حسین منصوری

حسین منصوری

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

ارتباط مسئولیت اجتماعی تیم و قصد حمایتی هواداران لیگ برتر فوتبال: نقش تعدیلگری هویت تیمی

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۳
هدف این پژوهش، بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی و قصد حمایتی هواداران تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و نقش تعدیل گری هویت تیمی بود. پژوهش حاضر توصیفی–همبستگی بود و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی است. روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس متشکل از هواداران باشگاه های لیگ برتر بود که برآورد حجم نمونه آن با استفاده از نرم افزار سمپل پاور صورت پذیرفت. در نهایت 295 نفر در نظر گرفته شدند. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جرئی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی، تأثیر مثبت و معناداری بر قصد حمایتی هواداران دارند؛ همچنین هویت تیمی، رابطه بین مسئولیت اجتماعی و قصد حمایتی را تعدیل می سازد. در نهایت بر اساس یافته های پژوهش حاضر به مدیریت تیم های ورزشی پیشنهاد می شود علایق هواداران در مسائل و موضوع های اجتماعی را در نظر داشته باشند و طرح های مختلف مسئولیت اجتماعی را در برنامه های بلند مدت خود قرار دهند.
۲.

شناسایی عوامل و مؤلفه های مؤثر بر نظام مدیریت عملکرد سازمان های دولتی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
پژوهش حاضر درصدد است به شناسایی عوامل و مؤلفه های مؤثر بر نظام مدیریت عملکرد سازمان های دولتی بپردازد. پژوهش در قلمرو پارادایم اثبات گرایی قرار گرفته و از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می رود. جامعه پژوهش مشتمل بر خبرگان دانشگاهی و نظام اداری بوده که 21 نفر از خبرگان در تحقیق مشارکت داشته اند. در این مرحله، از تکنیک دلفی جهت شناسایی عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر مدیریت عملکرد استفاده گردید. نتایج حاصل از اجرای سه دور تکنیک دلفی نشان داد که 29 مؤلفه به عنوان عوامل مؤثر بر مدیریت عملکرد عمل می کنند. به طوری که این مؤلفه ها به کمک تحلیل عاملی اکتشافی به پنج طبقه کلی دسته بندی گردیده که 5/79% واریانس کل را تبیین می نماید. در مرحله دوم، سازمان های دولتی به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کرجسی، 108 سازمان به دست آمد. در تدوین ابزار گردآوری داده ها، اعتبار محتوایی با نظر خبرگان احصاشده و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ با ضریب 846/0 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های نیکویی برازش، آزمون فرض، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی به کمک نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که پنج دسته عوامل کلی        1) منابع انسانی، 2) خدمت به ارباب رجوع، 3) رهبری، 4) تحول سازمانی و 5) فرهنگ و ارزش ها بر مدیریت اثربخش عملکرد سازمان های دولتی تأثیرگذار است.
۳.

راهبرد توانمندسازی سازمانی برنامه های بهبود خدمات

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی برنامه های بهبود با راهبرد توانمندسازی سازمانی در سازمان-های دولتی استان هرمزگان پرداخته است. پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای-کاربردی بوده که مبتنی بر روش آمیخته از نوع اکتشافی است. در مرحله اول از روش کیفی استفاده شد و میدان تحقیق را سازمان های دولتی استان هرمزگان تشکیل می دهند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری، 23تن از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در تحقیق مشارکت داشته اند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل تم استفاده گردید. در بخش کیفی، مدلی جهت شناسایی برنامه های بهبود توانمندسازی سازمانی در سازمانهای دولتی استان هرمزگان طراحی گردید. بر این اساس با پیاده سازی مدل طراحی شده به عنوان نمونه در یکی از سازمان های دولتی استان هرمزگان، 15 برنامه بهبود تدوین گردید. در مرحله دوم با تأکید بر روش کمّی، داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته از شورای مدیران سازمان مورد مطالعه که شامل 52 نفر از مدیران ارشد، معاونین، مدیران میانی، رؤسا و سرپرستان واحدها می شد، جمع آوری گردید. جهت وزن دهی شاخص ها و اولویت بندی برنامه ها بترتیب از تکنیک های AHP و TOPSIS در محیط فازی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که از بین برنامه های بهبود استخراج شده، برنامه «استقرار سیستم مدیریت دانش» اولویت دار ترین برنامه جهت اجرا محسوب می شود. برنامه های «توسعه نظام پیشنهادات»، «بازنگری برنامه استراتژیک»، «استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری» و «طراحی نظام جامع انگیزشی کارکنان» نیز بترتیب با اهمیت ترین برنامه ها در راستای حرکت آن سازمان به سمت توانمندسازی سازمانی بوده و سایر برنامه ها در اولویت های بعدی هستند.
۴.

تأثیر شاخص های تبلیغات اینستاگرامی در پاسخ رفتاری آنی و پنهان مصرف کنندگان محصولات ورزشی

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۹
هدف از این پژوهش بررسی اثر شاخص های تبلیغات اینستاگرامی در پاسخ رفتاری آنی و پنهان مصرف کنندگان محصولات ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مصرف کنندگان محصولات ورزشی در بازار منیریه تهران می باشند که از اینستاگرام استفاده می کنند. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری دردسترس استفاده و تعداد 341پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها نشان داد که شاخص تمایل با 32/0 بیشترین اثرگذاری را روی پاسخ های رفتاری آنی داشت و به ترتیب دانش با 24/0، آگاهی 216/0 و مجاب کردن 156/0 بر پاسخ های رفتاری اثرگذار بودند این در حالی بود که مجاب کردن با 284/0 بیشترین اثرگذاری را بر روی پاسخ های رفتاری پنهان داشت و به ترتیب آگاهی با 268/0، تمایل با 244/0 و دانش با 22/0 بر روی پاسخ های رفتاری پنهان اثرگذار بودند. بیان مزیت ها، ارزش افزوده، منافع بالقوه خرید محصول در تبلیغات اینستاگرامی و نمایش مصرف کالا بوسیله افراد مشهور مانند قهرمانان و هنرمندان در تبلیغ کالاهای ورزشی در اینستاگرام، در افزایش تمایل و مجاب کردن مصرف کننده به خرید مؤثر بوده و وجود خلاقیت در تبلیغات می تواند بر اثرگذاری این رابطه مؤثر باشد. ﺗﻌﺎﻣﻞ و درﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی روﻧﺪ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﯿﻦ شرکت و محصولات آن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺴﻬﯿل کرده و باعث بروز رفتارهای آنی و پنهان مثبت مانند انتقال اطلاعات و پست های مورد نظر و تعامل و در نهایت خرید مصرف کننده می شود.
۵.

تجزیه و تحلیل عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه کیفیت خدمات الکترونیک: مطالعه ای در بخش های دولتی و خصوصی صنعت بانکداری

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۵
پژوهش حاضر عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه کیفیت خدمات الکترونیک در بخش های دولتی و خصوصی صنعت بانکداری را تجزیه و تحلیل می کند. پژوهش ازحیثِ هدف، پژوهشی کاربردی و ازمنظرِ روش، ترکیبی اکتشافی به شمار می رود. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله نخست، جامعه پژوهش مشتمل بر خبرگان بود که 15 نفر از خبرگان به عنوانِ نمونه در پژوهش مشارکت داشتند. در این مرحله، از روش دلفی فازی و تحلیل عاملی برای شناسایی عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه کیفیت خدمات الکترونیک استفاده شد. در مرحله دوم، مشتریان استفاده کننده از خدمات الکترونیک بانک های دولتی و خصوصی شهر بندرعباس به عنوانِ جامعه آماری در نظر گرفته شدند. حجم نمونه براساسِ فرمول کوکران، 385 نفر به دست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن تأیید شد و اعتبار آن ضریب آلفای کرونباخ 897/0 داشت. در این مرحله به منظورِ تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های ناپارامتریک (آزمون های علامت، من ویتنی، فریدمن و کروسکال والیس)، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزارهایSpss و Smart- PLS استفاده شد. مهم ترین نتایج نشان داد عوامل مربوط به 1. کارایی، 2. دسترس پذیری سیستم، 3. محرمانه بودن، 4. برآورده سازی و 5. پروفایل مشتری، بر توسعه کیفیت خدمات الکترونیک بانک های دولتی و خصوصی بندرعباس تأثیرگذارند. یافته های حاصل از رتبه بندی این عوامل دلالت بر آن دارد که شاخص های مربوط به محرمانه بودن، بیشترین تأثیرگذاری را در توسعه خدمات الکترونیک در صنعت بانکداری دارند.
۶.

تأثیر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران، با تأکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران با تأکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار داشت. همه هواداران تیم پرسپولیس جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. درمجموع، 370 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری، پرسش نامه از کریمی علویجه و علی طلب (1396) و پرسش نامه از سائو و همکاران (2013) بود. برای بررسی و مطابقت سؤال ها با موضوع پژوهش، شش تن از اساتید مدیریت ورزشی پرسش نامه ها را بررسی کردند. همچنین، روایی همگرایی و واگرا حاکی از برقراربودن پایایی ابزار بود.نتایج نشان داد که طراحی وب سایت، محتوا و ساختار وب سایت بر حالات شناختی و احساسی هواداران تأثیر مثبت داشتند. همچنین، یافته های آزمون سوبل نشان داد که حالات شناختی و احساسی هواداران به صورت معنا داری رابطه بین ابعاد وب سایت و قصد بازدید مجدد در هواداران را فراهم کرده اند. به طورکلی، باشگاه های فوتبال می توانند با وب سایتی مناسب که از نشانه های محیطی استاندارد برخوردار باشد شرایطی را فراهم کنند تا در هواداران خود حالات احساسی و شناختی ایجاد کنند و آن ها را به بازدید مجدد از وب سایت وادار نمایند و از این طریق به اهداف مدنظر خود نیز دست یابند.
۷.

Crafting a Successful Seller-Customer Relationship for Sports Product: AHP Fuzzy Approach

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
Purpose: The purpose of this paper is to investigate the criteria of successful salespersons, which is important to enhance in store customer experience. Method: Employed two phase sequential exploratory design, qualitative and quantitative data were collected using purposive sampling technique. For qualitative analysis, 11 sales experts with at least 4 years working experience were interviewed and the data were analyse using thematic analysis. For quantitative analysis, 20 physical education and sports science students were chosen as respondents. Criteria and sub-criteria is weighted quantitatively using Fuzzy AHP and analysed using MATLAB software. Results: From the qualitative analysis, 4 criteria’s (customer orientation, information knowledge, ethical behaviour, and personal characteristics) and 11 sub-criteria were identified. From the quantitative analysis, ranked were provided whereby customer-orientation with a weight of 0.2647 were in the first rank, information knowledge is at the second rank with 0.2556 weight, ethical behavior is at the third rank with 0.2450 weight, and personal characteristics is at the last rank with 0.2347 weight. Conclusions: The findings of this paper are important for sports retail industry, to revamp their sales and marketing strategies. With enhanced understanding regarding consumer needs, sports retailer can sell their products in a more effective manner to increase their market share.
۸.

اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر فرایندهای منابع انسانی

تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر اقدامات منابع انسانی، انجام شده است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه کارکنان صنعت برق استان هرمزگان (1546 نفر) بوده است. پس از تعیین حجم نمونه به کمک جدول مورگان و کرجسی، داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته از 384 نفر به روش تصادفی  طبقه ای جمع آوری شد. در تدوین این مقیاس، اعتبار محتوای عوامل احصاشده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ با ضریب 977/0 محاسبه و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی، آزمون یک عاملی هارمون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان از تأیید الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر فرایندهای منابع انسانی در صنعت برق استان هرمزگان دارد؛ بدین معناکه دیدگاه ها و نگرش ها نسبت به منابع انسانی بر فرایندهای منابع انسانی، تأثیر معنی دار داشته و فرایندهای منابع انسانی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر توانمندسازی سازمانی تأثیر معنی داری دارند. همچنین نتایج، دلالت بر آن دارد که پیامدهای توانمندسازی سازمانی برای کارکنان، مشتریان، سازمان و جامعه در صنعت برق استان هرمزگان به تأیید رسیده است.
۹.

مطالعۀ اثر تعدیل کنندگی بهره وری نیروی انسانی در رابطۀ بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی بهره وری نیروی انسانی در کتابخانه های عمومی استان هرمزگان انجام گرفته است. روش : این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی از نوع هم بستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کارکنان کتابخانه های عمومی استان هرمزگان بوده اند که پس از تعیین حجم نمونه به تعداد 97 نفر به کمک جدول کرجسی و مورگان، نمونۀ انتخابی به روش نمونه گیری تصادفی-خوشه ای انتخاب شد. جمع آوری داده ها بر اساس سه پرسش نامۀ استاندارد اعتماد سازمانی راولیز (2008)، رفتار شهروندی سازمانی دیکینسون (2009) و بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) صورت گرفت و پایایی آن ها ازطریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب با مقادیر 5/83%، 2/78% و 5/79%، روایی محتوایی آن ها با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان خبره، و روایی سازه نیز به کمک تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعتماد سازمانی باعث بروز رفتار شهروندی سازمانی در ابعاد وظیفه شناسی، جوانمردی، فضی ل ت مدنی، نوع دوستی و نیز احت رام و تکریم در میان کارکنان کتابخانه های عمومی استان هرمزگان می شود. همچنین، با در نظر گرفتن بهره وری نیروی انسانی به عنوان متغیر تعدیل کننده، شدت رابطۀ بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان کتابخانه های عمومی استان هرمزگان افزایش می یابد، به طوری که در این اثرگذاری ابعاد بازخورد عملکرد و توان نیروی انسانی وزن بیشتری داشته اند. اصالت/ارزش: در این پژوهش، برای اولین بار نقش تعدیل کنندگی بهره وری نیروی انسانی در رابطۀ بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق می تواند برای مدیران و سیاست گذاران کتابخانه های استان هرمزگان در بهبود رفتار های داوطلبانه و رفتار های شهروندی سازمانی مفید و ارزشمند باشد.
۱۰.

تأثیر استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن با تأکید بر نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی درمیان ورزشکاران

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۹
در عصر حاضر، با رشد فرهنگ مصرفی و رسانه های ارتباط جمعی، بدن اهمیت بسیاری یافته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن با تأکید بر نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی درمیان ورزشکاران بود. روش شناسیپژوهشازنظرهدف،کاربردی،ازحیثنحوةگردآوریاطلاعات، میدانی و ازنوعهمبستگیاستکهم بتن ی برمدل سازیمعادلات ساختاریبانرم افزار اسمارت پی. ال. اس. سه است. جامعة آماری، ورزشکاران مجموعه های ورزشی شهرداری کرج بودند. تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه بود که چند تن از اساتید مدیریت ورزشی روایی صوری و محتوایی آن را بررسی کردند و پس از اعمال اصلاحات، از آن استفاده شد. یافته ها نشان داد که استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس بر مدیریت بدن اثرگذار بود. همچنین، استفاده از برندهای لوکس با نقش میانجی غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی بر مدیریت بدن مؤثر بود؛ اما این اثرگذاری به واسطة غرور فیزیکی نسبت به نفوذ اجتماعی در سطح بالاتری قرار داشت؛ بنابراین، عواملی مانند غرور فیزیکی و نفوذ اجتماعی در گرایش ورزشکاران به مدیریت بدن و اقدام آن ها برای مدیریت بدن و نیز استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس مؤثر هستند. آن ها به دلیل احساس نیاز به نمایش دادن بدن موردپسند و توجه جامعه و نیز نشان دادن پایگاه اجتماعی و اقتصادی خود، به مدیریت بدن و استفاده از برندهای ورزشی خارجی لوکس گرایش پیدا می کنند.
۱۱.

عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و نقش عدالت سازمانی در ارتقای آن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و نقش عدالت سازمانی در ارتقای آن انجام گرفته است. لذا، از حیث هدف، کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان متخصص شاغل در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 260 نفر به دست آمد. پژوهش در دو مرحله انجام گرفت؛ در مرحله اول، جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 0/831استفاده گردید. به کمک تحلیل عاملی 25 مؤلفه تأثیرگذار بر تعهد سازمانی با ضریب تبیین75% و در چهار دسته کلی 1) عوامل ساختاری/ مدیریتی 2) عوامل مرتبط با شغل 3) عوامل محیطی و فیزیکی و 4) عوامل فردی شناسایی گردیدند. یافته های حاصل نشان داد که مؤلفه «رعایت عدالت سازمانی» از دسته عوامل «ساختاری/ مدیریتی» بیشترین درجه تأثیرگذاری را در تعهد سازمانی دارد. در مرحله دوم پژوهش به بررسی نقش عدالت سازمانی در تعهد سازمانی پرداخته شد. داده ها به کمک پرسش نامه های تعهد سازمانی آلن و می یر(1990) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) با ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/786 و 0/835 جمع آوری شد و به منظور تحلیل آنها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و رعایت عدالت سازمانی تأثیر چشمگیری در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان متخصص در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه دارد.
۱۲.

تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری جو اخلاقی با تأکید بر نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و ارزش های فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر بندرعباس)

تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۰۵
پیچیده تر شدن روزافزون سازمان های دولتی و افزایش میزان اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی در محیط های کاری توجه به ایجاد و حفظ جو اخلاقی در این سازمان ها را ضروری ساخته است. این مقاله در راستای پژوهشی به منظور شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری جو اخلاقی از دیدگاه کارکنان سازمان های دولتی با رویکرد پیمایشی تدوین شده است. هدف پژوهش بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و ارزش های فرهنگی بر جو اخلاقی در سازمان های دولتی شهر بندرعباس است. حجم نمونه آماری به کمک جدول کرجسی و مورگان 260 نفر به دست آمد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی صوری، واگرا و همگرا و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 24 و Smart-PLS 3 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شیوه های شکل گیری جو اخلاقی در سازمان های دولتی عبارتند از: اقدامات توانمندساز مدیریت منابع انسانی شامل برنامه های آموزشی، آموزش ارزش های اخلاقی، استخدام کارکنان دارای ارزش های اخلاقی، توسعه مهارت کارکنان و همچنین ایجاد تعارض شناختی در موقعیت های مبهم اخلاقی. سایر نتایج نشان داد که مؤلفه درگیر شدن در کار (شامل تیم سازی، توانمندسازی و توسعه قابلیت) و مؤلفه انطباق پذیری (شامل ایجاد تغییر، مشتری گرایی و یادگیری سازمانی) بر جو اخلاقی سازمان مؤثر هستند.
۱۳.

سرمایه فکری کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بونتیس و ارتباط آن با عملکرد سازمانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف: سنجش سرمایه فکری کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بونتیس و ارتباط آن با عملکرد سازمانی. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع کمّی است که با دو پرسشنامه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی از تمامی مدیران و کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی شهرهای اصفهان، بندرعباس، و یزد نظرسنجی شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با فن تحلیل عاملی با استفاده از آزمون های کولموگرف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، برابری واریانس ها، لون، و مقایسه میانگین ها به کمک نرم افزار اس پی اس اس22 انجام شد. یافته ها: سرمایه فکری از دیدگاه مدیران و کارکنان کتابخانه های منتخب مطلوب بود. از میان ابعاد سه گانه سرمایه فکری، فقط بُعد "سرمایه ساختاری" در کتابخانه ها وضعیت چندان مناسبی نداشت. سرمایه فکری و مؤلفه های تشکیل دهنده آن (سرمایه مشتری، سرمایه انسانی، و سرمایه ساختاری) با عملکرد سازمانی کتابخانه ها ارتباط مثبت و معناداری داشت. همچنین، نتایج یافته ها بر یکسان بودن دیدگاه های مدیران و کارکنان درباره سرمایه فکری دلالت داشت. نتیجه گیری: مسئولان و متولیان دانشگاه ها و مراکز آموزشی با سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه فکری می توانند شاهد ارتقای هرچه بیشتر عملکرد سازمانی در کتابخانه ها باشند.
۱۴.

تأثیر شاخص های فروش شخصی بر رفتار خرید مصرف کنندگان جوان

تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر شاخص های فروش شخصی بر رفتار خرید جوانان نسبت به کالای ورزشی بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار داشت. جامعه آماری همه مصرف کنندگان جوان در سطح کشور بودند. تعداد 232 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه به صورت آنلاین پخش و جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه اقتباس شده از یوسف (2016) بود که پژوهشگران اصلاحاتی را در آن انجام دادند. برای ارائه مدل، برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. دو استفاده شد. یافته ها نشان داد که ویژگی های شخصی، ویژگی های فروشگاهی، ارائه کالا و ترویج ارائه شده توسط فروشندگان بر رفتار خرید جوانان تأثیر معناداری دارند. به طورکلی، برای میزان افزایش فروش، صداقت فروشنده، مهارت و توانایی، کیفیت مناسب کالای ارائه شده درکنار فضای مطبوع و مناسب فروشگاه درحین فروش باید رکن اصلی فروشندگان باشند.
۱۵.

شناسایی و اولویت بندی علل ترجیح خرید کالاهای ورزشی دست دوم خارجی با رویکرد AHP

تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی علل ترجیح خرید کالاهای ورزشی دست دوم خارجی بود. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با نظرخواهی از 11 خبره، شامل اساتید مدیریت بازاریابی، بازاریابی ورزشی، اقتصاد و فروشندگان مرتبط انجام شد. در این مرحله، پنج شاخص و 17 زیرشاخص شناسایی گردید. برای اطمینان از روایی شاخص های شناسایی شده، از روش چک کردن توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد. همچنین، برای اعتبار مقایسه ها، نرخ ناسازگاری 09/0؛03/0؛08/0؛ 05/0 و09/0 محاسبه گردید. در مرحله دوم، با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس به وزن دهی شاخص های شناسایی شده پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص ها به ترتیب عبارت اند از: بعد اقتصادی با وزن نسبی 39/0، برندبودن با وزن نسبی 256/0، اجتماعی با وزن نسبی 153/0، تفریحی- گردشگری با وزن نسبی 115/0 و بعد مکان فروش با وزن نسبی 086/0. همچنین، در وزن دهی زیرشاخص ها در معیار اقتصادی، به صرفه بودن با وزن نسبی 492/0؛ در معیار برندبودن، اطمینان به کیفیت اجناس با وزن نسبی 462/0؛ در بعد اجتماعی، مشکلات عمومی جامعه با وزن نسبی 515/0؛ در بعد تفریحی- گردشگری، تنوع طلبی با وزن نسبی 627/0 و در بعد مکان فروش، ارائه خدمات گسترده با وزن نسبی 56/0 در جایگاه اول قرار داشتند. با توجه به نتایج پژوهش می توان چنین بیان کرد که بعد اقتصادی و بعد ارزش ویژه برند یا برندبودن از بااهمیت ترین عوامل ترجیح خرید هستند که از به صرفه بودن و کیفیت این اجناس نزد مصرف کنندگان ناشی می شود. این عوامل نشان دهنده اطمینان مصرف کنندگان داخلی به صنعت خارجی است که ناشی از ضعف و ناکارآمدی صنعت پوشاک داخلی می شود.
۱۶.

موقعیت فروش کالاهای ورزشی دست دوم برندهای معتبر خارجی از دیدگاه مصرف کنندگان

کلید واژه ها: برند کالای ورزشی دست دوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی موقعیت فروش کالای ورزشی دست دوم معتبر خارجی صورت گرفت. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع مطالعات توسعه ای بوده و از نظر ماهیت در زمره پژوهش های آمیخته اکتشافی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی است که شامل دو بخش کیفی و کمی می باشد. برای گردآوری داده های پژوهش در ابتدا با انجام مصاحبه های نیمه ساختاری، مشاهده، بررسی مبانی و تطبیق مدل های نظری، ابعاد پژوهش در قالب پرسش نامه محقق ساخته شناسایی شد. با هدف حصول اطمینان از روایی صوری و محتوای پرسش نامه، محقق اقدام به انجام تعیین روایی پرسش نامه با هفت نفر از اساتید مدیریت ورزشی که با موضوع تحقیق آشنایی داشتند نمود. از تحلیل عاملی تأییدی به منظور تأیید ساختار عاملی بدست آمده و آزمون قدرت و معناداری سهم هر یک از متغیرها در اندازه گیری سازه ترجیع کالای دست دوم ورزشی خارجی با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس استفاده گردید. همچنین پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 806/. محاسبه گردید. جامعة آماری پژوهش را مصرف کنندگان کالاهای دست دوم ورزشی استان کردستان تشکیل دادند که از میان آن ها تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که از میان پنج مؤلفه برند بودن، اقتصادی بودن، گردشگری یا تفریحی بودن، مکان فروش و اجتماعی بودن، بعد اجتماعی بودن پس از انجام سازه مدل (با توجه به این که دارای ضریب تأثیر بسیار پاینی بود) از مدل نهایی حذف گردید و تجزیه و تحلیل بر روی چهار مؤلفه باقی مانده انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که بعد برند بودن یا اصالت کالا با ضریب تأثیر تقریبأ (50/0)، بالاترین تأثیر را در فروش این کالای ورزشی دارد.
۱۷.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه: ارائه راهکارهای عملی کاربرد مدیریت دانش در شرکت های دولتی

کلید واژه ها: خلاقیت مدیریت دانش اکتساب آب منطقه ای کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۵۵۲
در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت کاربرد ابتکار جدید »مدیریت دانش« در سازمان ها، خصوصاً سازمان های خدماتی و لزوم ایجاد و پرورش »خلاقیت و نوآوری« در کلیه راهبردها، منجر به پرورش کارکنانی خلاق و پویا می گردد. دراین پژوهش علاوه بر بررسی رابطه بین کاربرد مدیریت دانش توسط کارکنان با خلاقیت آنان، تعریف جامعی از مدیریت دانش به همراه مولفه های آن، چگونگی کاربرد مدیریت دانش در سازمان های خدماتی، همچنین بررسی چند جانبه خلاقیت و نوآوری و روش های آموزش و ایجاد خلاقیت مورد بحث قرارگرفته است. نمونه تحقیق شامل 150نفر از کارکنان است که به روش نمونه گیری «خوشه ای« و »تصادفی ساده« انتخاب شده اند. ابزار تحقیق مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه خلاقیت که توسط رندسپ تهیه شده است، می باشد. همچنین روایی هردو پرسشنامه با چندین روش آماری مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد و مولفه های برداشت، پالایش، سازماندهی، اشاعه وکاربرد دانش بر خلاقیت کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مولفه های مدیریت دانش می تواند بر میزان خلاقیت کارکنان آب منطقه ای کرمانشاه تأثیرگذار باشد.
۱۸.

تأثیر ابعاد تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مصرف کنندگان پوشاک ورزشی با استفاده از متغیر میانجی رضایت

کلید واژه ها: رضایت قیمت کیفیت خدمات وفاداری ارزش درک شده ذهنیت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۴
هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مصرفکنندگان با استفاده از متغیر میانجی رضایت بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نظر هدف کاربردی که به شکل میدانی توسط محققین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را مصرفکنندگان پوشاک ورزشی خارجی در سطح شهر تهران تشکیل داده بودند. نمونه آماری ۳۸۴ نفر از مصرفکنندگان برندهای (نایک و آدیداس) بود که بصورت تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری، پرسشنامه علی و زیا (۲۰۱۲) و گادفرد و همکاران (۲۰۱۳) بود. جهت بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد بررسی و سپس مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی روایی و پایایی سازهای و ارائه مدل از الگوریتم پی آل اس استفاده شده است. یافتهها نشان داد که ارزش درک شده بصورت غیر مستقیم بیشترین اثرگذاری ۱۵/۰و ذهنیت برند بصورت غیرمستقیم کمترین اثرگذاری ۰۴/۰رو بر وفاداری دارند. بصورت مستقیم ارزش درک شده با ۴۱/۰ بیشترین اثرگذاری رو بر رضایت و ذهنیت برند با ۱۱/۰کمترین اثرگذاری رو بر رضایت داشت. همچنین بیشترین اثرگذاری رو بصورت مستقیم بر وفاداری ارزش درک شده با ۲۹/۰ و ذهنیت با ۰۴/۰ کمترین اثرگذاری رو داشتند. لازم به ذکر است ضریب مسیر رضایت بر وفاداری ۳۶/۰ محاسبه گردید. بطور کلی میتوان گفت تقویت تاکتیکهای بازاریابی باعث رضایت بیشتر مصرفکنندگان نسبت به برند شده و در درازمدت وفاداری مصرفکنندگان به برند مورد نظر را بدنبال میآورد.
۱۹.

درآمدی بر اصول تربیت اخلاقی از منظر ملا احمد نراقی

تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۰
هدف از نگارش این مقاله، مروری اجمالی بر اخلاق و اصول تربیت اخلاقی از منظر ملا احمد نراقی است. در پژوهش حاضر که با بهره گیری از رویکرد کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، پس از بازبینی منابع قابل دسترسی، اصول تربیت اخلاقی بر اساس اندیشه های اخلاقی ایشان استنباط شده است. نتایج بدست آمده بدین قرار است که برای تفهیم اخلاق، بررسی ها حول این محورها صورت گرفت: اخلاق و فایده و برتری آن بر سایر علوم، وجوب عینی علم اخلاق، اخلاق و شرافت فضایل اخلاقی و کیفیت اکتساب آنها، شباهت علم اخلاق به علم طب، تهذیب اخلاق و ثمره آن، تاثیر شناختن نفس در تهذیب اخلاق، مقدمات تزکیه نفس و دست یافتن به فضایل اخلاقی و حفظ تعادل اخلاق حمیده. و سرانجام اصول بدست آمده در تربیت اخلاقی به قرار ذیل می باشد: اصل خودشناسی، اعتدال، تناسب برنامه های تربیتی با مراحل تکاملی، ایجاد شرایط مناسب، عمل به دانسته ها، توجه به دوگانگی وجود، نظارت و مراقبه، اصل هماهنگی اعمال با عقل و شرع، اصل هدایت و راهنمایی و در نهایت اصل توجه به تفاوت های فردی.
۲۰.

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی و تعیین اولویت آنها در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

کلید واژه ها: نیروی انسانی بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۸۹۱
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه بود که از میان آنان 160 نفر به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای- میدانی می باشد. به طوری که از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. همچنین، به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و علاوه بر تأیید روایی محتوایی، برای سنجش روایی سازه از تکنیکهای تحلیل عاملی، آزمونهای بارتلت و KMO استفاده شده است. در راستای اهداف پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آماری از جمله آزمون تی استیودنت و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده گردید. سپس جهت اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه از تکنیک های MADM استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل ساختاری و مدیریتی، عوامل مرتبط با شغل، عوامل فیزیکی و روانی محیط کار، عوامل فردی، عوامل ایجادکننده جوّ صمیمیت و همکاری بر بهره وری نیروی انسانی دانشگاه تحت مطالعه مؤثر می باشند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که""عوامل ایجادکننده جوّ صمیمیت و همکاری"" موثرترین عامل بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه را دارا می باشد. نتایج حاکی از آن است که «عوامل ساختاری و مدیریتی»، «عوامل مرتبط با شغل»، «عوامل فردی» و «عوامل فیزیکی و روانی» به ترتیب در اولویت های بعدی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان