ناهید اتقیا

ناهید اتقیا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

Comparison of Utilization of Sports Venues in Selected Universities in Iran and Canada(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Canada Iran Sports Venues university Utilization

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۵
The goal of this study was to compare the use of sports facilities of selected universities in Iran with some Canadian universities. This study was comparative and data collection was done through interviews with directors of physical education departments of the selected universities. All the universities studied in this paper are faced with a crisis of financial resources and revenue generation; however, a common weak point of Iranian universities is that they lack initial plan for efficient design as well as expert designers in construction of university spaces. Based on the findings, in the Canadian universities the facilities have the highest multi-purpose applications. Accordingly, practical and applicable recommendations have been suggested to office of development plans of Iran’s ministry of science, research and technology to improve the operation of sports facilities in Iranian universities.
۲.

تحلیل اثر بازاریابی حسی بر ارتقاء برند اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقا برند اماکن ورزشی بازاریابی حسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۷
هدف از این پژوهش بررسی اثر بازاریابی حسی بر ارتقاء برند اماکن ورزشی بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان اماکن ورزشی منتخب شهر مشهد بود. نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (348 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بازاریابی حسی یوچارونکیت (2015) و ارتقاء برند رضوی (1395) استفاده شد. روایی محتوایی آن توسط 11 تن از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ (84/0) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS ورژن 24 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون (SPSS 24) انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق در مجموع، بازاریابی حسی و 5 مؤلفه آن (حواس، احساس، تفکر، عمل و رابطه) بر روی ارتقاء برند اماکن ورزشی منتخب شهر مشهد اثرگذار است. با توجه به این مؤلفه ها به مسئولین و مدیران اماکن ورزشی توصیه می شود جهت بهره مندی هر چه بیشتر از مزایای بازاریابی حسی بر روی برندهای ورزشی خود، استفاده از تکنیک های بازاریابی حسی را در برنامه های استراتژیک خود قرار دهند.
۳.

مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدلسازی جذب حامیان مالی هندبال قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
پژوهش حاضر با هدف مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران (کارشناسان فدراسیون هندبال، رؤسای هیأت های هندبال و ورزشکاران باسابقه هندبال)، متخصصان بازاریابی ورزشی، مدیران لیگ های برتر هندبال آقایان و بانوان و مدیران و کارشناسان فروش و بازاریابی شرکت های حامی مالی موجود لیگ و مسابقات هندبال در سطح کشور به تعداد  206 نفر بود و براساس تعداد گویه ها، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آنها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (96/0α=) تأیید شد. برای چگونگی توزیع داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(K-S) استفاده شد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که 5 عامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، محیطی، رسانه ها و ارتباطات و مدیریتی-ساختاری به ترتیب شاخص جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال را به صورت معنا دار و مثبت پیش بینی کردند، بدین ترتیب و با توجه به ضرایب به دست آمده مدل نهایی پژوهش تأیید شد. همچنین نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی، از نکویی برازش برخوردار است و موجب جذب حامیان مالی می شود. بر این اساس مدیریت فدراسیون هندبال کشور لازم است که به این 5 مؤلفه توجه ویژه کرده و زیرساخت های لازم در این فدراسیون را به ویژه با توجه به شرایط و نظام اقتصادی کشور فراهم سازد و در پی ایجاد فضای رقابتی بر آن باشد.
۴.

Prerequisites for Transference of Professional Football Clubs in Iran with Emphasis on Economic Requirements(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Privatization Professional Football Pre-transference Requirements

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۶
Transference of professional sports clubs to private sector involves the necessary conditions for private sector activity. Therefore, the aim of this study was to determine the prerequisites for the transference of professional football clubs in Iran with emphasis on economic requirements. Statistical population included all CEOs and members of board of directors from professional football clubs, chairmen of committees and officials of provincial football boards, sports management and economics professors as well as football reporters. The research tool was a valid and reliable researcher-developed questionnaire. Factor analysis and Friedman ranking test were employed to analyze the research data. According to the results, the prerequisites for privatization were categorized in seven factors including cultural, executive, programming, motivational, legal, economic, and structural. Moreover, economic requirements (4.20) were the most important category, followed by executive (4.14), structural (4.04), motivational (4.02), legal (3.99), programming (3.97), and cultural requirements (3.62), respectively. Among the economic requirements, the transparency of financial information from country's football clubs, presence of strong sponsors and the creation of supportive funds for financial guarantee of private sector are in the first to third ranks, respectively. According to the findings the most important priority is to solve the financial problems and revenue generation of the clubs.
۵.

تعیین عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل موثر ارتقائ برند پوشاک ورزشی بازاریابی مصرف کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
روش تحقیق کاربردی توصیفی بوده است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مصرف کنندگان برند پوشاک ورزشی بودند و 383 نفر از مصرف کنندگان پوشاک ورزشی منتخب کشور از جمله مجید، دایی، جورابان، جام جم، عقیلی، جهان نما، ایران ورزش و ورزش گستر را با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از مقیاس لیکرت جهت سنجش نظرات پاسخ دهندگان تحقیق استفاده شده است و همچنین برای نرمال بودن داده ها از چولگی و کشیدگی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روشهای آماری t تک نمونه ای و تحلیل مسیر با نرم افزارAmos نسخه24و spss نسخه 25 در سطح معنی داری05/0>p استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد عامل کیفیت محصولات (با ضریب 925/0) در اولویت اول در زمینه عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی کشور قرار دارد و اولویت آخر مربوط به قیمت محصولات (با ضریب 561/0) بوده است. ترتیب کلی 8 شاخص تحت بررسی در خصوص وضعیت عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور بدین قرار بود: کیفیت خدمات، شهرت برند، تبلیغات دهانی، شیوه بازاریابی، تجربیات پیشین، کیفیت و مدل پوشاک ورزشی، محیط فروشگاه و قیمت محصولات.
۶.

شناسایی مؤلفه ها و سطوح اقتصاد دانش بنیان در ورزش (رویکردی کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اقتصاد دانش بنیان توسعه اقتصادی ورزش روش کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۲۴
ازآنجاکه دانش مهم ترین منبع در اقتصاد دانش بنیان است، اقتصاد در ورزش نیز تحت تأثیر این روند تکاملی، ماهیتی دانش بنیان به خود گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه ها و سطوح اقتصاد دانش بنیان در ورزش، با روش پژوهش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شده است. با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس مصاحبه های عمیق با متخصصان، داده های پژوهش جمع آوری شدند. براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرا داده ها کدگذاری و تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که اقتصاد دانش بنیان در ورزش به سه سطح اقتصاد دانش بنیان معطوف به فرد، اقتصاد دانش بنیان معطوف به سازمان و اقتصاد دانش بنیان معطوف به جامعه دسته بندی می شود. در اقتصاد دانش بنیان معطوف به فرد مؤلفه های نهادینه سازی دانش و مدیریت دانش، در اقتصاد دانش بنیان معطوف به سازمان مؤلفه الزامات و بسترهای اقتصاد دانش بنیان، در اقتصاد دانش بنیان معطوف به جامعه مؤلفه توسعه علمی و همچنین در تعریف اقتصاد دانش بنیان در ورزش مؤلفه کلان نگری بیشترین تأکید را داشتند. به صورت کلی، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در اقتصاد دانش بنیان در ورزش، تولید و توزیع مبتنی بر کاربرد دانش و اطلاعات در عرصه ورزش است و با توجه به اهمیت آن برای سیاست گذاران ورزش، باید اقدامات و پیش نیازهای لازم با درنظرگرفتن سطوح و مؤلفه های آن فراهم شود.
۷.

مدل سازی عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری در میان هواداران باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری هواداران ؛ فوتبال استقلال پرسپولیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدف از این پژوهش، مدل سازی عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری در هواداران باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری هواداران باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس بودند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 387 نفر در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها و طراحی مدل از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل زمینه ای بیشترین و عوامل مدیریتی و عملکردی کمترین اثر را بر بروز پرخاشگری داشته اند. بیشترین آمار رفتارهای خشونت آمیز در رده سنی 20-29 سال است. بنابراین "ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠ ﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس" باید در عناوین آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها، وزرات ورزش، فدراسیون و باشگاه ها قرار گیرد به طوری که آموزش اصول و قوانین رفتن به ورزشگاه را به نوجوانان و جوانان بیاموزیم.
۸.

تأثیر معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی شهرداری فعالیت ورزشی معماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
هدف پژوهش بررسی معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش ورزشکاران شهر تهران بودند. نمونه آماری، مشتریان مجموعه های ورزشی 5 منطقه شهری از بین 22 منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی قرارگیری آنها در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز، شامل مناطق 1،5،6،8،20 بودند. روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس، همچنین حجم نمونه متشکل از 250 نفر بود. ابزار گردآوری، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 9 نفر از استادان مدیریت ورزشی و معماری بررسی و سپس در بین نمونه موردنظر پخش شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 76/0 محاسبه شد. همچنین از الگوریتم پی ال اس برای آزمودن فرضیات استفاده شد. خروجی نرم افزار حاکی از این بود که تمامی متغیرها تحقیق اثر مثبتی بر گرایش شهروندان به اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران داشت. به طور کلی می توان گفت معماری و نحوه طراحی اماکن ورزشی بر جذب و گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی ثمربخش است و متولیان امر هنگام طراحی باید به معماری اماکن براساس فرهنگ، نحوه دسترسی و سایر شاخص های به دست آمده توجه ویژه کنند.
۹.

نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصفهان رسانه های جمعی گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۶
تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران و کارمندان شاغل در سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و آژانس های مسافرتی (N=2000) استان اصفهان بوده که از بین آن ها 350 نفر با استناد به فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ای با 45 گویه در قالب سه مؤلفه بود. پس از تعیین روایی صوری و محتوایی، روایی سازه پرسش نامه از طریق تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی 812/0 محاسبه شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن حاکی از آن بود که بین نقش انواع رسانه ها در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P
۱۰.

بررسی تطبیقی فضاهای ورزشی دانشگاه های منتخب جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تطبیقی فضاهای ورزشی دانشگاههای جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۸
امروزه فضاها و اماکن ورزشی از مهمترین کاربری های دانشگاهی هستند که نقشی اساسی در بهبود کیفیت زیستی و افزایش معیارهای زندگی مطلوب دانشجویان دارند، بگونه ای که پرداختن به وضعیت این فضاها در طول تاریخ و ارائه راهکارهای ارتقائ جایگاه آنها در دانشگاهها و اشاره به استانداردها و ضوابط طراحی آنها اهمیتی اساسی دارد. این مقاله با استفاده از روش تطبیقی، فضاهای ورزشی دانشگاههای منتخب جهان را بررسی کرده است، بگونه ای که پس از جمع آوری داده ها از طریق بررسی اسناد و طرح های فضاهای ورزشی در دانشگاههای نمونه آماری پژوهش، شباهتها و تفاوتهای بین آنها بر اساس اصول اولیه استخراج شده از مبانی نظری و داده های اولیه شامل محتوا و عملکرد، تقارن و تعارض، پرسپکتیو سه بعدی ورزشگاه، همخوانی ورزشگاه با سبک و چهره عمومی دانشگاه، بیان سازه ای، استفاده خلاق از فضا و بالاخره یکی شدن ورزشگاه با شهر و منظره، شناسایی گردید و تلاش شد تا عوامل تاثیر گذار بر این شباهت ها و تفاوتها بررسی گردد و آثار تاثیر گذار ویژگی های فضاهای ورزشی در این دانشگاهها بر کیفیت زندگی دانشجویان، توضیح داده شود. در ادامه پس از ارائه نمونه هایی از واقعیت های فضاهای ورزشی امروزی در دانشگاهها، به استانداردها و ضوابط طراحی فضاهای ورزشی دانشگاهی و راهکارهایی چند در زمینه بهبود طراحی و معماری فضاهای ورزشی در دانشگاههای ایران می پردازیم.
۱۱.

ارتباط شخصیت برند با ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده در تیم های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند فوتبال مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۴۲۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۱۹
هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین شخصیت برند و ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده در تیم های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور بود. بدین منظور 405 نفر از تماشاگران تیم های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند )مصرف کننده مستقیم: 190 نفر، غیرمستقیم: 215 نفر). به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه شخصیت برند شفایی و همکاران (1392) و نیز پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر مدل آکر استفاده شد. پرسشنامه های تحقیق پس از تأیید روایی توسط 5 نفر از اساتید متخصص در حوزه بازاریابی ورزشی و نیز تایید پایایی با روش آلفای کرونباخ، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تحلیل داده های پژوهش، علاوه بر آمار توصیفی، از ضریب همبستگی کندال، آزمون فریدمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین تمام ابعاد شخصیت برند و ارزش ویژه برند، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p
۱۲.

بررسی کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و مدیران این دوره ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تحصیلات تکمیلی دانشجویان کیفیت تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی کشور اعضای هیئت علمی و مدیران تحصیلات تکمیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۴ تعداد دانلود : ۷۶۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در 22 دانشکده و گروه تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 563 دانشجوی دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی)، 95 عضو هیئت علمی این دوره ها و 43 مدیر دوره های تحصیلات تکمیلی بود. اهداف پژوهش، شناسایی موارد زیر بوده است: 1) میزان روشن بودن اهداف و رسالت های دوره های تحت بررسی؛ 2) کیفیت فعالیت های آموزشی که مشتمل بر روش های تدریس، محتوای آموزشی، مدیریت کلاس ها و ارزیابی آموزشی است؛ 3) ارتباط با محیط خارج از دانشگاه؛ 4) کیفیت مدیریت و برنامه ریزی این دوره ها؛ 5) کیفیت فضاهای کالبدی، تجهیزات و امکانات آموزشی؛ 6) کیفیت جوّ سازمانی؛ 7) کیفیت فعالیت های پژوهشی و 8) نمادهای انگیزشی در درون دانشگاه ها. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه محقق¬ساخته بود. روایی پرسشنامه ها با نظرخواهی از 13 عضو هیئت علمی با گرایش مدیریت ورزشی و مدیریت و برنامه ریزی در آموزش عالی تأیید و اصلاحات لازم اعمال شد. با توجه به حجم محدود سه جامعه تحت مطالعه، شیوه نمونه گیری سرشماری (تمام شماری) بود. روش تحقیق این مطالعه، توصیفی از نوع پیمایشی بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری S-plus و SPSS استفاده شد و به اقتضای مراحل تحلیل از آماره های آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی شاخص ها و سؤالات ابزار جمع آوری اطلاعات (در مرحله پیش¬آزمون)، از همبستگی برای پایایی و همچنین تبیین ارتباط بین متغیرها و از آمار توصیفی برای توضیح وضعیت کیفیت دوره ها استفاده شد. همچنین، برای بررسی تفاوت معنی دار بین گروه های مختلف تحقیق از آزمون t دو نمونه ای و آنالیز واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد از نظر شاخص های آگاهی از اهداف و رسالت ها، کیفیت فعالیت های آموزشی، کیفیت ارتباط با محیط، کیفیت مدیریت و برنامه ریزی، کیفیت تجهیزات و فضاهای آموزشی، کیفیت پژوهش و کیفیت نمادهای انگیزشی تفاوت معنی¬داری در سطح 99% اطمینان میان سه گروه تحقیق وجود دارد.
۱۳.

نیاز سنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهراء و ارایه راهکارهای کاربردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نیازسنجی ورزش فعالیت های حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۲ تعداد دانلود : ۷۴۰
نیاز سنجی یکی از مباحث متنوعی است که با مفاهیمی از جمله برنامه ریزی و پیش بینی اهداف و مقاصد سروکار دارد. مطالعات نشان داده است که نیازسنجی جایگاه مهمی در ارایه خدمات اجتماعی دارد. تربیت بدنی نیز به عنوان شاخه ای از علم تعلیم و تربیت ارایه دهنده خدمات متنوع آموزشی به افراد جامعه است که کاملا در ارتباط با نیازهای افراد می باشد. کشورهایی که در اشاعه ورزش های همگانی موفق هستند، توانسته اند فعالیت های ورزشی تفریحی را از طریق تشخیص نیازها و علایق مردم خود و پاسخگویی مناسب بدانها، توسعه دهند، و از آنجایی که نیازهای مردم در طول زمان تحت تاثیر تغییرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تغییر می کند، لذا ضروری است که برنامه های ورزش همگانی نیز سازگار با آن تغییرات دچار تغییر گردد. از اینرو هدف اصلی این تحقیق، یافتن نیازهای ورزشی و حرکتی بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا بوده است، به طوری که محقق به دنبال یافتن میزان رضایت بانوان تحت بررسی از وضعیت موجود خدمات ورزشی در دانشگاه، همچنین دستیابی به نیازهای ورزشی ابراز شده از سوی آنان بوده تا بتواند بر پایه اطلاعات حاصله همچنین با به کارگیری اصول علمی نیازسنجی، راهکارهای کاربردی را در این زمینه ارایه نماید. جامعه آماری این تحقیق را 230 زن شاغل در دانشگاه الزهرا به قرار 91 عضو هیئت علمی و 139 پرسنل اداری و خدماتی از 8 دانشکده و ساختمان های اداری دانشگاه تشکیل می داد که دامنه تغییرات سن آنها بین 20 تا 60 سال گزارش شده بود. روش انجام تحقیق بدین ترتیب بود که پرسشنامه ای براساس اهداف اصلی و ویژه تحقیق تنظیم گردید که شامل عناوینی مبتنی بر تشخیص وضعیت موجود خدمات ورزشی در دانشگاه، تشخیص نیازها و علایق ورزشی و حرکتی بانوان مورد مطالعه و همچنین دستیابی به انتظارات بانوان تحت بررسی در خصوص دریافت خدمات ورزشی از دانشگاه بود. پرسشنامه مذکور پس از انجام مطالعه آزمایشی بر روی 30 پرسنل زن شاغل در دانشگاه و همچنین نظرخواهی از اساتید اهل فن نیازسنجی، مورد اصلاحات لازم قرار گرفت و پس از اطمینان از روایی و اعتبار آن، پرسشنامه نهایی در بین جامعه آماری اصلی توزیع و جمع آوری گردید. محقق پس از استخراج و تحلیل نتایج به دست آمده، و با تکیه بر مبانی نظری موجود در نیازسنجی، راهکارهای کاربردی که قابلیت اجرا در دانشگاه را داشته باشد، از جمله راه ندازی کمیته ورزش و تندرستی بانوان در دانشگاه الزهرا را پیش بینی و پیشنهاد نموده است.
۱۴.

An Analytical Survey of Sports for All Objectives, Strategies and Background in Iran(From 1979 To 2000)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: sport for all strategies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۵۰۵
As life grows more mechanized around the world، most individuals tend to lose interest and even the opportunity for an active life style. Subsequently، this leads to many psychological and physical ailments such as: overweight، muscular and joint pains، mental stresses and depression. To surmount the problem، governments and sport administrators in many countries، including Iran، have devised special procedures and methods in order to encourage participation in physical activities. This article aims to introduce and analyze the following items: A throughout survey of the formation of organized sport for all in Iran، especially after the Islamic Revolution. Definition of the organizations and departments concerned with promoting and developing sport for all among all the layers of society، a survey of objectives and performance of sport for all federation for men and the sport for all Association for women in Iran، Investigation of the performance of the concerned departments in promoting and developing sport for all in Iran، an analysis of current condition of sport for all in Iran. This article intends to present suggestions for the promotion and the improvement of sport for all in Iran، based on the identification of strong and weak points in its performance

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان