سعید صادقی بروجردی

سعید صادقی بروجردی

مدرک تحصیلی: استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی گری پذیرش سازمانی رسانه های اجتماعی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 513
پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال در توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی گری پذیرش سازمانی رسانه های اجتماعی در سازمان های ورزشی اجرا شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بوده و جامعه آماری آن را همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور به تعداد 885 نفر تشکیل داده اند. در نهایت، تعداد 370 نفر به عنوان نمونه از طریق نرم افزار تعیین حجم نمونه سمپل پاور به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس انجام گرفته است. آوای سازمانی دیجیتال، تأثیری به میزان0/489 و پذیرش رسانه  اجتماعی تأثیری به میزان0/467 بر توانمندسازی دارد؛ آوای سازمانی دیجیتال دارای تأثیری به میزان0/830 بر پذیرش رسانه اجتماعی است. به این ترتیب، مشخص می شود که پذیرش سازمانی رسانه های اجتماعی در سازمان های ورزشی نقش میانجی گری را در رابطه بین آوای سازمانی دیجیتال و توانمندسازی کارکنان دارد. به عبارتی جهت توانمندسازی کارکنان، آوای سازمانی دیجیتال و پذیرش رسانه های اجتماعی است.
۲.

تأثیر ابعاد شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران فوتبال (نمونه مورد مطالعه: تیم فوتبال پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تماشاگران شهرت تیم ورزشی قصد حضور هویت تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 552
شهرت مثبت تیم های ورزشی مهمترین دارایی نامشهودی است که تا حدودی موفقیت آنان را تعیین می کند. به همین جهت هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ابعاد شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران فوتبال بود. روش پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را اعضای کانال تلگرامی تیم پرسپولیس (1337926) تشکیل می دادند که تعداد 525 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید و برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد، عملکرد تیم (82/0)، مسئولیت اجتماعی تیم (76/0)، جهت گیری تماشاگر (70/0)، سنت تیم (44/0)، کیفیت مدیریت (37/0) و ثبات مالی (26/0) به ترتیب بیشترین تأثیر را بر هویت تیمی تماشاگران و هویت تیمی با ضریب رگرسیون برابر با 80/0 بر قصد حضور تأثیر داشتند. بنابراین تیم های ورزشی می توانند با توجه و تمرکز بر ابعاد شهرت تیم های ورزشی با تدوین و طراحی برنامه ها و استراتژی های لازم نه تنها موجبات رسیدن به شهرت بلکه ایجاد هویت تیمی و در نهایت افزایش قصد حضور تماشاگران را فراهم آورند.
۳.

تأثیر سواد رسانه ای بر رضایت ورزشکاران با نقش تعدیل گر تعهد حرفه ای و مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی، لیگ برتر والیبال)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سواد رسانه ای رضایت ورزشکاران مسئولیت اجتماعی تعهد حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 341
تحقیق پیش رو با هدف تحلیل تأثیر سواد رسانه ای بر رضایت ورزشکاران با نقش تعدیل گر تعهد حرفه ای و مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی، لیگ برتر والیبال) انجام گرفت. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کﻠیﻪ ورزشکاران، سرپرستان و مربیان ﻟیﮓ ﺑﺮﺗﺮ والیبال ایﺮان (14 ﺗیﻢ و ﻫﺮ ﺗیﻢ 19 ﻧﻔﺮ) ﺑﻮدﻧﺪ کﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟیﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل 1400 ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ می پرداختند (266 نفر). نمونه گیری کل شمار بوده و تعداد 241 پرسشنامه به صورت صحیح عودت داده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های سواد رسانه ای، رضایت ورزشکاران، مسئولیت اجتماعی و تعهد حرفه ای بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از جدول و نمودارهای فراوانی و فراوانی نسبی ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان تحقیق، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی تأثیر متغیرهای تحقیق بر روی یکدیگر و طراحی مدل ارتباطی میان آن ها از تحلیل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SmartPLS نسخه 2 استفاده شد. نتایج نشان داد که سواد رسانه ای بر مسئولیت اجتماعی، رضایت ورزشکاران و تعهد حرفه ای آن ها تأثیر مثبت و معنا داری دارد. مسئولیت اجتماعی و تعهد حرفه ای بر رضایت ورزشکاران تأثیر مثبت و معنا داری دارد؛ بنابراین می توان جمع بندی نمود با توجه به معنا دار شدن همه روابط موجود در مدل پژوهش، متغیرهای مسئولیت اجتماعی و تعهد حرفه ای، متغیر میانجی برای رابطه سواد رسانه ای و رضایت ورزشکاران می باشد.
۴.

اثر حمایت سازمانی و سرمایه های روان شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور (با رویکرد مدل ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقای سلامتی توان انجام کار ساختار سرمایه روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 849
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر حمایت سازمانی و سرمایه های روان شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود. روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود، نمونه گیری به صورت تمام شمار بود که از بین جامعه آماری (388 نفر)، 350 نفر به پرسشنامه پژوهش به صورت صحیح پاسخ دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد توانایی انجام کار (تومی و همکاران، 1991)، حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) و سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) استفاده شد. از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2 به منظور آزمون مدل پژوهش، استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که حمایت سازمانی بر سرمایه روان شناختی (843/0)، ارتقای سلامتی (112/0) و جلوگیری از بیماری (153/0) تأثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین سرمایه روان شناختی بر ارتقای سلامتی (753/0) و جلوگیری از بیماری (773/0) تأثیر مثبت و معنا داری دارد. نتیجه گیری: به مدیران اداره کل ورزش جوانان غرب کشور توصیه می شود که با اتخاذ تدابیری برای افزایش حس حمایت سازمانی به کارکنان و همچنین بهبود سرمایه روان شناختی کارکنان به افزایش و بهبود وضعیت توانایی انجام کار کارکنان تحت مدیریت خود منجر شوند.  
۵.

تحلیل پاسخ طرفداران به خود_ابرازی ورزشکاران حرفه ای زن در شبکه اجتماعی اینستاگرام (مطالعه موردی: ماریا شاراپووا و سرنا ویلیامز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخ طرفداران خود ابرازی شبکه های اجتماعی ورزشکاران حرفه ای زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 134
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل پاسخ هواداران به خود_ابرازی ورزشکاران حرفه ای زن در شبکه اجتماعی اینستاگرام بود. 328 تعداد پست به اشتراک گذاشته شده در طول سال 2019 در صفحه رسمی اینستاگرام دو ورزشکار حرفه ای زن یعنی ماریا شاراپووا و سرنا ویلیامز تجزیه وتحلیل و طبقه بندی شدند. نمونه کمی شامل 328 پست از هر دو بازیکن و 122/716/120 لایک و 584/246/2 کامنت بود. نتایج تجزیه وتحلیل صفحه اینستاگرام این دو ورزشکار نشان داد که سرنا ویلیامز در صفحه اینستاگرام بیشترین تمرکز خود را به ترتیب بر پست های مربوط به نقش اجتماعی (32 درصد) اختصاص داده است و پس ازآن پست هایی با محتوای تبلیغاتی (25 درصد)، عکس ورزشی (23 درصد)، عکس بدن نما (11 درصد)، سلفی (4 درصد) و عکس مناظر (2 درصد). در مقابل، ماریا شاراپووا به ترتیب بر پست هایی با محتوای نقش اجتماعی (28 درصد) و عکس ورزشی (28 درصد)، عکس مناظر و محیط زیست (15 درصد)، عکس تبلیغاتی (11 درصد)، عکس سلفی (8 درصد) و عکس بدن نما (2 درصد) تأکید داشته است. همچنین نتایج نشان داد که پست هایی با محتوای ورزشی، بدن نما، عکس سلفی و تبلیغات به ترتیب بیشترین تعداد لایک و پست هایی با محتوای اجتماعی و مناظر و محیط زیست به ترتیب بیشترین تعداد کامنت را به خود جلب کرده اند. نتایج پژوهش حاضر، اهمیت نوع محتوای پست های اینستاگرام زنان ورزشکار را برای طرفداران و دنبال کنندگان برجسته کرده است. همچنین بینش و دانش جدیدی از طریق درک بهتر پاسخ (لایک و کامنت) دنبال کنندگان برای ایجاد یک ارتباط و تعامل قوی، درگیری و مشارکت زیاد ارائه می دهد.
۶.

تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی کارکنان از طریق نقش میانجی آوای سازمانی و عدالت سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری اصیل توانمندسازی کارکنان آوای سازمانی عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 118
این پژوهش با هدف تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی کارکنان از طریق نقش میانجی آوای سازمانی و عدالت سازمانی انجام شد. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور به تعداد 885 نفر بودند. درنهایت، تعداد 370 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و همکاران (2000)، توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995)، آوای سازمانی هامس (2009) و عدالت سازمانی مورمن و نیهوف (1993) بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.، اس.پی.اس.اس. سمپل پاور و اسمارت پی.ال.اس. استفاده گردید. نتایج نشان داد که آوای سازمانی اثر مثبت و معناداری بر توانمندسازی دارد. رهبری اصیل اثر مثبت و معناداری بر آوای سازمانی، توانمندسازی و عدالت سازمانی دارد. عدالت سازمانی اثر مثبت و معناداری بر توانمندسازی دارد. همچنین رهبری اصیل بر توانمندسازی از طریق آوای سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. درنهایت نتایج نشان داد که رهبری اصیل بر توانمندسازی از طریق عدالت سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. می توان گفت که رهبری اصیل نقش مهمی در کاهش اقدامات منفی ایفا می کند و کارمندان و رهبران را قادر می سازد جهت اثربخشی همه جانبه و موفقیت سازمان با یکدیگر، همکاری عمیقی داشته باشند.
۷.

استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان ابزار مدیریت برند شخصی ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینستاگرام مدیریت برند ورزشکار حرفه ای ویژگی برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 292
اینستاگرام به طور فزاینده ای به ابزاری جهت به اشتراک گذاشتن محتوای بصری برای ورزشکاران حرفه ای تبدیل شده است. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر استفاده از اینستاگرام به عنوان ابزار مدیریت برند شخصی ورزشکاران حرفه ای بود. روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوای کمی بود. 472 پست در اینستاگرام از دو فوتبالیست حرفه ای (کریستیانو رونالدو و لیونل مسی) تجزیه و تحلیل شد که در آن عکس ها بر اساس ویژگی های مرتبط و غیر مرتبط با محصول طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل آماری شامل تحلیل محتوای پست های اینستاگرامی و بررسی تعداد لایک و کامنت های آنها در صفحه اینستاگرام ورزشکاران مورد مطالعه بود. یافته ها نشان داد؛ برای هر دو ورزشکار، پست های با ویژگی های غیر مرتبط با محصول به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از پست های با ویژگی های مرتبط با محصول در اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده بود. تعداد لایک ها در پست های با محتوای ویژگی های مرتبط با محصول به طور قابل توجهی بالاتر از تعداد لایک های پست های مربوط به ویژگی های غیر مرتبط با محصول برای هر دو ورزشکار بود. همچنین، تعداد کامنت ها در پست های با محتوای ویژگی غیر مرتبط با محصول به طور قابل توجهی بالاتر از تعداد کامنت های پست های ویژگی مربوط به محصول برای هر دو ورزشکار بود. این مطالعه نشان می دهد که اینستاگرام، درک چگونگی درگیری و تعامل طرفداران با پست های مربوط به ویژگی های برند ورزشکار را تسهیل کرده و طرفداران می توانند در فرآیند ساخت برند ورزشکار از طریق لایک و کامنت نقش فعال تری داشته باشند. بر این اساس پیشنهاد می شود که ورزشکاران حرفه ای باید درک بیشتری از نشانه شناسی تصاویر برای پست ها جهت افزایش تعدادکامنت و لایک طرفداران
۸.

شناسایی و وزن دهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت گذاری مهاجمان لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل سلسله مراتبی قیمت گذاری مهاجم متغیر عملکردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 893 تعداد دانلود : 641
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و وزن دهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت گذاری مهاجمان فوتبال ایران بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی برای شناسایی متغیرهای عملکردی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی برای وزن دهی متغیرها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای مدرک حرفه ای مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا، مربیان لیگ برتر و مدرسان فدراسیون فوتبال ایران بود. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری به صورت هدفمند استفاده شد و در نهایت ابتدا با 11 متخصص مصاحبه صورت گرفت، سپس از آنها خواسته شد که پرسشنامه طراحی شده را تکمیل کنند. برای تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از نرم افزار ان ویوو و برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار اکسپرت چویز استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای گل زنی، پاس گل و ایجاد موقعیت گل به ترتیب با وزن های 231/.، 160/. و 146/. مهم ترین متغیرها و متغیرهای تکل زنی، نبرد هوایی دفاعی و دفع توپ به ترتیب با وزن های 010/.، 010/. و 009/. متغیرهای با پایین ترین وزن بودند. توصیه می شود در طراحی مدل قیمت گذاری بازیکن پست مهاجم، در بخش ارزیابی عملکرد به متغیرهای این تحقیق و وزن هریک از آنها توجه شود.
۹.

شناسایی و رتبه بندی انگیزه های دنبال کردن تیم های ورزشی در اینستاگرام بر اساس نظریه لذت و استفاده (نمونه مورد مطالعه: تیم پرسپولیس تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: انگیزه هواداران شبکه اجتماعی اینستاگرام تیم های ورزشی فوتبال نظریه لذت و استفاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 37
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی انگیزه های دنبال کردن تیم های ورزشی در اینستاگرام بر اساس نظریه لذت و استفاده (نمونه مورد مطالعه: تیم پرسپولیس تهران) بود. تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی بوده و کلیه دانشجویان هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان که صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس را در اینستاگرام را دنبال می کردند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که از این تعداد 400 نفر بصورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه 18 سوالی انگیزه های دنبال کنندگان صفحات شبکه های اجتماعی سازمان های ورزشی بود. به منظور بررسی روایی صوری پرسشنامه از نظرات اساتید مدیریت ورزشی و برای بررسی روایی محتوایی از مدل لاوشه و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. از نرم افزار آماری SPSS و از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رتبه بندی فریدمن، یو من ویتنی) به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد انگیزه های اطلاعات، حمایت تیم، سرگرمی، دانش فنی، گذر زمان و فرار از زندگی به ترتیب برای دنبال کنندگان تیم های ورزشی در اینستاگرام اولویت دارند. مدیران و مسئولین محتوای اینستاگرام تیم ها می بایست با آگاهی از نیازها، انگیزه ها و دلایل دنبال کنندگان در شبکه های اجتماعی، اقدام به تولید محتوای متناسب نموده تا موجبات برآورده شدن نیازهای دنبال کنندگان شده و درک لذت و تجربه بیشتری را برای آنان فراهم کرده و رضایتمندی آنان را کسب نمایند.
۱۰.

نقش مدیریت ویژگی های برند ورزشکار در تعهد روانی و وفاداری رفتاری به ورزشکار (مطالعه موردی: کریستیانو رونالدو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند ورزشکار کریست رونالدو ویژگی های برند ورزشکار تعهد روانی. وفاداری رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 912
هدف از مقاله حاضر بررسی نقش مدیریت ویژگی های برند ورزشکار در تعهد روانی و وفاداری رفتاری نسبت به ورزشکار است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و کلیه دانشجویان طرفدار کریستیانو رونالدو در دانشگاه کردستان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 30 سوالی تصویر برند ورزشکار از (آرایی و همکاران، 2013)، پرسشنامه 3 سوالی تعهد روانی از واتانین و دیکنسون (2018) و پرسشنامه 4 سوالی وفاداری رفتاری از بائر و همکاران(2008) بود. روایی صوری پرسشنامه ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. همچنین برای بررسی آزمون فرضیات از روش مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد؛ ویژگی های برند ورزشکار به ترتیب؛ خبرگی ورزشی(81/0)، روابط عمومی(75/0)، نقش الگو(70/0)، جوانمردی(71/0)، داستان زندگی(56/0)، جذابیت جسمانی(52/0)، سبک رقابت(44/0)، هماوردی(40/0)، سمبل(39/0) و تناسب اندام(32) بیشترین تأثیر را در تعهد روانی طرفداران به صورت مستقیم و همچنین بر وفاداری رفتاری آنان به صورت غیر مستقیم داشتند. همچنین تعهد روانی با ضریب رگرسیونی برابر با 71/0 بر وفاداری رفتاری اثر دارد. این پژوهش برای مدیران تیم های ورزشی، مدیران برنامه های ورزشکاران، بازاریابان ورزشی و خود ورزشکاران می توانند فراهم کننده دیدگاهی منسجم در مدیریت ویژگی های برند ورزشکار باشد و همچنین طیف وسیعی از اقدامات لازم مدیریتی را برای مدیریت هرچه بهتر برند ورزشکار، ساخت برند قوی، ایجاد تصویر مطلوب و تداعی مطلوب از آن، و نهایتاَ توسعه و گسترش تعهد روانی و وفاداری طرفداران نسبت ورزشکار و بهره مندی از مزایا و پیامدهای آن است.
۱۱.

نقش تعدیل کنندگی استفاده از اینستاگرام در رابطه بین درگیری با تیم، وابستگی و وفاداری هواداران (مطالعه موردی: تیم فوتبال پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینستاگرام درگیری وابستگی وفاداری هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 285
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی استفاده از اینستاگرام در رابطه بین درگیری با تیم، وابستگی و وفاداری هواداران بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی–همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان بودند که420 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه های ابعاد درگیری ورزشی از کایل و همکاران(2003)، وابستگی از فانک و جیمز(2006)، وفاداری از بائر و همکاران(2008) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید و برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که درگیری با تیم با ضریب رگرسیون 0/24 بر وابستگی به تیم و متغیر وابستگی به تیم نیز با با ضریب رگرسیون 0/50 بر وفاداری هواداران اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر درگیری با تیم بدون حضور استفاده از اینستاگرام به میزان 14 درصد از واریانس وابستگی به تیم را پیش بینی می کند و این مقدار در حضور استفاده از اینستاگرام به میزان 3/5 درصد یعنی برابر با 17/5 درصد افزایش می یابد به لحاظ نظری نتایج این پژوهش کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام و اهمیت تولید محتوای مجازی در استراتژی های بازاریابی تیم های ورزشی را برجسته می کند. به لحاظ عمی، به مدیران تیم های ورزشی پیشنهاد می شود، با تقویت روابط خود با هواداران از طریق اینستاگرام، افزایش احتمال درگیری، وابستگی و وفاداری هواداران خود را فراهم سازند.
۱۲.

تأثیر شاخص های تبلیغات اینستاگرامی در پاسخ رفتاری آنی و پنهان مصرف کنندگان محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرید آنی قصد خرید تبلیغات اینستاگرامی پاسخ های رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 723
هدف از این پژوهش بررسی اثر شاخص های تبلیغات اینستاگرامی در پاسخ رفتاری آنی و پنهان مصرف کنندگان محصولات ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مصرف کنندگان محصولات ورزشی در بازار منیریه تهران می باشند که از اینستاگرام استفاده می کنند. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری دردسترس استفاده و تعداد 341پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها نشان داد که شاخص تمایل با 32/0 بیشترین اثرگذاری را روی پاسخ های رفتاری آنی داشت و به ترتیب دانش با 24/0، آگاهی 216/0 و مجاب کردن 156/0 بر پاسخ های رفتاری اثرگذار بودند این در حالی بود که مجاب کردن با 284/0 بیشترین اثرگذاری را بر روی پاسخ های رفتاری پنهان داشت و به ترتیب آگاهی با 268/0، تمایل با 244/0 و دانش با 22/0 بر روی پاسخ های رفتاری پنهان اثرگذار بودند. بیان مزیت ها، ارزش افزوده، منافع بالقوه خرید محصول در تبلیغات اینستاگرامی و نمایش مصرف کالا بوسیله افراد مشهور مانند قهرمانان و هنرمندان در تبلیغ کالاهای ورزشی در اینستاگرام، در افزایش تمایل و مجاب کردن مصرف کننده به خرید مؤثر بوده و وجود خلاقیت در تبلیغات می تواند بر اثرگذاری این رابطه مؤثر باشد. ﺗﻌﺎﻣﻞ و درﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی روﻧﺪ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﯿﻦ شرکت و محصولات آن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺴﻬﯿل کرده و باعث بروز رفتارهای آنی و پنهان مثبت مانند انتقال اطلاعات و پست های مورد نظر و تعامل و در نهایت خرید مصرف کننده می شود.
۱۳.

تأثیر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران، با تأکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وب سایت قصد بازدید مجدد هواداران پاسخ های رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 697
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران با تأکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار داشت. همه هواداران تیم پرسپولیس جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. درمجموع، 370 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری، پرسش نامه از کریمی علویجه و علی طلب (1396) و پرسش نامه از سائو و همکاران (2013) بود. برای بررسی و مطابقت سؤال ها با موضوع پژوهش، شش تن از اساتید مدیریت ورزشی پرسش نامه ها را بررسی کردند. همچنین، روایی همگرایی و واگرا حاکی از برقراربودن پایایی ابزار بود.نتایج نشان داد که طراحی وب سایت، محتوا و ساختار وب سایت بر حالات شناختی و احساسی هواداران تأثیر مثبت داشتند. همچنین، یافته های آزمون سوبل نشان داد که حالات شناختی و احساسی هواداران به صورت معنا داری رابطه بین ابعاد وب سایت و قصد بازدید مجدد در هواداران را فراهم کرده اند. به طورکلی، باشگاه های فوتبال می توانند با وب سایتی مناسب که از نشانه های محیطی استاندارد برخوردار باشد شرایطی را فراهم کنند تا در هواداران خود حالات احساسی و شناختی ایجاد کنند و آن ها را به بازدید مجدد از وب سایت وادار نمایند و از این طریق به اهداف مدنظر خود نیز دست یابند.
۱۴.

Crafting a Successful Seller-Customer Relationship for Sports Product: AHP Fuzzy Approach

کلید واژه ها: Sports Products sellers Customer orientation mixed methods

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 640 تعداد دانلود : 501
Purpose: The purpose of this paper is to investigate the criteria of successful salespersons, which is important to enhance in store customer experience. Method: Employed two phase sequential exploratory design, qualitative and quantitative data were collected using purposive sampling technique. For qualitative analysis, 11 sales experts with at least 4 years working experience were interviewed and the data were analyse using thematic analysis. For quantitative analysis, 20 physical education and sports science students were chosen as respondents. Criteria and sub-criteria is weighted quantitatively using Fuzzy AHP and analysed using MATLAB software. Results: From the qualitative analysis, 4 criteria’s (customer orientation, information knowledge, ethical behaviour, and personal characteristics) and 11 sub-criteria were identified. From the quantitative analysis, ranked were provided whereby customer-orientation with a weight of 0.2647 were in the first rank, information knowledge is at the second rank with 0.2556 weight, ethical behavior is at the third rank with 0.2450 weight, and personal characteristics is at the last rank with 0.2347 weight. Conclusions: The findings of this paper are important for sports retail industry, to revamp their sales and marketing strategies. With enhanced understanding regarding consumer needs, sports retailer can sell their products in a more effective manner to increase their market share.
۱۵.

اثر مداخله ای کارگاه انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اثر مداخله ای انگیزش شغلی دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 295
هدف از این تحقیق بررسی اثر مداخله ای کارگاه انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان بود که از روش نیمه تجربی و کارگاهی (طرح پیش آزمون و پس آزمون) استفاده گردید. از بین 960 معلم تربیت بدنی استان لرستان مطابق جدول مورگان 278 نفر از معلمان بصورت تصادفی انتخاب شد و از طریق دو پرسش نامه انگیزش شغلی هرمنس و دلبستگی شغلی کانونگو، داده های اولیه بدست آمد و در نهایت 54 نفر از معلمین که دارای انگیزش و دلبستگی شغلی پایین بودند گزینش گردید. جهت ارزیابی تغییرات متغیر وابسته درون گروه ها از آزمون تی همبسته، برای ارزیابی متغیر وابسته بین گروه ها از آزمون تی مستقل و از تحلیل کوواریانس به منظور اثربخشی دوره انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی استفاده شد. نتایج نشان می دهد شرکت در کارگاه در افزایش انگیزش شغلی و دلبستگی شغلی گروه تجربی تأثیر معنی داری دارد و بعد از گذشت شش ماه از کارگاه، اثر انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار می باشد.
۱۶.

تأثیر استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن با تأکید بر نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی درمیان ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پذیرش هویت اجتماعی برندهای ورزشی لوکس مدیریت بدن غرور فیزیکی نفوذ اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 678
در عصر حاضر، با رشد فرهنگ مصرفی و رسانه های ارتباط جمعی، بدن اهمیت بسیاری یافته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن با تأکید بر نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی درمیان ورزشکاران بود. روش شناسیپژوهشازنظرهدف،کاربردی،ازحیثنحوةگردآوریاطلاعات، میدانی و ازنوعهمبستگیاستکهم بتن ی برمدل سازیمعادلات ساختاریبانرم افزار اسمارت پی. ال. اس. سه است. جامعة آماری، ورزشکاران مجموعه های ورزشی شهرداری کرج بودند. تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه بود که چند تن از اساتید مدیریت ورزشی روایی صوری و محتوایی آن را بررسی کردند و پس از اعمال اصلاحات، از آن استفاده شد. یافته ها نشان داد که استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن اثرگذار بود. همچنین، استفاده از برندهای لوکس با نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی بر مدیریت بدن مؤثر بود؛ اما این اثرگذاری به واسطة غرور فیزیکی نسبت به نفوذ اجتماعی در سطح بالاتری قرار داشت؛ بنابراین، عواملی مانند غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی در گرایش ورزشکاران به مدیریت بدن و اقدام آن ها برای مدیریت بدن و نیز استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس مؤثر هستند. آن ها به دلیل احساس نیاز به نمایش دادن بدن موردپسند و توجه جامعه و نیز نشان دادن پایگاه اجتماعی و اقتصادی خود، به مدیریت بدن و استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس گرایش پیدا می کنند.
۱۷.

تاثیر تصویر برند ورزشکار بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک بازاریابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی عصبی تبلیغات تصویر برند ورزشکاران مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 681
هدف این پژوهش، تعیین اثر تصویر برند ورزشکار بر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک بازاریابی عصبی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات نیمه تجربی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و شهید بهشتی  در سال تحصیلی 96-95 است که حدود 1500 نفرند. تعداد 300نفر به عنوان نمونه اولیه پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با توجه به جدول مورگان انتخاب شدند. با توجه به وجود دو طبقه مجزا در این پژوهش نمونه آماری نهایی انتخاب شده برای اسکن مغزی، حدود 30 نفر بودند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه های تصویر برند ورزشکار آرائی و همکاران (2013) و  دستگاه الکتروانسفالوگرافی جی تک ساخت اتریش است. مدل کلی این تحقیق، چند مرحله اصلی دارد؛ مرحله اول پخش پرسشنامه بین نمونه های اولیه، مرحله دوم گزینش نمونه نهایی، مرحله سوم، مشاهده و ثبت امواج مغزی نمونه های نهایی قبل از مشاهده تبلیغ موردنظر و مرحله چهارم پخش فیلم تبلیغاتی موردنظر و مشاهده امواج مغزی افراد در حین مشاهده تبلیغ بود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تصویر برند ورزشکار تأثیر مثبتی بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور دارد. دیگر نتایج پژوهش نشان داد که توان سیگنال مغز در گروه تصویر برند بالا در ناحیه FP2 و در گروه تصویر برند پایین در ناحیه T3 فعالیت بیشتری نسبت به دیگر نواحی مغز داشته است. برای درک بهتر مشتریان و طراحی محصولات بهتر باید ناخودآگاه مشتریان را شناخت و در این زمینه هیچ ابزاری مفیدتر از تحقیقات بازاریابی عصبی نیست.
۱۸.

اثر کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی تفاوتی سازمانی فلات شغلی کیفیت زندگی کاری کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 518
هدف این پژوهش بررسی اثر کیفیت زندگی کاری بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود.. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، تمام کارمندان اداری کمیته ملی المپیک (88N=) بودند و نمونه به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1385) و پرسشنامه فلات شغلی دونالد آلفرد (2008) بود که پایایی آن ها به ترتیب 87/0، 93/0 و 75/0 تعیین شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای تحلیل داده ها و برازش مدل از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS Smart استفاده شد.. یافته ها نشان داد، کیفیت زندگی بر دو متغیر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان تأثیر منفی و معکوسی دارد همچنین فلات شغلی بر بی تفاوتی سازمانی تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. در خصوص نقش میانجگری فلات شغلی بین دو متغیر کیفیت زندگی و بی تفاوتی سازمانی با توجه به معنادار بودن مسیرها می توان فلات شغلی را یک متغیر میانجی جزئی بین دو متغیر نامید. همچنین شاخص برازش مدل تدوین شده 740/0=GOF گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که سازمان ها از طریق بهبود برنامه های کیفیت زندگی کاری، شرایط را برای کاهش بی تفاوتی و فلات شغلی کارکنان در سازمان فراهم کنند.
۱۹.

تأثیر محرک های اجتماعی فضای فروشگاهی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پوشاک ورزشی محرک های اجتماعی شاخص های احساسی ادراکی تحلیل چندگروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 710 تعداد دانلود : 402
هدف پژوهش حاضر، تأثیر محرک های اجتماعی فضای فروشگاهی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی خارجی بود. روش پژوهش، توصیفی– همبستگی، ازنظر هدف، کاربردی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری مصرف کنندگان برندهای پوشاک ورزشی خارجی (نایک و آدیداس) در شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد که از این تعداد، 380 پرسش نامه قابل قبول تجزیه وتحلیل شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه های صفرزاده و همکاران (1390) و منصوری مؤید و همکاران (1393) بود. پرسش نامه شامل سه شاخص محرک های اجتماعی با 10 گویه، تصمیم خرید با پنج گویه و شاخص های احساسی- ادراکی با چهار گویه بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به تأیید هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پس از انجام اصلاحات استفاده شد. همچنین، پایایی و روایی سازه ای با استفاده از معادلات ساختاری ارائه شده است. نتایج نشان داد که بین دیدگاه زنان و مردان تفاوت قابل ملاحظه ای در خرید اجناس ورزشی خارجی نیست. این درحالی است که وزن رگرسیونی مسیرهای مدل نشان داد که محرک های اجتماعی بر تصمیم خرید زنان نسبت به مردان در فضای فروشگاهی اثرگذاری بهتری دارند. به طورکلی، موقعی که فروشندگان از جملات و کلمات مؤدبانه و مثبت استفاده کنند، خریدار هنگام تأخیر در ارائه خدمات انعطاف پذیرتر و صبورتر است و همچنین، در برنامه های تشویقی و ترفیعی مشارکت می کند؛ بنابراین، صاحبان خرده فروشی ها باید با ایجاد فضای فروشگاهی مطلوب، به خصوص درزمینه محرک های اجتماعی، موجب برانگیختن رفتار خریداران و فرایند تصمیم به خرید در مصرف کنندگان شوند.
۲۰.

نقش ارزش های مصرفی فایده و لذت گرایانه در قصد خرید کفش های ورزشی از دیدگاه دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش فایده گرایانه ارزش لذت گرایانه دانشجویان کفش های ورزشی قصدخرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 248
ارزش های مصرفی به عنوان فاکتورهای مهم پیش بینی کننده در رفتار مصرف کننده مورد توجه قرار می گیرند. به همین جهت هدف از این پژوهش، بررسی نقش دو ارزش غالب مصرفی فایده گرایانه و لذت-گریانه در قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی در بازار دانشجویان است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه کردستان و نمونه آماری تعداد 373 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی-همبستگی انجام شد. و از پرسشنامه های 19 سؤالی یو و همکاران(2016) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان دادند ارزش های مصرفی فایده گرایانه و لذت گرایانه به ترتیب با ضریب های 79/0 و 87/0 برقصد خرید کفش های ورزشی اثرگذار بودند. بر این اساس ارزش مصرفی لذت گرایانه نسبت به ارزش مصرفی فایده-گرایانه نقش مهمتری در قصد خرید کفش های ورزشی در بازار دانشجویان دارد. نتایج این پژوهش آگاهی لازم برای تدوین و طراحی استراتژی های و برنامه های تیلیغاتی برای بازاریابان و فروشندگان برندهای جهانی کفش های ورزشی در داخل کشور جهت بهره مندی مناسب از بازار پردرآمد و پرسود دانشجویان را فراهم کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان