جواد کریمی

جواد کریمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

تبیین جامعه شناختی پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش براساس نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
این پژوهش با هدف مطالعه پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش؛ مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفته است و داده های مورد نیاز با به کارگیری مصاحبه های نیمه ساختار یافته، جمع آوری شد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ کﻠیﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺧﺒﺮه در زﻣیﻨﺔ مشارکت اجتماعی در ورزش، شامل: اساتید مدیریت ورزشی (6 نفر)، جامعه شناسی (6 نفر) و افراد خبره در ادارات ورزش و جوانان (5 نفر) بودند. روش انتخاب نمونه به شیوه گلوله برفی بود. روش ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش های پیشین و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤیﻖ و ﺑﺎز بود. در جهت سنجش اعتبار، انتقال و تایید پذیری، یافته های ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکﺖکﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮیﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ها ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. روش مورد استفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 75/0 گزارش شد. نرم افزار مورد استفاده مکس کیودا نسخه 10 بود. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، مهم ترین پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش شامل مواردی نظیر انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بعد سلامت، بعد پرورشی و اخلاقی، شور و نشاط، روابط اجتماعی، هویت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی است. راهبردهای پیشنهادی برخاسته از پژوهش شامل تهیه زیرساخت ها، جایابی ورزش در فرهنگ عمومی و وضع قوانین مربوط به مشارکت ورزشی است.
۲.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده سازی مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۱
هدف از انجام این تحقیق، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده سازی مدیریت دانش است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تمامی کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران را شامل می شود. با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته فناوری ارتباطات و ارتباطات، تفکر استراتژیک منوریان و همکاران (1391)، مدیریت دانش لاوسون (2003)، استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد ضریب استاندارد بین دو متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیاده سازی مدیریت دانش برابر با 52/0 و بین دو متغیر تفکر استراتژیک و پیاده سازی مدیریت دانش برابر 37/0 است. پس می توان نتیجه گرفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده سازی مدیریت دانش تأثیر دارد.
۳.

نقش هویت برند در قصد خرید مجدد با میانجیگری خودتصمیمی مشتریان ورزشی

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۶
این پژوهش با هدف بررسی نقش هویت برند در قصد خرید با میانجیگری خودتصمیمی مشتریان ورزشی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی بود. با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری، حجم نمونه براساس فرمول کوکران معادل 385 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه هایی با اقتباس از پرسش نامه هویت برند دهدشتی شاهرخ (1391) شامل چهار سؤال، پرسش نامه خودتصمیمی مشتریان گیماریز (2015) شامل پنج سؤال و پرسش نامه قصد خرید مجدد لیم (2006) شامل هفت سؤال استفاده شد. روایی و پایایی پرسش نامه ها تائید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل به وسیله آزمون تحلیل مسیر تجزیه وتحلیل شدند. ضریب تأثیری که هویت برند به طور غیرمستقیم و ازطریق متغیر میانجی خودتصمیمی مشتریان بر قصد خرید مجدد گذاشت، برابر با 53/0 و به صورت مستقیم برابر با 33/0 بود. همچنین، هویت برند به صورت مستقیم، برابر با 56/0 بر خودتصمیمی مشتریان اثر داشت. با توجه به یافته های پژوهش، توجه بیش ازپیش به مدیریت تبلیغات و بازاریابی برندهای ورزشی، خلق ارزش برای مشتریان، تداعی هویت در اذهان افراد، به کاربردن فرایندهای روان شناختی و اجتماعی و تطبیق خصوصیات برند با ویژگی های مشتریان پیشنهاد می شود.
۴.

پیش بینی اضطراب سلامت بر پایه ی اجتناب تجربی و حساس بودن به علائم اضطراب در جمعیت غیر بالینی

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۷
خودبیمارانگاری یا اضطراب سلامت اختلالی است که با اضطراب و ترس فراوان در مورد داشتن یک بیماری جدی مشخص می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین حساس بودن به علائم اضطراب و اجتناب تجربی با اضطراب سلامت بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه ملایر بود که از میان آنان 388 نفر (138 نفر مرد و 250 نفر زن) بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه حساس بودن به علائم اضطراب ، پرسش نامه پذیرش و عمل و فرم کوتاه پرسش نامه اضطراب سلامت استفاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ی گام به گام انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد حساس بودن به علائم اضطراب و اجتناب تجربی با اضطراب سلامت رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد. علاوه براین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب سلامت به ترتیب از طریق حساس بودن به علائم اضطراب و اجتناب تجربی قابل پیش بینی است. این متغیرها می توانند 24 درصد از پراکندگی های اضطراب سلامت را به صورت معنادار پیش بینی نمایند. بر این اساس، حساس بودن به علائم اضطراب و اجتناب تجربی توان پیش بینی اضطراب سلامت را داراد و می توان گفت که با کاهش حساس بودن به علائم اضطراب و اجتناب تجربی می توان اضطراب سلامت را کاهش داد.
۵.

تعیین رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییر از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۱
هدف از اجرای این تحقیق بررسی ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییر از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه تشکیل می دهد که تعداد کل آن ها 228 نفر است. برای نمونه تحقیق هم 165 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات عبدوی و فتحی (1395)، کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودرن (2012) و مدیریت تغییر صالحی و همکاران (1389) استفاده گردید. روایی و پایایی پرسش نامه ها مطلوب گزارش شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار 8.80 لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد: بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییر از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری کلی اینکه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییرات جدید سازمان را بهبود می بخشد.
۶.

ارزیابی مدل آسیب پذیری سه گانه در پیش بینی اختلالات هیجانی

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۰
اهداف مدل آسیب پذیری سه گانه در اختلالات هیجانی شامل سه نوع آسیب پذیری است: زیستی فراگیر، روان شناختی فراگیر و روان شناختی اختصاصی هر اختلال. با توجه به این که اغلب مطالعات پیشین به بررسی تنها یک مؤلفه از ابعاد مدل آسیب پذیری سه گانه پرداخته اند، این پژوهش با هدف مقایسه جامع تمام مؤلفه های مدل آسیب پذیری سه گانه در بیماران مبتلا به اختلالات هیجانی و افراد بهنجار انجام شد. مواد و روش   ها در طرح پژوهشی علّی مقایسه ای از اسفند 1393 تا خرداد 94، 20 بیمار با اختلال اضطراب فراگیر، 20 بیمار با اختلال وسواسی جبری، 20 بیمار با اختلال افسردگی اساسی با 20 نفر از افراد بهنجار (گروه کنترل) مقایسه شدند. افراد بیمار و بهنجار از طریق نمونه گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به کلینیک های روان درمانی خصوصی شهر ارومیه و افراد بهنجار ارومیه به ترتیب انتخاب شدند.گروه بیماران و بهنجار در برخی از متغیرهای جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شدند. تعیین تفاوت بین گروه بیماران و گروه کنترل، از طریق روش تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) با بهره گیری از نسخه 21 نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته   ها بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر، وسواسی جبری و افسردگی اساسی در مقایسه با افراد گروه کنترل، آسیب پذیری زیستی فراگیر و آسیب پذیری روان شناختی فراگیر بیشتری داشتند و این تفاوت معنادار (001/0( P = بود. در آسیب پذیری روان شناختی اختصاصی هر اختلال نیز گروه های بیمار با افراد گروه کنترل تفاوت معنادار (001/0( P = داشتند: بیماران اضطراب منتشر در مقایسه با گروه کنترل، تحمل نکردن بلاتکلیفی بیشتر، بیماران وسواسی جبری آمیختگی فکر وعمل بیشتر و بیماران مبتلا به افسردگی نگرش های ناکارآمد بیشتری داشتند. نتیجه   گیری با توجه به تفاوت معنادار بیماران مبتلا به اختلالات هیجانی با افراد بهنجار در ابعاد مدل آسیب پذیری سه گانه، این مدل را می توان معیار سبب شناختی و تشخیصی جامع و مناسبی در این بیماران دانست.
۷.

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

کلید واژه ها: ورزش همگانیاستان کرمانشاهرسانه های جمعیایستگاه های ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۸۶
با توجه به اثر ورزش بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت توسعه آن در مقیاس های ملی و نقش میانجی رسانه ها در این زمینه، پژوهش حاضر درصدد برآمده تا نقش رسانه های جمعی را در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی مورد بررسی قرار دهد . جامعه آماری تحقیق را جمعیت 1500 نفره از بانوان کرمانشاه تشکیل می دهند. با استفاده ا ز جدول کرجسی مورگان و نمونه گیری تصادفی -طبقه ای، 306 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی مقطعی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه صادقیان (1390) با پایایی 84/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون t تک دامنه و با کمک نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج نشان داد، نقش رسانه بر آگاه سازی از فواید ورزش همگانی بر ابعاد سلامت جسمی و سلامت روانی، آموزش درباره ورزش همگانی، اطلاع رسانی در مورد مکان های مناسب ورزش همگانی، تغییر نگرش مثبت و ایجاد نگرش مثبت بانوان کرمانشاهی به ورزش همگانی مطلوب بوده است.
۸.

اعتباریابی نسخه ی فارسی پرسش نامه وسواسی – اجباری فرم کودکان

کلید واژه ها: اعتباریابینسخه فارسیپرسش نامه وسواسی - اجباری فرم کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: اختلال وسواس(OCD یا Obsessive-Compulsive Disorder) کودکان یک اختلال روانی - عصبی مزمن و ناتوان کننده است که با اختلال قابل توجهی در عملکرد روانی – اجتماعی همراه است. هدف پژوهش حاضر ارزشیابی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه وسواسی – اجباری فرم کودکان (OCI-CV یا Obsessive Compulsive Inventory–Child Version) در دانش آموزان دختر و پسر بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 831 دانش آموز (234 دانش آموز پسر و 597 دانش آموز دختر) بود که از میان دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهر نجف آباد در سال تحصیلی 1392-1391 با روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه وسواسی – اجباری فرم کودکان (OCI-CV)، مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان (MASC) و مقیاس افسردگی کودکان (CDI) بود. برای بررسی پایایی پرسش نامه وسواسی – اجباری فرم کودکان از روش آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی و برای بررسی روایی از روش روایی همگرا، روایی واگرا و روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. یافته ها: پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای بعد وارسی 73/0، بعد وسواس فکری 67/0، بعد انباشت 50/0، بعد شستشو 71/0، بعد نظم 69/0، بعد خنثی سازی 72/0 و برای کل پرسش نامه 85/0 محاسبه شد. روایی سازه پرسش نامه وسواسی – اجباری فرم کودکان نیز از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان و مقیاس افسردگی کودکان به ترتیب 52/0 و 26/0 به دست آمد. استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی (CFA) ساختار شش عاملی آن را تأیید کرد. نتیجه گیری: نسخه فارسی پرسش نامه وسواسی – اجباری فرم کودکان (OCI-CV) برای اندازه گیری علائم وسواسی – اجباری در کودکان رضایت بخش به نظر می رسد. البته، انجام پژوهش های بیشتر برای تأیید این یافته ها در کودکان وسواسی – اجباری لازم است.
۹.

بررسی میزان اثر بخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کاهش افسردگی، علایم استرس پس از سانحه و افزایش گذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر

کلید واژه ها: صمیمیتگذشتخیانت زناشوییکاهش افسردگیعلایم استرس پس از سانحهزوج درمانی یکپارچه نگر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلال خلقی افسردگی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات اضطرابی استرس پس از سانحه
  3. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره خانواده
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
این پژوهش با هدف اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کاهش آسیب های ناشی از خیانت همسر صورت گرفت. روش تحقیق نیمه تجربی بود و از طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل زوجینی بود که به دلیل مشکل خیانت همسر (مرد) به یکی از مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. نمونه آماری شامل 29 زوج بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (14 زوج) جایگزین شدند. ابزارهای اندازه-گیری، پرسشنامه های افسردگی بک، استرس پس از سانحه، صمیمیت زوجین و انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب بود. گروه آزمایش 8 جلسه زوج درمانی یکپارچه نگر دریافت کردند. یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که زوج درمانی یکپارچه نگر افسردگی و علایم استرس پس از سانحه را کاهش داده است و باعث افزایش بخشودگی و صمیمیت شده است. بر اساس نتایج این مطالعه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کاهش افسردگی و علایم استرس پس از سانحه و افزایش گذشت و صمیمیت در زوجین مواجه با خیانت زناشویی تایید شد.
۱۰.

مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین

کلید واژه ها: افسردگیخیانت زناشوییزوج درمانی هیجان مدارزوج درمانی یکپارچه نگراسترس پس از سانحه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلال خلقی افسردگی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات اضطرابی استرس پس از سانحه
تعداد بازدید : ۲۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۶
مقدمه: خانواده درمانگران و مشاوران ازدواج هر ساله با زوجین متعددی روبرو هستند که مشکل آنها خیانت است. در این پژوهش به بررسی مقایسه دو روش زوج درمانی برای بهبود روابط زوجین پس از افشای خیانت پرداخته شد. روش: روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون همراه با پیگیری با استفاده از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه ی تحقیق شامل کلیه ی زوجین درگیر با مسأله خیانت زناشویی همسر (مرد) مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی مشاوره و روان شناختی شهر اصفهان در سال 1390 بوده است. از این جامعه 45 زوج به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه ی جایگزینی تصادفی در سه گروه زوج درمانی یکپارچه نگر (15 زوج)، زوج درمانی هیجان مدار (16 زوج) و گواه (14 زوج) گماشته شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی افسردگی بک و پرسشنامه استرس پس از سانحه استفاده شد. گروه زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی هیجان مدار هر کدام 8 جلسه زوج درمانی یک ساعته و هفته ای یکبار دریافت کردند و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغییری و آزمون تعقیبی T توکی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین زوجین گروه های آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته (افسردگی و علائم استرس پس از سانحه) تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که دو رویکرد زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی هیجان مدار در کاهش افسردگی و علائم استرس پس از سانحه، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر تقریباً یکسانی دارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش در کل بیانگر آن است که زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی هیجان مدار می تواند مشکلات روان شناختی ناشی از ضربه ی خیانت همسر را کاهش دهد و استفاده از این دو رویکرد برای کار با زوجین درگیر با خیانت زناشویی توصیه می شود.
۱۱.

اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش آسیب های ناشی از خیانت همسر

کلید واژه ها: صمیمیتگذشتخیانت زناشوییزوج درمانی هیجان مدارکاهش افسردگیعلایم استرس پس از سانحه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی هیجان هیجان مثبت و منفی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره خانواده
تعداد بازدید : ۳۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۸۹
زمینه و هدف: زوج درمانی متمرکز بر هیجان، یکی از شیوه های درمانی زوجین می باشد که بر چرخه های منفی تعاملی پایدار در اثر آسیب پذیری هیجانی عمیق توجه دارد. این پژوهش با هدف اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش آسیب های ناشی از خیانت همسر صورت گرفت. مواد و روش ها: روش تحقیق، یک مطالعه کارآزمایی بالینی با گروه شاهد است. نمونه آماری شامل 30 زوج بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش (16 زوج) و شاهد (14 زوج) جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه افسردگی Beck، پرسش نامه استرس پس از سانحه، پرسش نامه صمیمیت زوجین و پرسش نامه انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب بود. گروه آزمایش 8 جلسه زوج درمانی هیجان مدار دریافت کردند. یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA یا Multivariate analysis of variance) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: زوج درمانی هیجان مدار، افسردگی و علایم استرس پس از سانحه را کاهش داده است و باعث افزایش بخشودگی و صمیمیت شده است. نتایج پی گیری پس از یک ماه نشان داد که بین گروه آزمایش و شاهد در نمرات افسردگی، علایم استرس پس از سانحه، بخشش و صمیمیت تفاوت وجود دارد و اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بعد از یک ماه باقی مانده است (01/0 < P). نتیجه گیری: زوج درمانی هیجان مدار در کاهش افسردگی و علایم استرس پس از سانحه و افزایش صمیمیت و بخشودگی همسران مردان عهدشکن زناشویی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت مؤثر بود.
۱۲.

تاریخچه وزارت امور خارجه ایران

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: ایرانصفویهپهلویقاجارمناسبات خارجیوزارت امور خارجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۷ تعداد دانلود : ۶۵۳
از دهه 1830 به بعد برخی از قدرتهای خارجی سفارتخانه های دائمی با حضور سفرا و فرستادگان دیپلماتیک در ایران تاسیس نمودند و تشکیلات وزارت خارجه تاسیس شد اگرچه همچنان شاه و صدراعظم بالاتری تصمیم گیرندگان در همه مسائل کشوری و از جمله امور خارجه بودند.
۱۳.

جنگ دوم خلیج فارس : تحلیل تاریخی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۲
در تببین ریشه ها و علل این جنگ، دیدگاههای متفاوتی همچون ادعاهای ارضی تاریخی عراق نسبت به کویت، دشواری جغرافیای سیاسی یا تنگنای ژئوپلتیکی عراق و کوشش پیوسته زمامداران آن برای غلبه بر این معضل، شرایط بد اقتصادی، ارزیابی نادرست هیئت حاکمه عراق از شرایط و مقتضیات جدید نظام بین المللی پس از جنگ سرد و واکنشهای دیپلماتیک دوگانه، مبهم و متناقض امریکا در برابر تهدیدات آشکار و پنهانی صدام علیه کویت مطرح شده است.
۱۴.

آذربایجان : در جستجوی هویت ( تاریخچه )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۱۶
این کتاب، اثری به زبان انگلیسی از چارلز فن در لیو است که سیمایی اجمالی از تاریخ آذربایجان از دوران پیش از تاریخ و رویدادهای سده های میانه در این سرزمین و رخدادهای معاصر تا سالهای پس از فروپاشی شوروی، عرضه می دارد.
۱۵.

سیاسیت خارجی رضا شاه در قبال نشریات ایرانی خارج از کشور

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸
نشریة پیکار در سال 1309 زیر نظر “جمعیت جمهوری طلبان ایران” در برلین منتشر شد که هدف عمدة آن تبلیغ عقاید کمونیستی در میان دانشجویان ایرانی مقیم اروپا بود. کارل ورنر، یک آلمانی کمونیست مدیر مسئول آن بود که با همکاری اشخاصی چون: امامی، یزدی زاده، بهرانی و مرتضی علوی این نشریه را چاپ می‌کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان