سید صلاح الدین نقشبندی

سید صلاح الدین نقشبندی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران

کلید واژه ها: هوش تجاری مزیت رقابتی وفاداری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۷
مقدمه و هدف: وفاداری یک تعهد قوی برای خرید مجدد، محصول یا یک خدمت برتر، در آینده اطلاق می شود، به همین دلیل باشگاه ها به بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری می پردازند. هدف پژوهش حاضر، ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی _ همبستگی به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران که با توجه به فرمول کوکران 295 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جهت گرده آوری داده ها از سه پرسشنامه، هوش تجاری، مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS:23 و در سطح معنی داری آزمون هاP<0/05 و روش اماری توصیفی و استنباطی (پیرسون-رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار بین هوش تجاری با مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. از سویی دیگر هوش تجاری و مزیت رقابتی، پیش بینی کننده های مناسب وفاداری هستند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مزیت رقابتی و هوش تجاری مهترین عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان هستند.
۲.

بررسی نقش مدیریت جنجال بر جو اخلاقی در ورزش هندبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت جنجال جو اخلاقی هندبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۲۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت جنجال بر جو اخلاقی در ورزش هندبال طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، آمیخته (کیفی-کمی)، استراتژی پژوهش، داده بنیاد با رویکرد گلیزری و منبع جمع آوری داده ها شامل مطالعه اسنادی و مصاحبه می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی، کلیه اساتید، کارشناسان و نخبگان صاحب نظر در زمینه مدیریت ورزشی و در بخش کمی، مربیان، بازیکنان و داوران هندبال می باشند. نمونه گیری بخش کیفی، هدفمند و به صورت گلوله برفی تا اشباع نظری 15 نفر انتخاب شدند و در بخش کمی، 380 نفر از بازیکنان، مربیان و داوران سطح اول هندبال کشور انتخاب شدند. مصاحبه ها از طریق نرم افزار مکس کیودا، در سه سطح باز، محوری و نظری کدگذاری شد. بر اساس نتایج، 499 کد باز شناخته شد که به 72 کد محوری و نُه کد نظری تفکیک شدند. سپس از طریق آزمون فریدمن اولویت بندی بین مقوله ها انجام شد که عوامل مؤثر بر مدیریت جنجال به ترتیب شامل عوامل سیاسی-اجتماعی، آموزش و آگاهی، اقتصادی-رفاهی، مدیریتی، فردی، منطقه بندی، جوسازی منفی، ویژگی های هندبال، و نقش رسانه بود. پرسش نامه محقق ساخته مدیریت جنجال با 36 گویه و 9 مؤلفه پی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به تایید کارشناسان رسید. همچنین از پرسش نامه استاندارد جو اخلاقی استفاده شد. نتایج نشان داد، مدیریت جنجال و مؤلفه های آن نقش بسزایی در جو اخلاقی مربیان، بازیکنان و داوران هندبال دارد. نظریه پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نُه مقوله ارائه گردید. نتایج نشان داد که مدیریت جنجال بر جو اخلاقی تاثیر مثبتی دارد.
۳.

بررسی نقش میانجی ارزش های اخلاقی و سرمایه فکری در ارتباط میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش فرد نسبت به تصویر بدنی خود در دانشجویان رشته تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های اخلاقی سرمایه فکری شبکه اجتماعی نگرش تصویر بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارتباط میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش فرد نسبت به تصویر بدنی خود در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزشهای اخلاقی و سرمایه فکری بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری و جامعه آماری شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به تعداد 340 نفر بود. حجم نمونه با توج ه ب ه رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری، تعداد 5 تا 10 آزمودنی ب ه ازای ه ر سوال و شرط حداقل 100 آزمودنی (پیشنهاد گورسوچ) و نهایتا 181 نفر تعیین و روش نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد شده با 22 سوال و با پایایی قابل قبول بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزارهای آماری SPSS26 و PLS Smart 3.0 استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزشهای اخلاقی و سرمایه فکری دارای نقش میانجی در ارتباط بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش نسبت به تصویر بدنی می باشند. بنابراین دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می توانند با اجرای برنامه های مرتبط با استفاده اصولی و مناسب از شبکه های اجتماعی به رشد و توسعه فردی فعلی و آینده شان و شکل گیری نگرش سازنده و اثربخش نسبت به تصویر بدنی خود و احترام به ارزشهای اخلاقی و حفظ این ارزشها برای رسیدن به سطح مطلوبی از عملکرد فردی و اجتماعی مبادرت نمایند.
۴.

ارائه الگویی برای تحلیل اکوسیستمی توسعه اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی دانشگاه آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزش رویکرد اکوسیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۹
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود و توسعه کیفیت منابع انسانی از اهداف اصلی دانشگاه ها محسوب می شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ-التحصیلان رشته تربیت بدنی با روش کیفی و با ماهیت اکتشافی بنیادی انجام شده است. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب نظران مختلف در بحث اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی از سازمان ها و مراکز مختلف بودند. نمونه گیری با روش هدفمند و سهمیه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی پیشینه تحقیق استفاده شد. نتایج کدگذاری باز شامل 57 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه ها و اسناد بود که در کدگذاری محوری شامل 16 مقوله شد و در نهایت یافته های حاصل از کدگذاری گزینشی شامل 4 مفهوم عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده، و پیامدها بود. تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که عوامل بازدارنده تاثیر زیادی بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دارند لذا شناخت افراد از توانمندی های خود و درک تغییرات محیطی و ایجاد یک رویکرد سیستمی و سازمان یافته برای ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد بستر محیطی مناسب برای ارتباط بین صنعت و دانشگاه توسط متولیان امر اشتغال تاثیر مهمی بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دارد.
۵.

تحلیل مدیریت برند و مسئولیت پذیری اجتماعی از منظر کارکنان فروشگاه های برند پوشاک خارجی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت برند مسئولیتپذیری اجتماعی کارکنان فروشگاههای برند پوشاک خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۵
هدف از این پژوهش تحلیل مدیریت برند و مسئولیت پذیری اجتماعی از منظر کارکنان فروشگاه های برند پوشاک خارجی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان فروشگاه های برند پوشاک خارجی بود که تعداد آنها 200 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان بر همین مبنا حجم نمونه تعداد 125 نفر برآورد گردید و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی بوده و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت برند کلمن و همکاران (2011) و مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1999) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تایید10 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت برند 85/0 و برای پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی 91/0 گزارش شد. لازم به ذکر است در این پژوهش کلیه تحلیل های آماری در سطح خطای 05/0 و با کمک نرم افزارهای SPSS نسخه25 و Smart PLS نسخه3.2.6 انجام گردید. نتایج نشان داد که بین مدیریت برند و خرده مقیاس های آن (ارتباطات پایدار، ابتکارات منابع انسانی، تمرکزی کارکنان به مشتری، هویت بصری برند و شخصیت برند) با مسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج شاخص های برازش مدل اندازه گیری نشان داد که اثر مدیریت برند بر مسئولیت پذیری اجتماعی از شرایط مطلوبی برخوردار می باشد. با توجه به این یافته ها به مدیران فروشگاه های برند پوشاک خارجی پیشنهاد می شود جنبه های اجتماعی برندها را بیشتر تقویت کرده و برای آن استراتژی های بازاریابی در نظر بگیرند و تلاش شود این استراتژی ها مغایر با اهداف فروشگاه های برند پوشاک خارجی نباشد.
۶.

تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر بهره وری سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور، با نقش میانجی آوای سازمانی

کلید واژه ها: ابعاد هوش هیجانی بهره وری سازمانی آوای سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۱
مقدمه و هدف: هدف اصلی این پژوهش تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر بهره وری سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور با نقش میانجی آوای سازمانی بود. روش شناسی: پژوهش توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور تشکیل دادند. در نهایت تعداد 320 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه بهره وری جاهد (1385)، هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران (2009) و پرسشنامه آوای سازمانی کاتارین و هامس (2012) بود. روایی پرسشنامه ها به تایید 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بهره وری= 88/0، هوش هیجانی در ورزش= 89/0، آوای سازمانی = 91/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزار SPSS نسخه23 و Smart PLS نسخه 3.0 استفاده شد. نتایج: نتایج گویای آن بود که آوای سازمانی و هوش هیجانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری دارد. افزون براین تأثیر هوش هیجانی بر آوای سازمانی تأیید شد (05/0≥P). و در آخر نتایج بیانگر آن بود که است که اثر هوش هیجانی بر بهره وری از طریق آوای سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور مثبت و معنی دار دارد (05/0≥P). نتیجه گیری: می توان گفت هوش هیجانی بر بهره وری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور با نقش میانجی آوای سازمانی اثر دارد. به عبارتی دیگر، بخشی از اثر متغیر هوش هیجانی به واسطه متغیر آوای سازمانی، بر بهره وری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور انتقال داده می شود.
۷.

تاثیر ابعاد مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت و اوقات فراغت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های شغلی و خانوادگی خودکارآمدی خلاقیت اوقات فراغت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۲
هدف این پژوهش تاثیر ابعاد مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت و اوقات فراغت بود. پژوهش توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاههای آزاد شهر تهران تشکیل دادند (1800N=). حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 360 نفر برآورد گردید. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی (فارمروبن،1970)، اوقات فراغت نظریان مادوانی و رمضانی (1392)، خلاقیت مقیمی (1388) و خود کارآمدی دارابی (1395) بود. روایی پرسشنامه ها به تایید 15 نفر از اساتید رسید. همچنین برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که اثر مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدی از طریق خلاقیت و اوقات فراغت دانشجویان رشته تربیت بدنی مثبت و معنی داری است (05/0≥P). به عبارتی دیگر، بخشی از اثر متغیر مقیاس ارزش های خانواده و شغل به واسطه متغیرهای اواقات فراغت و خلاقیت بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی انتقال داده می شود. با توجه به یافته های پژوهش می توان اینگونه نتیجه گرفت که خانواده و اشتغال از جمله موارد مهم زندگی انسان محسوب می شوند که در صورت انطباق آن با شرایط و علاقه دانشجویان رشته تربیت بدنی، آثار مطلوبی برای جامعه به دنبال خواهد داشت. بعبارت دیگر خلاقیت باعث باعث توازن بین شغل و خانواده می شود و این امر موجب خودکارآمدی بالاتر در بین دانشجویان رشته تربیت بدنی می شود، افرادی که احساس خودکارآمدی بالاتری دارند با وجود موانع احتمالی مشارکت بیشتری در اوقات فراغت فعال دارند.
۸.

تاثیر میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: نقش میانجی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان رفتارهای اخلاقی شبکه های اجتماعی میزان فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۹۳
هدف اصلی این پژوهش تاثیر میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: نقش میانجی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود بود. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی، و از جمله پژوهش های کاربردی است که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران تشکیل دادند. به منظور برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید و حجم نمونه تعداد 300 نفر برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط صاحب نظران (15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی) مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (فعالیت بدنی= 85/0، رفتارهای اخلاقی = 81/0، استفاده از شبکه های اجتماعی = 86/0 و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود= 83/0) گزارش شد. همچنین روایی سازه اعتباریابی پرسشنامه از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای،Spss نسخه 25 و Amos نسخه 23 انجام گرفت. نتایج یافته ها بیانگر آن که بود که متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی نمی تواند نقش واسطه ای داشته باشد، همچنین نتایج نشان داد که متغیر نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود می تواند نقش واسطه ای داشته باشد. می توان از نتایج اینگونه نتیجه گرفت که اگر دانشجویان فعالیت-های منظم ورزشی داشته باشند نگرش آنها در مورد تصویر بدنی خود افزایش یافته و این امر موجب اعتماد به نفس بالای آنها می شود و دانشجویان رفتارهای اخلاقی مثبتی از خود بروز می دهند.
۹.

ارتباط ویژگی های شخصیتی و مدیریت تحول در مدیران اماکن ورزشی با نقش میانجی تفکر استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکر سیستمی سازگاری شخصیت مدیران امکان ورزشی تسهیل تحول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
هدف این پژوهش تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی با مدیریت تحول با در نظر گرفتن نقش میانجی تفکر استراتژیک در مدیران اماکن ورزشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران اماکن ورزشی شهر تهران تشکیل می دهند. بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران بدون حجم جامعه 384 نفر از مدیران اماکن ورزشی شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقیاس کوتاه پنج بعد شخصیت؛ پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول کاستگلیون (2002) و پرسشنامه تفکر استراتژیک منوریان و همکاران (1391) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) برای تعیین روابط خطی هم زمان بین متغیرها استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که «ویژگی های شخصیتی» با «تفکر استراتژیک» و «مدیریت تحول» در سطح 05/0=α ارتباط معنی داری دارد. در مدل نهایی تحقیق نشان داده شد که ویژگی های شخصیتی با ضریب مسیر(50/0pc=) بر تفکر استراتژیک و با ضریب مسیر(62/0pc=) بر مدیریت تحول دارای اثر مستقیم بوده و تفکر استراتژیک نیز با ضریب مسیر(51/0pc=) بر مدیریت تحول اثر مستقیم دارد. بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گیری نمود که ویژگی های شخصیتی مدیران اماکن ورزشی نقشی به همراه تفکر استراتژیک می تواند تغییرات و تحولات مطلوب را در امکان ورزشی به وجود آورد. ازاین رو توصیه می شود مدیران اماکن ورزشی بر تفکر سیستمی و سازگاری به عنوان مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر مدیریت تحول تأکید بیشتری داشته باشند.
۱۰.

ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرزگستری اطلاعات فدارسیون های ورزشی ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
پژوهش حاضر با هدف ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون های ورزشی انجام شد. این پژوهش از نوع آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. همچنین جامعه آماری در بخش کمّی پژوهش مدیران فدراسیون های ورزشی کشور بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و  پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با توجه به اهداف و روش پژوهش طراحی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و  پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش تخصصی، ارتباطات، زیرساخت های فنی، پیشینه همکاری های ملی و بین المللی، انگیزه، بانک اطلاعاتی، جریان های مدیریتی و جنبه های قانونی به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون های ورزشی مشخص شدند. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. نتایج نشان داد که تمامی روابط مدل پژوهش معنادار است.
۱۱.

شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و چالش های طرح مدرسه قهرمان با روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طرح مدرسه قهرمان فرصت ها چالش ها تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
هدف این مطالعه شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و چالش های طرح مدرسه قهرمان با روش AHP است. برای شناسایی فرصت ها و چالش های طرح مدرسه قهرمان در ورزش دانش آموزی، در ابتدا به بررسی اسناد و مدارک موجود، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان پرداخته شد و در ادامه برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده، از پرسشنامه زوجی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه ورزش دانش آموزی بود. یافته های بخش کیفی تحقیق نشان می دهد که چالش های اصلی (به عنوان عوامل اصلی) طرح مدرسه قهرمان شامل عوامل مادی و معنوی، فنی و مدیریتی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. همچنین، فرصت های اصلی (عوامل کلیدی) شامل عوامل فردی، سازمانی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. در مرحله دوم تحقیق، داده های کمی در قالب پرسشنامه های AHP جمع آوری شده و با توجه به فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی، عوامل اصلی و عوامل فرعی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در بخش چالش های مدرسه قهرمان عامل مالی و مادی با وزن نسبی 326/0 و در بخش فرصت ها، عامل اجتماعی با وزن نسبی 413/0، در اولویت اول قرار دارند. به نظر می رسد استفاده از سیستم های هوشمند، تجدید نظر در دستورالعمل های فنی، آموزش مدیران و ذینفعان، پشتیبانی دولت از شرکت ها و مؤسسات حامی ورزش مدارس، برگزاری رقابت ها در قالب قطبی یا لیگ می تواند برای نهادینه سازی طرح مدرسه قهرمان مفید باشد.
۱۲.

طراحی مدل اثر امنیت شغلی و رفتارهای سیاسی بر بدبینی و منزلت سازمانی (مورد مطالعه: فدراسیون های منتخب ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت شغلی بدبینی رفتارهای سیاسی فدراسیون های ورزشی منزلت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۴۲۱
این پژوهش با هدف بررسی اثر امنیت شغلی و رفتارهای سیاسی بر بدبینی و م نزلت سازمانی در فدراسیون های ورزشی انجام شد. همه کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. انتخاب فدراسیون ها براساس قدرت مدال آوری آن ها در بازی های المپیک و آسیایی بود که براساس جدول کرجسی و مورگان ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شدند. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از چهار پرسش نامه استفاده شد: پرسش نامه «بدبینی سازمانی» (دین و همکاران، 1998)، پرسش نامه «منزلت سازمانی» (میل و آشفورث، 1992)، پرسش نامه «رفتار سیاسی» (نقشبندی و میرانی، 2018) و پرسش نامه «امنیت شغلی» (نیسی و همکاران، 2000). روایی صوری و محتوایی ابزارهای پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر تأیید شد. همچنین، برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اثر مستقیم رفتارهای سیاسی بر منزلت سازمانی و امنیت شغلی بر منزلت و بدبینی سازمانی معنادار بود؛ درحالی که اثر رفتارهای سیاسی بر بدبینی سازمانی و اثر بدبینی سازمانی بر منزلت سازمانی معنادار نبود. همچنین، اثر غیرمستقیم رفتارهای سیاسی و امنیت شغلی از طریق بدبینی سازمانی بر منزلت سازمانی معنادار نبود. می توان نتیجه گرفت که هرچه مدیران با کارکنان رفتاری واضح تر داشته باشند و رفتارهای سیاسی خود را کم رنگ کنند، منزلت سازمانی فدراسیون های ورزشی منتخب نیز افزایش می یابد.
۱۳.

تأثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت وزارت ورزش و جوانان کشور؛ اثر میانجی کژتابی سازمانی ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فرهنگی ترک شغل کژتابی سازمانی ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۷۵
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور با توجه به کژتابی سازمانی ادراک شده می باشد. سه سازه اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: سرمایه فرهنگی، ترک شغل کارکنان، کژتابی سازمانی ادراک شده. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی بود. حجم نمونه نیز با توجه به فرمول کوکران برابر 256 نفر بود. برای گردآوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق بیش از 7/0 بود در نتیجه پایایی مورد تایید است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سرمایه فرهنگی بر ترک شغل تأثیر معناداری ندارد ، ضریب همبستگی پیرسون برابر است با: 607/0- . همچنین مشخص گردید که کژتابی سازمانی بر ترک شغل با ضریب همبستگی 652/0 تأثیر دارد و در عین حال نقش متغیر میانجی را بین متغیرهای سرمایه فرهنگی و ترک شغل دارد. بنابراین سرمایه فرهنگی به صورت غیر مستقیم بر ترک شغل اثر گذار است. برازش داده ها به مدل برقرار است و همگی شاخص ها دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند. از این رو پیشنهاد می گردد انتخاب افراد توسط مدیران متناسب با شغل صورت بگیرد و با ایجاد شرایطی امن برای فرد با جلوگیری از بروز کژتابی در سازمان از ترک شغل افراد جلوگیری گردد.
۱۴.

اعتباریابی پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عاملی تأییدی ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
این پژوهش با هدف ساخت و اعتبارسنجی ابزاری برای ارزیابی و سنجش ادراک رفتارهای سیاسی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان وزارت ورزش وجوانان به تعداد 1171 نفر بود. برای برآورد حجم نمونه از نرم افزار تعیین حجم نمونه استفاده شد که حجم نمونه تعداد 530 نفر برآورد شد. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.س، اس.پی.اس.س سمپل پاور و آموس، استفاده شد. یافته ها نشان داد که نتیجه آزمون کرویت بارتلت در سطح معناداری 001/0 = Sig بود و این بدان معنی است که متغیرها به اندازه کافی همبستگی بالایی داشتند تا پایه ای منطقی برای تحلیل عاملی اکتشافی فراهم آورند. همچنین، نتایج شاخص های برازش مدل اندازه گیری نشان داد که پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی از شرایط مطلوبی برخوردار بود. در آخر، نتایج برازش مدل ساختاری بیانگر آن بود که همه مؤلفه های «رفتارهای سیاسی عمومی، موفقیت به واسطه همکاری، سیاست پرداخت و ارتقا» برازش مدل را تأیید می کنند. به طورکلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که با استفاده از پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی می توان به طور قابل قبولی خصیصه های رفتارهای سیاسی را در وزارت ورزش و دیگر سازمان های ورزشی اندازه گیری کرد. استفاده از این پرسش نامه می تواند راهگشای بسیاری از پژوهش هایی باشد که در آن ها اندازه گیری ادراک رفتارهای سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
۱۵.

بررسی ارتباط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی بیان فرسودگی شغلی قلدری سازمانی ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۸۸
چکیده هدف از تحقیق آزمون روابط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 800 نفر بودند. 243 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک (1981)، قلدری سازمانی اسپلاگه و هولت (2001) و آزادی بیان امراللهی و همکاران (1396) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 11 نفر از متخصصان مربوطه رسیده و به منظور تائید روایی سازه آن ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه ها با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای با استفاده از Spss V23 و مدل معادلات ساختاری با استفاده از آموس نسخه 23 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط مثبت و معنادار بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی (57/0=r) و ارتباط معکوس و معنادار بین قلدری سازمانی ادراک شده با آزادی بیان (42/0-=r)، و بین آزادی بیان و فرسودگی شغلی (34/0-=r) وجود دارد (01/0=Sig). همچنین نتایج نشان داد که متغیر آزادی بیان در رابطه بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی، نقش میانجی معناداری دارد. توجه به عوامل به وجود آورنده قلدری سازمانی و آزادی بیان می تواند در کاهش فرسودگی شغلی کارمندان وزارت ورزش و جوانان موثر باشد.
۱۶.

نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی در رابطه علّی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برند های منتخب پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عشق به برند بازاریابی رسانه های اجتماعی بازاریابی ویروسی فعالیت ویروسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۶۰۲
هدف از اجرای این تحقیق، بررسی نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی در رابطه علّی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برندهای منتخب پوشاک ورزشی است. این تحقیق ازنظرهدف کاربردی، و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شد.جامعه آماری تحقیق، کلیه ی مشتریان نمایندگی های4 برند ورزشی عضو صفحه ی اینستاگرام آن برند بوده اند. حجم نمونه 384 نفربرآوردشدکه به روش نمونه برداری احتمالی چند مرحله ای انتخاب گردید.دربخش آماراستنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف،ضریب همبستگی پیرسون وآزمون مدلسازی معادلات ساختاری به منظورآزمون فرضیات استفاده شد.سطح معنی داری برای تمامی تجزیه وتحلیل ها 05/0P< در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد،عشق به برند بربازاریابی رسانه های اجتماعی و بازاریابی ویروسی اثر داشته و (p ≤0/01 ،9/20 = t) توانایی پیش بینی بازاریابی ویروسی را دارد. براساس نتایج ضریب بتا، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل عشق به برند،بازاریابی ویروسی (0/43) افزایش می یابد همچنین عشق به برند (P ≤0/01 ، 4/47 = t) توانایی پیش بینی بازاریابی رسانه های اجتماعی را دارد. ازطرفی ضریب بتا، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل عشق به برند،بازاریابیرسانه های اجتماعی(0/22) افزایش می یابد. لذا می توان افراد علاقه مند به برندرا به سوی شبکه های اجتماعی و فعالیت ویروسی آنها تشویق نمود.بر همین اساس برندهای ورزشی می توانند باافزایش میزان مشارکت با مشتریان خود زمینه های رفتارویروسی راتقویت نمایند چرا که ایجاد محتواهای چالشی، پست های نظرسنجی عواملی هستند که می توانندرفتارویروسی را تقویت نمایند.
۱۷.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی ایران با ارائه مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اولویت بندی شاخص رئیس نایب رئیس فدراسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی ایران با ارائه مدل بود. نوع پژوهش، کاربردی و به شیوه آمیخته (کیفی-کمی) بود. در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل 20 نفر از رؤسا و نایب رؤسای فدراسیون های ورزشی، داوران، مربیان، بازیکنان و اساتید دانشگاه بود. در این پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در مرحله کمی، با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس سمپل پاور ، جامعه آماری به تعداد 250 نفر برآورد گردید. جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و درقالب پرسش نامه محقق ساخته بود. از تحلیل عاملی اکتشافی برای تأیید ساختار عاملی استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، از نرم ا فزار ان.وی.وو. نسخه 10 بهره گرفته شد. همچنین، از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 0/2 و از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 23 برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که شش عامل و 21 سؤال برای انتخاب شاخص های رؤسای فدراسیون های ورزشی اعتبار لازم را دارند. همچنین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شاخص اجتماعی با میانگین 87/6، بیشترین میانگین را دارد و در رتبه اول است و همچنین، شاخص هماهنگی با میانگین 06/5، کمترین میانگین را دارد و در رتبه آخر است. در پایان، علاوه بر ارائه مدل پژوهش و تأیید برازش آن مشخص شد که بیشترین میزان سازنده بودن متعلق به عامل ارتباطات با بتای استاندارد 310/0 بود و کمترین آن نیز به شاخص شغلی با بتای استاندارد 035/0 تعلق داشت.
۱۸.

اعتباریابی نسخه فارسی پرسش نامه سکوت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سکوت سازمانی اداره های ورزش و جوانان تحلیل عاملی تأییدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
این پژوهش با هدف اعتباریابی نسخه فارسی پرسش نامه «سکوت سازمانی» انجام شد. جامعه آماری همه کارمندان وزارت ورزش و جوانان بودند که به دلیل کم بودن حجم جامعه آماری، نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه نگرش سکوت سازمانی متعلق به وکولا و بوراداس (2005) استفاده شد که شامل سه مؤلفه بود: نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت و وجود فرصت های ارتباطی. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط اساتید صاحب نظر دانشگاهی بررسی و تأیید شد و در یک مطالعه موردی و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای آن محاسبه گردید که پایایی سکوت سازمانی برابر با 90/0 بود. از شاخص های توصیفی برای توصیف آماری داده ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس میزان روابط و سطوح معناداری، همه سؤال ها رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. براساس نتایج این پژوهش، نسخه فارسی پرسش نامه سکوت سازمانی دارای اعتبار و روایی قابل قبول است.
۱۹.

ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی آوای سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت سازمانی ادراک شده عملکرد سازمانی آوای سازمانی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۹
هدف کلی پژوهش حاضر ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی آوای سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش 420 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران بودند، لذا طبق جدول مورگان تعداد نمونه آماری برابر 200 نفر انتخاب شد. که به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986)، آوای سازمانی هامس کاتارین (2012) و عملکرد سازمانی داگلاس، ووری و هارکر (2000) اندازه گیری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاه بررسی و تایید شد و در یک مطاالعه راهنما و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 793/0، 812/0 و 812/0 محاسبه گردید. ارزیابی داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی اتا و آزمون اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. لازم به ذکر است در این پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 22 و نرم افزارAmos استفاده گردید. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و آوای سازمانی با عملکرد سازمانی در جامعه مورد بررسی ارتباط وجود دارد. همچنین نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری بیانگر آن بود که بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی آوای سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران از برازش مناسبی برخودار است.
۲۰.

مقایسة تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با پنج لیگ فوتبال حرفه ای اروپا در فصل 2009- 2010 میلادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص نسبت تمرکز تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال شاخص تعادل رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۹۸۰
بیشتر ورزش ها به این دلیل جذاب اند که نمیتوان مسابقات آن ها را به طور کامل پیش بینی کرد. هرچه قدرت رقابتی تیم هایی که لیگ را میسازند بیشتر باشد، میزان پیش بینی مسابقات سخت تر میشود و در نتیجه، آن لیگ جذاب تر خواهد شد. تعادل رقابتی به تعادل بین توانمندیهای ورزشی تیم ها اشاره دارد. هدف از این تحقیق عبارت است از: مقایسة تعادل رقابتی بین لیگ های برتر فوتبال ایران، انگلستان، آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا در فصل 2009- 2010 میلادی. داده های این تحقیق ثانویه اند و از جداول پایانی لیگ برتر کشورهای منتخب در فصل 2009- 2010 به دست آمده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو شاخص نسبت تمرکز و C5ICB استفاده شد. هر چه مقدار این شاخص ها کمتر باشد؛ یعنی تعادل بیشتری در لیگ برقرار است و به عکس. نتایج تحقیق نشان داد بر اساس شاخص C5ICB لیگ ها به ترتیب از بیشترین تعادل به کمترین تعادل عبارتند از : لیگ برتر ایران (60/129)، بوندس لیگای آلمان (01/135)، لاشامپیونه فرانسه (138)، کالچو ایتالیا (140)، لیگ برتر انگلیس (148) و لالیگای اسپانیا (60/149)؛ بنابراین لیگ برتر ایران بیشترین و لالیگای اسپانیا کمترین تعادل را در بین لیگ های بررسیشده در این تحقیق داشتند. به نظر میرسد فوتبال در ایران به صورت متعادل تری دنبال میشود و از حالت سنتی و دوقطبی خود در تهران خارج و در بقیة نقاط کشور هم در حال پیشرفت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان