محمدحسین قربانی

محمدحسین قربانی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۱.

بررسی تأثیر تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه های استراتژیک مؤثر فدراسیون های ورزش های تیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتراک دانش تمایل به تسهیم دانش حوزه های استراتژیک فدراسیون های ورزش های تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 396
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه های استراتژیک مؤثر فدراسیون های ورزش های تیمی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که براساس هدف ، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان فدراسیون هایِ ورزش هایِ تیمیِ کشور (N=350) می باشند که تعداد 183 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری این پژوهش با اقتباس از پرسشنامه های حوزه های استراتژیک سازمان مقیمی(1394) پرسشنامه تمایل به تسهیم دانش تیلور و تاد (1995) است که روایی صوری و محتوایی (CVR) این ابزارهای پژوهش مورد تأیید اساتید و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. ضریب پایایی هر دو پرسشنامه بالای 7/0 بوده که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه های مورد استفاده دارد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و آمار استباطی و روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. نتایج نشان داد تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه های استراتژیک فدراسیون های ورزش های تیمی تأثیرگذار است. تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر فرهنگ با ضریب مسیر 289/0، بر زیرساخت با ضریب مسیر 370/0، بر توانمندی با ضریب مسیر 457/0، بر منابع با ضریب مسیر 459/0، بر اطلاعات با ضریب مسیر 710/0 تأثیر معناداری دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است مقدار GOF در این پژوهش، برابر با 0.257 است که نشان می دهد مدل پژوهش از برازش بالاتر از متوسط برخوردار است.
۲.

تحلیل راهبردی تربیت بدنی و ورزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سند راهبردی اداره کل تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 354
زمینه و هدف: تأثیر تربیت بدنی و ورزش در توان رزمی فرماندهی انتظامی مشخص است و این حوزه نیازمند برنامه ریزی دقیق است. هدف پژوهش حاضر تحلیل راهبردی تربیت بدنی و ورزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش تحقیق آمیخته با رویکرد توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل مدیران،کارشناسان و افراد صاحب نظر (58 نفر) بود. جامعه آماری بخش کمی پژوهش شامل کارشناسان، مربیان، داوران و ورزشکاران حرفه ای شاغل در فراجا به صورت منتخب در دو حوزه بانوان و آقایان (218 نفر) بودند. در این پژوهش از روش هدفمند نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه و پرسش نامه باز و بسته بود. برای اطمینان از روایی تحقیق از معیارهای مقبولیت و تأییدپذیری و برای برای محاسبه پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد با توجه به ماتریس های داخلی و خارجی، موقعیت راهبردی (IE) تربیت بدنی و ورزش فرماندهی انتظامی در منطقه تهاجمی SO دارد. با بهره مندی از ماتریس تحلیلSWOT  تعداد 7 راهبرد SO، 3 راهبرد ST، 3 راهبرد WO و 4 راهبرد WT، مجموعاً 17 راهبرد شناسایی شد. این راهبردها با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) اولویت بندی و سپس 154 برنامه عملیاتی متناظر با هر یک از راهبردها تعیین شده است. نتیجه گیری: اداره کل تربیت بدنی فراجا نیاز دارد برنامه تدوین شده را سرلوحه و نقشه کار خود قرار دهد و تا پایین ترین سطوح ورزش در فراجا عملیاتی کند تا وظایف هر بخش مشخص شود.
۳.

واکاوی عوامل مؤثر بر مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوای کیفی مشارکت پایدار ورزش دانشجویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 256
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی اجرا شده است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و از نظر هدف کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش دانشجویی، خبرگان و اساتید مطلع در مسائل ورزش دانشجویی کشور بود. برای انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع تحقیق تعداد 17 نفر به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گرفت . عوامل شناسایی شده در قالب 212 عبارت معنایی و 38 کد باز بدون تکرار، 8 کد محوری و 3 مقوله درج و برای اولویت بندی کدها و مقوله ها از آنتروپی شانون استفاده شد و در انتها مدل مفهومی ترسیم گردید . به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 25 برابر با 751/0 بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مؤلفه های مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی شامل عنصر آگهی، روابط عمومی، صحه گذاری، تبلیغ، خرده فرهنگ، طبقه اجتماعی، خدمات و منابع و مدیریت مشارکت است و این مؤلفه ها در قالب سه بعد ترویج، زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی و مدیریت توسعه قابل طبقه بندی است. مشارکت پایدار ورزش دانشجویی نیازمند افرادی است که در این امر فعالیت دارند؛ بنابراین، افرادی باید جذب شوند که هم در برنامه ریزی و هم در سیاست گذاری ورزش دانشجویی نخبه باشند.
۴.

تدوین مدل شایستگی های حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی های حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 441
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شایستگی های حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی بود که در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) با رهیافت گلیزری (1992) استفاده شد که در قالب مصاحبه و تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه ها انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی را 5 مربی دارای مدرک مربیگری A آسیا، خبرنگار ورزشی 1 نفر، داور بین المللی فوتبال و فوتسال 8 نفر، کمک داور بین المللی 10 نفر و پیشکسوت داوری 9 نفر در مجموع 33 نفر تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری (تا 13 مصاحبه) ادامه یافت. جهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار Maxquda استفاده شد و کدهای تعیین شده از طریق این نرم افزار تجزیه تحلیل شد و مدل نهایی شایستگی های حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران بازنمایی شد. مهمترین شاخص های شایستگی حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران عبارت بودند از: بعد شایستگی جامعه شناختی شامل 2 کد محوری و 10 کد باز، بعد شایستگی های مدیریتی شامل 2 کد محوری و 16 کد باز، بعد شایستگی های روانشناختی شامل 2 کد محوری و 16 کد باز، بعد شایستگی های جسمانی شامل 2 کد محوری و 7 کد باز، بعد شایستگی های زمینه ای شامل 2 کد محوری و 8 کد باز، بعد شایستگی های تکنیکی شامل 11 کد باز، بعد شایستگی های دانشی شامل 2 کد محوری و 7 کد باز بود.
۵.

نقش عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت با رویکرد فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت رسانه اجتماعی عوامل زمینه ای مجازی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 719
هدف پژوهش حاضر، نقش عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده، از نظر نوع جزو تحقیقات همبستگی می باشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان شهرستان سبزوار انتخاب شد و برای نمونه گیری در مجموع 400 پرسشنامه منطبق با نوع روش شناسی مطالعه توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته تمایل به گذران ورزش و کارکردهای رسانه های اجتماع بهره گرفته شد و در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و آزمون رگرسیون به شیوه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی با تمایل به ورزش رابطه مثبت و معناداری برقرار است. ضریب همبستگی برابر با 48/0 و ضریب تبیین برابر با 22/0 می باشد و می توان گفت 22 درصد از تغییرات تمایل به ورزش از طریق عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی تببین می شود. با توجه به اینکه از بین این عوامل مشارکت اجتماعی و اطلاع رسانی بیشترین تاثیر بر تمایل به ورزش را دارا می باشند، می توان گفت در صورتی که رسانه ها بتوانند برنامه های جمعی را در راستای اجرای همایش های ورزشی و پیاده روی های عمومی ورزشی در سطح شهر به عموم مردم اطلاع رسانی نمایند می توانند باعث افزایش انگیزه مشارکت ورزشی مردم می گردند.
۶.

تدوین برنامه راهبردی بازاریابی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه راهبردی بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش دانش آموزی الگوی SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 72
این پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی بازاریابی فدراسیون ورزش دانش آموزی تدوین شده است. روش پژوهش آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران و مسئولان فدراسیون ورزش دانش آموزی، اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه ورزش دانش آموزی (16 نفر) و در بخش کمی شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر فدراسیون، رؤسای کمیته ها و واحدها در فدراسیون (11 نفر)، مسئولان انجمنهای ورزشی (25 نفر) و رؤسای هیأتهای استانی (32 نفر) بود. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصت و تهدید از الگوی SWOT استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش بر اساس الگوی مطرح شده در چهار بخش نقاط قوت (12 گویه)، نقاط ضعف (11 گویه)، فرصتها (10 گویه) و تهدیدها (12 گویه) طراحی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات از تحلیل SWOT استفاده شد. نتایج نشان داد که «دید مثبت و قابل اعتماد به نهاد آموزش وپرورش برای دانش آموزان و والدین» در حکم مهم ترین نقطه قوت، «ارتباط ضعیف با رسانه های گروهی و عدم پوشش رسانه ای ورزش دانش آموزی» مهم ترین نقطه ضعف، «تمایل حامیان مالی مختلف برای ورود به مدارس» مهم ترین فرصت و «عدم وجود زیرساختهای مناسب در ورزش دانش آموزی» به منزله مهم ترین تهدید بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران مشخص شدند. همچنین جایگاه راهبردی بازاریابی ورزشی در منطقه ST (رقابتی) قرار دارد. نتایج تحلیل و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها منجر به تدوین چهار استراتژی ST، سه استراتژی SO، سه استراتژی WT و سه استراتژی WO شده است.
۷.

شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی توسعه علوم ورزشی فراترکیب مرجعیت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 849 تعداد دانلود : 850
در حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تحقیقات علمی پراکنده ای در سطح جهان صورت گرفته است که منجر به تدوین و چاپ مقاله های زیادی در نشریه های علمی شده است. بررسی جامع و عمیق این پژوهش ها و تفسیر یافته های آنها می تواند درک روشنی به محققان ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی-تحلیلی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب به عنوان مسیر اجرا در جمع آوری و تحلیل داده ها انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مقاله های مرتبط با حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی است که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار و ساینس دایرکت از سال 2005 تا 2020 چاپ شده است. بر این اساس با استفاده از واژگان کلیدی، مرتبط ترین پژوهش ها با رویکرد هدفمند انتخاب شد(134=N). برای بررسی یافته ها از روش فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده گردید. یافته ها نشان داد 5 مولفه (آموزش، پژوهش، کارافرینی، ارتباط با جامعه و مرجعیت علمی)، 18 زیرمولفه و 122 کد در زمینه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی نقش دارند. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق الگوی عوامل مؤثر بر توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شد.
۸.

شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی توسعه علوم ورزشی فراترکیب مرجعیت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 830 تعداد دانلود : 977
در حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تحقیقات علمی پراکنده ای در سطح جهان صورت گرفته است که منجر به تدوین و چاپ مقاله های زیادی در نشریه های علمی شده است. بررسی جامع و عمیق این پژوهش ها و تفسیر یافته های آنها می تواند درک روشنی به محققان ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی-تحلیلی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب به عنوان مسیر اجرا در جمع آوری و تحلیل داده ها انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مقاله های مرتبط با حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی است که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار و ساینس دایرکت از سال 2005 تا 2020 چاپ شده است. بر این اساس با استفاده از واژگان کلیدی، مرتبط ترین پژوهش ها با رویکرد هدفمند انتخاب شد(134=N). برای بررسی یافته ها از روش فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده گردید. یافته ها نشان داد 5 مولفه (آموزش، پژوهش، کارافرینی، ارتباط با جامعه و مرجعیت علمی)، 18 زیرمولفه و 122 کد در زمینه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی نقش دارند. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق الگوی عوامل مؤثر بر توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شد.
۹.

معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزار ارزیابی عملکرد پرسشنامه فدراسیون ورزشی مدیریت عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 177
هدف از این پژوهش، معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بود. روش انجام پژوهش روش آمیخته بود که ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی در وزارت ورزش و جوانان (10نفر)، رؤسا، ارزیاب ها و دبیران فدراسیون های ورزشی کشور (100نفر) و نخبگان دانشگاهی که در زمینه مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش کار پژوهشی انجام داده اند (50 نفر)، بودند که تعداد نمونه تا حد رسیدن به اشباع نظری برای مصاحبه ادامه یافت و برای بخش تحلیل عاملی تأییدی روش نمونه گیری به شکل کل شمار بود که در این قسمت 130پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی با به کار بردن نرم افزارهای SPSS22 و SmartPLS3 استفاده شد. 124 سؤال در قالب 32 زیرمعیار و 9 معیار رهبری (18سؤال)، راهبرد (13سؤال)، منابع انسانی (17سؤال)، مشارکت ها و منابع (17سؤال)، فرایندها، محصولات و خدمات (18سؤال)، نتایج مشتریان (12سؤال)، نتایج منابع انسانی (11سؤال)، نتایج جامعه (7 سؤال) و نتایج کلیدی (11سؤال) طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد پرسشنامه ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی ابزار و چارچوب نظری مناسب ارزیابی عملکرد سازمانی در فدراسیون های ورزشی است؛ پیشنهاد می شود مدیران و پژوهشگران مدیریت ورزشی با استفاده از این پرسشنامه به ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بپردازند.
۱۰.

The Role of Religious Tourism and Empirical Marketing in the Development of Entrepreneurial Sports Opportunities in Mashhad(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Experimental marketing Entrepreneurial Opportunities religious tourism Religious-Sports Approach

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 108
This study investigates the role of religious tourism and experimental marketing in developing entrepreneurial sports opportunities in Mashhad. As the first step, the study's statistical population consisted of all tourists in Mashhad who have been there for at least one week for religious tourism and have also visited this city's recreational and sports centers. Moreover, three standard questionnaires were used to collect data and to analyze the data, the Skewness and Elongation tests were used to determine the data distribution, one-sample t-test to compare the mean of variables with the hypothetical standard, Kendall W test to prioritize the components from the sample view and modeling equations were used; on top of that, all analysis was performed using SPSS software version 23 and SmartPLS version 3. The results showed that the average score of religious tourism, experimental marketing, and entrepreneurial sports opportunities and their components are relatively good. Hence, their average score was more than three. Results also showed that religious tourism and empirical marketing positively and significantly affect developing entrepreneurial sports opportunities in Mashhad. Finally, the structural equation model of the relations of the three main variables of this research and their components had a suitable fitting.
۱۱.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه تندرستی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه تندرستی زنان نظریه برخاسته از داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 327
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه تندرستی زنان در ایران به روش کیفی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها انجام پذیرفت. جامعه این تحقیق را مدیران و کارشناسان حوزه تندرستی، اساتید و صاحب نظران تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای)، 16 نفر برای انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. به منظور سنجش اعتبار ابزار کیفی تحقیق، از مقبولیت، انتقال پذیری و تأیید پذیری استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری(کدگذاری باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. یافته های تحقیق نشان داد که در مرحله کدگذاری باز از میان 231 کد اولیه استخراج شده پس از بررسی های مکرر و تشابه یابی، 122 کد ثانویه با 607 تکرار شناسایی شد و در مرحله کدگذاری محوری به مقوله های اصلی و فرعی طبقه بندی گردید: شرایط علٌی(شرایط جسمانی، شرایط درون فردی، شرایط ساختاری و شرایط اجتماعی)؛ شرایط زمینه ای( شرایط زیرساختی، شرایط رسانه ای و شرایط توسعه ای)؛ شرایط مداخله گر ( شرایط جامعه شناختی، شرایط مدیریتی، شرایط امکاناتی و شرایط قانونی)؛ استراتژی ها (حمایت اقتصادی- اجتماعی، فرهنگ سازی،راهبرد آموزشی) و پیامدها. در ادامه قضایای نظری و الگوی پژوهش در قالب روابط بین مقوله ها در مرحله کدگذاری انتخابی معین شد و 6 قضیه اصلی پژوهش تدوین گردید. نهادها و سازمان های سیاست گذار تندرستی زنان در ایران، می توانند الگوی مدیریتی، برنامه ها و عوامل مستخرج از پژوهش حاضر را به عنوان یک راهنما و اهرم توسعه به کار گیرند.
۱۲.

سنجش اهداف مدیریت حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت مالی اهداف حمایت مالی تبلیغات تجاری میادین ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 239
پژوهش حاضر با هدف سنجش و اولویت بندی اهداف حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی انجام شد. این پژوهش از لحاظ نتیجه و هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از حیث استراتژی پژوهشی از نوع مطالعات همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران عامل، مدیران بازاریابی و فروش شرکت های حامی مالی با تبلیغات تجاری در میادین ورزشی در رشته های فوتبال، والیبال، کشتی، فوتسال، کاراته و تکواندو، رؤسای کمیته های بازاریابی فدراسیون های ورزشی، مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری در رشته های فوتبال، بسکتبال، والیبال و فوتسال در فصل 98-97 و متخصصان و اساتید دانشگاه در حوزه بازاریابی ورزشی بودند (200 نفر). به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه اهداف حامیان مالی (ون هیردن، 2004) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها و در آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار آموس و آزمون رتبه بندی فریدمن در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اولویت اهداف حامیان مالی به ترتیب اولویت عبارت بودند از: اهداف کلی شرکت، اهداف بازارایابی و فروش، اهداف ارتباطی-محیطی و اهداف رسانه ای-تبلیغاتی. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل اهداف حامیان مالی از برازش کافی برخوردار است.
۱۳.

بررسی ارتباط بین صحه گذاری ورزشکاران مشهور با وفاداری به برند در مشتریان کالاهای غیرورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحه گذاری صداقت حرفه ای کالاهای غیرورزشی مشتریان وفاداری به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 635
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین صحه گذاری ورزشکاران مشهور با وفاداری به برند در مشتریان کالاهای غیرورزشی انجام گرفت. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگیو از نظر هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل خریداران محصولات صحه گذاری شده توسط علی دایی (شامل مجتمع اداری الماس کریمخان) است. با توجه به نامعین بودن حجم جامعه، حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با 207 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه صحه گذاری براین استین و ژانگ (2005) و پرسشنامه استاندارد سنجش وفاداری مصرف کننده به برند برنیک (2006) است. به منظور تجزیه وتحلیل یافته ها از شاخص های آمار توصیفی مانند درصد فراوانی، میانگین و برای آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور اطلاع از طبیعی بودن توزیع نمرات از نرم افزار SPSS استفاده شد. همچنین برای طراحی مدل ارتباطی پژوهش از نرم افزار آموس استفاده شد. همان طورکه نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد، بین توان ستاره بودن، شخصیت دوست داشتنی، منبع جذابیت و صداقت حرفه ای صحه گذار (علی دایی) و وفاداری به برند محصولات همبستگی مثبت (01/0 ≥P) وجود داشت، ولی بین تیپ شخصیتی صحه گذار (علی دایی) و وفاداری به برند محصولات همبستگی وجود نداشت (01/0 ≤P).
۱۴.

The Effect of Strategic Thinking Skills on the Effectiveness of Strategy Creation Process in Sport Federations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: effectiveness Sports Federations Strategic Thinking Strategy Creation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 245
The purpose of this study was to investigate the effect of strategic thinking skills on the effectiveness of strategy creation process of team sport federations in Iran. 57 questionnaires distributed among the managers of team sport federations to collect the required data. Strategic thinking skills questionnaire and effectiveness of strategy creation process questionnaire adapted from Moghimi and Ramezan questionnaire (2015). Structural equation modeling with partial least squares (PLS) approach was employed for data analysis. The results indicated that strategic thinking skills of managers had a significant effect on the effectiveness of strategy creation process in team sport federations. According to the findings, improving the strategic thinking skills of managers in sport federations, is critical in the process of creating effective strategies.
۱۵.

تدوین برنامه راهبردی پایش تندرستی و فعالیت بدنی دانشجویان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه راهبردی دانشجو تندرستی فعالیت بدنی پایش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 182
هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی پایش تندرستی و فعالیت بدنی دانشجویان کشور بوده است. این پژوهش، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) است و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را از یک سو تمامی دانشگاه های دولتی سراسر کشور و از سویی دیگر، تمامی خبرگان حوزه ورزش دانشجویی و پایش سلامت و تندرستی دانشجویان تشکیل داده است. جهت گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 20 نفر از نخبگان بهره گرفته شد و در بخش کمی، نمونه شامل 39 نفر از نخبگان و ناظران مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ها بوده است. بر طبق یافته ها، ماموریت نظام پایش تندرستی و فعالیت بدنی دانشجویان کشور شامل «سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای پایش سلامت دانشجویان، ارائه مشاوره ورزشی و برنامه های تمرینی و اصلاحی در جهت توسعه تندرستی، سلامت جسمانی و ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان کشور و توسعه دانش و حساسیت آنها نسبت به حفظ و ارتقای تندرستی» و چشم انداز را «دانشجوی ایرانی: تندرست و شاداب» در نظر گرفته شد و ارزش های محوری شامل «تندرستی، نشاط و شادابی، فعالیت بدنی، تناسب اندام، اشتغال و خودکفایی در نظر گرفته شد. علاوه بر این، تعداد 20 نقطه ضعف، 11 قوت، 12 تهدید و 15 فرصت شناسایی گردید. برنامه مستخرج از این پژوهش، میتواند به عنوان یک طرح کلی و چارچوب راهنما در راستای پایش و توسعه تندرستی و آمادگی جسمانی دانشجویان کشور مورد اجرا قرار گیرد.
۱۶.

طراحی مدل ارتباطی بین نگرش به خرید محصولات تقلبی با محبوبیت برند در خریداران محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خریداران محصولات ورزشی محبوبیت برند نگرش به محصولات تقلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 955 تعداد دانلود : 493
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی بین نگرش به محصولات تقلبی با محبوبیت برند در خریداران محصولات ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ گردآوری داده ها همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان محصولات ورزشی در شهر تهران بود. با توجه نامشخص بودن تعداد نمونه تحقیق 10000≤N درنظر گرفته شد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر از مشتریان محصولات به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر) به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد آگاهی از ارزش، اثر اجتماعی و هنجار ذهنی اثر مثبت معناداری و برداشت نسبت قیمت- کیفیت، وفاداری برند، ریسک گریزی و ریسک ادراک شده اثر منفی معناداری بر نگرش به محصولات تقلبی دارند. نگرش به محصولات تقلبی نیز اثر مثبت معناداری بر محبوبیت برند داشت. همچنین براساس یافته های تحقیق تأثیر رضایت خاطر شخصی، وجهه برند، مسائل اخلاقی و آگاهی از برند بر نگرش به محصولات تقلبی معنادار نبود. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت آگاه سازی مشتریان در مورد جنبه عملکردی محصولات اصلی در مقابل محصولات تقلبی و نیز تبلیغات آگاهی دهنده در شناساندن محصول تقلبی به افراد و همچنین تغییر نگرش آنها اثرگذار خواهد بود.
۱۷.

نقش امنیت و مخاطرات ادراک شده در ارتقاء پیوند اجتماعی گردشگران ورزش های زمستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت پیوند اجتماعی گردشگران ورزش های زمستانی مخاطرات ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 483
زمینه و هدف: امروز گردشگری ورزشی یکی از حوزه هایی محسوب می شود که می تواند به پیوند اجتماعی جامعه کمک شایانی نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش امنیت و مخاطرات ادراک شده در ارتقاء پیوند اجتماعی گردشگران ورزش های زمستانی است. روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش پژوهش مبتنی بر مُدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را کلیه گردشگران پیست های اسکی منطقه توچال و دیزین تشکیل می دهند که حداقل سابقه 6 ماه حضور مداوم یا حداقل پنج مرتبه در سال سابقه مراجعه به این پیست را دارا بودند، شامل می شدند. برای به دست آوردن حجم از فرمول کوکران استفاده گردید و حجم نمونه 272 نفر برآورد شد و از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند استفاده شد. کلیه محاسبات آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و تحلیل های مربوط به مُدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos انجام گرفت. یافته ها: امنیت بر پیوند اجتماعی (001/0=Sig، 349/7=t)؛ امنیت بر مخاطرات ادراک شده (001/0=Sig، 404/4=t) و مخاطرات ادراک شده بر پیوند اجتماعی (001/0=Sig، 177/3=t) اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج معادلات ساختاری نشان می دهد امنیت از طریق متغیر میانجی مخاطرات ادراک شده بر پیوند اجتماعی گردشگران ورزش های زمستانی اثر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: ایجاد شرایط مناسب امنیت و مخاطرات ادراک شده نقش مهمی در ارتقای پیوند اجتماعی گردشگران ورزش های زمستانی دارد. بدین منظور علاوه بر تأمین امنیت باید موضوعاتی مانند وجود کارکنان آموزش دیده و عملکرد مطلوب مجموعه در هنگام حوادث باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
۱۸.

تدوین مدل تأثیرات آینده نگاری سازمانی بر سیاست گذاری در صنعت ورزش ایران

کلید واژه ها: آینده نگاری سازمانی ساختار و نظام ورزش تأمین مالی سیاست گذاری ورزشی مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 491
هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل تأثیرات آینده نگاری سازمانی بر سیاست گذاری در صنعت ورزش ایران می باشد. به روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و متخصصان مربوط به موضوع تحقیق است. در مرحله اول برای تدوین چارچوب که نیازمند کشف و تفسیر است، از تکنیک اسنادی استفاده شد و در مراتب بعدی برای طراحی دقیق تر و تکمیل جزییات مدل و روابط عوامل مؤثر، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد آینده نگاری سازمانی بر ساختار و نظام ورزش با ضریب 559/0 تاثیرگذار است. آینده نگاری سازمانی بر مشارکت ورزشی با ضریب 460/0 دارای تأثیر معنی داری است. آینده نگاری سازمانی بر تأمین مالی با ضریب 454/0 دارای تأثیر معنی داری است. ساختار و نظام ورزش بر فرایند سیاست گذاری ورزشی با ضریب 287/0 دارای تأثیر معنی داری است. مشارکت ورزشی بر فرایند سیاست گذری ورزشی با ضریب 555/0 دارای تأثیر معنی داری است. تأمین مالی بر فرایند سیاست گذری ورزشی با ضریب 013/0 دارای تأثیر معنی داری نیست. مقدار GOF برای مدل تحقیق دارای ضریب مطلوب و قابل قبول (326/0) می باشند که نشان می دهد مدل از برازش کلی مناسبی برخوردار است.
۱۹.

توسعه پایدار از طریق ورزش: موانع و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع توسعه راهبردهای توسعه توسعه پایدار ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 419 تعداد دانلود : 869
پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی توسعه پایدار از طریق ورزش و شناسایی موانع و راهبردهای آن انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع راهبرد، کیفی بود که از رویکرد گراندد تئوری (نظریه برخاسته از داده ها) برای ارائه نتایج بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در پژوهش 21 نفر از نخبگان (شامل اعضای هیئت علمی، مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی، کارشناسان خبره، مربیان ورزشی و بازیکنان گذشته تیم ملی) بودند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه اکتشافی گردآوری شدند. ملاک اتمام گردآوری داده ها رسیدن به اشباع نظری بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رهیافت ظاهرشونده مربوط به اثر گلیزر (1992) بهره گرفته شد که از طریق اجرای سه فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در بررسی موانع توسعه پایدار از طریق ورزش، 47 کد مستقل و 11 مفهوم که شکل دهنده سه مقوله کلی (موانع شناختی-دانشی، ساختاری و قانونی-مدیریتی) بودند، شناسایی و طبقه-بندی شدند. همچنین، در بخش راهبردها 35 کد و 10 مفهوم استخراج شدند و در سه مقوله کلی (راهبردهای ادراکی-ارتباطی، اقتصادی-ساختاری و عملکردی) دسته بندی شدند. نت ایج این پژوهش می-تواند در برنامه ریزی های کلان توسعه کشور و همچنین برنامه های توسعه بخش ورزش موردتوجه قرار گیرد و با تأکید بر رفع موانع و اتخاذ راهبردهای مستخرج از این پژوهش، می توان مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشور را هموار کرد.
۲۰.

تعیین مؤلفه های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس رویکرد تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مؤلفه های مدیریت عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان رویکرد تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 601
این پژوهش با هدف تعیین مؤلفه های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد که با استفاده از رویکرد مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد و میانی وزارت ورزش و جوانان بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و با توجه به اشباع نظری، درمجموع 14 نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدن. در مرحله بعد برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شد. به منظور کدگذاری مصاحبه از نرم افزار ان ویوو نسخه 10 استفاده شد. ممیزی این پژوهش نظر به ماهیت کیفی بودن آن با معیارهای اعتبار، انتقال، اعتماد، تأیید و اصالت بررسی شد. درنهایت یافته ها در 77 مقوله خرد، 26 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی دسته بندی شدند. براساس کدگذاری ها و نتایج به دست آمده، مقوله های اصلی شامل مدیریت مشارکتی، بهره وری، خلاقیت و نوآوری، ارتباطات، حاکمیت روابط، قانونی و سیاسی، برنامه ریزی، ارزیابی، توسعه، تقدیر از نتایج، آموزش، بلوغ سیستم و رقابت پذیری بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان