محمدحسین قربانی

محمدحسین قربانی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

شناسایی و تدوین الگوی ارزش های اخلاقی در ورزش ایران

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
ﺍﺷﺎﻋﻪ ارزشهای اخلاقی ﺩﺭ ﺩﻧیﺎی ﺍﻣﺮﻭﺯ، امری ضروری است. ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧی، ﻫﻤﮕﺎﻧی، ﭘﺮﻭﺭﺷی ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﺑﻪ رویکرد ﺟﺪیﺪی ﻧیﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺯﻣیﻨﻪ توسعه اخلاقی و ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁیﺪ. از اینرو تحقیق حاضر به طراحی الگوی ارزش های اخلاقی متناسب با ورزش ایران پرداخته است. با عنایت به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش تحقیق کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوه گلیزر (1992) استفاده شد. نمونه پژوهش را 25 نفر از نخبگان که در زمینه ارزشهای اخلاقی در ورزش دارای تخصص بودند تشکیل داد و نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. جهت تدوین الگوی پژوهش، نخست از طریق مطالعات اولیه کتابخانه ای، فهرست مقدماتی عوامل شناسایی گردید. سپس از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته داده های کیفی لازم گردآوری شد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 58 ارزش می تواند در طراحی الگوی ارزش های اخلاقی موثر باشد. در مرحله کدگذاری محوری، ارزش ها در 7 مفهوم طبقه بندی شد. در نهایت این مفاهیم، در سه مقوله رفتاری فردی، میان فردی (تعاملی و بین فردی) و ساختاری (سازمانی و ملی) ترکیب و الگوی نهایی ترسیم گردید. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی جهت توسعه ارزشهای اخلاقی در ورزش مورد استفاده نهادهای سیاست گذار امور فرهنگی و همچنین سازمانهای اجرایی ورزش کشور قرار گیرد.
۲.

تأثیر اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عمومی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عموی دانشگاهها بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی بود. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود که با روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد و پیام نور یاسوج به تعداد 760 نفر است که در نیمسال تحصیلی 97-1396 درس تربیت بدنی عمومی یا ورزش را گذارنده اند. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حدود 260 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عمومی سلیمی(1395) و پرسشنامه انگیزش پیشرفت در فعالیت بدنی گیل و دیتر(1988) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تی تک نمونه ای و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: مدل پیشنهادی برازش خوبی دارد و اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عمومی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیت بدنی تأثیر می گذارد. نتیجه گیری: باید با تأسیس انجمن تخصصی تربیت بدنی عمومی دانشگاهها و تدوین اساسنامه اخلاق حرفه ای اساتید دروس تربیت بدنی عمومی و برپایی کارگاههایی برای افزایش اخلاق حرفه ای اساتید، موجب تقویت انگیزه پیشرفت در فعالیت ورزشی در بین دانشجویان دختر شد.
۳.

راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس ایران

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۱
یکی از راه های عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش، نهادینه کردن این مفهوم از سنین پایه است؛ ازاین رو، توجه به ورزش مدارس و شناسایی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوه گلیزر (1992) استفاده شد. نخست، ازطریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی عوامل مؤثر شناسایی شد. سپس، مصاحبه های نیمه ساختاریافته (تعداد = 26 نفر) با نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 54 نشان می توانند در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس مؤثر باشند. سپس، در مرحله کدگذاری محوری، نشان ها در 17 مفهوم طبقه بندی شدند. درنهایت، هفت مقوله شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی شامل مقوله اصلاح الگوی مصرف، تدوین برنامه آموزشی، نوآوری و شکوفایی، حمایت از تولید داخلی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، توجه به اقتصاد مدرسه و شیوه آموزشی طبقه بندی شدند. سیاست گذاران تربیت بدنی آموزش وپرورش کشور می توانند از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ساعات ورزش استفاده کنند.
۴.

نوع شناسی رفتارهای انحرافی در دبیران تربیت بدنی

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۵
هدف این پژوهش شناسایی رفتارهای انحرافی دبیران تربیت بدنی، با روش آمیخته بود. داده های کیفی از مصاحبه عمیق با 17 نفر خبره جمع آوری شده و با فن تحلیل محتوای جهت دار تجزیه وتحلیل شدند. تعداد 38 کد تولیدشده در 17 خانواده، 12 خانواده بزرگ و چهار بعد براساس نوع شناسی رفتارهای انحرافی رابینسون و بننت (1995) طبقه بندی شدند. چهار بعد شامل انحراف از تعهد حرفه ای، انحراف دارایی، انحراف شخصی و انحراف سیاسی بودند. در مرحله کمی، 97 معلم تربیت بدنی پرسش نامه پژوهشگرساخته را به صورت آنلاین تکمیل کردند. نتایج آزمون تی یک نمونه ای در سطح خانواده بزرگ نشان داد که نُه مورد از 12 تم، میانگین بیشتر از سه دارند و تنها سه تم میانگین کمتر از سه دارند. همچنین، وضعیت دو بعد انحراف از تعهد حرفه ای و انحراف دارایی درحد متوسط است و انحراف شخصی و سیاسی بالاتر از متوسط هستند. یافته های پژوهش می تواند در اقدامات اصلاحی با رفتارهای انحرافی معلمان تربیت بدنی کاربرد داشته باشد.
۵.

شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۱
هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوه توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمده است. جامعه پژوهش حاضر تعداد 800 نفر از کارشناسان و مدیران و دست اندرکاران ورزش همگانی کشور بودندکه از این میان و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و به میزان(0/912) محاسبه گردید. برای تهیه پرسشنامه با استفاده از مصاحبه با اساتید متخصص تعداد 48سوال در 8 حوزه شناسایی شد که به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی گویه های مناسب تحقیق در نهایت در 35 گویه و 7 حوزه طبقه بندی گردید. رتبه بندی عوامل بوسیله آزمون رتبه بندی فریدمن انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد عامل اصول و ساختار مهم ترین عامل در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است. آموزش ورزش همگانی در رتبه دوم قرار گرفت . این مطلب بر ضرورت آموزش در راستای توسعه فرهنگ ورزش همگانی در کشور می افزاید. توسعه فرهنگ ورزش همگانی فرآیندی زمان بر خواهد بود که عزم جدی مسئولان را می طلبد.
۶.

مدل یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۱
هدف این پژوهش مدل یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی بود. این مطالعه، توصیفی و ازنوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری متشکل از تمامی دانشجویان علوم ورزشی استان فارس برابر با 680 نفر بود که با لحاظ شرایط لازم برای انجام مدل سازی، تعداد نمونه 220 نفر درنظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های هوش معنوی کینگ (2008)، نگرش به کارآفرینی لینان و چن (2009) و قصد کارآفرینی لینان و چن (2009) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها به تأیید اساتید مدیریت ورزشی و کارآفرینی رسید و پایایی ازطریق مطالعه ای مقدماتی تأیید گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که هوش معنوی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ازطریق نگرش به کارآفرینی اثر مثبت بر قصد کارآفرینی دارد. همچنین، مدل تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی دربین دانشجویان علوم ورزشی از برازش قابل قبولی برخوردار بود. مدل این پژوهش می تواند به عنوان دستورکاری برای توسعه کارآفرینی، تدوین محتوا، سرفصل های موردنیاز برای تدریس و بهبود نگرش و قصد کارآفرینی در رشته علوم ورزشی، استفاده شود.
۷.

تدوین الگوی توسعة مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریة داده بنیاد

کلید واژه ها: سرمایه های فکری دانش فردی و سازمانی دانش ضمنی دانش آشکار

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توسعة مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی و مبتنی بر نظریة داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک است. جامعة آماری این پژوهش شامل تمام مدیران، مشاوران و کارشناسان خبرة وزارت ورزش و جوانان و اعضای هیئت علمی مطلع از حوزة مدیریتِ دانش در این وزارتخانه بود. در این تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری استفاده شد، جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 19 مصاحبة فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابیِ استراس و کوربین با استفاده از نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA 10) استفاده شد. با کمک نرم افزار در مرحلة کدگذاری باز تعداد 172 کد مستقل باز اولیه (مفاهیم)، 32 کد باز ثانویه (مقوله های فرعی) و در نهایت بر اساس کدهای باز ثانویه، 12 مقولة اصلی ایجاد شد. نتایج این پژوهش نشان داد به منظور توسعة مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان، باید 12 عامل یادشده به عنوان مؤلفه های کلیدی مد نظر قرار گیرند که ارتباط بین آنها در قالب الگوی نهایی پژوهش ارائه شده است. در این الگو، توسعة مدیریت دانش با مقولات فرعیِ سطح مشارکت کارکنان در برنامه های دانشی و فرهنگ سازمانیِ دانش مدار، به عنوان مقولة اصلی یا پدیدة محوری انتخاب شد که به عنوان یک متغیر وابسته تحت تأثیر شرایط گوناگونی مانند ارادة سازمانی، تدوین برنامة استراتژیک مدیریت دانش، تشویق و انگیزش کارکنان، عوامل فردی، عوامل سازمانی، بسترهای اجرایی و بسترهای نرم افزاری قرار دارد.
۸.

تحلیل کیفیِ اشاعه ارزش های اخلاقیِ ورزش در بین دانشجویان: مطالعه برخاسته از داده ها

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۱
هدف از تحقیق حاضر، تحلیل کیفی اشاعه ارزش های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان بود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده از تکنیک نظریه برخاسته از داده ها انجام گرفت. جامعه هدف پژوهش کلیه نخبگانی که به نحوی در ورزش دانشجویی و اخلاق ورزشی، دانش، تجربه و سابقه روشنی داشتند، تشکیل می دادند که 23 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که محقق در قالب 26 مصاحبه به اشباع نظری رسید. در تحلیل یافته های تحقیق از پنج مفهوم شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و نتایج، در قالب الگوی کدگذاری استراس و کوربن (1990) استفاده شد. به طور کلی، نتایج، در قالب یک مدل کیفی، نشان داد که با توجه به شرایط علی و ضرورت اشاعه ارزش های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان، و نیز با در نظر گرفتن شرایط مداخله گر و زمینه ای حاصل از پژوهش، می توان این ارزش ها را از طریق راهبردهای آموزشی، پژوهشی، ورزشی، اطلاع رسانی، و همچنین مدیریتی توسعه داد. درس تربیت بدنی دانشگاه ها، فوق برنامه ورزشی در دانشگاه ها، انجام طرح ها و پایان نامه ها، برگزاری اردوهای ورزشی، ایجاد کتابخانه ها و شبکه های مجازی، برخی از یافته های مربوط در بخش راهبردها بود که با اجرای آنها می توان به نتایجی مانند تغییر نگرش دانشجویان نسبت به ورزش و توسعه ارزش های اخلاقی در بین آنها رسید.  
۹.

طراحی الگوی شایستگی های کارآفرینان در صنعت ورزش ایران

کلید واژه ها: شایستگی الگو کارآفرینان صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۶
هدف از این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های کارآفرینان در صنعت ورزش ایران می باشد. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی است و نمونه آماری آن را 155 نفر از کارشناسان، متخصصان و اساتید رشته های تربیت بدنی و کارآفرینی تشکیل دادند. نتایج نشان می دهد که مهارت های فردی، علمی و آکادمیک، شغلی و حرفه ای، علم و اصول کارآفرینی و شایستگی های متمرکز بر کارآفرینی در صنعت ورزش، پنج بعد اصلی مدل پژوهش را تشکیل می دهند و 24 مؤلفه این ابعاد را تبیین می نمایند. شایان ذکر است که در این پژوهش، 100 شاخص برای شایستگی های کارآفرینی در ورزش شناسایی گردید. همچنین، نتایج بیانگر این است که شاخص های مدل از برازش مناسب و معناداری برخوردار می باشند. الگوی تدوین شده در این پژوهش می تواند به عنوان دستور کاری برای توسعه شایستگی های کارآفرینی در دانشجویان، کارکنان و مدیران در دانشگاه ها، سارمان های ورزشی و دیگر متولیان و سیاست گذاران امر ورزش مورداستفاده قرار گیرد.
۱۰.

تأثیر مهارت های ارتباطی کارآفرینانة مدیران کسب وکارهای ورزشی بر افزایش رضایت مشتریان دانشجو (مطالعة موردی: باشگاه های ورزشی شهر کرج)

کلید واژه ها: دانشجو رضایت مشتریان باشگاه های ورزشی مهارت های ارتباطی کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۷۹
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی کارآفرینانة مدیران باشگاه های ورزشی بر افزایش رضایت مشتریان دانشجو بوده است. جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان دانشگاهی و مدیران باشگاه های ورزشی، و در بخش کمّی شامل مشتریان دانشجوی باشگاه های ورزشی دانشگاهی و غیر دانشگاهیِ شهر کرج بوده است (173n=). برای اطمینان از پایایی پرسشنامه، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای بررسی روایی نیز از روایی همگرا و روایی صوری استفاده شده است. همچنین، در بررسی رابطة بین متغیرها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که مهارت های کلامی ، مهارت گوش دادن،مهارت اجتماعی، مهارت هم دلی، مهارت حمایت گری، مهارت بازخورد گرفتن و مهارت مثبت گراییِ مدیران، بر رضایت مشتریان دانشجو تأثیر مثبت و معنی دار دارد (96/1<t) و مهارت های نفوذ آرمانی، تحریک خردمندانه، خودنظمی و خودگشودگی بر رضایت دانشجویان تأثیر معنی داری نداشته است (96/1>t). در این پژوهش، مهم ترین مهارت های ارتباطی کارآفرینانة مدیران باشگاه های ورزشی در راستای توسعة رضایت مشتریان دانشجو، در قالب یک مدل، استاندارد شده است و در قالب سه دستة مهارت شخصی (مثبت گرایی و بازخورد)، تعاملی (مهارت های اجتماعی، گوش دادن و کلامی) و رهبری (حمایت گری و هم دلی) شناسایی و دسته بندی شده و مدیران باشگاه های ورزشی می توانند از آن به عنوان یک مدل مبنا بهره برداری کنند.
۱۱.

طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: تمرکز ساختار سازمانی رسمیت پیچیدگی وزارت ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۵۶۴
هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه ساختار سازمانی پیشنهادی برای وزارت ورزش جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش این پژوهش، ترکیبی (کمی کیفی) بوده است. بدین شکل که در قسمت کمی از پرسشنامه «بررسی شاخص های سنجش ساختار سازمانی» رابینز (1990) بهره گرفته شد و در قسمت کیفی از مصاحبه های نیمه باز با خبرگان مدیریت و ورزش استفاده گردیده است. روایی پرسش نامه توسط ده تن از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی و پایایی از طریق یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی را مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و نیز اساتید و اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی شهر تهران به تعداد 420 نفر تشکیل دادند و تعداد نمونه براساس جدول مورگان برابر با 200 نفر در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که تعداد نمونه پژوهش در سازمان های اداره کننده کشورهای منتخب شامل 47 نفر از مدیران و کارشناسان خبره بخش ورزش در کشورهای کانادا، استرالیا، انگلستان، کره جنوبی و ایتالیا می باشد. علاوه براین، این ساختار شامل: چهار معاون وزیر و نیز رؤسای سازمان های ورزش پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای است که هرکدام براساس مأموریت خود با وزارت خانه ها و نهادهای مربوطه تعامل دارند. ساختار پیشنهادی می تواند در چابک سازی و تفکیک وظایف و نیز تسهیل انجام مأموریت های این وزارت خانه نقش مؤثری داشته باشد.
۱۲.

شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران

کلید واژه ها: موانع اجرای استراتژی وزارت ورزش و جوانان برنامه های استراتژیک

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۳۲۲ تعداد دانلود : ۷۳۱
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران بوده است. این تحقیق توصیفی بوده و به شیوه میدانی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران و کارشناسان ارشد و نخبگان وزارت ورزش و جوانان ایران و همچنین نخبگان برنامه ریزی استراتژیک در ورزش کشور بود که پس از توزیع پرسشنامه، تعداد 257 پرسشنامه تکمیل و در فرایند تجزیه و تحلیل وارد شد. با توجه به اهداف تحقیق، جهت گرد آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. ضریب پایایی کلی پرسشنامه پژوهش، طی یک مطالعه مقدماتی برابر با 87/0α= بدست آمد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظران نخبگان و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های فریدمن، تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شد. یافته های حاصل حاکی از آن است که تمامی 5 مانع مورد بررسی دارای نقش بازدارندگی قابل توجهی در اجرای استراتژی ها بوده و رتبه بندی آنها بترتیب عبارت اند از: موانع مدیریتی (58/75%)، موانع برنامه ریزی (23/74%)، موانع فردی (23/73%) ، موانع سازمانی (59/72%) و در نهایت موانع محیطی (06/71%). بررسی قابلیت برازش الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان نشان داد که تمامی شاخص های تناسب در این مدل در محدوده قابل قبول قرار دارد (069/0 RMSEA<،86/0AGFI >، 92/0< GFI). مدیران و سیاست گذاران وزارت ورزش و جوانان و همچنین سایر سازمان های ورزشی در راستای اجرای استراتژی می توانند از این مدل و ابزار به عنوان الگویی جهت توجه به تمامی موانع پیش روی اجرای استراتژی و حل آنها استفاده نمایند.
۱۳.

تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی سرمایه های سازمانی مطالعه موردی: فدراسیون های ورزشی

کلید واژه ها: تحلیل عاملی فدراسیون های ورزشی سرمایه سازمانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۶
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی سرمایه های سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران بوده است. این پژوهش، توصیفی همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل: رؤسا، نایب رئیسان، دبیران کل، مدیران کمیته ها، مربیان و کارشناسان فدراسیون-های ورزشی بوده است و از این جامعه، تعداد 312 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای و هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی هفت عامل فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش، سیستم ها و فرایندهای مدیریت، ساختار سازمانی، نظام مالی، پژوهش، توسعه و تعاملات درون سازمانی گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل سرمایه های سازمانی در فدراسیون های ورزشی قابل برازش و کاربرد می باشد. مدل و ابزار سنجش سرمایه های سازمانی تدوین شده در این پژوهش می تواند به عنوان بخشی از سیستم ارزیابی و گزارش دهی عملکرد در فدراسیون های ورزشی و همچنین در تدوین برنامه های راهبردی، سنجش میزان پیشرفت و نیل به برنامه ها، بهینه کاوی، تصمیم-گیری و جبران خدمات مورد استفاده و کاربرد قرار گیرد.
۱۴.

مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع و رشد فساد اداری و ادراک شده و روش های کنترل آن در سازمان های ورزشی ایران

تعداد بازدید : ۲۰۰۳ تعداد دانلود : ۸۱۰
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع و رشد فساد اداری و ادراک شده و روش های کنترل آن در سازمان های ورزشی ایران است. این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی به اجرا در آمده است و در دسته بندی تحقیق، بر حسب هدف در دسته تحقیقات کاربردی جای میگیرد. جامعه آماری تحقیق را تمامی کارکنان سازمان مرکزی سازمان تربیت بدنی، فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران نخبه (975 نفر) تشکیل داده است و نمونه برابر با 521 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از بین عوامل پنج گانه مختلف، به ترتیب وضعیت اقتصادی کارکنان، ویژگیهای فرهنگی جامعه، ویژگیهای سازمانی، کمیت و کیفت قوانین در وقوع و رشد فساد اداری در سازمان های ورزشی ایران نقش دارند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد از بین عوامل ده گانه مؤثر بر کنترل فساد اداری، تمامی آنها در کنترل فساد اداری در سازمان های ورزشی نقش دارند و نقش آنها، به ترتیب از بیشترین به کمترین عبارت است از: افزایش حقوق کارکنان سازمان، جلوگیری از فساد استخدامی، برقراری نظام های کنترل مالی کارآمد، تدوین قوانین و مقررات کارآمد، آشنایی ارباب رجوع با قوانین و مقررات، سیاست زدایی از نظام اداری، ایجاد نهادی مستقل برای مبارزه با فساد اداری در سازمان، آموزش کارکنان درباره فساد اداری، خصوصیسازی (کاهش تصدیگری در سازمان)، تشدید و افزایش مجازات ها. یافته های تحقیق حاضر میتواند مدیران و سیاست گذاران سازمان های ورزشی کشور را در برنامه ریزی و تصمیم گیری برای کنترل و جلوگیری از وقوع و رشد فساد اداری و ایجاد سازمانی مملو از سلامت اداری در جهت اعتلای ورزش کشور یاری رساند.
۱۵.

رابطه بین انطباق پذیری و مشارکت سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۲۷۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۹۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انطباق پذیری سازمانی(ایجاد تغییر، مشتری مداری، یادگیری سازمانی) و مشارکت سازمانی (تیم گرایی، توسعه قابلیت ها، توانمن سازی) در بین کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه (دنیسون، 2005) استفاده گردید و پس از تایید روایی و پایایی (882/0α= ) آن، در بین جامعه 241 نفری پژوهش که تمامی کارشناسان سازمان مورد مطالعه را در بر می گیرد، توزیع شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل ماتریس همبستگی، استفاده شده است. یافت 4 ای تحقیق نشان داد که میزان انطباق پذیری و مشارکت کارشناسان به ترتیب برابر با 37/51 درصد و 93/50 درصد بوده و ارتباط معنادار و مثبتی (01/0p< ،66/0=r ) بین انطباق پذیری سازمانی و مشارکت سازمانی و همچنین بین تمامی متغیرهای آنها در کارشناسان سازمان تربیت بدنی، مشاهده شد. نتایج این تحقیق بر افزایش سطح مشارکت سازمانی به عنوان یکی از شیوه های افزایش سطح انطباق پذیری کارشناسان سازمان تربیت بدنی، تاکید دارد.
۱۶.

ارتباط عوامل انگیزشی – بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران

کلید واژه ها: عامل انگیزشی عامل بهداشتی تحلیل رفتگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۷۲۲
این تحقیق با هدف بررسی ارتباط عوامل انگیزشی – بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران به روش توصیفی و به شکل میدانی انجام گرفته است. به این منظور، کارشناسان تربیت بدنی یازده دانشگاه به پرسشنامه های عوامل انگیزشی – بهداشتی دانت و همکاران (1996) و تحلیل رفتگی شغلی هازل و مسلش (1977) پاسخ دادند. از مجموع 77 پرسشنامه ارسالی، اطلاعات 68 پرسشنامه برگشتی با استفاده از آزمون های t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین عامل انگیزشی و فرسودگی عاطفی (01/0≥P، 363/0- = r) همبستگی معکوس و معنی داری وجود دارد. بین عامل بهداشتی و فرسودگی عاطفی ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین کاهش بازده عملکرد و عوامل انگیزشی (01/0≥P، 454/0- = r) و بهداشتی (01/0 ≥ P، 314/0- = r) همبستگی معکوس و معنی داری وجود دارد. بین تهی شدن از ویژگی های شخصی و عوامل انگیزشی و بهداشتی ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، از یک سو در توسعه آگاهی مدیران و ایجاد زمینه برای برنامه ریزی در جهت بهبود سطح انگیزش و از سویی دیگر در کاهش تحلیل رفتگی کارشناسان مؤثر خواهد بود.
۱۷.

تعیین عوامل موثر بر بروز و گسترش فساد اداری و روش های کنترل آن در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارشناسان

کلید واژه ها: فساد اداری سازمان تربیت بدنی روش های کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۴
هدف از تحقیق حاضر، مطالعه عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری و تعیین میزان اهمیت هر یک از روش های ده گانه کنترل فساد اداری از دیدگاه کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی به اجرا در آمده است و در دسته بندی تحقیق بر حسب هدف در دسته تحقیقات کاربردی جای می گیرد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، از پرسشنامه خداداد حسینی و فرهادی نژاد (1380) استفاده شد و پس از تأیید روایی و پایایی (86/0α=) آن، در بین نمونه آماری که شامل تعداد 165 نفر از کارشناسان سازمان مورد مطالعه بود، توزیع شد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری دو جمله ای و فریدمن استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه کارشناسان، عوامل اقتصادی بیشترین نقش را در بروز و گسترش فساد اداری داراست (05/0 p<،60/0=Btp) و در بین روش های مختلف کنترل فساد اداری نیز از دیدگاه کارشناسان بهبود افزایش حقوق کارکنان بیشترین نقش را به خود اختصاص می دهد (05/0p<،46/7=Mr). در نهایت میبایست بیان کرد که توجه بیشتر به تمامی شیوه های کنترل مورد بررسی در این پژوهش جهت کنترل و جلوگیری از بروز و گسترش فساد اداری و ایجاد سازمانی سرشار از سلامت اداری نقش مهمی دارا میباشد.
۱۸.

رابطه بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی

تعداد بازدید : ۲۷۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه از پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی DLOQ و عملکرد یانگ و همکاران (2004) استفاده شد. پس از تایید روایی صوری و پایایی (پرسشنامه یادگیری سازمانی 871/0 = α و پرسشنامه عملکرد 84/0 = α) ابزار تحقیق در جامعه آماری، پرسشنامه ها در بین نمونه 169 نفری پژوهش، متشکل از تمامی کارشناسان سازمان مورد بررسی، توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری کلموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین یادگیری مداوم در سطح فردی با عملکرد سازمانی کارشناسان ارتباط مثبت و معنی داری (05/0P<، 423/0 = r) وجود دارد. همچنین بین دیگر ابعاد یادگیری (یادگیری تیمی، توانمندسازی، ارتباطات در سیستم و رهبری راهبردی) با عملکرد سازمانی کارشناسان ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد. یافته ها بر اهمیت یادگیری سازمانی و سطوح آن (یادگیری فردی، یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی) به عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش سطح عملکرد کارشناسان سازمان تربیت بدنی تاکید دارد.
۱۹.

مطالعه فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل دنیسون و مقایسه آن با میانگین های جهانی

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۶۴۷
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه فرهنگ سازمانی تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با میانگین های جهانی است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، پرسشنامه های دنیسون (2006) تهیه شد و پس از ترجمه و تایید روایی (توسط استادان) و پایایی (95/0 = ?)، در بین جامعه پژوهش، شامل همه کارکنان، کارشناسان و مدیران سازمان مورد بررسی، توزیع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استباطی استفاده شد. ترسیم «شمای فرهنگ سازمانی» سازمان تربیت بدنی بر اساس مدل دنیسون و تفسیر آن، نشان داد که این سازمان در همه ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی در محدوده متوسط قرار دارد. همچنین بین میانگین 10 شاخص از شاخص های دوازده گانه فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی و میانگین سازمان های نقاط مختلف دنیا، تفاوت معناداری وجود داشت (00/0/= P و 01/0 = ?) و تنها در دو شاخص یادگیری سازمانی (097/0 =P و 01/0 =?) و چشم انداز (084/0 =P و 01/0 = ?) تفاوت آماری معناداری یافت نشد. در نهایت نتایج این تحقیق موجب برجسته شدن ضعف ها و قوت های فرهنگ سازمان تربیت بدنی شده است که می تواند مدیران این سازمان را در پیش بینی نظام مند اولویت های تغییر و همچنین تدوین بهتر استراتژی ها برای اجرای موفقیت آمیز تکنیک ها و فرایندهای مدیریت یاری رساند.
۲۰.

رابطه بین ماموریت و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: کارشناس سازمان تربیت بدنی ماموریت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۶۵۸
هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی رابطه بین ماموریت سازمانی (نیت و مسیر راهبردی، چشم انداز، اهداف، و مقاصد کوتاه مدت) و یکپارچگی سازمانی (هماهنگی و انسجام، توافق، ارزش های اصلی) در بین کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. به همین منظور، پرسش نامه ای (دنیسون و همکاران، 2006) تهیه شد و پس از تایید روایی و پایایی (924/0α=) آن، در بین جامعه 241 نفری پژوهش، متشکل از کارشناسان سازمان مورد مطالعه، توزیع شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، و تحلیل ماتریس همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان ماموریت سازمانی و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان به ترتیب برابر 46/50 درصد و 45/52 درصد بود و ارتباط معنادار و مثبتی (01/0p<، 768/0=r) بین ماموریت سازمانی و یکپارچگی سازمانی، همچنین بین تمامی متغیرهای آن ها در کارشناسان مشاهده شد. یافته های تحقیق بر افزایش سطح ماموریت سازمانی به عنوان یکی از شیوه های افزایش سطح یکپارچگی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی تاکید دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان