سردار محمدی

سردار محمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
۱.

کاربرد مدل پذیرش فن آوری در استفاده از اپلیکیشن های تیم های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۶
تلفن های هوشمند به کاربران این امکان را می دهد برنامه های زیاد و متنوعی را روی آنها نصب کنند و براساس نیاز از آنها استفاده کنند. تیم های ورزشی به سرعت فن آوری اپلیکیشن های ورزشی را پذیرفته اند و آن را برای ارائه به هواداران تیم های خود آماده کرده اند. لذا هدف از این تحقیق کاربرد مدل پذیرش فن آوری در استفاده از اپلیکیشن های تیم های ورزشی است. جامعه آماری تحقیق تمامی دانشجویان تربیت بدنی مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه کردستان بود(N=n=320). از پرسشنامه های استاندارد(نوآوری مشتری، آسانی درک شده، مفیدی درک شده، لذت درک شده، اعتماد درک شده، تصمیم به استفاده و استفاده از اپلیکیشن های ورزشی) با تعداد 27 سوال در مقیاس 5ارزشی لیکرت استفاده شد. برای بررسی روایی صوریی(نظرات متخصصین)، روایی محتوایی مدل لاشه (85/0) و پایایی آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان دادند نوآوری روی باورها(آسانی درک شده 31/0، مفیدی درک شده 88/0، لذت درک شده 95/0، اعتماد درک شده 89/0) اثر مستقیم دارد. همچنین آسانی درک شده، مفیدی درک شده، لذت و اعتماد به ترتیب 21/ 57، 12/0 و 32/0روی تصمیم به استفاده اپلیکیشن های تیم های ورزشی اثر مستقیم دارند. تصمیم به استفاده(41/0) روی استفاده از اپلیکیشن های تیم های ورزشی نیز اثر مستقیم دارد. به طورکلی، می توان گفت نوآوری مشتری مهمترین تاثیر در استفاده واقعی کاربران از اپلیکیشن های تیم های ورزشی دارد. بنابراین بهتر است مدیران اپلیکیشن های ورزشی با افزایش نوآوری زمینه استفاده واقعی از این اپلیکیشن های ورزشی را فراهم نمایند.
۲.

تحلیل محتوا روش های پژوهش آمیخته در نشریات مدیریت ورزشی با تاکید بر بازاریابی

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی روش تحقیق آمیخته و روند انتخاب طرح های مورد استفاده در مقالات چاپ شده در نشریات مدیریت ورزشی با تاکید بر بازاریابی بود. بدین منظور تمام مقالات چاپ شده در نشریه های مدیریت ورزشی که دارای رویکرد بازاریابی بودند به عنوان نمونه انتخاب گردید. نمونه آماری، کل شمار و شامل مقالات منتشرشده و مرتبط با بازاریابی در نشریات علمی- پژوهشی ایران تا پایان نسخه های الکترونیکی موجود در نشریات از سال (1389) تا (1398) بود. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری شده بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی مورد سنجش قرار گرفت. پایایی برگه ها با استفاده از ضریب توافق بین کدگذاران (آزمون اسکات) در حدود 84 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ان ویوو استفاده شد. یافته ها نشان داد فقط18 مقاله به روش آمیخته کار شده بود که فقط5 مقاله دارای طرح آمیخته بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد تنها 2 مقاله از نرم افزارهای طبقه بندی داده های کیفی استفاده شده بود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از روش تحقیق آمیخته در این نشریات در دوران اولیه و شناخت کمی می باشد و امید است در آینده مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. بنابراین، انتظار می رود این پژوهش علاوه بر شناسایی مسائل، مشکلات و محدودیت های موجود و گذشته، رویکردی آینده نگر برای کشف فرصت ها و جهت دهی محققان در استفاده مطلوب از روش های پژوهش ترکیبی داشته باشد
۳.

تحلیل گزارش و کنترل نمونه های بدون پاسخ در مقالات بازاریابی ورزشی

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۳۵
سوگیری نمونه های پاسخ نداده به پرسش نامه باید در نمونه ها بررسی و تا حد امکان این سوگیری در نتایج مطالعه نهایی کاهش یابد در غیر این صورت، نتیجه گیری مطالعه ممکن است دچار تحریف شود. این مطالعه به منظور تحلیل نحوه گزارش و مدیریت نمونه های بدون پاسخ به پرسشنامه در مقالات بازاریابی ورزشی منتشرشده در نشریه های مدیریت ورزشی داخل کشور طراحی شده است. جامعه آماری شامل همه مقالات منتشر شده از شماره اول سال 1395 تا پایان سال ۱۳99 (۴۳۱N=) بود که توسط یک برگه کدگذاری آنالیز شدند. روایی برگه کدگذاری توسط ده نفر از استادان مدیریت و بازاریابی ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. با استفاده از آزمون اسکات، ضریب توافق بین کدگذاران بیشتر از ۹۰ درصد به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد کمی از مقالات منتشر شده (۵٪ مقاله) به نرخ پاسخ اشاره کرده اند و همچنین هیچ یک از مقالات به نمونه های بدون پاسخ در پرسشنامه به عنوان تهدیدی برای اعتبار خارجی، نحوه کنترل و مدیریت نمونه های بدون پاسخ به پرسشنامه اشاره ای نکرده اند. به طور کلی می توان گفت که محققین ابتدا نرخ پاسخ به پرسشنامه را گزارش کند، اگر نرخ پاسخ کمتر از ۸۵٪ بود، از یکی از ۳ روش (مقایسه پاسخ دهندگان اول با پاسخ دهندگان آخر، استفاده از "روزهای پاسخ" به عنوان یک متغیر رگرسیون و مقایسه پاسخ دهندگان با کسانی که پاسخ نداده اند) را برای کنترل و مدیریت بدون پاسخ استفاده کنند
۴.

نقش آگهی های تبلیغاتی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از QEEG(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش انواع آگهی های تبلیغاتی منطقی و هیجانی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از الکتروانسفالوگرافی کمی بود. تحقیق حاضر، کاربردی و نیمه تجربی بود. جامعه آماری تحقیق شهروندان شهر اصفهان بودند که تاکنون برای فعالیت ورزشی به پارک ها مراجعه نکرده اند. افراد 25 تا 35 ساله و تعداد 24 نفر (12 زن و 12 مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. امواج مغزی افراد در دو مرحله پیش آزمون (مشاهده صفحه سفید) و پس آزمون (مشاهده تصاویر منطقی و هیجانی) ثبت شد. از QEEG برای ثبت و کدنویسی امواج مغزی، و به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ویلکاکسون) با نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد امواج مغزی افراد در مرحله پس آزمون (مشاهده تصاویر منطقی و هیجانی) نسبت به مرحله پیش آزمون (مشاهده صفحه سفید) کاهش یافت، که این کاهش هنگام مشاهده تصاویر هیجانی بیشتر بود. از آنجا که کاهش امواج آلفا نشان دهنده افزایش توجه و بار شناختی است، به متولیان امر ورزش همگانی و به خصوص ورزش در پارک های شهر اصفهان پیشنهاد می شود به منظور تهییج شهروندان به ورزش و فعالیت بدنی در پارک ها از جاذبه های تبلیغاتی، به ویژه جاذبه های هیجانی، استفاده کنند.
۵.

پاسخ مصرف کنندگان محصولات ورزشی سودمند و لذت بخش به فروش سخت و نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۳۶
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر جاذبه های فروش نرم و سخت بر نگرش نسبت به آگهی تبلیغاتی و قصدخرید محصولات ورزشی بود. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه دانشجویان پسر کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه کردستان که از محصولات ورزشی استفاده می کردند، بودند که نمونه ی آماری در مجموع 180 نفر از دانشجویان انتخاب شد و از روش نمونه-گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع طرح فاکتوریل 2*2 بود. به منظور اندازه گیری متغیرهای نگرش نسبت به آگهی تبلیغاتی و قصد خرید محصولات ورزشی از پرسشنامه، و برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (آنووا سه راهه) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد هر دوی آگهی های تبلیغاتی فروش سخت و نرم بر نگرش نسبت به آگهی تبلیغاتی و قصد خرید محصولات تاثیرگذار است ولی تاثیر تبلیغات فروش نرم بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد نوع محصول در این رابطه به عنوان تعدیل گر عمل می-کند. بگونه ای که شرکت کنندگان آگهی تبلیغاتی فروش سخت را برای محصول سودمند، و آگهی تبلیغاتی فروش نرم را برای محصول لذت بخش و تفریحی مناسب تر دانستند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران بازاریابی شرکت ها با توجه به نوع محصولی که ارائه می دهند، جاذبه تبلیغاتی خاص آن محصول را انتخاب کنند.
۶.

اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۹۳
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی تیم فوتبال پرسپولیس بودند. در این پژوهش 315 پرسشنامه به صورت آنلاین در سایت پرس لاین جمع آوری و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش شده و ناقص 310 پرسشنامه قابل قبول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تعدیل یافته سئو و پارک (2018) که شامل 23 سوال بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر چند نفر از اساتید و روایی همگرا و واگرا آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید، همچنین همسانی درونی پرسشنامه با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی رسانه های اجتماعی 52/0 از تغییرات آگاهی برند و 54/0 از تغییرات تصویر برند را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کرد. بنابراین توانایی بالای فضای رسانه-های اجتماعی در این مسیر بطوری که با چارچوب علمی مناسب طراحی شود بسیار مؤثر خواهد بود و باشگاه های فوتبال می توانند از طریق این فضا و استفاده از هواداران خود به ارائه خدمات و محصولاتی که بتواند برای باشگاه درآمدزایی مناسبی داشته باشد، بپردازند.
۷.

تصمیم دبیران تربیت بدنی به استفاده از فناوری در آموزش (کاربرد مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
جهت اندازه گیری و درک عواملی که بر تصمیم یک فرد به استفاده از فناوری تاثیر می گذارند، مدل ها و نظریه های مختلف توسعه یافته اند. در این میان، تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)حمایت گسترده ای را به عنوان یک مدل قوی جهت توضیح تصمیم افراد به استفاده از فناوری دریافت کرده است. جامعه آماری این پژوهش 28161 دبیر ورزش استان کردستان بودند که از بین آنها 205 نفر به صورت داوطلبانه به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه تصمیم به استفاده از فناوری با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بهره گرفته شد. می شود روابط معنادار می باشند و مدل پژوهش می تواند یک الگوی مناسب را به دست داده و روابط بین ابعاد و متغیرها را به خوبی نشان دهد. این مطالعه اهمیت نظری درک معلمان (یعنی سهولت درک شده ، سودمندی ادراک شده ، کنترل رفتاری درک شده) و فناوری نگرش را در پیش بینی قصد آینده خود از استفاده از فناوری تأیید می کند و همچنین نشان می دهد که عوامل محیطی (یعنی انتظار مدیریت و پشتیبانی فنی) همچنین نقش مهمی در تأثیرگذاری بر فناوری فناوری آنها ایفا می کند.
۸.

ارائه مدل عوامل مؤثر در تصمیم به استفاده از گوشی های هوشمند در زمینه ورزش: کاربرد مدل پذیرش فناوری و تجربه خوشایند(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
با توجه به رشد سریع گوشی های هوشمند و قابلیت های آن ها، این گوشی ها به یک رسانه شخصی ضروری برای جست وجوی اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، فعالیت های اقتصادی و تبلیغاتی به خصوص در زمینه ورزش تبدیل شده اند. با توجه به نبود پژوهش در این زمینه، هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر در استفاده از این ابزار ارزشمند در ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه کردستان (280 نفر) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1397 بودند که همه آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. درمجموع، از 201 پرسش نامه کامل (72 زن و 129 مرد) برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، با بررسی پیشینه، پرسش نامه اولیه متناسب با هدف پژوهش تعریف شد. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر هفت کارشناس و متخصص به وسیله مدل لاشه (84/0 = CVR) و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. همچنین، همسانی درونی پرسش نامه با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، ادراکات مدل پذیرش فناوری، ویژگی های خاص ورزش و نظریه جریان، تأثیر معنا داری بر تصمیم به استفاده از گوشی های هوشمند در ورزش داشتند؛ بنابر این، بازاریابان ورزشی می توانند با مدنظر قراردادن این عوامل و قابلیت های این فناوری ارزشمند، از آن در زمینه های گوناگون ورزشی استفاده کنند.
۹.

ارائه مدل کیفیت وب سایت های ورزشی با وفاداری الکترونیک در دانشجویان تربیت بدنی: نقش میانجی رضایت الکترونیک و تجربه خوشایند(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
در تجارت الکترونیک، کیفیت ارائه خدمات الکترونیک برای جلب رضایت کاربران اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا، می تواند باعث وفاداری کاربران شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری الکترونیک کاربران بود. پژوهش حاضر، توصیفی و ازنوع همبستگی و روش اجرا به صورت میدانی بود. جامعه آماری پژوهش همه دانشجویان تربیت بدنی مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی بودند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد کیفیت وب سایت های ورزشی، رضایت الکترونیک، وفاداری الکترونیک و تجربه خوشایند استفاده شد. برای بررسی روایی صوری از نظرهای متخصصان و برای بررسی روایی محتوایی از مدل لاشه و پایایی آلفاکرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی مناسب (مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. یافته ها نشان داد که کیفیت خدمات بر وفاداری الکترونیک اثر داشت و کیفیت خدمات ازطریق میانجی های رضایت و تجربه خوشایند بر وفاداری الکترونیک اثر داشت. به طورکلی، یافته ها نشان می دهد که هراندازه کیفیت وب سایت های ورزشی بالاتر باشد، میزان وفاداری الکترونیک نیز بیشتر خواهد شد. نقش تجربه خوشایند و رضایتمندی الکترونیک نیز به عنوان میانجی دربین آن ها همین وضعیت را دارد و اثری مثبت دراین خصوص ایفا می کند.
۱۰.

ارائه مدل عوامل مؤثر بر استفاده از وب سایت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
امروزه استفاده کنندگان از اینترنت و به تبع آن وب سایت های ورزشی به سبب ارائه اطلاعات مهم درباره سازمان ها، محصولات، تیم ها و بازیکنان افزایش یافته است. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل عوامل مؤثر در استفاده از وب سایت های ورزشی با انتخاب تعداد 258 نفر از دانشجویان تریت بدنی دانشگاه کردستان به روش سرشماری و با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام پذیرفت. با بررسی پیشینه از پرسشنامه استاندارد مناسب با اهداف تحقیق استفاده گردید که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای آماری spss20 و Amos 22 استفاده گردید. یافته ها نشان دادند مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است و می تواند مدل مناسبی در جهت ارائه عوامل مؤثر بر استفاده از وب سایت های ورزشی باشد. بنابراین متغیر های مطرح شده در مدل می توانند تعیین کننده های خوبی در جهت استفاده از وب سایت های ورزشی باشند.
۱۱.

اثر هویت تیمی و سازمانی برنگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
این پژوهش با هدف بررسی اثر هویت تیمی و سازمانی بر نگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت، در دانشجویان تربیت بدنی استان کردستان (تعداد=540) انجام شد. پژوهش ازنوع توصیفی- همبستگی بود که با روش نمونه گیری سرشماری (تعداد=400)انجام گرفت. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته وی ژگی های فردی و پرسش نامه استاندارد هویت تیمی، هویت سازمانی مرتبط با علت، نگرش مصرف کننده، تناسب ورزش و علت و قصد خرید بودند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و غیره) و آمار استنباطی (همبستگی، تحلیل عامل تأییدی و مدل معادلات ساختاری) و نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 22 و آموس نسخه ۲۲ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اگر بین ورزش و علت انتخاب شده سنخیت بالایی باشد، بر نگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، هویت تیمی به صورت مستقیم و جدا از تناسب ورزش و علت، نمی تواند بر نگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت تأثیر مثبت داشته باشد؛ اما هویت سازمانی مرتبط با علت به تنهایی و جدا از تناسب ورزش و علت، بر نگرش مصرف کننده اثر مثبت و معنادار دارد. به علاوه، تغییر مثبت نگرش مثبت مصرف کننده منجر به قصد خرید خواهد شد.
۱۲.

ارزیابی عوامل مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
برای ارزیابی عوامل مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی، 176 مدیر ستادی سازمان های ورزشی با استفاده از نمونه گیری تصادفی و براساس جدول کرجسای، به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسش نامه محقق ساخته در این زمینه پاسخ دادند. برای تعیین روایی صوری و محتوایی، از نظرهای متخصصان و برای تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد. آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندمتغیری، تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس چندمتغیری) مناسب با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 52/8 و اس.پی.اس.اس نسخه ۲۱ به کار برده شد. یافته ها نشان داد که سن، سابقه شغلی، مهارت در استفاده از رایانه و اینترنت، مهارت در زبان انگلیسی، عوامل فنی، محیطی، اقتصادی و نگرش با میزان استفاده از فناوری اطلاعات رابطه معناداری دارد. نتایج آزمون مانوا بین خرده مقیاس های موردنظر پژوهش در سازمان های ورزشی تفاوت معنا داری را نشان داد. تحلیل رگرسیون متغیرها نیز نشان داد که تمامی خرده مقیاس ها پیش بینی کننده های معنا داری برای کاربرد فناوری اطلاعات هستند. درنهایت، باید گفت که فناوری اطلاعات یکی از مهم ترین شاخص های پیشرفت سازمان ها به شمار می رود و بنابراین، فراهم آوردن شرایط مطلوب کاربرد آن باید جزو اولویت های سازمان ها قرار گیرد.
۱۳.

مدلی نوین برای مدیریت پیامدهای بدبینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۳۶
بدبینی سازمانی از پدیده های رفتاری نامطلوب بر عملکرد کاری کارکنان در سازمان هاست و بررسی و طراحی مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. اهمیت بررسی این موضوع اینست که فضایی سرشار از بی اعتمادی تولید کرده و عملاً انگیزه حرکت و مشارکت فعال در اقدامات و تغییرات سازمانی را از بین می برد. چنین بدگمانی ممکن است درباره یک مدیر به صورت کلی و یا درباره نیت مدیران ارشد یک سازمان در اجرای اقدامات و تغییرات سازمانی باشد . هدف اصلی مطالعه حاضر طراحی مدلی نوین برای تبیین عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و پیامد های آن در وزارت ورزش و جوانان بوده است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها ،آمیخته یا ترکیبی (Mixed Method) بوده و ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی مورد استفاده قرار گرفته است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بوده و حجم نمونه با روش تمام شماری تعداد 370 نفر برآورد گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی و استاندارد ( با الهام از پرسشنامه های رابینسون و موریس؛ چیابورو؛ موس و هولدیز استفاده گردیده است . برای روایی صوری و محتوایی از نظرات متخصصین، روایی سازه تحلیل عاملی تاییدی و تعیین پایایی از آلفای کرونباخ وبرای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی ، همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Spss و Amoss استفاده شده است. با استفاده از این نرم افزارها مشخص شد که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار بوده و شاخص ها و عوامل موثر بر بدبینی سازمانی از 16 مقوله و 97 زیر مقوله تشکیل شده اند. یافته های بخش کمی نیز نشان داده که تفاوت های فردی، تجربیات کاری مثبت، حمایت سازمانی درک شده و تجربیات کاری منفی، فشار روانی و نقض قراردادهای روانشناختی بر بدبینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان اثر داشته اند. همچنین بدبینی سازمانی بر پیامدهای نگرشی و ابعاد آن و بر پیامدهای رفتاری و عملکرد شغلی اثر داشته و عوامل تاثیر گذار بر بدبینی سازمانی و بدبینی به وجود آمده در سازمان منجر به پیامدهای نگرشی و رفتاری مهمی در سازمان شده است.
۱۴.

طراحی مدل تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی مجموعه های ورزشی خصوصی شهر کرمانشاه بر رفتار و نگرش مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشتری نگرش رفتار مسئولیت پذیری مجموعه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۵۱۱
هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی مجموعه های ورزشی خصوصی شهر کرمانشاه بر رفتار و نگرش مشتریان است. روش تحقیق همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان یازده مجموعه ورزشی بزرگ شهر کرمانشاه بود، که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 340 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت پذیری اجتماعی بر مبنای پرسشنامه کارول (1991) و پرسشنامه رفتار و نگرش مشتری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بین مسئولیت پذیری اجتماعی با مؤلفه های رفتار  و نگرش مشتریان رابطه معنادار وجود دارد. خروجی های نرم افزارAMOS  نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود. با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد که مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل تشکیل دهنده رفتار و نگرش مشتریان مجموعه های ورزشی خصوصی است. به مدیران مجموعه های ورزشی خصوصی پیشنهاد می شود همواره مسئولیت های اجتماعی خود را مدنظر قرار دهند و با استفاده از این فرصت و شناخت نیازهای جامعه و مشتریان و در نهایت تلاش در جهت برآورده کردن این نیازها مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.
۱۵.

ارزیابی وضعیت سواد فناوری اطلاعات سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های ورزشی سواد فناوری اطلاعات سواد کامپیوتر

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
در دنیای امروز، توسعه فناوری های اطلاعاتی با هدف ایجاد تحول و پیشرفت در سازمان ضروری به نظر می رسد و آنچه در این تحول از اهمیت بالایی برخوردار است، آگاهی کارکنان از منابع اطلاعاتی و مهارت و یا سواد فناوری اطلاعات می باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت سواد فناوری اطلاعات کارکنان سازمان های ورزشی است. بدین منظور، 176 مدیر و 194 نفر از کارشناسان ستادی این سازمان ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که میزان سواد فناوری اطلاعات کارکنان سازمان های ورزشی در حد متوسط می باشد. علاوه براین، تفاوت معنا داری بین خرده مقیاس های سواد عمومی کامپیوتر در سازمان های ورزشی مشاهده می شود؛ به نحوی که سواد فناوری اطلاعات کارکنان فدراسیون های ورزشی، کمتر از وزارت ورزش و جوانان و اداره کل تربیت بدنی مدارس می باشد. همچنین، یافته ها بیانگر این هستند که تمامی زیرگروه های سواد عمومی کامپیوتر، پیش بینی کننده های معنا داری برای سواد کامپیوتری می باشند. درنهایت، باید گفت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های پیشرفت سازمان ها به شمار می رود و فراهم آوردن شرایط مطلوب جهت آشنایی بیشتر با آن و ارتقای سطح سواد عمومی فناوری اطلاعات کارکنان سازمان ها باید جزو اولویت های هر سازمان ورزشی باشد.
۱۶.

مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی با تأکید بر پوشش رشته های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا رسانه محلی رشته های ورزشی سیمای استان ها

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
هدف از پژوهش حاضر مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی براساس پوشش رشته های مختلف ورزشی بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی کیفی است که از طریق تحلیل محتوا و به صورت میدانی توسط محقق انجام گرفت. جامعه آماری سیمای استان های کشور بود. به ترتیب استان های کردستان و خوزستان، از شمال شرقی و جنوب شرقی به ترتیب استان های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و در مرکز هم استان تهران انتخاب گردید. برنامه های ورزشی این شبکه های تلویزیونی به صورت تصادفی انتخاب و در مجموع برنامه های هر شبکه به مدت سه هفته مورد بررسی قرار گرفت. سپس از طریق برگه کدگذاری که شامل 148واحد تحلیل می باشد اقدام به کدگذاری برنامه ها گردید و سپس از روش آماری کیفی کای اسکوار برای انجام معادلات آماری و نرم افزار spss نسخه 16 برای مقایسه ها در این پژوهش استفاده شد. نتایج نشان می دهد بین محتوای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی منتخب بر اساس پوشش رشته های ورزشی مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد. در میان رشته های ورزشی فوتبال با( 3/8 % ) بیشترین پوشش را نسبت به سایر رشته های ورزشی به خود اختصاص داد. سیمای استان ها با توجه به جایگاهی که در نزد مردم دارند می توانند با پوشش متوازن و نگاهی عادلانه به پدیده فراگیر ورزش نقش ارزنده ای را در اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و جذب مخاطبین ورزشی نسبت به سایر رسانه های جمعی داشته باشند.
۱۷.

نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدیریت دانش هوش سازمانی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۶۳۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را که با روش توصیفی پیمایشی صورت گرفت، کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 746 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری نیز با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسای و مورگان و نیز نمونه گیری تصادفی ساده، 255 نفر به دست آمد. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به صورت مستقیم بر هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیر می گذارد. همچنین، فرهنگ سازمانی به صورت مستقیم بر مدیریت دانش کارکنان اثرگذار می باشد. با توجه به نتایج به نظر می رسد که برای توسعه هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان، توجه ویژه به فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ضروری می باشد.
۱۸.

اولویت بندی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی با استفاده از روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات با موانع و چالش هایی روبه روست، ازاین رو به منظور اولویت بندی موانعکاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی نظرهای 71 نفر از کارشناسان و مدیران این سازمان ها از طریق پاسخگویی به پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری شد. روایی (صوری، محتوایی) پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آنها به سبب نرخ ناسازگاری پرسشنامه ها که کمتر از 1/0 بود، تأیید شد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی بود و به منظور تحلیل داده ها از روش AHP و نرم افزار Expert Choic11 استفاده شد. یافته ها نشان داد که موانع سازمانی با وزن نهایی450/0، اهمیت بیشتری از سایر موانع دارد. همچنین در بین موانع سازمانی، مانع برنامه ریزی با وزن نهایی 372/0 و در بین گزینه های موانع فنی، مشکلات سخت افزاری با وزن نهایی 481/0 اولویت اول را به خود اختصاص دادند. همچنین در بین موانع فردی، مانع ضعیف انگیزه و رغبت با وزن نهایی347/0 و در بین گزینه های موانع فرهنگی، قصور در ترویج و فرهنگ استفاده از فاوا با وزن نهایی 387/0 اولویت اول را به خود اختصاص دادند.با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که مانع سازمانی از مهم ترین موانع پیش روی کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی ایران است، ازاین رو تدوین برنامه های مناسب برای رفع این مانع ضروری و اجتناب ناپذیر است.
۲۰.

کاربرد داده کاوی در شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزشکاران ژیمناست در آزمون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی داده کاوی ژیمناستیک ارزیابی مهارت ها آموزش ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۵۹۹
ژیمناستیک به عنوان ورزش پایه و مادر به مهارت ها و قابلیت هایی از جمله قدرت، سرعت، انعطاف و چابکی نیاز دارد. مربیان و سرپرستان تیم ها همواره سعی در ارزیابی و سنجش این مهارت ها با استفاده از آزمون های طراحی شده در بازه های زمانی مختلف دارند. شناسایی موفقیت یک ژیمناست براساس این نتایج به تجربه بسیار زیادی نیاز دارد. بر این اساس در این مقاله، تلاش شده است تا با بومی سازی آزمون استاندارد تیم ملی ژیمناستیک آمریکا متناسب با جنس و سن ورزشکاران استان کردستان مهارت های مختلف براساس تکنیک های داده کاوی ارزیابی شود تا تأثیرگذارترین مهارت ها در کسب نتیجه مناسب با استفاده از الگوریتم های استخراج پارامترهای کلیدی بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که قدرت و سرعت تأثیرگذارترین عامل موفقیت یک ژیمناست در آزمون های صورت گرفته اند. در نهایت می توان گفت ژیمناست هایی که در بدو ورود از عامل قدرت و سرعت بیشتری نسبت به ژیمناست های دیگر برخوردارند، در این رشته موفق تر خواهند بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان