حمیدرضا میرصفیان

حمیدرضا میرصفیان

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

اثر مداخله آموزشی مهارت های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرس شغلی تعارضات شغلی تعاملات بین فردی مدیریت فردی هیجانات فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۶
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثر آموزش مهارت های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی انجام گرفت. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و همچنین آزمون پیگیری بود که با گروه کنترل انجام گرفت. 33 نفر از مربیان کشتی استان اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آموزشی استفاده شده در این پژوهش با اقتباس از پروتکل آموزش مهارت های تعاملی ارائه شده در پژوهش میرصفیان و همکاران (1399) طراحی شد. از پرسشنامه های رفتارهای خودمدیریتی مانز (1986) و مدیریت تعارض رابینز (2003) برای آزمون اثربخشی پروتکل آموزشی این پژوهش استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مهارت های ارتباطی به صورت معناداری بر ارتقای رفتارهای خودمدیریتی، مدیریت تعارض و مؤلفه های آنها در مربیان کشتی اثرگذار بوده که این تأثیرات پس از گذشت 12 هفته از پایان مداخلات آمورشی ماندگار بوده است. نتیجه گیری: به مسئولان فدراسیون کشتی و زیرمجموعه های آن در استان اصفهان پیشنهاد می شود تا از پروتکل آموزشی ارائه شده در این پژوهش به منظور ارتقای متغیرهای اثرگذار شغلی گزارش شده برای این گروه از مربیان استفاده کنند.
۲.

ارائه مدل نقش رسانه های اجتماعی بر ورود بانوان تماشاگر به استادیوم های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی حضور حمایت نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
حضور تماشاگران در استادیوم های فوتبال موجب زنده بودن ورزش شده است و بدون حضور تماشاگران فوتبال جذابیت و مهیج بودن خود را از دست می دهد. در ایران زنان حق حضور در استادیوم های فوتبال را ندارند. از طرفی رسانه های اجتماعی در یافته های جدید و شکل گیری تحولات و اطلاع رسانی نقش پررنگی دارند. از این رو هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی از نقش رسانه های اجتماعی بر حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال بود. این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر راهبرد، اکتشافی است که به صورت کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد اجرا شد. جامعه پژوهش، اساتید و نخبگان در زمینه مدیریت ورزشی و فعالان رسانه بودند که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و با مصاحبه های نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد  مدل به دست آمده از سه بخش تشکیل شده است. در سطح اول مدل، مؤلفه های عوامل پیشبرنده و در سطح دوم، مؤلفه های عوامل مرتبط با فرآیندها و همچنین در سطح سوم، پیامدهای اولیه و ثانویه هستند. با حمایت  دولت و استفاده از نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مدیران و مسئولین بخش فوتبال ایران می توانند با فراهم سازی امکان حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال  ایران به توسعه بازاریابی فوتبال و اقتصاد فوتبال کشور کمک شایانی کنند.
۳.

الگوی پارادایمی ارتقای جایگاه علوم ورزشی ایران در جهان بر اساس نظریه داده بنیاد

کلید واژه ها: تحقیق و توسعه توسعه ورزش جایگاه علمی فرهنگ پژوهش مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۸۱
معیار تعیین جایگاه و اقتدار جهانی و اساس توسعه کشورها بر میزان تولید علم و دستاوردهای پژوهشی هر کشور تکیه دارد و این امر با توجه به کارکردهای متنوع علوم ورزشی در سطح فرد و جامعه، از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ ازاین رو هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی ارتقای جایگاه علوم ورزشی ایران در میان دیگر کشورها بوده است. این پژوهش از نوع تحقیق کیفی با ماهیت اکتشافی بنیادی بود که با استفاده از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را متخصصان برجسته کشور در حوزه علوم ورزشی تشکیل دادند و مشارکت کنندگان در پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. 10 مصاحبه عمیق به صورت نیمه ساختاریافته انجام گرفت و داده های حاصل از مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد که به ترتیب 71 مفهوم، 36 مقوله و 16 قضیه تعیین شد. براساس نتایج، حمایت از سازمان های دانش بنیان، مدیریت دانش افراد در حوزه تحقیقات و عملیات، همکاری و همراستایی فعالیت های علمی ورزشی میان دانشگاه و دیگر سازمان های مرتبط، توسعه ارتباطات علمی و گسترش فرهنگ و انگیزه پژوهش در حوزه علوم ورزشی به عنوان راهبردهای مؤثر در این زمینه معرفی شد. در همین زمینه بهبود و توسعه تعاملات علمی ایران در حوزه علوم ورزشی در سطح بین الملل، ارتقای سطح علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، توسعه صنعت ورزش و ارتقای عملکرد جامعه ورزش کشور پیامدهای اجرای راهبردها در این پژوهش است.
۴.

اثر آموزش مهارت های تعاملی بر ارتقأ خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انطباق پذیرش اجتماعی تعاملات بین فردی رضایتمندی از شغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۳۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مداخله آموزشی مهارت های تعاملی بر ارتقاء خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی بوده است. این پژوهش از دسته مطالعات نیمه تجربی به همراه پیش آزمون_پس آزمون دو گروهی و مطالعه پی گیری بوده که به همین منظور 33 نفر از معلمان مرد تربیت بدنی ناحیه دو آموزش و پرورش اصفهان به صورت دردسترس انتخاب شده و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آموزشی استفاده شده در این پژوهش با اقتباس از مدل مهارت های ارتباطی کوئین دام (2001)، به صورت ویژه برای معلمان تربیت بدنی طراحی گردیده و از پرسش نامه های خودکارآمدی شغلی بتز، کلین و تیلر (1996)، سازگاری شغلی دیویس و لاف کوئیست (1991) و بهزیستی اجتماعی کیز (1998) به منظور سنجش اثربخشی پروتکل آموزشی طراحی شده در این پژوهش استفاده شده است. داده های بدست آمده از ابزارهای پژوهش با استفاده از آزمون های تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد مداخله آموزشی مهارت های تعاملی به صورت معنی داری بر ارتقاء خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی پس از انجام هفت جلسه آموزشی اثرگذار بوده است. همچنین، اثر مداخلات آموزشی مذکور پس از گذشت 12 هفته از اتمام جلسات آموزشی ماندگار بوده است.
۵.

نقش پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در گسترش فرایندهای جانشین پروری با توجه به اثر خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی در سازمان های ورزشی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد سازمانی برنامه های جانشین پروری ثبات شغلی خودکارآمدی مدیریت مثبت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
پژوهش حاضر با هدف پایش نقش پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در فرایند جانشین پروری در سازمان های ورزشی استان اصفهان، با توجه به اثر خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی کارکنان خبره به عنوان متغیرهای میانجی انجام شده است. این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی (همبستگی) است و جامعه آماری آن تمامی 366 نفر کارکنان خبره سازمان های ورزشی استان اصفهان بودند که به صورت کل شمار برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. از چهار پرسش نامه استاندارد مدیریت مثبت گرا، خودکارآمدی شغلی، اعتماد سازمانی و جانشین پروری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک تحلیل شدند. نتایج حاصل از مدل فرض شده پژوهش نشان داد که پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در سازمان های ورزشی استان اصفهان به صورت مستقیم با وزن رگرسیونی 44/0 و همچنین، با میانجیگری سازه های خودکارآمدی شغلی با وزن رگرسیون 71/0 و اعتماد سازمانی کارکنان خبره با وزن رگرسیونی 65/0 بر گسترش فرایندهای جانشین پروری در آن سازمان ها اثرگذار بوده است؛ به همین دلیل، تأکید بر پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در سازمان های ورزشی استان اصفهان می تواند به گسترش فرایند جانشین پروری در سازمان های ذکرشده منجر شود. با توجه به اثر مضاعف پیاده سازی مدیریت مثبت گرا بر توسعه فرایند جانشین پروری با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی کارکنان خبره در سازمان های ورزشی استان اصفهان به مسئولان مرتبط توصیه می شود علاوه بر پیاده سازی این روش نوین مدیریتی در سازمان، برای توسعه متغیرهای روان شناختی کارکنان نیز تلاش کنند.
۶.

نقش مشارکت ورزشی در توسعه الگوی جامعه پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه پذیری مشارکت ورزشی همسازی همانند گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۲
پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مشارکت ورزشی در تدوین الگوی جامعه پذیری نوجوانان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان 13- 11 سال شرق ایران که تجربه ورزش منظم (حداقل سه بار در هفته به مدت یک ساعت و بیشتر)، حداقل در شش ماه اخیر را داشتند، تشکیل می دادند که 719 نوجوان به صورت خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش به منظور جمع آوری داد ه ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که بر مبنای طیف لیکرت و با 42 گویه طراحی شده بود. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS جهت تجزیه وتحلیل داده های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که مشارکت ورزشی تحت تأثیر سه عامل نگرش ها، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده است که ازاین بین نگرش نوجوانان به ورزش بیشترین تأثیر را بر مشارکت ایفا می کند. یافته های پژوهش نشان داد که هرچه میزان مشارکت نوجوانان در ورزش افزایش یابد احتمال مواجه آن ها با برخی ارزش های رایج در محیط ورزشی افزایش یافته و به دنبال آن راحت تر می توانند به این ارزش ها توجه نمایند و در خود تطابق ایجاد نمایند، به دنبال افزایش میزان توجه به ارزش های گروه های مختلف همچون خانواده، دوستان، و ... در غالب هنجارهای ذهنی شرایط را برای فراگیری این ارزش ها و به دنبال آن انتقال ارزش ها محیا می کنند. هرچه این آموزش و فراگیری ارزش ها به صورت عمیق تر صورت پذیرد، نوجوانان نسبت به این ارزش ها وفادار شده و آن را جذب نموده با گذشت زمان این ارزشها را جذب و بدنبال آن درونی نموده و جزئی از هویت فردی و اجتماعی او قلمداد می گردد.
۷.

بررسی سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ورزشی بر اساس مدل اسکات و بروس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری سبک های تصمیم گیری سبک های عمومی مدل اسکات و بروس مدیران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۰۲
هدف از پژوهش حاضر بررسی سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش 237 نفر از مدیران ورزشی استان اصفهان بودند که نمونه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان برابر 144 نفر تعیین و به صورت تصادفی طبقه ای گزینش شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه 25 سؤالی اسکات و بروس (1995) در قالب پنج مؤلفه سبک شهودی، سبک وابستگی، سبک عقلایی، سبک اجتنابی، و سبک آنی استفاده شد که روایی صوری، محتوا و سازه و همچنین پایایی آن نیز تأیید شد. به منظور تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تحلیل عاملی تأییدی، همبستگی پیرسون، و فریدمن، همچنین دو روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس گروهی و ساو گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های تصمیم گیری غالب در مدیران ورزشی به ترتیب شامل سبک عقلایی، سبک شهودی و سبک اجتنابی است و دو سبک وابستگی و آنی نیز کمتر مورد استفاده مدیران ورزشی قرار می گیرند. همچنین در میان سبک های عمومی تصمیم گیری در مدیران ورزشی، بین سبک های شهودی و عقلایی رابطه مثبت و معنادار؛ و بین سبک های عقلایی و آنی و نیز سبک های شهودی و آنی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
۸.

تأثیر مداخله آموزشی مهارت های هفت گانه مدیریت کوانتومی بر رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه بهره وری سازمانی منابع انسانی نگرش های شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۴۲۱
در دنیای پیچیده امروز، سازمان ها همواره در تلاش برای گسترش توانایی ها و ظرفیت های کارکنان با هدف ارتقای بهره وری و کارایی سازمانی هستند. پژوهش حاضر از دسته مطالعات نیمه تجربی به همراه پیش آزمون- پس آزمون دو گروهی و مطالعه پی گیری بود که با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی مهارت های هفت گانه مدیریت کوانتومی بر رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی ناحیه سه شهر اصفهان انجام شده است. بدین منظور، 29 نفر از معلمان مرد تربیت بدنی ناحیه سه اصفهان به صورت دردسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (14 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. در این پژوهش، ابزارهای اندازه گیری شامل پرسش نامه های استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا (1967)، دلبستگی شغلی لوداهل و کنجر (1965) و تعهد سازمانی میر و آلن (1991) بود. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه درطول یک ماه در کلاس های آموزشی مهارت های مدیریت کوانتومی شرکت کردند و هر دو گروه آزمایش و کنترل، قبل، بعد و پس از گذشت سه ماه از مداخله با ابزارهای این پژوهش آزمایش شدند. از آزمون تحلیل کواریانس برای تحلیل داده های به دست آمده از ابزارهای اندازه گیری استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله آموزشی مهارت های مدیریت کوانتومی به طور معناداری بر افزایش میانگین نمرات رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی، به ترتیب به میزان 19/14، 19/8 و 73/12 تأثیرگذار بود که این تأثیر پس از گذشت سه ماه از مداخله ماندگار بود؛ برهمین اساس، به مسئولان مربوطه در وزارت آموزش وپرورش پیشنهاد می شود با آموزش مهارت های هفت گانه مدیریت کوانتومی به معلمان تربیت بدنی، درجهت ارتقای نگرش های شغلی و حرفه ای آنان گام بردارند.
۹.

نقش مدیریت کوانتومی در ارتقای انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری سازمانی نقش های شغلی هیئت های ورزشی اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۳۰
یکی از اهداف عالی سازمان ها برای دستیابی به بهره وری بیشتر سازمانی، برخورداری از منابع انسانی کارآمد و توانا است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت کوانتومی در ارتقای انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود و همه کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان در سال 1395 (تعداد = 248) جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که ازمیان آن ها، 148 نفر از کارکنان به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. از پرسش نامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس (2007) با روایی و پایایی به ترتیب 70/0 و 84/0 و پرسش نامه پژوهشگرساخته مدیریت کوانتومی با روایی و پایایی به ترتیب 71/0 و 84/0، به عنوان ابزار اندازه گیری در این پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباطی مثبت بین مؤلفه های مدیریت کوانتومی و مؤلفه های دغدغه مسیر شغلی، کنترل و تصمیم گیری، کنجکاوی و اعتماد کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان است (05/0 P ≤ ). همچنین، براساس تحلیل های رگرسیونی، مؤلفه های دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، وجود کوانتومی، و اعتماد کوانتومی، پیش بینی کننده افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان آن هیئت ها هستند. براساس نتایج به دست آمده، پیاده سازی مفاهیم مدیریت کوانتومی در هیئت های ورزشی استان اصفهان و استفاده مدیران از راهبردهای این روش نوین مدیریتی می تواند به انطباق پذیری بیشتر مسیر شغلی کارکنان آن هیئت ها منجر شود.
۱۰.

ارائه مدلی از اثر کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی بر وفاداری داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت تعاملات سازمانی پذیرش اجتماعی وفاداری داوطلبان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف از پژوهش ، ارائه مدلی از اثر کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی بر وفاداری داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور بود. این پژوهش توصیفی - علّی است که مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد که به صورت میدانی انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش، دانشجویان داوطلب ورزشی بودند که حداقل دو نیمسال با اداره تربیت بدنی دانشگاه خود همکاری داشته اند. طبق آمار اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این تعداد ، ده هزار نفر برآورد شد. از حیث دسترسی، داوطلبان 18 دانشگاه منتخب در این پژوهش حضور داشتند . با توجه به جدول مورگان، تعداد 384 پرسشنامه سالم به صورت نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد . بر اساس مطالعه ادبیات نظری و تحقیقات اخیر، ابزار تحقیق در قالب پرسشنامه طراحی شد. جهت روایی ظاهری و محتوایی، پرسشنامه طراحی شده توسط نه نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد. روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار SPSS ورژن21 انجام گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر وفاداری داوطلبان، کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی به ترتیب 83/0، 82/0 و 71/0بدست آمد. نتایج حاصل از اجرای مدل در نرم افزار ایموس نشان داد ضریب تأثیر دو متغیر کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی بر وفاداری داوطلبان به ترتیب64/0 و 69/0 بود. درک، شناخت ، آموزش، پشتیبانی داوطلبان و تشکیل شبکه های سازمانی می تواند باعث دلگرمی و وفاداری آنان به ورزش دانشگاه ها گردد .
۱۱.

حمایت مالی: رویکردی درجهت جذب سرمایه پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی در ورزش حمایت مالی عوامل اجتماعی و فرهنگی عوامل مدیریتی و سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
در شرایط کنونی اوضاع صنعت ورزش ایران، به کار بردن فعالیت های بازاریابی ازقبیل جذب حمایت های مالی با هدف پیشبرد پروژه های ورزشی ضروری است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع دخیل در جذب سرمایه پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی توسعه ای، از لحاظ ماهیت، توصیفی و ازحیث روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری پژوهش متناسب با اهداف تعیین شده مطالعه، متخصصان مدیریت ورزشی، مسئولان اداره کل ورزش وجوانان استان و متخصصان بازاریابی ورزشی بودند. درهمین راستا، 50 نفر انتخاب شدند و پس از توزیع پرسش نامه بین آن ها، 42 پرسش نامه جمع آوری شد. در این پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته برگرفته از پرسش نامه عنصری (1392) به صورت بسته تدوین شد. ارزیابی مهم ترین عوامل نشان داد که معیار عوامل مدیریتی و سازمانی، به عنوان مهم ترین عامل جذب سرمایه برای پروژه های ورزشی استان بود. همچنین، عوامل اجتماعی و فرهنگی کمترین اهمیت را داشتند. نتایج حاصل از پژوهش لزوم اهتمام به جذب حمایت مالی را آشکار می سازد که با اثربخشی تبلیغات، افزایش میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و روی کارآمدن شرکت های مختلف تولیدی و خدماتی این امر محقق می شود.
۱۲.

سنجش دانش داوران فوتبال از مسائل حقوقی مرتبط با حرفه داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش حقوقی داور فوتبال وظایف قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
پژوهش حاضر با هدف سنجش دانش داوران فوتبال شهر اصفهان از مسائل حقوقی مرتبط با حرفه داوری انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه داوران فوتبال شهر اصفهان در سال (1394) که به صورت فعال با هیأت فوتبال آن شهر همکاری داشتند، تشکیل دادند (100 N= ). روش انتخاب حجم نمونه روش کل شمار بوده که از این میان تعداد 52 نفر از داوران با درجات داوری مختلف در این پژوهش شرکت داشتند. از یک پرسش نامه پژوهشگر ساخته 80 سؤالی در قالب 12 بعد به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده گردید (روایی 73/0؛ پایایی: 85/0). نتایج پژوهش نشان داد که داوران فوتبال شهر اصفهان از آگاهی کافی درمورد مسائل حقوقی مرتبط با حرفه داوری برخوردار نمی باشند (05/0 P≤ ). به بیان دیگر، اگر چه آگاهی آن ها از برخی حیطه های وظایف قانونی داوری کافی است؛ اما دانش آن ها از نتایج عدم اجرای وظایف مربوطه، عناصر لازم جهت تحمیل مسئولیت مدنی، معیار یک داور متعارف و چگونگی ورود به دعاوی قضایی مناسب نمی باشد. در این ارتباط، شاید سیستم آموزش داوری، کمبود منابع علمی مرتبط، عدم پوشش رسانه ای، عدم حمایت دانشگاهی و آگاهی نامناسب جامعه ورزش نسبت به مسائل حقوقی ورزش از جمله عوامل مؤثر بر دانش داوران فوتبال نسبت به مسائل حقوقی مرتبط با حرفه داوری باشد.
۱۳.

بررسی دانش مربیان ورزشی از وظایف قانونی خود در قبال ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب دیدگی دعاوی قضایی مربیان ورزشی مسئولیت نقض وظیفه ورزشکار وظایف قانونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی حقوق ورزشی
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۴۴۸۷
مشارکت در فعالیت های ورزشی علی رغم فواید بسیار، همواره با خطرات مختلفی نیز همراه است که در این میان مربیان از نظر حقوقی بیشترین پتانسیل را برای قبول مسئولیت های قانونی در قبال ورزشکاران آسیب دیده دارند. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف سنجش دانش مربیان رشته های مختلف ورزشی شهر اصفهان از وظایف قانونی خود در قبال ورزشکاران انجام شده است. در این پژوهش از دو روش کمّی ( توصیفی     پیمایشی ) و کیفی ( تحلیل محتوای کیفی ) برای تحلیل اطلاعاتِ به دست آمده از ابزار های اندازه گیری استفاده شد. به همین منظور، تعداد 285 نفر از مربیان رشته های مختلف ورزشی با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسش نامه ای 48 سؤالی در قالب هفت مؤلفه پاسخ دادند. همچنین 35 نفر از مربیان از تمام رشته های ورزشی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در مصاحبه ای نیمه سازمان یافته شرکت کردند. نتایج پژوهش نشان داد مربیان دانش مناسبی از هیچ یک از حیطه های وظایف قانونی خود ندارند که در این میان، عوامل جنسیت و درجة مربیگری نیز بر دانش آنان تأثیری نداشته است. در این ارتباط، سیستم آموزش مربیان با مرجعیت فدراسیون های ورزشی، منابع ارتقای دانش مربیان، فقدان حمایت رسانه ای و به صورت کلی دانش اندک و توجه نامناسب جامعة ورزش به مسائل حقوقی مرتبط با ورزش می تواند از جمله عوامل مؤثر بر دانش نامناسب مربیان از این مباحث باشد.
۱۴.

بررسی ارتباط میان سبک رهبری تحولی مدیران با رفتارهای کارآفرینی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک رهبری تحولی سازمان ورزش و جوانان رفتار کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۲۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سبک رهبری تحولی مدیران با رفتارهای کارآفرینی کارکنان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارمندان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 1393 که تعداد آنها 405 نفر بود. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 196 نفر محاسبه شد که با توجه به این که جامعه آماری کارمندان ادارات ورزش و جوانان شهرستان های واقع در استان اصفهان متفاوت بود، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری هر اداره استفاده شد. در این پژوهش از دو پرسش نامه معتبر کارآفرینی و سبک رهبری تحولی استخراج شده از پرسش نامه چند عاملی رهبری (MLQ) استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های به دست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روشهای آماری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سبک رهبری تحولی مدیران و رفتار کارآفرینی کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان وجود دارد. همچنین بنابر تحلیل رگرسیون، سبک رهبری تحولی مدیران بر مؤلفه های نوآوری، ارتباطات، ریسک پذیری، و شناسایی فرصت از رفتار کارآفرینی کارمندان تاثیر دارد.
۱۵.

تحلیلی بر پیش بینی سازگاری شغلی بر اساس پیاده سازی مدیریت کوانتومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معلم تربیت بدنی سازگاری شغلی مدیریت کوانتومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۸۰۸
هدف از پژوهش حاضر، تحلیلی بر پیش بینی سازگاری شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس پیاده سازی مدیریت کوانتومی بود. روش این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات هم بستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان تربیت بدنی سه دوره تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان اصفهان در سال (1393) تشکیل دادند (559N=) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری شش ناحیه آموزش و پرورش شهرستان اصفهان، 226 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج بدست آمده مؤلفه های سازگاری شغلی معلمان تربیت بدنی تحت تأثیر ابعاد مختلف مدیریت کوانتومی قرار دارد.
۱۶.

توصیف ارتباط بین پایگاه مهارگری با تعهد سازمانی اعضای هیات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی پایگاه مهارگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۷۵۵
تعهد سازمانی، نوعی نگرش شغلی است که در درک، فهم، پیش بینی رفتار سازمانی کارکنان اهمیت خاصی دارد. تعهد سازمانی ترکیبی از سه بعد عاطفی، عقلایی و هنجاری است و ماهیت ارتباط کارکنان با سازمان در هر یک از این ابعاد سه گانه متفاوت است و لازمه شناخت دقیق این فرایند، درک عامل مرتبط با آن در حیطه نیروی انسانی است. ازاین رو، این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین تعهد سازمانی با پایگاه مهارگری اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور انجام شد. روش پژوهش توصیفی _ همبستگی و حجم نمونه برابر با 220 نفر از اعضای هیات علمی برابر با 83 درصد از حجم جامعه آماری بود. ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامه تعهد سازمانی می یر (1991) و پایگاه مهارگری لونسون (1981) بود. داده های حاصل از ابزارهای اندازه گیری به وسیله روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین پایگاه مهارگری درونی با تعهد سازمانی و ابعاد آن و همچنین پایگاه مهار بیرونی (قدرت) با تعهد عقلایی و هنجاری و عامل شانس با تعهد عاطفی در سطح 01/0 P< بود.
۱۷.

مقایسه خود دوستداری بازیکنان فوتبال سطوح مختلف در شهر اصفهان

کلید واژه ها: برون گردی خود دوستداری روان آزردگی گرایی روان گسستگی گرایی بازیکنان فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۸
احتمالا بدلیل توجه زیاد جامعه به بازکنان فوتبال، خود دوستداری آنان باید بیش از افراد عادی باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه خود دوستداری بازیکنان فوتبال در سطوح مختلف با افراد عادی است. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه بازیکنان فوتبال سطوح مختلف شهرستان اصفهان می باشد. تعداد 115 نفر (36، 34، 45 نفر به ترتیب از سه گروه بازیکنان فوتبال باشگاهی، دانشگاهی و دانشجویان عادی) شهر اصفهان بصورت انتخاب در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون خود دوستداری راسکین و تری و مقیاس شخصیت آیسنک (EPQ) جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی نیومن کولز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین بازیکنان فوتبال باشگاهی با دو گروه دیگر در مقیاس خود دوستداری تفاوت معناداری وجود دارد (P£0.05). در بعد برون گردی بین بازیکنان فوتبال باشگاهی و دانشگاهی با دانشجویان عادی و همچنین در بعد روان آزردگی گرایی بین این دو گروه با فوتبالیست های باشگاهی تفاوت معنی داری (P£0.05) مشاهده شد. در بعد روان گسستگی گرایی نیز بازیکنان فوتبال باشگاهی از دو گروه دیگر نمره بالاتری داشته اند (P£0.05)؛ در حالی که بین دو گروه دیگر تفاوت معنی داری بدست نیامد (P>0.05).

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان