 134 تا 1389 است. داده های این تحقیق ثانویه بوده و از جداول پایانی سال های مربوط به دست آمده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص نسبت تمرکز (C5) و شاخص تعادل رقابتی C5 (C5ICB) استفاده شد. هرچه مقدار این شاخص ها کمتر باشد، یعنی تعادل لیگ بیشتر است و برعکس. به منظور درک راحت تر یافته های نتایج تحقیق به صورت میانگین پنج ساله نشان داده شد و نتایج زیر به دست آمد. میانگین پنج سالة اول (1378 – 1374) 128، میانگین پنج سالة دوم (1383 – 1379) 131 و میانگین پنج سالة سوم (1389 – 1384) 60، 129. بنابراین لیگ برتر فوتبال ایران در سال های 1374 تا 1378 تعادل بیشتر و در سال های 1379 تا 1383 تعادل کمتری داشته است. به نظر میرسد فوتبال در ایران به صورت متعادل تری دنبال میشود و از حالت سنتی و دوقطبی خود در تهران خارج شده و در بقیة نقاط کشور هم در حال پیشرفت است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان