سردار محمدی

سردار محمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۱.

مرور شعف مشتری، استخراج مضامین تاثیرگذار: شعف مشتری در صنعت ورزش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شعف مشتری رفتار مصرف کننده وفاداری قصد خرید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۳
مفهوم شعف مشتری حدودا از20 سال پیش به ادبیات دانشگاهی معرفی شد. از آن زمان تاکنون دانشگاهیان زیادی این ساختار را در بسترهای مختلفی مطالعه کرده اند. متاسفانه تا به امروز مرور سیستماتیکی از شعف صورت نگرفته است، لذا هدف این تحقیق مرور جامعی از این ساختار است. اهداف اصلی این مرور شامل تعیین مضامین عمومی ادبیات شعف فعلی، برجسته سازی نقاط قوت و ضعف ادبیات شعف تا به امروز و ایجاد برنامه تحقیقی است که راهنمایی را برای افزایش گستره و عمق تحقیقات شعف فراهم می کند. مرور سیستماتیکی از ادبیاتی صورت گرفته تا آن چه را که درباره شعف از بعد میان رشته ای مشهود است مانند رشته های مهمان پذیری، اقتصاد، مدیریت و بازاریابی را هم پوشش دهد. مطالعه حاضر از نوع ثانویه و مرور و بررسی منابع دست اول و مقالات در این حوزه بود. به منظور مطالعه دقیق، محقق از سال 1398 تا 1401 به بررسی منابع حوزه شعف مشتری در بخش ورزشی و عمومی پرداخت. این یک اقدام برجسته در ادبیات است چرا که ساختار شعف مشتری نتایج مهمی را برای هر دو گروه دست اندرکاران و محققان این عرصه دارد. به علاوه تغییراتی در نحوه درک، بررسی و به کارگیری ساختار شعف نیز ایجاد شده است. برای رسیدن به پیشرفت های بیشتر، درک روشنی از تحقیقات حوزه شعف مشتری لازم است.
۲.

تاثیر بازی های رایانه ای و اینترنت بر مهارت های حرکتی پایه و شاخص توده بدنی

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۹
همیشه بازار بازی های رایانه ای در ایران داغ بوده است و با بسط و گسترش اینترنت بازار این بازی ها هم داغ تر و گسترده تر شد و ابعاد زیادی از زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی های رایانه ای و اینترنت بر مهارت های حرکتی پایه و شاخص توده بدنی می باشد. این مقاله به روش توصیفی انجام شده است که برای گردآوری اطلاعات آن به مقالات و منابع مکتوب در این زمینه مراجعه شد که پس از بررسی دقیق آنها و طبقه بندی و دسته بندی کردن مطالب به یک نتیجه منسجم رسیدیم. از آنجایی که اینترنت و بازی های رایانه ای جایگزین تحرکات و فعالیت های بدنی در اوقات فراغت می شود و حرکت و پویایی را کمتر می کند، باعث تاثیر منفی در سلامت شده و مشکلات سلامتی را در پی داشته است. همچنین اینترنت تأثیری بسیار در شاخص توده بدنی دارد که باعث بالاتر شدن شاخص توده بدنی در افراد می شود.
۳.

اندازه گیری روایی و پایایی مقیاس کنجکاوی هواداران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حس کنجکاوی مقیاس هواداران ورزشی روایی و پایایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۲
تحقیق حاضر روی دو بعد از کنجکاوی تمرکز دارد و هدف این پژوهش ایجاد مقیاس اندازه گیری معتبر و قابل اعتماد برای کنجکاوی های خاص هواداران ورزشی است. بنابراین از دو مطالعه، مطالعه شماره یک (شامل چهار مرحله) و مطالعه شماره دو (شامل دو مرحله) برای ایجاد مقیاس حس کنجکاوی خاص هواداران ورزشی استفاده شده است. داده های تحقیق از میان دو نمونه داده (نمونه شماره یک شامل 303 نفر و نمونه شماره دو 250 نفر) و از میان دانشجویان، دانش آموخته ها، کارشناسان و دبیران تربیت بدنی استان کردستان جمع آوری شد. از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار ایموس استفاده شد. در نهایت سه عامل که شامل 15 سؤال بود برای مقیاس نهایی به دست آمد. عامل یک (اطلاعات خاص، 9 سؤال)، عامل دو (اطلاعات عمومی، 3 سؤال) و عامل سه (اطلاعات اماکن و تأسیسات ورزشی، 3 سؤال). کنجکاوی خاص هوادار ورزشی پتانسیل این را دارد تا کمک کند بهتر درک کنیم چرا و چگونه هواداران به هواداران وفادار ورزشی تبدیل می شوند. همچنین می تواند بر هواداران و غیر هواداران مختلف تأثیر بگذارد و با تحقیق های قبلی ترکیب شود و کمک کند تا رفتار هواداران ورزشی را بهتر درک شود. مطالعه موجود یک گام مهم برای درک بهتر حس کنجکاوی خاص هوادار و تأثیر آن است، اما هنوز برای رسیدن به فهم و درک کامل، کار بیشتری مورد نیاز است.
۴.

طراحی الگوی برند سازی مشترک در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی مشترک تبلیغات تحلیل کیفی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۵۹
مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برندسازی مشترک در ورزش ایران بود. روش تحقیق به صورت کیفی و از نوع نظریه پردازی داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان و فروشندگان برندهای معتبر بود که سابقه آنها به عنوان افرادی که تجربه زیسته کافی دارند، انتخاب شدند. روش پژوهش: روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و نمونه آماری تا اشباع نظری محقق ادامه پیدا کرد (3+23). روش گردآوری داده ها به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری، گزینشی) و برای سازماندهی متن مصاحبه ها و تحلیل از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ان ویوو نسخه 10 استفاده شد. یافته ها: یافته ها طبق الگوی 6c (شرایط علی، زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها) استخراج شد. تئوری سیگنالینگ جهتی را برای ارزیابی مبادلات تجاری ورزشی در میان فرایندهای تصمیم گیری مصرف کنندگان ارائه می دهد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تناسب برند و تبلیغات و نقش رسانه ها عامل هایی تعیین کننده هستند که برایند این اعمال به جذب مشتری می رسد.
۵.

اثر فعالیت های بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روی قصد حضور هواداران با نقش میانجی هویت تیمی و رضایت (مطالعه موردی صفحه اینستاگرام استقلال)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۵
هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر فعالیت های بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روی قصد حضور هواداران با نقش میانجی هویت تیمی و رضایت (مطالعه موردی صفحه اینستاگرام استقلال) بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی تیم فوتبال استقلال که 434 پرسشنامه به صورت آنلاین در سایت کافه پردازش جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه بازاریابی اجتماعی سئوو پارک، قصد حضور تماشاگران اچن،رضایتمندی الیور و پرسش نامه هویت تیمی تریل و جیمز استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد بازاریابی رسانه های اجتماعی روی هویت تیمی، رضایت و قصد حضور اثر دارد، هویت تیمی بر رضایت و قصد حضور هوادار اثرگذار است و رضایت هوادار بر قصد حضور اثرگذار می باشد. هویت تیمی نقش میانجی بین بازاریابی شبکه های اجتماعی بر قصد حضور هواداران ندارد و رضایت نقش میانجی بین بازاریابی شبکه های اجتماعی بر قصد حضور هواداران با دارد. نتیجه گیری: امروزه روش های سنتی ارتباط با مشتری جوابگوی مدیریت نیست. به همین دلیل، سازمان ها و صنایع گوناگون به فکر استفاده از روش های جذاب در رسانه های اجتماعی برای جلب نظر مخاطبان خود افتاده اند.
۶.

کاربرد مدل پذیرش فن آوری در استفاده از اپلیکیشن های تیم های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری مشتری مدل پذیرش فن آوری تئوری انتشار نوآوری اپلیکیشن های تیم های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۲
تلفن های هوشمند به کاربران این امکان را می دهد برنامه های زیاد و متنوعی را روی آنها نصب کنند و براساس نیاز از آنها استفاده کنند. تیم های ورزشی به سرعت فن آوری اپلیکیشن های ورزشی را پذیرفته اند و آن را برای ارائه به هواداران تیم های خود آماده کرده اند. لذا هدف از این تحقیق کاربرد مدل پذیرش فن آوری در استفاده از اپلیکیشن های تیم های ورزشی است. جامعه آماری تحقیق تمامی دانشجویان تربیت بدنی مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه کردستان بود(N=n=320). از پرسشنامه های استاندارد(نوآوری مشتری، آسانی درک شده، مفیدی درک شده، لذت درک شده، اعتماد درک شده، تصمیم به استفاده و استفاده از اپلیکیشن های ورزشی) با تعداد 27 سوال در مقیاس 5ارزشی لیکرت استفاده شد. برای بررسی روایی صوریی(نظرات متخصصین)، روایی محتوایی مدل لاشه (85/0) و پایایی آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان دادند نوآوری روی باورها(آسانی درک شده 31/0، مفیدی درک شده 88/0، لذت درک شده 95/0، اعتماد درک شده 89/0) اثر مستقیم دارد. همچنین آسانی درک شده، مفیدی درک شده، لذت و اعتماد به ترتیب 21/ 57، 12/0 و 32/0روی تصمیم به استفاده اپلیکیشن های تیم های ورزشی اثر مستقیم دارند. تصمیم به استفاده(41/0) روی استفاده از اپلیکیشن های تیم های ورزشی نیز اثر مستقیم دارد. به طورکلی، می توان گفت نوآوری مشتری مهمترین تاثیر در استفاده واقعی کاربران از اپلیکیشن های تیم های ورزشی دارد. بنابراین بهتر است مدیران اپلیکیشن های ورزشی با افزایش نوآوری زمینه استفاده واقعی از این اپلیکیشن های ورزشی را فراهم نمایند.
۷.

عوامل موثر بر پذیرش و بهره گیری از تجارت الکترونیک در میان اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعضای هیأت علمی تجارت الکترونیک تربیت بدنی و علوم ورزشی عوامل فردی عوامل محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۷
پیشرفت های اخیر در فنآوری اطلاعات و ارتباطات، موج جدیدی از استقبال عمومی برای استفاده از این مزیت نوین را بدنبال داشته است. تجارت الکترونیک در راستای گسترش کسب و کارهای مجازی یکی از این منافع جدید بشمار می رود. در این راستا دانشگاه ها بعنوان خاستگاه تولید و کمک به پذیرش فنآوری، همواره نقش مهمی را در توسعه تجارت الکترونیک ایفا مینمایند. مطالعه حاضر عوامل موثر بر میزان پذیرش و بهره گیری از تجارت الکترونیک در میان اعضای هیأت علمی تربیت بدنی وکشور را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور به تعداد 150 نفر براساس روش نمونه گیری کوکران بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته پذیرش و بهره گیری از تجارت الکترونیک و پرسشنامه های عوامل فردی و محیطی از پرسشنامه لی و عزیزی و حاج کریمی بود. از نظر متخصصان برای تأیید روایی صوری و محتوایی، از تحلیل عاملی تائیدی برای تأیید روایی سازه و از آلفای کرونباخ برای پایایی آنها و از مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده شد. یافته ها نشان داد در میان عوامل فردی، تجربه مستقیم، ریسک درک شده و فایده درک شده بیشترین تأثیر را بر میزان پذیرش و تجربه مستقیم، ریسک مورد انتظار و دانش بیشترین تأثیر را بر میزان بهره گیری تجارت الکترونیک توسط اعضاء هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی داشته است. به نظر می رسد عامل اصلی عدم استقبال از معاملات اینترنتی در ایران، ریشه در عوامل فردی و محیطی دارد به طوریکه این عدم اعتماد و اطمینان در اعضای هیأت علمی نیز تاثیر زیادی دارد
۸.

ارتباط بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثربخشی کارکنان رسانه های ورزشی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی رسانه شایستگی های شغلی هوش فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۴
این پژوهش با هدف ارتباط بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثربخشی کارکنان رسانه های ورزشی استان گیلان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری 150 نفر از کلیه کارکنان رسانه های ورزشی استان گیلان بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 110 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق قرار گرفتند و داده های احصاء شده از آن ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین شایستگی های شغلی 80/2، هوش فرهنگی 29/3 و اثربخشی 61/3 بود و ضریب مسیر بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثربخشی سازمانی 716/0، بین شایستگی های شغلی و اثربخشی 623/0، بین هوش فرهنگی و اثربخشی 527/0 می باشد که برآیند تحقیق نشان داد که بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد و با ارتقای شایستگی های شغلی و استفاده بیشتر و بهینه تر از هوش فرهنگی در قالب رویه های سازمانی، می توان بر اثربخشی افزود.
۹.

اثر هویت تیم و هواداری ورزشی در پیش بینی پرخاشگری هواداران فوتبال (نقش تعدیل گر سن هواداران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت تیمی هواداری ورزشی پرخاشگری فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۸
هویت تیمی و هواداری ورزشی جزو عوامل بسیار مهم در پیش بینی پرخاشگری هواداران فوتبال است که تاثیر آن ها با توجه به سن هواداران تغییر می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر سن در ارتباط هویت تیمی و هواداری ورزشی با پرخاشگری هواداران فوتبال است. پژوهش حاضر، توصیفی و ازنوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش هواداران باشگاه استقلال بودند که از بین آن ها تعداد 211 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پنج پرسشنامه استاندارد هواداری ورزشی؛ هویت تیمی؛ پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری کلامی بود. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری واریانس محور استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هویت تیمی و هواداری ورزشی اثر مثبت و معنی داری بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی دارند. سن نیز اثر معناداری بر هویت تیمی، هواداری ورزشی، خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی دارد اما این تاثیرات منفی و معکوس می باشد. همچنین اثر هویت تیمی و هواداری ورزشی هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی هواداران در بین هواداران جوان بیشتر از هواداران میانسال و پیر بود و اثر هویت تیمی و هواداری ورزشی هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی هواداران در بین هواداران میانسال بیشتر از هواداران پیر بود. با توجه به نتایج به دست آمده برگزارکنندگان مسابقات فوتبال در کشور و کانون هواداران تیم ها می توانند از هواداران سن بالا برای کنترل احساسات هواداران سن پایین تر و کاهش پرخاشگری هوادان استفاده کنند.
۱۰.

تحلیل محتوا روش های پژوهش آمیخته در نشریات مدیریت ورزشی با تاکید بر بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش تحقیق آمیخته نشریه مدیریرت ورزشی تحلیل محتوا طرح های متوالی طرح های همزمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف از پژوهش حاضر بررسی روش تحقیق آمیخته و روند انتخاب طرح های مورد استفاده در مقالات چاپ شده در نشریات مدیریت ورزشی با تاکید بر بازاریابی بود. بدین منظور تمام مقالات چاپ شده در نشریه های مدیریت ورزشی که دارای رویکرد بازاریابی بودند به عنوان نمونه انتخاب گردید. نمونه آماری، کل شمار و شامل مقالات منتشرشده و مرتبط با بازاریابی در نشریات علمی- پژوهشی ایران تا پایان نسخه های الکترونیکی موجود در نشریات از سال (1389) تا (1398) بود. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری شده بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی مورد سنجش قرار گرفت. پایایی برگه ها با استفاده از ضریب توافق بین کدگذاران (آزمون اسکات) در حدود 84 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ان ویوو استفاده شد. یافته ها نشان داد فقط18 مقاله به روش آمیخته کار شده بود که فقط5 مقاله دارای طرح آمیخته بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد تنها 2 مقاله از نرم افزارهای طبقه بندی داده های کیفی استفاده شده بود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از روش تحقیق آمیخته در این نشریات در دوران اولیه و شناخت کمی می باشد و امید است در آینده مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. بنابراین، انتظار می رود این پژوهش علاوه بر شناسایی مسائل، مشکلات و محدودیت های موجود و گذشته، رویکردی آینده نگر برای کشف فرصت ها و جهت دهی محققان در استفاده مطلوب از روش های پژوهش ترکیبی داشته باشد
۱۱.

تحلیل گزارش و کنترل نمونه های بدون پاسخ در مقالات بازاریابی ورزشی

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی نشریات مدیریت ورزشی تحلیل محتوا نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
سوگیری نمونه های پاسخ نداده به پرسش نامه باید در نمونه ها بررسی و تا حد امکان این سوگیری در نتایج مطالعه نهایی کاهش یابد در غیر این صورت، نتیجه گیری مطالعه ممکن است دچار تحریف شود. این مطالعه به منظور تحلیل نحوه گزارش و مدیریت نمونه های بدون پاسخ به پرسشنامه در مقالات بازاریابی ورزشی منتشرشده در نشریه های مدیریت ورزشی داخل کشور طراحی شده است. جامعه آماری شامل همه مقالات منتشر شده از شماره اول سال 1395 تا پایان سال ۱۳99 (۴۳۱N=) بود که توسط یک برگه کدگذاری آنالیز شدند. روایی برگه کدگذاری توسط ده نفر از استادان مدیریت و بازاریابی ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. با استفاده از آزمون اسکات، ضریب توافق بین کدگذاران بیشتر از ۹۰ درصد به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد کمی از مقالات منتشر شده (۵٪ مقاله) به نرخ پاسخ اشاره کرده اند و همچنین هیچ یک از مقالات به نمونه های بدون پاسخ در پرسشنامه به عنوان تهدیدی برای اعتبار خارجی، نحوه کنترل و مدیریت نمونه های بدون پاسخ به پرسشنامه اشاره ای نکرده اند. به طور کلی می توان گفت که محققین ابتدا نرخ پاسخ به پرسشنامه را گزارش کند، اگر نرخ پاسخ کمتر از ۸۵٪ بود، از یکی از ۳ روش (مقایسه پاسخ دهندگان اول با پاسخ دهندگان آخر، استفاده از "روزهای پاسخ" به عنوان یک متغیر رگرسیون و مقایسه پاسخ دهندگان با کسانی که پاسخ نداده اند) را برای کنترل و مدیریت بدون پاسخ استفاده کنند
۱۲.

پاسخ مصرف کنندگان محصولات ورزشی سودمند و لذت بخش به فروش سخت و نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فروش نرم فروش سخت محصولات ورزشی محصول سودمند محصول لذت بخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر جاذبه های فروش نرم و سخت بر نگرش نسبت به آگهی تبلیغاتی و قصدخرید محصولات ورزشی بود. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه دانشجویان پسر کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه کردستان که از محصولات ورزشی استفاده می کردند، بودند که نمونه ی آماری در مجموع 180 نفر از دانشجویان انتخاب شد و از روش نمونه-گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع طرح فاکتوریل 2*2 بود. به منظور اندازه گیری متغیرهای نگرش نسبت به آگهی تبلیغاتی و قصد خرید محصولات ورزشی از پرسشنامه، و برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (آنووا سه راهه) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد هر دوی آگهی های تبلیغاتی فروش سخت و نرم بر نگرش نسبت به آگهی تبلیغاتی و قصد خرید محصولات تاثیرگذار است ولی تاثیر تبلیغات فروش نرم بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد نوع محصول در این رابطه به عنوان تعدیل گر عمل می-کند. بگونه ای که شرکت کنندگان آگهی تبلیغاتی فروش سخت را برای محصول سودمند، و آگهی تبلیغاتی فروش نرم را برای محصول لذت بخش و تفریحی مناسب تر دانستند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران بازاریابی شرکت ها با توجه به نوع محصولی که ارائه می دهند، جاذبه تبلیغاتی خاص آن محصول را انتخاب کنند.
۱۳.

نقش آگهی های تبلیغاتی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از QEEG(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الکتروانسفالوگرافی بازاریابی عصبی جاذبه های منطقی جاذبه های هیجانی نیمه تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش انواع آگهی های تبلیغاتی منطقی و هیجانی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از الکتروانسفالوگرافی کمی بود. تحقیق حاضر، کاربردی و نیمه تجربی بود. جامعه آماری تحقیق شهروندان شهر اصفهان بودند که تاکنون برای فعالیت ورزشی به پارک ها مراجعه نکرده اند. افراد 25 تا 35 ساله و تعداد 24 نفر (12 زن و 12 مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. امواج مغزی افراد در دو مرحله پیش آزمون (مشاهده صفحه سفید) و پس آزمون (مشاهده تصاویر منطقی و هیجانی) ثبت شد. از QEEG برای ثبت و کدنویسی امواج مغزی، و به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ویلکاکسون) با نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد امواج مغزی افراد در مرحله پس آزمون (مشاهده تصاویر منطقی و هیجانی) نسبت به مرحله پیش آزمون (مشاهده صفحه سفید) کاهش یافت، که این کاهش هنگام مشاهده تصاویر هیجانی بیشتر بود. از آنجا که کاهش امواج آلفا نشان دهنده افزایش توجه و بار شناختی است، به متولیان امر ورزش همگانی و به خصوص ورزش در پارک های شهر اصفهان پیشنهاد می شود به منظور تهییج شهروندان به ورزش و فعالیت بدنی در پارک ها از جاذبه های تبلیغاتی، به ویژه جاذبه های هیجانی، استفاده کنند.
۱۴.

اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی ارزش ویژه برند پاسخ مشتریان هواداران تیم پرسپولیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی تیم فوتبال پرسپولیس بودند. در این پژوهش 315 پرسشنامه به صورت آنلاین در سایت پرس لاین جمع آوری و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش شده و ناقص 310 پرسشنامه قابل قبول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تعدیل یافته سئو و پارک (2018) که شامل 23 سوال بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر چند نفر از اساتید و روایی همگرا و واگرا آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید، همچنین همسانی درونی پرسشنامه با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی رسانه های اجتماعی 52/0 از تغییرات آگاهی برند و 54/0 از تغییرات تصویر برند را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کرد. بنابراین توانایی بالای فضای رسانه-های اجتماعی در این مسیر بطوری که با چارچوب علمی مناسب طراحی شود بسیار مؤثر خواهد بود و باشگاه های فوتبال می توانند از طریق این فضا و استفاده از هواداران خود به ارائه خدمات و محصولاتی که بتواند برای باشگاه درآمدزایی مناسبی داشته باشد، بپردازند.
۱۵.

تصمیم دبیران تربیت بدنی به استفاده از فناوری در آموزش (کاربرد مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی فناوری آموزش مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۷۶
جهت اندازه گیری و درک عواملی که بر تصمیم یک فرد به استفاده از فناوری تاثیر می گذارند، مدل ها و نظریه های مختلف توسعه یافته اند. در این میان، تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)حمایت گسترده ای را به عنوان یک مدل قوی جهت توضیح تصمیم افراد به استفاده از فناوری دریافت کرده است. جامعه آماری این پژوهش 28161 دبیر ورزش استان کردستان بودند که از بین آنها 205 نفر به صورت داوطلبانه به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه تصمیم به استفاده از فناوری با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بهره گرفته شد. می شود روابط معنادار می باشند و مدل پژوهش می تواند یک الگوی مناسب را به دست داده و روابط بین ابعاد و متغیرها را به خوبی نشان دهد. این مطالعه اهمیت نظری درک معلمان (یعنی سهولت درک شده ، سودمندی ادراک شده ، کنترل رفتاری درک شده) و فناوری نگرش را در پیش بینی قصد آینده خود از استفاده از فناوری تأیید می کند و همچنین نشان می دهد که عوامل محیطی (یعنی انتظار مدیریت و پشتیبانی فنی) همچنین نقش مهمی در تأثیرگذاری بر فناوری فناوری آنها ایفا می کند.
۱۶.

ارائه مدل عوامل مؤثر در تصمیم به استفاده از گوشی های هوشمند در زمینه ورزش: کاربرد مدل پذیرش فناوری و تجربه خوشایند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گوشی هوشمند ورزش مدل پذیرش فناوری تجربه خوشایند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۸
با توجه به رشد سریع گوشی های هوشمند و قابلیت های آن ها، این گوشی ها به یک رسانه شخصی ضروری برای جست وجوی اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، فعالیت های اقتصادی و تبلیغاتی به خصوص در زمینه ورزش تبدیل شده اند. با توجه به نبود پژوهش در این زمینه، هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر در استفاده از این ابزار ارزشمند در ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه کردستان (280 نفر) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1397 بودند که همه آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. درمجموع، از 201 پرسش نامه کامل (72 زن و 129 مرد) برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، با بررسی پیشینه، پرسش نامه اولیه متناسب با هدف پژوهش تعریف شد. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر هفت کارشناس و متخصص به وسیله مدل لاشه (84/0 = CVR) و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. همچنین، همسانی درونی پرسش نامه با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، ادراکات مدل پذیرش فناوری، ویژگی های خاص ورزش و نظریه جریان، تأثیر معنا داری بر تصمیم به استفاده از گوشی های هوشمند در ورزش داشتند؛ بنابر این، بازاریابان ورزشی می توانند با مدنظر قراردادن این عوامل و قابلیت های این فناوری ارزشمند، از آن در زمینه های گوناگون ورزشی استفاده کنند.
۱۷.

ارائه مدل کیفیت وب سایت های ورزشی با وفاداری الکترونیک در دانشجویان تربیت بدنی: نقش میانجی رضایت الکترونیک و تجربه خوشایند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت وب سایت های ورزشی رضایت الکترونیک وفاداری الکترونیک تجربه خوشایند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
در تجارت الکترونیک، کیفیت ارائه خدمات الکترونیک برای جلب رضایت کاربران اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا، می تواند باعث وفاداری کاربران شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری الکترونیک کاربران بود. پژوهش حاضر، توصیفی و ازنوع همبستگی و روش اجرا به صورت میدانی بود. جامعه آماری پژوهش همه دانشجویان تربیت بدنی مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی بودند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد کیفیت وب سایت های ورزشی، رضایت الکترونیک، وفاداری الکترونیک و تجربه خوشایند استفاده شد. برای بررسی روایی صوری از نظرهای متخصصان و برای بررسی روایی محتوایی از مدل لاشه و پایایی آلفاکرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی مناسب (مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. یافته ها نشان داد که کیفیت خدمات بر وفاداری الکترونیک اثر داشت و کیفیت خدمات ازطریق میانجی های رضایت و تجربه خوشایند بر وفاداری الکترونیک اثر داشت. به طورکلی، یافته ها نشان می دهد که هراندازه کیفیت وب سایت های ورزشی بالاتر باشد، میزان وفاداری الکترونیک نیز بیشتر خواهد شد. نقش تجربه خوشایند و رضایتمندی الکترونیک نیز به عنوان میانجی دربین آن ها همین وضعیت را دارد و اثری مثبت دراین خصوص ایفا می کند.
۱۸.

ارائه مدل عوامل مؤثر بر استفاده از وب سایت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وبسایت ورزشی مدل پذیرش فنآوری اینترنت نگرش تصمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
امروزه استفاده کنندگان از اینترنت و به تبع آن وب سایت های ورزشی به سبب ارائه اطلاعات مهم درباره سازمان ها، محصولات، تیم ها و بازیکنان افزایش یافته است. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل عوامل مؤثر در استفاده از وب سایت های ورزشی با انتخاب تعداد 258 نفر از دانشجویان تریت بدنی دانشگاه کردستان به روش سرشماری و با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام پذیرفت. با بررسی پیشینه از پرسشنامه استاندارد مناسب با اهداف تحقیق استفاده گردید که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای آماری spss20 و Amos 22 استفاده گردید. یافته ها نشان دادند مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است و می تواند مدل مناسبی در جهت ارائه عوامل مؤثر بر استفاده از وب سایت های ورزشی باشد. بنابراین متغیر های مطرح شده در مدل می توانند تعیین کننده های خوبی در جهت استفاده از وب سایت های ورزشی باشند.
۱۹.

اثر هویت تیمی و سازمانی برنگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی مرتبط با علت هویت تیمی هویت سازمانی نگرش قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
این پژوهش با هدف بررسی اثر هویت تیمی و سازمانی بر نگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت، در دانشجویان تربیت بدنی استان کردستان (تعداد=540) انجام شد. پژوهش ازنوع توصیفی- همبستگی بود که با روش نمونه گیری سرشماری (تعداد=400)انجام گرفت. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته وی ژگی های فردی و پرسش نامه استاندارد هویت تیمی، هویت سازمانی مرتبط با علت، نگرش مصرف کننده، تناسب ورزش و علت و قصد خرید بودند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و غیره) و آمار استنباطی (همبستگی، تحلیل عامل تأییدی و مدل معادلات ساختاری) و نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 22 و آموس نسخه ۲۲ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اگر بین ورزش و علت انتخاب شده سنخیت بالایی باشد، بر نگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، هویت تیمی به صورت مستقیم و جدا از تناسب ورزش و علت، نمی تواند بر نگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت تأثیر مثبت داشته باشد؛ اما هویت سازمانی مرتبط با علت به تنهایی و جدا از تناسب ورزش و علت، بر نگرش مصرف کننده اثر مثبت و معنادار دارد. به علاوه، تغییر مثبت نگرش مثبت مصرف کننده منجر به قصد خرید خواهد شد.
۲۰.

ارزیابی عوامل مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل فنی عوامل اقتصادی اینترنت رایانه سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
برای ارزیابی عوامل مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی، 176 مدیر ستادی سازمان های ورزشی با استفاده از نمونه گیری تصادفی و براساس جدول کرجسای، به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسش نامه محقق ساخته در این زمینه پاسخ دادند. برای تعیین روایی صوری و محتوایی، از نظرهای متخصصان و برای تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد. آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندمتغیری، تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس چندمتغیری) مناسب با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 52/8 و اس.پی.اس.اس نسخه ۲۱ به کار برده شد. یافته ها نشان داد که سن، سابقه شغلی، مهارت در استفاده از رایانه و اینترنت، مهارت در زبان انگلیسی، عوامل فنی، محیطی، اقتصادی و نگرش با میزان استفاده از فناوری اطلاعات رابطه معناداری دارد. نتایج آزمون مانوا بین خرده مقیاس های موردنظر پژوهش در سازمان های ورزشی تفاوت معنا داری را نشان داد. تحلیل رگرسیون متغیرها نیز نشان داد که تمامی خرده مقیاس ها پیش بینی کننده های معنا داری برای کاربرد فناوری اطلاعات هستند. درنهایت، باید گفت که فناوری اطلاعات یکی از مهم ترین شاخص های پیشرفت سازمان ها به شمار می رود و بنابراین، فراهم آوردن شرایط مطلوب کاربرد آن باید جزو اولویت های سازمان ها قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان