مهدی بشیری

مهدی بشیری

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

نقش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی بر حضور مجدد گردشگران با تأکید بر نقش میانجی تصویر مکان (مطالعه موردی پیست اسکی بین المللی پولادکف)

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی بر حضور مجدد گردشگران با تأکید بر نقش میانجی تصویر مکان در پیست اسکی پولادکف سپیدان در استان فارس بود. روش تحقیق مطالعه حاضر، از نوع توصیفی-همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری را کلیه گردشگران در فصل زمستان سال97 تشکیل می دادند که 384 پرسش نامه به روش تصادفی بین نمونه ها توزیع شد که 330 پرسشنامه قابل تحلیل بود. برای جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه ی کیفیت خدمات ورزشی(لیو، ۲۰۰۸)، تبلیغات شفاهی(گویت و همکاران، 2010)، تصویر مکان(دیویس و دیگران، 2009) و قصد حضور (لیم، 2006)، استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برازش و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوهای ساختاری، از روش حداقل مربعات جزئی و با بهره گیری از نرم افزارPLS انجام شد. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیم و معناداری بر قصد حضور مجدد گردشگران دارد. همچنین نقش میانجی تصویر مکان بر رابطه بین کیفیت خدمات و قصد حضور مجدد و همچنین رابطه بین تبلیغات شفاهی و قصد حضور مجدد مورد تایید قرار گرفت. بررسی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ارائه شده پژوهش از برازش متوسطی برخوردار می باشد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود که با ایجاد یک کمیته تخصصی راهکارهای مربوط برای افزایش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی و بواسطه آنها ارتقاء تصویر مکان برای افزایش قصد حضور گردشگران طراحی و اجرا شود.
۲.

تأثیر سلامت معنوی بر منش ورزشی دانشجویان ورزشکار با تأکید بر نقش میانجی پرخاشگری

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر سلامت معنوی بر منش ورزشی با توجه به نقش میانجی پرخاشگری در دانشجویان ورزشکار بود. تحقیق حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان ورزشکار دانشگاه های شهرستان جهرم بود. 148 نفر طبق جدول مورگان و با استفاده از نمونه گیری تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های سلامت معنوی الیسون و پالوتزیان (1982)، منش ورزشی والراند و همکاران (1997) و پرخاشگری باس و هری (1992) استفاده شد. برازش و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوهای ساختاری، از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.نتایج حاصل نشان دهنده همبستگی مثبت و معنادار بین سلامت معنوی با منش ورزشی ورزشکاران و در مقابل همبستگی منفی و معناداری بین سلامت معنوی و پرخاشگری ورزشکاران بود. اگر چه نقش میانجی پرخاشگری در مدل پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت. بنابراین پیشنهاد می شود جهت ارتقأ منش ورزشی و دوری از پرخاشگری، به ابعاد سلامت معنوی دانشجویان توجه بیشتری شود.
۳.

مکان یابی هاب چنددورهای با تخصیص تکی با در نظر گرفتن طول عمر و امکان بازسازی هاب ها

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
مسائل مکانیابی هاب در پی یافتن مکان بهینه تسهیلات هاب و تخصیص نقاط تقاضا به هابها برای پاسخگویی تقاضاها بین زوج مبدأ - مقصد است. افزایش روزافزون سرعت تغییرات در ساختار هزینه و تقاضا، خیلی اوقات سازمانها را برای ایجاد دوباره شبکه مجبور میکند. مسئله این پژوهش «مکانیابی هاب چنددورهای با تخصیص تکی و محدودیت ظرفیت (DCSAHLP)» نامیده و یک مدل برای آن پیشنهاد میشود. در مسئله بررسیشده، تصمیمات مرتبط با مکانیابی و تخصیص در یک شبکه هاب بررسی میشود. همچنین این موضوع که برای بازکردن هاب پیمانکاران مختلف وجود دارد، یا اینکه هابها بعد از انتخاب پیمانکار دارای طول عمر مشخص هستند و در انتهای این طول عمر میتوانند بسته یا بازسازی شوند، بررسی میشود که مسئله را پیچیدهتر میکند؛ در عین حال مسئله را به مسائل دنیای واقعی نزدیکتر میکند. در این مسئله سطوح ظرفیت و بازسازی چندگانه نیز در نظر گرفته شده است. درانتها از مجموعه مثالهای عددی تغییریافته AP در اندازههای مختلف برای ارزیابی عملکرد مدل ارائهشده بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مقایسات نشاندهنده کارایی روش فراابتکاری ژنتیک است. همچنین مدل ارائهشده در این پژوهش نسبت به مدلهای پیشین ارائهشده برای این مسئله از نقطه نظر هماهنگی و منطبقبودن با شرایط دنیای واقعی کارایی بیشتری دارد.
۴.

مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
حیات فروشگاه های ورزشی به جذب و نگهداری تعداد کافی مشتریان وابسته است. شناخت دلایل جذب و رویگردانی مشتریان بسیار اهمیت دارد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، طراحی مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران بودند که از منطقه منیریه خرید کرده بودند و 337 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش نامه استاندارد عمادی و همکاران (1393) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی محتوایی آن به تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. برای محاسبه پایایی، در مطالعه ا ی مقدماتی 30 پرسش نامه توزیع شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس. و ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد تک بعدی با بار عاملی 87/0، بعد بی تفاوت با بار عاملی 85/0، بعد اساسی با بار عاملی 68/0 و بعد جذاب با بار عاملی 59/0 بیشترین تأثیر را بر رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی داشتند. همچنین، در بعد اساسی، وجود کیفیت نامناسب اجناس فروشگاه با بار عاملی 82/0، در بعد عملکردی، نبود دسترسی مناسب و راحت به فروشگاه با بار عاملی 94/0، در بعد انگیزشی، قیمت نامناسب اجناس فروشگاه با بار عاملی 86/0 و در بعد بی تفاوت، تبلیغات نامناسب فروشگاه در سطح شهر با بار عاملی 87/0، به عنوان مهم ترین گویه های رویگردانی مشتریان بودند؛ براین اساس، می توان بیان کرد که مدیران همواره باید عوامل تأثیرگذار بر رویگردانی مشتریان خود را به خوبی درک کنند و برای کاهش این عوامل سعی کنند تا بتوانند در رقابت با سایر رقبا به مزیت رقابتی دست یابند و مشتریان وفادارتری داشته باشند.
۵.

ترجیحات و موانع مشارکت فعالیت بدنی در معتادان

تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی ترجیحات و موانع فعالیت بدنی معتادان از دیدگاه خودشان انجام شد. 175 شرکت کننده مرد از مراکز ترک اعتیاد پرسش نامه های ترجیحات و موانع فعالیت بدنی و وابستگی به نیکوتین را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد کمبود انرژی (میانگین= 33/5)، کمبود زمان (میانگین= 10/5) و کمبود توان بدنی (میانگین= 07/5) سه مانع اصلی معتادان در انجام فعالیت های بدنی بود. همچنین، پاسخ دهندگان انجام فعالیت بدنی در زمان صبح (%64)، در خانه (%3/46) یا مراکز ورزشی عمومی (%7/45)، با شدت متوسط (%4/47) و زیاد (%40) و در اختیار خود (%5/68) را ترجیح دادند. پیاده روی (%60)، شنا (%45) و ورزش از طریق تلویزیون (%37) بیشترین طرفدار را داشت. علاوه براین نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت معناداری بین موانع انجام فعالیت بدنی نشان داد به طوری که کمبود انرژی با اثرات اجتماعی، کمبود مهارت، کمبود منابع و ترس از آسیب تفاوت معناداری داشت و از همه آن ها بیشتر بود. کمبود زمان به صورت معناداری بیشتر از کمبود منابع و ترس از آسیب بود. کمبود توان، اثرات اجتماعی، کمبود منابع و کمبود مهارت نیز بیشتر از ترس از آسیب ادراک شدند. احتمالاً استفاده از برخی داروها برای درمان منجر به کاهش انرژی افراد برای انجام فعالیت بدنی شده بود.
۶.

ساخت و روایی سنجی پرسش نامه جایگاه ورزش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
تحقیق حاضر به منظور ساخت و روایی سنجی پرسشنامه جایگاه ورزش در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر انجام شد. بدین منظور 200 دانشجو در سنین 18 الی 32 سال با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ادبیات پژوهش و کتاب راهنمای ورزش برای پیشگیری از اعتیاد دفتر مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تأییدی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی، ورزشی، خانوادگی و فردی، به ترتیب در اولویت دانشجویان برای پیشگیری از اعتیاد بود. همچنین نتایج تحلیل عاملی از قابلیت عاملی شدن گویه های پرسشنامه جایگاه ورزش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در دو عامل اجتماعی-ورزشی و فردی- ورزشی حمایت کرد. نتایج مقادیر شاخص برازش تطبیقی (93/0)، شاخص برازش مقتصد هنجار شده (92/0)، شاخص برازش فزاینده (93/0)، شاخص برازش هنجار نشده (81/0) و ریشه میانگین مربعات خطای برآورده (07/0) نشان داد که در این مقیاس دو عامل و در عامل اول یعنی عوامل اجتماعی- ورزشی 12 گویه و در عامل دوم یعنی عوامل فردی- ورزشی 16 گویه بدست آمد. همسانی درونی و ثبات درونی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نشان داده شد که پرسشنامه ورزش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. پرسشنامه ساخته شده می تواند در زمینه بررسی نظرات گروه های مشابه درباره جایگاه ورزش در پیشگیری از اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد.
۷.

ارتقای سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی با رویکرد کانو- گسترش کیفیت عملکرد (مطالعه موردی: اماکن ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان)

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
هدف پژوهش حاضر، استفاده از رویکرد کانو- گسترش کیفیت عملکرد برای ارتقای سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان از دیدگاه دانشجویان بود. در مرحله اول این پژوهش توصیفی، 256 نفر از دانشجویان با هدف شناسایی شکاف خدمات اماکن ورزشی دانشگاه، به پرسش نامه استاندارد 22 گویه ای ارزیابی کیفیت خدمات اماکن ورزشی سروکوال (پاراسورامان و همکاران، 1985) پاسخ دادند. در مرحله دوم پژوهش، 240 نفر از دانشجویان به پرسش نامه کانو پاسخ دادند و نیازهای آنان شناسایی و دسته بندی شدند. درنهایت، پس از تشکیل خانه کیفیت مدل گسترش کیفیت عملکرد، ماتریس ارتباطات خانه کیفیت تشکیل شد و مشخصه های فنی تعریف شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در هر پنج بعد کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه، شکاف منفی وجود داشت. همچنین، 10 نیاز اساسی به عنوان ندای مشتری وارد ماتریس خانه کیفیت مدل گسترش کیفیت عملکرد شدند و 12 مشخصه فنی برای بهبود آن ها، با توجه به نتایج به دست آمده استخراج شدند. می توان گفت نبود برنامه مناسب و ضعف منابع انسانی در ارائه خدمات، ازجمله موانع و کاستی های اماکن ورزشی دانشگاه هستند. ارتباط نزدیک با دانشجویان، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با هدف شناسایی نیازهای آنان، تخصیص بودجه بیشتر به فعالیت های ورزشی دانشجویان و همچنین، استفاده از نیروی انسانی متخصص در ارائه خدمات، ازجمله راهکارهای ضروری برای ارتقای سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی این دانشگاه هستند.
۸.

مدل سازی و حل مسأله حداکثر پوشش ماژولار پویا با ظرفیت های محدود متغیر

تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۴۱
مسأله مکان یابی حداکثر پوشش یکی از مهم ترین مسائل مکان یابی شبکه است که برای کاربردهای مختلف آن، مدل های متنوعی از مسأله حداکثر پوشش، نظیر درنظرگرفتن محدودیت های ظرفیتی تسهیلات ارائه شده اند؛ اما تمامی این مدل ها فقط یک سطح ظرفیت ثابت برای تسهیلات استقراریافته در نظر می گیرند که این نوع مدل سازی باعث کاهش کارایی مدل مکان یابی حداکثر پوشش می شود. در این مقاله، مسأله مکان یابی حداکثر پوشش محدود ماژولار پویا ارائه و مدل سازی شده است که ظرفیت تسهیلات در دو سطح «تعیین ماژول های تخصیصی به تسهیل» و «تعیین سایز هریک از ماژول ها» طراحی و مدل سازی می شود. جهت بررسی کارایی مدل ارائه شده، یک مثال عددی حل شده و مدل مسئله با مدل مسأله مکان یابی حداکثر پوشش پویا مقایسه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که مدل پیشنهادی با برخورداری از مفهوم ماژولاریتی، نسبت به مدل حداکثر پوشش پویا از کارایی بالاتری برخوردار است. همچنین تحلیل حساسیت انجام شده بر پارامترهای مسئله، صحت عملکرد مدل را تأیید می کند.
۹.

طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جوابهای حاصل از آن

کلید واژه ها: الگوریتم رقابت استعماری مدل سازی ریاضی زمان بندی امتحانات بهینه سازی امتحانات تخصیص درجه دو تبرید شبیه سازی شده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۶۲۸
در این پژوهش، بهینه سازی زمانبندی امتحانات پایان ترم دروس دانشگاهی، بر اساس یک مسئله واقعی شناسائی شده در یکی از دانشگاههای کشور بررسی شده است. تابع هدفی که برای مسئله تعریف شده است نسبت به آنچه که تاکنون در ادبیات موضوع، مطرح شده، متفاوت است و به نحو موثرتری می تواند هدف واقعی مسئله را بیان نماید. برای تشکیل تابع هدف، مشابه با قانون کولن در الکتریسیته که می گوید میان بارهای همنام، نیروی دافعه وجود دارد نوعی نیروی دافعه میان هر دو امتحان منظور شده است. چنانچه برآیند کلی نیروهای دافعه میان امتحانات، حداقل گردد جواب بهینه مسئله بدست می آید. مدل ریاضی حاصل، برنامه ریزی غیرخطی با متغیرهای صفر و یک است. تابع هدف آن شامل تعداد زیادی عبارت درجه دوم می باشد. جواب بهینه مطلق این مدل، فقط در اندازه های بسیار کوچک قابل شناسائی است. برای حل مدل در اندازه های متوسط و بزرگ، روشهائی را بر مبنای الگوریتم تبرید شبیه سازی شده و نیز الگوریتم رقابت استعماری تنظیم نموده ایم که می توانند در زمان قابل قبولی، جوابهای نسبتاً خوبی را ارائه نمایند. نتایج عملی حاصل از این مدل ریاضی و شیوه های ارائه شده برای حل آن، در یکی از دانشگاههای کشور در طی ترمهای متمادی، استفاده شده وکارائی و موثر بودن خود را به طور عملی نشان داده است.
۱۰.

حل مسئله پوشش تدریجی خدمات درمانی با شبیه سازی تبرید و روش های خوشه بندیk-means و شبکه عصبی

کلید واژه ها: شبیه سازی تبرید شبکه عصبی خوشه بندیk-means مسئله مکان یابی پوشش تدریجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۸۱
در مسائل مکانیابی پوشش نوین، افزایش فاصله از تسهیل ارائه دهنده سرویس در ناحیه پوشش، موجب کم شدن سطح پوشش دهی می گردد و تحت عنوان پوشش تدریجی در نظر گرفته می شود، با ازدیاد نقاط تقاضا، زمان حل در اینگونه مسائل افزایش می یابد. لذا روشهای مختلف حل از جمله دقیق، فرا ابتکاری و ابتکاری برای مدلهای مختلف مسئله پوشش تدریجی مطرح شده است. در این مقاله مسئله پوشش تدریجی با استفاده از روشهای شبیه سازی تبرید، خوشه بندی شبکه عصبی و خوشه بندی k -means حل شده و جوابها و زمانهای بدست آمده از سه روش مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی روش k-means در حل مسئله است و این روش می تواند در مدت زمان قابل قبول جوابهایی با دقت بالا (نزدیک به جوابهای بدست آمده از روش شبیه سازی تبرید) تولید نماید. در ادامه کاربرد روشهای خوشه بندی در مسئله پوشش تدریجی برای احداث مرکز خرید در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و تسهیلات بدست آمده با این روش به مکانهایی اختصاص داده شده اند که بیشترین پوشش را دارا هستند.
۱۱.

ارزیابی ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه با استفاده از مدل سروکوال (مطالعة موردی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات انتظارات مدل سروکوال اداراکات اماکن ورزشی دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۶۳۶
تحلیل کیفیت خدمات، مدیریت سازمان را قادر می سازد ضمن جلوگیری از کاهش کیفیت، منابع محدود مالی را به حوزه هایی اختصاص دهد که اهمیت بیشتری دارند؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در اماکن ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با استفاده از مدل سروکوال بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که 327 نفر از کاربران اماکن ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (دانشجویان، کارکنان و استادان) به عنوان نمونه در آن شرکت کردند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامة 22گویه ای سروکوال جمع آوری شد که پنج بعد کیفیت خدمات (عناصر عینی، قابلیت اعتماد، پاسخ گویی، تضمین و همدلی) را در دو بخش ادراکات و انتظارات می سنجد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون و فریدمن نشان داد که در بخش ادراکات (وضعیت موجود)، بعد تضمین (38/59±1/4) بهترین وضعیت را دارد. بعد های پاسخ گویی، قابلیت اعتماد، همدلی و عناصر عینی نیز به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. در بخش انتظارات (وضعیت مطلوب) نیز بعد تضمین (98/15±0/6) در ردة اول تأکید پاسخ دهندگان بود. پس از آن نیز به ترتیب بعد های همدلی، پاسخ گویی، قابلیت اعتماد و عناصر عینی مورد تأکید قرار گرفتند. همچنین، نتایج نشان داد که در همة ابعاد کیفیت خدمات در اماکن ورزشی این دانشگاه شکاف منفی کیفیت وجود دارد (05/0>P). بیشترین شکاف منفی کیفیت مربوط به بعد همدلی (00/2-) و کمترین آن مربوط به بعد تضمین (88/1-) بود. به نظر می رسد شکاف منفی در تمام ابعاد کیفیت بیانگر وجود مسئله در کیفیت ارائة خدمات اماکن ورزشی دانشگاه مورد مطالعه باشد. این امر، در راستای رفع موانع و بهبود کیفیت خدمات، ضرورت توجه به آن را ناگزیر می سازد. بهبود نقاط ضعف شناسایی شده در این پژوهش می تواند رضایتمندی کاربران، بازگشت مجدد و در نهایت افزایش مشارکت ورزشی آنها را به دنبال داشته باشد.
۱۲.

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۲
 مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، هنگامی که وضعیت و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، به سادگی با استفاده از شیوه های دقیق ریاضی، مانند برنامه ریزی درجه دوم، حل نمی شود. از سوی دیگر، اغلب مدیران ترجیح می دهند به جای مدیریت سبد بسیار بزرگ، سبد کوچکی از دارایی ها را اداره کنند. این مسئله را می توان به محدودیت های کاردینال، یعنی محدودیت های حداقل و حداکثر تعداد دارایی های سبد تشبیه کرد. پژوهش پیش رو با بهره مندی از الگوریتم فرا ابتکاری تبرید شبیه سازی شده، به حل مسئله بهینه سازی سبد با محدودیت های کاردینال پرداخته است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات سهام پنجاه شرکت فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی اول فروردین 1389 تا پایان فروردین 1391، مرز کارای سبدهای مختلف 10 تا 50 سهمی ترسیم شده است. نتایج پژوهش موفقیت الگوریتم تبرید شبیه سازی شده را در حل مسئله فوق نشان می دهد. همچنین با انتخاب درست سهام و تعیین وزن های مناسب از آن، می توان سبد های کوچک تری که عملکرد مناسب تری دارند، انتخاب کرد.
۱۳.

بررسی و حل مدل پویا برای مساله مکان یابی میانه محور با تخصیص چندگانه

کلید واژه ها: برنامه ریزی خطی مکان یابی طراحی شبکه الگوریتم شبیه سازی تبرید تقاضای پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۰۸
مساله مکان یابی میانه محور با تخصیص چندگانه شامل جانمایی تسهیلات محور و تخصیص گره های غیرمحور به محورها است و البته، از نوع مسایل مکان یابی در کلاس NP-hard است. هدف اصلی در این مقاله، مساله مکان یابی میانه محور با تخصیص چندگانه در حالت تغییرات پویای جریان است که ظرفیتی برای محورها و کمان ها وجود ندارد و باز و بسته شدن محورها در دوره های گوناگون افق برنامه ریزی امکان پذیر است. مدل و الگوریتم پیشنهادی برای حل، با داده های شبکه حمل و نقل هوایی ایران بر مبنای تعداد مسافران جا به جا شده ،آزمایش می شود. نتایج بررسی نشان می دهد؛ تشکیل شبکه پویا در مقایسه با حالت ایستا، هزینه کمتری در پی خواهد داشت و هرچه تعداد دوره های زمانی در حالت پویا بیشتر شود؛ روند بهبود (کاهش هزینه ها) ادامه می یابد
۱۴.

بخش بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی

کلید واژه ها: روش تاگوچی بخش بندی بازار بازار شامپو نقشه های خودسازمان ده الگوریتم K میانگین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۷۰۸
توجه و تمرکز بر مشتری در بازارهای کاملاً رقابتی امروز، عامل حیاتی موفقیت شرکت هاست و تقسیم بندی بازار به بخش های مختلف و ارائه کالاها و خدمات به مناسب ترین بخش ها مهمترین فعالیتی است که منجر به تمرکز بیشتر شرکت ها بر مشتریانشان می گردد. در این پژوهش با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی بازار شامپو در منطقه 8 تهران بخش بندی شد. بدین منظور پس از بررسی ادبیات تحقیق 26 شاخص شناسایی شده و با استفاده از شبکه های عصبی خودسازمان ده بخش بندی صورت گرفت و از میان حالت های مختلف خوشه بندی، حالتی انتخاب شد که اعضاء درون هر بخش بازار شباهت حداکثر به هم و اعضاء بین بخشهای مختلف بازار تفاوت معنی داری نسبت به هم داشته باشند. نتایج نشان داد که بخش بندی با 9 خوشه بهترین حالت می باشد. این روش با روش Kمیانگین مقایسه و برتری روش شبکه های عصبی مصنوعی نشان داده شد. در ادامه با استفاده از روش پیشنهادی مبتنی بر روش تاگوچی مهمترین ویژگی هر بخش جهت استخراج اقدامات بازاریابی متناظر استخراج شده است.
۱۵.

حل مسئله پوشش تدریجی چند معیاره با استفاده از شبیه سازی تبرید و شبکه عصبی

کلید واژه ها: شبکه عصبی الگوریتم شبیه سازی تبرید پوشش تدریجی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی چند معیاره
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت دانش
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۴۷۴
در مسائل پوشش تدریجی افزایش فاصله از تسهیل ارائه دهنده سرویس در ناحیه پوشش، موجب کم شدن سطح پوشش دهی می گردد و اغلب محققین در مسایل مکان یابی تنها به عامل فاصله توجه می کنند، حال آنکه در دنیای واقعی معیارهای زیادی مثل جمعیت، دسترسی سریع و... وجود دارند که باید علاوه بر عامل فاصله در ارزیابی مکان یابی و تخصیص مورد توجه قرار گیرند، به عنوان مثال در مکان یابی تسهیلات اورژانسی نباید تنها به عامل فاصله توجه کرد. از طرفی با ازدیاد نقاط تقاضا و معیارها، ضمن افزایش زمان محاسبات، نرخ ناسازگاری در ارزیابی و امتیازدهی بین نقاط نیز افزایش می یابد. در این مقاله رویکرد ترکیبی شبکه عصبی و شبیه سازی تبرید برای حل مسئله پوشش تدریجی چند معیاره پیشنهاد شده است. زمانیکه تعداد نقاط کم هستند، امتیاز نقاط (اهمیت نقاط در اولویت تخصیص) در مسئله با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و با افزایش تعداد نقاط، پس از یافتن الگوی ذهنی تصمیم گیرندگان این امتیازها با روش شبکه عصبی محاسبه می-شود، البته کارایی الگوریتم شبکه عصبی در یافتن الگوی ذهنی با استفاده از آزمون رتبه علامت دار در این مقاله تایید شده است. در ادامه مسئله با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید حل می گردد که نتایج بررسی، حاکی از کارایی بالای الگوریتم پیشنهادی (کیفیت جواب وزمان حل) در مقایسه با روش دقیق است.
۱۶.

رویکردی استوار برای مکانیابی مجدد انبارهای زنجیره ی تامین سه سطحی در شرایط عدم قطعیت

تعداد بازدید : ۱۵۳۹ تعداد دانلود : ۸۱۳
امروزه انبارهای واحدهای تولیدی سهم قابل ملاحظه ای از هزینه های حمل و نقل کالاها در زنجیره تامین را برخوردار می باشند و عواملی چون عدم قطعیت در پارامترهای هزینه ای، ظرفیت تولید و مقدار تقاضا بعلت تغییرات در محیط کسب و کار ضرورت اتخاذ تصمیمات صحیح و کارا در قبال مدیریت انبارها را دوچندان می نماید. در این مقاله، عدم قطعیت پارامترها به صورت پارامترهای تصادفی گسسته تحت سناریو های مختلف بررسی می گردد. بنابراین سعی شده است مدل جامع تری از مساله مکانیابی مجدد انبارها با درنظرگرفتن حداقل سازی حداکثر تابع هزینه سناریوها در یک شعاع پوششی معین برای پشتیبانی مشتریان توسط انبارها ارائه گردد. رویکرد استوار بکار رفته در این مقاله، در قالب یک مثال تشریح گردیده است هزینه های بدست آمده با هزینه-های مبتنی بر مدل سازی میانگین مقدار انتظاری مقایسه شده است. نتایج، کارایی رویکرد استوار را نسبت به رویکرد مدل سازی میانگین انتظاری نشان می دهند. همچنین هزینه ی مکانیابی مجدد نسبت به هزینه ی ادامه ی وضعیت کنونی شبکه ی تامین مورد بررسی قرار داده شده است و نتایج بهبود در هزینه ها را نشان می دهد.
۱۷.

Airline Hub-Median Network Design by an Extended Two-Stage Stochastic Programming Method: A Case Study

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۱
The hub location decision is a long term investment and any changes in it take considerable time and money. In real situations, some parameters are uncertain hence, deterministic models cannot be more efficient. The ability of two-stage stochastic programming is to make a long-term decision by considering effects of it in short term decisions simultaneously. In the two-stage stochastic programming for hub location problems, the location is decided in the first stage and optimal flow allocations are determined in the second stage. In this paper, the two-stage stochastic programming is described and then a practical stochastic model is employed for determining hub locations in the Iranian aviation. Also, a survey of the model under fuel subsidy omission is conducted using extended two-stage stochastic programming. Demand and the cost of resources (fuel) are considered uncertain in this study. The results show Tehran, Mashhad, Isfahan, Shiraz and Yazd can be hubs in the air network of Iran.
۱۸.

رابطة هوش هیجانی و کارآمدی مربیگری مربیان ورزش

تعداد بازدید : ۱۸۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۴۷
هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطة بین کارآمدی مربیگری و هوش هیجانی مربیان ورزش دانشگاه هاست. بدین منظور 120 مربی زن و مرد، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه های هوش هیجانی (سیبریاشرینگ، 1986) و کارآمدی مربیگری (فیلتز و همکارانش، 1999) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره) و به وسیلة SPSS16 در سطح معنیداری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. آزمون فرضیه ها نشان داد که مقیاس و خرده مقیاس های متغیر هوش هیجانی مربیان با مقیاس و خرده مقیاس های متغیر کارآمدی مربیگری در ارتباط اند. همچنین میزان هوش هیجانی مربیان پیش بین مناسبی برای کارآمدی مربیگری آن ها محسوب میشود. در نهایت مشخص شد مربیانی که هوش هیجانی بالاتری دارند، از کارآمدی مربیگری بیشتری نیز برخوردارند؛ بنابراین توصیه میشود رابطة علّی هوش هیجانی به عنوان متغیری مؤثر بر کارآمدی مربیگری مطالعه شود.
۱۹.

بکارگیری تخیمن پارامتر برای بهبود شاخص های ارتباطی در رگرسیون لجستیک باینری

تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۵۱۷
هدف از این مقاله، تخمین پارامترهای مدل رگرسیون لجستیک باینری بمنظور حداکثرسازی تابع لگاریتم درست نمایی با بهبود شاخص های ارتباطی است. در این مقاله پس از معرفی گامهای تخمین پارامتر، نحوه محاسبه شاخص های ارتباطی با استفاده از دو روش تعداد تطابق و میزان درجه عضویت بیان شد. منظور از شاخص های ارتباطی، شاخص هایی است که تعداد وقوع پاسخ موفقیت در مقابل پاسخ شکست را برای تعداد مشخصی آزمایش مستقل برنولی نشان می دهد. با استفاده از هردو روش، مقادیر این شاخص ها تا رسیدن به نقطه همگرایی ضرایب رگرسیونی(شرط توقف الگوریتم) محاسبه شده که مقایسه نتایج دو روش بیانگر عدم بهبود در مقادیر شاخص های ارتباطی با روش تعداد تطابق و افزایش این شاخص ها در هر تکرار تا رسیدن به نقطه همگرایی پارامترها با استفاده از روش درجه عضویت است. لذا جنبه نوآوری این پژوهش، ارائه روشی جدید برای بهبود شاخص های ارتباطی به همراه حداکثرسازی لگاریتم درست نمایی می باشد.
۲۰.

ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان