محمدرضا اسماعیلی

محمدرضا اسماعیلی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۱.

شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیاده سازی برنامه های راهبردی پیش برنده ها سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 524
پیاده سازی برنامه های راهبردی در نظام ورزش ایران نیازمند شرایط و محیطی است که باید مهیا باشد تا سازمان ها و نهادهای مختلف بتوانند در راستای تحقق اهداف و چشم انداز خود قدم بردارند. از این رو، تحلیل کلان عوامل پیش برنده در پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان های ورزشی ایران هدف اصلی این پژوهش است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کیفی و کمی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان اجرایی و دانشگاهی بود که تخصص و تجربه کافی پیرامون مسئله برنامه های راهبردی در سازمان های ورزشی داشتند، روش نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد و حجم نمونه برابر با 13 نفر بود. داده های کیفی با پرسش نامه باز و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و داده های کمی به کار رفته در این پژوهش به صورت عددی و از طریق وزن دهی پرسشنامه های دلفی تهیه شد. تجزیه و تحلیل نهایی روی 14 ماتریس بازگشتی انجام شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که نیروهای پیشران کلیدی اقتصادی، تکنولوژیکی، ارتباطات، سیاسی و ساختار سازمانی بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر آینده مشارکت در ورزش همگانی دارند. در این بین عامل اقتصادی و تکنولوژیکی بیشترین سهم را در اثرپذیری مستقیم داشته اند.
۲.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پرو ژه های عمرانی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروژه های عمرانی ورزشی عوامل مالی عوامل مدیریتی پیمانکار کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 898
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی بود که به صورت کیفی و به روش پدیدار شناختی صورت پذیرفت. جامعه موردمطالعه تحقیق خبرگان آگاه به موضوع تحقیق در وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی بودند که با استفاده از روش گلوله برفی تعداد 13 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به منظور درک عمیق و همه جانبه عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. برای حصول از اطمینان از اعتمادپذیری و انتقال پذیری (روایی) تحقیق اقداماتی شامل؛ مشارکتی بودن تحقیق، تطبیق توسط اعضا و برای تأیید اتکاپذیری (پایایی) تحقیق از کدگذاری مجدد توسط خود محقق، درصد توافق درون موضوعی و استفاده از نرم افزارهای تحلیل کیفی با استفاده از نرم افزار Nvivo10، صورت پذیرفت. با توجه به نتایج تحقیق و بر اساس کدگذاری اولیه و محوری صورت گرفته تعداد 53 عامل در 10 گروه؛ مالی، مهندسی، برآوردی، زیرساختی، انسانی، حقوقی، پشتیبانی، نظارتی، طبیعی و مدیریتی به عنوان عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی شناسایی گردید، که در این میان عوامل مدیریتی، مهندسی، نظارتی و مالی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. بنابراین مسئولین این حوزه می توانند با لحاظ این عوامل مهم زمینه کاهش تأخیر در پروژهای عمرانی و در نهایت توسعه ورزش و بهره مندی از مزایای آن در سطح جامعه را فراهم آورند.
۳.

طراحی مدل ادراک مطلوبیت فضای ورزشی پارکی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکانات رفاهی تجهیزات مطلوبیت فضای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 228
مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ادراک مطلوبیت فضای ورزشی پارکی شهر تهران است. روش تحقیق آمیخته کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی است. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و افراد دارای تجارب مدیریتی در سازمان های ورزشی و در بخش کمی شامل تمامی افراد 18 سال به بالا که حداقل هفته ای دو بار از فضاهای ورزشی در شهر تهران استفاده می کنند، بودند. دوازده نفر در بخش کیفی و 384 نفر در بخش کمی نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب پرسشنامه ای با پنج عامل اصلی در بخش کمی استفاده شد. در این پژوهش برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی)، برای تعیین پایایی مدل از دو شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ و از شاخص های روایی واگرا و همگرا (Ave) و مدلسازی معادله ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: شاخص برازش مدل 68/0 GOF= گزارش شد و نتایج پژوهش مدل نهایی را در پنج عامل امکانات رفاهی، ترجیح، دسترسی، تجهیزات و طراحی تأیید کرد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر ترجیح بر مطلوبیت فضاهای ورزشی پارکی توسعه فضای ورزشی پارکی کم هزینه و با قیمت مناسب پیشنهاد می شود. بنابراین اگر اماکن ورزشی فضایی پارکی امن و مطلوب را ف راهم س ازیم و فعالیت ها و تفریحات سالم به گونه ای سازمان یافته و مطابق با ارزش های جامعه میسر شود، ح ضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی و زیست پذیری افراد جامعه افزایش می یابد.
۴.

بررسی مقایسه ایی تاثیرات دو روش تدریس مشارکتی و رقابتی درس تربیت بدنی بر مشارکت ورزشی دختران دارای اضطراب اجتماعی اندام: نقش تعدیل کننده عزت نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تدریس مشارکتی تدریس رقابتی اضطراب اجتماعی اندام مشارکت در ورزش عزت نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 797
دانش آموزان نگرانند که دیگران در خلال تمرینات ورزشی ظاهر بدنی آنها را چگونه ارزیابی می کنند. هدف این پژوهش بررسی تدریس مشارکتی و رقابتی بر مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دچار اضطراب اجتماعی اندام است. از 120 دانش آموز دختر راهنمایی، نمونه گیری خوشه ای و سپس به صورت تصادفی به سه نمونه 40 نفره تقسیم شدند. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس و کوواریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون t زوجی، باکس، گرین هاوس – گیزر و ماچلی تحلیل شد. در پیش آزمون و پس آزمون تمامی افراد پرسشنامه انگیزش ورزشی و اضطراب اجتماعی اندام را تکمیل کردند. پس از 14 جلسه یک پس آزمون به عمل آمد. نمونه های انتخاب شده، در پیش آزمون که ش امل عوام ل آم ادگی جس مانی و حرکتی ب ود، ش رکت کردن د. هر دو شیوه تدریس بر دانش آموزان دارای اضطراب اندام موثر بود ولی تأثیر تدریس مشارکتی مثبت است. روش رقابتی منجر به افزایش مشارکت ورزشی و البته اضطراب شد. تدریس مشارکتی در کاهش اضطراب اجتماعی اندام و افزایش مشارکت ورزشی موثرتر از تدریس رقابتی است.  
۵.

ارائه مدل اثر سواد رسانه ای، سبک زندگی بر تغییرات هویت اجتماعی (مطالعه موردی: سازمان های ورزشی کشور)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمانهای ورزشی سبک زندگی سواد رسانه ای هویت اجتماعی تغییرات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 247 تعداد دانلود : 284
هدف از مطالعه حاضر ارائه مدل تأثیر سبک زندگی و سواد رسانه ای بر هویت اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور است. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر زمان مقطعی و از نظر گردآوری داده ها به صورت توصیفی- همبستگی است. 384 نفر از کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کل کشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به سؤالات پرسشنامه های هویت اجتماعی صفاری نیا (1390)، پرسشنامه سواد رسانه ای فلسفی (1393) و نیز پرسشنامه سبک زندگی (QSL) لعلی و همکاران (1391) به صورت داوطلبانه پاسخ دادند. آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و درنهایت برای ارائه الگو مناسب از روش مدل معادلات ساختاری (SEM) با بهره گیری از نرم افزارهای 21 SPSS و LISRL در سطح 0/05≥α استفاده شد. نتایج نشان داد سواد رسانه و سبک زندگی فعال بر هویت اجتماعی افراد مؤثر و موجب تغییرات اجتماعی در آن ها می شود و در نهایت مدل تحقیق از برازش کافی برخوردار است (0/09=RMSEA) و همچنین شاخص های برازش مقدار GFI، CFI و NFI به ترتیب برابر با 0.95، 0.98 و 0.92 به دست آمد. بنابراین سلامت و تعالی روحی انسان ها از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت جوامع انسانی است. که سبک زندگی فعال و سواد رسانه ای سبب ایجاد چنین وضعیتی در هویت اجتماعی کارکنان سازمان ها می شود پس می توان سازمان های ورزشی را به سمت تشویق کارکنان در تغییر سبک زندگی و سواد رسانه ای سوق داد.
۶.

ارتباط و پیوستگی رنگ در قرآن و معماری مسجد در تمدن اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 12 تعداد دانلود : 455
این پژوهش بر آن است عنصر رنگ را به عنوان کلید واژه مشترک که هم در آیات قرآن و هم در معماری مسجد در تمدن اسلامی وجود داد مورد بررسی و تبیین قرار دهد. درهنرومعماری تمدن اسلامی ، از رنگ ها بصورت خردمندانه ای استفاده می شود و این استفاده با آگاهی از معنای نمادین هر رنگ و واکنش کلی ایجاد شده از آن رنگ در روان انسان، و در مکانی مقدس- یعنی مسجد- انجام می پذیرد. تلاش هنرمند مسلمان همواره بر این بوده که با استفاده از شناخت اصول رنگ در معماری اسلامی، بتواند گامی موثر در مسیر شکوفایی هنر اسلامی در معماری مقدس مساجد بردارد . با توجه به اینکه هنرمند در معماری مساجد از اصیل ترین رنگها (که در قرآن از آنها نام برده شده) استفاده نموده، لذا محور اصلی پژوهش حاضر، تبیین ارتباط و پیوستگی تنگاتنگ تزیین معماری مسجد با عنصر رنگ-که در متن کتاب آسمانی به انواع آن نیز اشاره شده- می باشد. به روش توصیفی- تحلیلی از منابع و مطالعات تاریخ هنر این استنباط و نتیجه مطرح می شود که قرآن منبع اصلی اندیشه معمار مسلمان در تزیین پوشش داخلی و خارجی معماری مسجد در تمدن اسلامی بوده و معماران اسلامی به رنگ های مطرح شده در قرآن برای تزیین فضای داخلی و بیرونی مساجد توجه خاصی داشته اند.
۷.

نقش تکنولوژی اطلاعات و حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد داوران جام جهانی فوتبال روسیه 2018(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکنولوژی اطلاعات حمایت سازمانی ادراک شده عملکرد داوران جام جهانی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 296 تعداد دانلود : 56
زمینه و هدف: با توجه به تجارت گسترده ای که در برخی از ورزش ها وجود دارد، یک تصمیم نادرست داوری نه تنها می تواند عواقب مالی عظیمی را برای شرکت کنندگان در رقابت داشته باشد، بلکه خود رویداد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف کلی پژوهش حاضر تعیین نقش تکنولوژی اطلاعات و حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد داوران جام جهانی فوتبال روسیه 2018: بررسی نقش میانجی رضایت شغلی و خودسودمندی بود. روش: این پژوهش توصیفی، مدل همبستگی، مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری، و نوع آن کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را تمام داوران و کمک داوران حاضر در جام جهانی فوتبال روسیه 2018 تشکیل دادند که از این تعداد 111 داور بود که 35 داور وسط، 63 کمک داور و 13 کمک داور ویدئویی بودند. یافته ها: نتایج رابطه مثبت معناداری بین تکنولوژی اطلاعات، حمایت سازمانی ادراک شده و خودسودمندی بر عملکرد داوران جام جهانی فوتبال روسیه 2018 را نشان داد. در حالی که رابطه معناداری بین رضایت شغلی و عملکرد داوران جام جهانی فوتبال روسیه 2018 دیده نشد. نتیجه گیری: تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک عامل موثر و تسهیل ساز در تصمیم گیری داوران می باشد، لذا پیشنهاد می شود زیرساخت های تکنولوژیکی در راستای بهبود تصمیمات لحظه ای داوران در سطحی گسترده تر فراهم گردد.
۸.

بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش آموزان: نقش مداخله-ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های مدیریت ابعاد تربیت حرکتی راهبرد یاددهی - یادگیری حل مسئله معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 252 تعداد دانلود : 77
هدف: پژوهش حاضر، به بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر تربیت حرکتی دانش آموزان با نقش مداخله ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال پرداخت. روش شناسی: روش پژوهش آزمایشی همراه با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را 706 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب در نیم سال تحصیلی اول 97-1396 تشکیل دادند که از این بین 30 نفر با توجه به ارزیابی های اولیه و به صورت هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20) و کنترل(20 نفر)گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، برنامه آموزش گروهی مهارت حل مسئله را در 12 جلسه تمرین 65 دقیقه ای در هر هفته یک جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی ابعاد تربیت حرکتی ولفگانگ و گلیکمن (1986) استفاده شد. برای جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره(آنکوا)با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معناداری 001/0 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، استفاده از سبک های مختلف مدیریت کلاس در تمام ابعاد تربیت حرکتی ( شناختی، عاطفی، آمادگی جسمانی و مهارتی) معنی دار است. تمام ابعاد تربیت حرکتی تفاوت معناداری با سبک مداخله گرا وجود دارد، ولی تفاوت زیادی با سبک عدم مداخله گرا ندارند. همچنین سبک مدیریت کلاس تعامل گرا می تواند به همراه ارائه راهبرد حل مسئله اثربخش ترین سبک مدیریت کلاس باشد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش آموزش مهارت حل مسئله راهبردی کوتاه مدت، کارآمد و بی ضرر است که با هدف قرار دادن توانایی شناختی دانش آموزان می تواند آنها را در برابر یادگیری مهارت بسکتبال توانمند سازد.
۹.

اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش یاددهی - یادگیری حل مساله بعد شناختی بعد عاطفی بعد آمادگی جسمانی بعد مهارتی تربیت حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 638
هدف: پژوهش حاضر، با هدف اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان پایه هفتم انجام شد.روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود و روش تحقیق آن نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب و کلیه معلمان ورزش در سال تحصیلی 96-97 بود، که طبق گزارش اداره آموزش و پرورش شهرستان سراب 706 دانش آموز و 46 معلم ورزش بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-تصادفی تعداد 84 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم انتخاب گردیدند که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش ( 22 نفر دختر و 22 نفر پسر) و دو گروه کنترل (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) تقیسم شدند که بعد از انجام 12 جلسه تمرین 65 دقیقه ای با استفاده از راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله از آزمودنی ها مجددا آزمون نهایی به عمل آمد. روش گرد آوری داده ها به صورت مشاهده ای و پرسشنامه ای بود. روایی محتوایی پرسشنامه ، توسط 5 نفر از صاحب نظران تایید و پایایی درونی با ضریب آلفای کرونباخ، 80/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و نیز استنباطی شامل آنکوا و آزمون لون استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که که بین گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در ابعاد شناختی، عاطفی، آمادگی جسمانی و مهارتی درس بسکتبال تفاوت معنادار وجود دارد. اما متغیر جنسیت در ابعاد تربیت حرکتی معنی دار نیست. نتیجه گیری: بنابراین نقشه های از قبل آماده شده، موجب بهبود نگرش نسبت به معلم و کلاس می شود پس معلمین ورزش و مربیان مدارس باید در جهت پیشبرد اهداف آموزشی از این راهبرد یاددهی- یادگیری بیشتر بهره ببرند.
۱۰.

تبیین وضعیت امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران با تأکید بر نقش عوامل برگزاری مسابقات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استادیوم های فوتبال امنیت ورزشگاه خشونت حفاظت فیزیکی عوامل برگزاری مسابقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 454
هدف پژوهش حاضر، تبیین وضعیت امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران با تأکید بر نقش عوامل برگزاری مسابقات فوتبال بود. پژوهش کاربردی و از نظر روش توصیفی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیأت های فوتبال، پلیس مدیران ورزشگاه، کارشناسان و استادان دانشگاه بودند که در مجموع120 نفر به پرسشنامه تعدیل شده امنیت ورزشگاه های فوتبال فرجی (1398) پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج، حفاظت فیزیکی ورزشگاه و صلاحیت منابع انسانی از عوامل مهم تأمین امنیت استادیوم های فوتبال هستند. وضعیت کنترل محیط پیرامونی، آموزش و تمرین، صلاحیت و اعتبار در جهت مثبت و کنترل مواد سمی و شیمیایی در جهت منفی معنا دار شدند و کنترل محیط درونی و کنترل راه های دسترسی در حد متوسط اند. نظر به اهمیت حفاظت فیزیکی و عوامل مرتبط با منابع انسانی برگزارکننده مسابقات فوتبال می توان گفت نقش عوامل برگزاری و پلیس به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تأمین امنیت استادیوم ها مورد توجه بوده است، و استفاده از فناوری و سیستم های پیشرفته هشداردهنده امنیتی می تواند در بهبود رویه های حفاظت فیزیکی بر اثرگذاری نقش عوامل برگزاری و منابع انسانی پلیس کمک کند. 
۱۱.

بررسی تأثیر میزان رضایت از انواع ازدواج بر تداوم و کیفیت زندگی زناشویی در جامعه ایرانی (مطالعه موردی: زنان متأهل شهر تهران مناطق 1، 2، 6، 8، 12)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی زناشویی ازدواج تحمیلی ازدواج سنتی ازدواج عاشقانه ازدواج عاقلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 66
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر میزان رضایت از انواع ازدواج بر تداوم و کیفیت زندگی زناشویی در میان زنان متأهل شهر تهران بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با ابزار پرسشنامه و به روش پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متأهل شهر تهران در مناطق 1، 2، 6، 8، 12 در سال 1399 بود که از طریق فرمول کوکران 384 نفر به عنوان جمعیت نمونه محاسبه گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی گراهام بی اسپنیر (RDAS) برادبوری، فینچام و بیچ (۲۰۰۰) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ اولسون (1998) به دست آمده است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش انجام شد، در بخش اول و طراحی مدل از نرم افزار PLS در بخش دوم و آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون با نرم افزار SPSS-22 انجام گرفت.. یافته ها: نتایج نشان داد انواع ازدواج باکیفیت زندگی و تداوم آن رابطه دارند (P≤0/05)؛ اما در نوع ازدواج تحمیلی این رابطه معکوس است (P>0/05). نتیجه گیری: در می توان نتیجه گرفت که ازدواج به چه شکلی صورت پذیرد بر سرنوشت ازدواج یک زوج اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین فرهنگ سازی در اینجا بسیار ضروری جلوه می نماید تا به مرور از ازدواج هایی که به صورت تحمیلی و در سنین خیلی پایین انجام می گیرد جلوگیری شود و همچنین هنجارها و خرده فرهنگ هایی که امر ازدواج و تشکیل خانواده را مختل می کنند از بین بروند.
۱۲.

تأثیر تسهیل سازی کار-اوقات فراغت ورزشی بر رضایت شغلی و رضایت از اوقات فراغت ورزشی

تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 81
زمینه و هدف: مسئله مشارکت ورزشی مدت هاست که یکی از دغدغه های اساسی برنامه ریزان حوزه تربیت بدنی محسوب می شود. با گسترش مشاغل پشت میزنشین و رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی مجازی که افراد را به کم تحرکی ترغیب می کند، این نیاز بیش از هر زمانی احساس می شود ؛ لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تسهیل سازی کار-اوقات فراغت ورزشی بر رضایت شغلی و رضایت از اوقات فراغت ورزشی است. روش پژوهش : پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. داده های این تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه گردآوری شد. جامعه آماری این تحقیق را تمام کارکنان شرکت مخابرات استان تهران تشکیل دادند که تعداد آن ها برابر با 2610 هست که نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 335 نفر و به صورت در دسترس انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه های تسهیل سازی کار – اوقات فراغت لیانگ و همکاران (2018)، رضایت شغلی کامان و همکاران (1990) و رضایت از اوقات فراغت بیرد و راغب (1983) استفاده شد. علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، آزمون کلموگروف اسمیرنف و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزارهای SPSS و SmartPLS است. یافته ها: نتایج نشان داد که تسهیل سازی کار-اوقات فراغت بر رضایت شغلی و رضایت از اوقات فراغت در سطح 05/0 تأثیر مثبت معنادار دارد. تسهیل سازی اوقات فراغت- کار بر رضایت شغلی تأثیر معنادار ندارد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت معنادار تسهیل سازی کار-اوقات فراغت بر رضایت شغلی پیشنهاد می شود مدیران مخابرات استان تهران پیشنهاد می شود برنامه های اوقات فراغت در ساعات کاری به صورت یک دستورالعمل برای تمامی ادارات استان ابلاغ شود .
۱۳.

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی خودکارآمدی عمومی اشتیاق کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 619
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی است. روش این پژوهش توصیفی بوده و از نوع مطالعات هم بستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی تشکیل دادند (289 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 159 نفر از میان آن ها انتخاب شدند. بر اساس یافته ها مشخص شد که رابطه معنا داری بین یادگیری سازمانی و خودکارآمدی عمومی و نیز یادگیری سازمانی و اشتیاق کاری کارکنان وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که از بین مؤلفه های یادگیری سازمانی، "انتقال و یکپارچه سازی دانش" قوی ترین متغیر در پیش بینی خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان می باشد. شایان ذکر است که هر چهار مؤلفه یادگیری سازمانی، بخشی از واریانس متغیر خودکارآمدی عمومی را تبیین کردند. بخشی از واریانس متغیر اشتیاق نیز توسط سه مؤلفه (انتقال و یکپارچه سازی، تعهد مدیریت و فضای باز و آزمایشگری) متغیر یادگیری سازمانی تبیین گردید.
۱۴.

توسعه پایدار از طریق ورزش: موانع و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع توسعه راهبردهای توسعه توسعه پایدار ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 481
پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی توسعه پایدار از طریق ورزش و شناسایی موانع و راهبردهای آن انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع راهبرد، کیفی بود که از رویکرد گراندد تئوری (نظریه برخاسته از داده ها) برای ارائه نتایج بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در پژوهش 21 نفر از نخبگان (شامل اعضای هیئت علمی، مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی، کارشناسان خبره، مربیان ورزشی و بازیکنان گذشته تیم ملی) بودند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه اکتشافی گردآوری شدند. ملاک اتمام گردآوری داده ها رسیدن به اشباع نظری بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رهیافت ظاهرشونده مربوط به اثر گلیزر (1992) بهره گرفته شد که از طریق اجرای سه فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در بررسی موانع توسعه پایدار از طریق ورزش، 47 کد مستقل و 11 مفهوم که شکل دهنده سه مقوله کلی (موانع شناختی-دانشی، ساختاری و قانونی-مدیریتی) بودند، شناسایی و طبقه-بندی شدند. همچنین، در بخش راهبردها 35 کد و 10 مفهوم استخراج شدند و در سه مقوله کلی (راهبردهای ادراکی-ارتباطی، اقتصادی-ساختاری و عملکردی) دسته بندی شدند. نت ایج این پژوهش می-تواند در برنامه ریزی های کلان توسعه کشور و همچنین برنامه های توسعه بخش ورزش موردتوجه قرار گیرد و با تأکید بر رفع موانع و اتخاذ راهبردهای مستخرج از این پژوهش، می توان مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشور را هموار کرد.
۱۵.

تعیین عوامل اثرگذار بر تجارت الکترونیکی مجتمع خلیج فارس با رویکرد شبکه های اجتماعی، به منظور طراحی وب سایت و اپلیکیشن کارآمد

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی شبکه های اجتماعی مجتمع خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 846
هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل اثرگذار بر تجارت الکترونیکی مجتمع با رویکرد شبکه های اجتماعی، به منظور طراحی وب سایت و اپلیکیشن کارآمد است. جامعه آماری تحقیق، شامل جامعه موردبررسی در پژوهش حاضر، کارشناسان، مدیران مجتمع تجاری خلیج فارس هستند. حجم جامعه آماری حدود 30 نفر تخمین زده شد، از روش تمام شماری برای تعیین اندازه نمونه استفاده شد. در گام اول به شناسایی عوامل مؤثر پرداخته شد. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی نظرات افراد جامعه پرداخته شد. با استفاده از تکنیک دلفی، معیارهای شناسایی شده، ارزیابی و غربالگری شدند. 6 دسته معیار اصلی و 22 زیر معیار شناسایی شدند. معیارهای اصلی عبارت اند از: ارزیابی استراتژی الکترونیکی، ارزیابی آموزشی، ارزیابی زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارزیابی عوامل فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی سیستم اطلاعاتی، ارزیابی سیاست های دولتی. سپس با استفاده از پرسشنامه زوجی به مقایسه معیارها و زیرمعیارها پرداخته شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی معیارهای اصلی شکوفایی تجارت الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی در اولویت اول قرار داشته است. در استراتژی الکترونیکی سازمان، تغییرات محیط قانونی، رقابتی، اقتصادی و فناوری موردتوجه قرار می گیرد. محیط فناوری و استراتژی الکترونیکی به دلیل اهمیت حیاتی آن و تدارک زیرساختارهای بازار الکترونیک از توجه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. معیار زیرساخت های فناوری اطلاعات در اولویت دوم قرار دارد. توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی در یک سازمان منوط به وجود شاخص های معرف آمادگی فنی است.
۱۶.

تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کنندگان کتاب های ورزشی ازطریق روابط عمومی و فروش شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط عمومی فروش شخصی تبلیغات رفتار مصرف کنندگان کتاب های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 67
ازبین تمامی سلاح های بازاریابی، به دلیل اینکه تبلیغات بیشتر درمعرض دید قرار می گیرد، تأثیر مهمی بر مشتریان می گذارد؛ براین اساس، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف گنندگان کتاب های ورزشی ازطریق روابط عمومی و فروش شخصی بود. پژوهش حاضر جزو مطالعات توصیفی- همبستگی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش همه ناشران کتاب، همه فروشندگان کتاب و همه خریداران کتاب های ورزشی بود. تعداد 456 نفر به روش تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسش نامه روابط عمومی، فروش شخصی و تبلیغات دانکن (2005) و رفتار مصرف کننده لرمن (2006) بود. با توجه به اینکه این پرسش نامه ها در سازمان های غیرورزشی اعتباریابی شده بودند، ازنظر روایی صوری و محتوا و سازه آزمون شدند و پس از انجام تغییرات لازم تأیید شدند. پرسش نامه روابط عمومی، فروش شخصی و تبلیغات شامل 27 گویه و مؤلفه های تبلیغات (11 گویه)، روابط عمومی (نُه گویه) و فروش شخصی (هفت گویه) بود. پرسش نامه رفتار مصرف کننده نیز شامل 16 گویه و مؤلفه های ویژگی های شخصی، ویژگی های روان شناختی، ویژگی های فرهنگی و ویژگی های اجتماعی بود. برای محاسبه ضریب پایایی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه 30 نفری استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه ها و مؤلفه ها بیشتر از 7/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین، از روش های آماری آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و برای برازش مدل از معادلات ساختاری استفاده گردید. برای تحلیل اطلاعات و محاسبه نتایج از بسته نرم افزاری اس .پی. اس. اس. نسخه 23 و ایموس نسخه 23 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین تمامی مؤلفه های تبلیغات، روابط عمومی و فروش شخصی با رفتار مصرف کننده رابطه مثبتی وجود داشت؛ بنابراین، می توان بیان کرد که روابط عمومی و فروش شخصی می توانند به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تبلیغات و رفتار مصرف کنندگان کتاب های ورزشی نقشی مثبت داشته باشند. همچنین، نقش میانجی روابط عمومی و فروش شخصی در رابطه بین تبلیغات و رفتار مصرف کنندگان معنادار بود. به نظر می رسد که توجه به روابط عمومی و فروش شخصی هم زمان با تبلیغات، می تواند تأثیرات مثبت بیشتری بر رفتار مصرف کنندگان بگذارد.
۱۷.

نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در رفتار خرید مصرف کنندگان کتاب های ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات بازاریابی یکپارچه رفتار خرید مصرف کننده کتاب ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 118 تعداد دانلود : 429
هدف تحقیق بررسی نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در رفتار خرید مصرف کنندگان کتاب های ورزشی در ایران بود. تحقیق حاضر جزو تحقیق های توصیفی همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه ناشران، فروشندگان و خریداران کتاب های ورزشی بود. ابزار تحقیق دو پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه دانکن (2005) و رفتار مصرف کننده لرمن (2006) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه استفاده شد. برای محاسبه ضریب پایایی ابزار نیز از آزمون آلفای کرانباخ بر روی یک نمونه اولیه 30 نفره استفاده شد (7/0α>). به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. دیافته نشان داد که بین تمامی مولفه های ارتباطات بازاریابی یکپارچه شامل تبلیغات، ترویج فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم با رفتار مصرف کننده و مولفه های آن شامل ویژگی های شخصی، ویژگی های روان شناختی، ویژگی های فرهنگی و ویژگی های اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (01/0=p). همچنین، نتایج مدل معادلات ساختاری نشان از تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه و مولفه های آن بر رفتار مصرف کننده داشت و برازش مدل با استفاده از روش های متداول تائید شد. با توجه یافته ها، به نظر می رسد که با استفاده از ارتباطات بازاریابی یکپارچه بتوان رفتار مصرف کننده کتاب های ورزشی را تحت تاثیر قرار داده و در پیشبرد اهداف بازاریابی نتایج بهتری کسب کرد؛ لذا این روش به بازاریابان کتاب های ورزشی پیشنهاد می شود.
۱۸.

الویت بندی رویکردها و روشهای آموزش المپیزم در مدارس با استفاده از روش دلفی فازی و تاپسیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش المپیزم المپیک رویکرد آموزشی روش دلفی فازی روش تاپسیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 609
هدف از این پژوهش اولویت بندی رویکردها و روشهای آموزش المپیزم با توجه به معیارهای فرهنگی و آموزشی کشور است. در ابتدا جهت مشخص نمودن معیارهای مورد مطالعه از روش دلفی فازی و سپس برای وزندهی به نظر دبیران تربیت بدنی به رویکردها و روشهای آموزشی از روش تاپسیس استفاده شد. نمونه آماری تحقیق متشکل از دو گروه بود؛ گروه اول 15 نفر از متخصصین حوزه تربیت بدنی که در زمینه المپیزم سابقه پژوهش داشتند و گروه دوم 300 نفر از دبیران تربیت بدنی فعال در آموزش و پرورش بودند. پنج معیار منابع دانش، عوامل فرهنگی، منابع مالی، اثربخشی و امکانات سخت افزاری بعنوان معیارهای تأثیرگذار توسط متخصصین انتخاب شدند. با در نظر گرفتن این پنج معیار، رویکرد زندگی محور با ضریب نزدیکی 0/804 از بالاترین اولویت و رویکرد مبتنی بر تجربه با ضریب نزدیکی 0/733 از پایینترین اولویت بعنوان رویکردهای آموزش المپیزم در مدارس برخوردار بودند. در میان روشهای آموزش، ترکیب ارزشها با چالشهای اجتماعی روز دانش آموزان و آموزش مسائل اجتماعی با استفاده از تجربیات قهرمانان ورزشی در رتبه های اول و دوم قرار گرفتند. با توجه به نو بودن آموزش المپیک در حوزه آموزشی، منابع دانش جزء مهمترین معیارها در انتخاب رویکردها و روشها میباشند. همچنین انتخاب رویکرد زندگی محور بیانگر نیاز سیستمهای آموزشی به جدا شدن از رویکردهای سنتی آموزش و همراه شدن با سیستمهای آموزشی روز دنیا است. علاوه بر این موارد، تلفیق زندگی اجتماعی با آموزه های المپیزم و تربیت بدنی دامنه تأثیرگذاریِ روشهای آموزشی را بسیار گسترده میسازد.
۱۹.

توسعه مدل DSGE در ایران جهت افزایش مقاومت نظام مالی کشور با حداقل سازی اثرات سرریز شوک ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعادل عمومی پویای تصادفی رژیم های نرخ ارز نرخ واقعی ارز بحران های سیستمی مقاومت اقتصادی شوک های نااطمینانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه سیاست گذاری
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی تکنیک های بهینه سازی،مدل های برنامه ریزی،تحلیل پویا
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی تکنیک های محاسباتی،مدل های شبیه سازی
تعداد بازدید : 865 تعداد دانلود : 505
نظام مالی اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تأثیرپذیر از ناحیه سرریز شوک های سیستمی اقتصاد ایران مبتنی ترتیبات نهادی فعلی، در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با قرار دادن نرخ واقعی ارز به عنوان یک آماره کافی، روش افزایش میزان مقاومت اقتصاد مبتنی بر بندهای 8 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد موشکافی قرار می دهد. حین اجرای مدل، ضعف روش های مستفاد در این حوزه از دو حیث خطی و حالت ایستای غیرتصادفی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد. بنابر یافته این پژوهش، روش گلوبال با التزام به حالت ایستای تصادفی بیشترین ظرفیت را در بهینه نمودن نقطه حداکثر مقاومت می تواند از خود عرضه کند.
۲۰.

آزمون مدل ساختاری عملکرد مدیران باشگاه های ورزشی بر مبنای بازاریابی کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی کارآفرینانه ماهیت باشگاه های ورزشی گرایش به بازار گرایش به کارآفرینی عملکرد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 546
هدف پژوهش حاضر آزمون مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد یررسی ارتباط علی ماهیت باشگاه و گرایش به کار آفرینی و بازار با عملکرد در مدیران باشگاه های ورزشی شهر تهران بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل1280 نفر از کلیه آقایان و بانوان که در سال 1394 در شهر تهران مدیر باشگاه بودند ، تشکیل شد. در این تحقیق تعداد 700 پرسشنامه بصورت نمونه گیری خوشه ای- مرحله ای توریع و 88 درصد پرسشنامه ها قابل بررسی تشخیص داده شد. برای گردآوری داده ها از مقیاس های استاندارد شده ی بازاریابی کارآفرینانه بوچر و همکاران (2008)، مقیاس ماهیت باشگاه، خزایی (1392)، مقیاس عملکرد فاضل(1391)، مقایس گرایش به بازار مقیمی و همکاران (1390)و گرایش به کارآفربنی محمدی (1390) استفاده شد. آلفا کرنباخ برای پرسشنامه ها بترتیت 81/0، 92/0، 75/0، 70/0 و 72/0 گزارش شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگاان و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین تمامی متغیرهای مورد بحث با عملکردسازمانی، به جز گرایش به کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تمامی متغیرهای مورد بحث با بازاریابی کارآفرینانه، بجز گرایش به بازار رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. همچنین شاخص برازش مدل GOF=0/621گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان