حسین پورسلطانی زرندی

حسین پورسلطانی زرندی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور،

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
۱.

نقش بازارگرایی در رابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابى برند نایک در شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ نوآوری بازارگرایی استراتژی بازاریابى برند نایک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 606
هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش بازارگرایی در رابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابى برند نایک در شهر شیراز می باشد. این پژوهش از نظر روش و شیوه پژوهش، توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری و از نظر هدف، کاربردی است و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان برند نایک شهر شیراز به تعداد نامعلوم می باشد. که با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر به روش غیرتصادفی در دسترس نمونه گیری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بازارگرایی نارول و سارتل (1990) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری کارملی(2005) و پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شولینگ لی (2000) بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25 و اسمارت پی ال اس نسخه 3، یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنادار فرهنگ نوآوری بر توسعه استراتژی بازاریابی (180/6T-Value= و 333/0-= ß)، تاثیر مثبت و معنادار بین فرهنگ نوآوری و بازارگرایی(661/23T-Value= و 011/1= ß) و تاثیر مثبت و معنادار بین بازارگرایی و توسعه استراتژی بازاریابی برند بود. علاوه براین نقش میانجی بازارگرایی دررابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابی مورد تأیید قرار گرفت. توسعه استراتژی های بازاریابی برای مدیران سازمان های ورزشی و تولیدکنندگان برندهای ورزشی ضروری است. لذا ارائه دهندگان محصولات نایک در ایران با ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در فروشگاه های ورزشی و همچنین بازارگرایی نسبت به توسعه استراتژی های بازار مبادرت ورزند.
۲.

تاثیر بازاریابی شبکه ای بر وفاداری به برند تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی شبکه ای وفاداری برند شهر بوشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 861
هدف: هدف این پژوهش تاثیر بازاریابی شبکه ای بر وفاداری به برند تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر می باشد.روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی، با توجه به نحوه گردآوری داده ها میدانی و از نوع تحقیقات توصیفی-همسبتگی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه مصرف کنندگان ورزشی برند ایرانی تکنیک در شهر بوشهر به تعداد نامشخص بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه آماری به تعداد ۳۸5 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های بازاریابی شبکه ای (زرافشان، 1393) و وفاداری برند راندل تیل (2005) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی، از آزمون همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون و با کمک نرم افزار آماری SPSS26 استفاده گردید.یافته ها: نتایج آزمون ها نشان داد که بین متغیرهای بازاریابی شبکه ای و وفاداری به برند ایرانی تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر رابطه وجود دارد و بازاریابی شبکه ای و مولفه های آن در پیش بینی وفاداری به برند ایرانی تکنیک در مصرف کنندگان شهر بوشهر نقش داشته است. نتیجه گیری: برند تکنیک بعنوان تولیدکننده محصولات ورزشی مورد قبول مصرف کنندگان بوده و مولفه های بازاریابی شبکه ای در معرفی این محصول عملکرد مناسبی دارند. اما میبایست در نظر داشت که برندها و سازمان های ورزشی باید پویا باشند و همواره خود را با تغییرات جامعه و نیازهای مردم وفق دهند تا بتوانند از مزیتهای بازاریابی شبکه ای بهره مند گردند.
۳.

تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران با نقش میانجی کیفیت رابطه در ورزشکاران کاراته استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه های ورزشی کاراته کیفیت رابطه ادراک رفتارهوادار فشار روانی مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 11 تعداد دانلود : 161
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران با میانجیگری کیفیت رابطه در ورزشکاران کاراته استان البرز انجام گرفته است. این پژوهش از نظر روش و شیوه پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش ورزشکاران کاراته استان البرز، که تعداد آن ها با توجه به سبک های مختلف ورزشی در رشته کاراته به تعداد نامتناهی می باشد. روش نمونه گیری متناسب با تعداد متغیرهای تحقیق در معادلات ساختاری با توجه به شرط 5 الی 10 آزمودنی برای هر گویه و رعایت حداقل 200 آزمودنی در نظر گرفته شد اما به دلیل جلوگیری از افت نمونه (پیشنهاد ژولیوس و همکاران ) 237 پرسشنامه به روش نمونه گیری غیرتصادفی سهمیه ای در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها ترجمه پرسشنامه پائک و همکاران (2020) بوده است که روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تائید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار انگیزه های ورزشی بر کیفیت رابطه بود (16/7 = t.value، 57/0= β)، انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران تأثیر دارد (37/5 = t.value، 47/0= β) بود. به طور مشخص نقش میانجی کیفیت رابطه در تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران مورد تائید قرار گرفت. مدل نقش میانجی گری کیفیت رابطه در تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران در ورزشکاران کاراته استان البرز از برازش لازم برخوردار بود.
۴.

کاربرد نرم افزارهای آماری در مطالعات کمی بازاریابی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرم افزار آمار پژوهش کاربرد علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 478 تعداد دانلود : 786
با رشد روز افزون انجام پژوهش های علمی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی، بحث استفاده از نرم افزارهای آماری به امری بدیهی تبدیل شده است. در واقع انتخاب یک نوع نرم افزار آماری با توجه به ویژگی های آن و در نظر گرفتن مسائل اخلاقی ممکن است نیازمند پرداخت هزینه باشد. هدف از انجام این پژوهش کاربرد نرم افزارای آماری رایگان در پژوهش های علوم ورزشی می باشد که عبارتند از: SPSS، Lisrel، Amos، Pls، EQS، Jasp، Jamovi، MaxStat، PSPP، R، Stata، S-Plus، Excel، Statistician، Minitab، Atlas، Xlstat، Origin، Systat و Past. نتایج نشان داد که تمامی این نرم افزارها از نظر قانونی رایگان و بدون پرداخت هزینه بوده و تمامی نتایج مستخرج از آنها قابل انتشار است. نتایج نشان داد که نرم افزار SPSS پرکاربردترین و آسان ترین نرم افزار آماری مورد استفاده در تحقیقات است و نرم افزارهای MINITAB و SYSTAT در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین نرم افزارهای Lisrel، Amos، Pls، EQS در حوزه مدل سازی معادلات ساختاری بیشترین استفاده را دارند.
۵.

بررسی توسعه گردشگری ورزشی بر پایه ی ورزش های بومی و محلی استان سمنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی استان سمنان ورزش ها ی بومی و محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 776 تعداد دانلود : 408
هدف: هدف این پژوهش بررسی توسعه گردشگری ورزشی بر پایه ی ورزش های بومی و محلی استان سمنان می باشد.روش پژوهش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری تمامی کارشناسان ورزشی وزارت ورزش و جوانان منتخب روسای هیات های ورزشی منتخب، اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه گردشگری ورزشی، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری به تعداد نامعلوم بود. روش نمونه گیری به روش غیر تصادفی در دسترس بود. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و آلفا 05/0 تعداد نمونه 384 نفر در نظر گرفته شد. جمع آوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل 4 مولفه و 25 گویه بود که روایی و پایایی آن تایید شد. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، اولویت بندی متغیرها با استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و PLS Smart استفاده شد. یافته ها: تحلیل روایی واگرایی مدل، جذر واریانس سازه های حد مطلوب ، عامل اجتماعی ، عامل زیرساختی ، عامل فرهنگی ، عامل مدیریتی ، محاسبه گردید و برای تایید پایایی پرسشنامه که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالای 7/0 می باشند نیز از دو معیار (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) استفاده شد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که بین اولویت عامل های موثر بر بررسی توسعه گردشگری استان سمنان تفاوت معنی داری وجود دارد.
۶.

تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال مجدد بازنشستگی عدم بازنشستگی مدیران ورزش مکس کیودا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 480
مقدمه: بازنشستگی موضوعی بالقوه، چالش برانگیز در سالمندی است که تأثیرات متفاوتی در ابعاد مختلف زندگی افراد سالمند ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی مدیران است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده بنیاد و منبع گردآوری داده ها شامل مطالعه مبانی نظری و مصاحبه است. جامعه آماری در گروه مدیران بازنشسته (رؤسای وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون، مربیان ورزش، رؤسای هیأت های ورزشی)، استادان (گروه تربیت بدنی، گروه روانشناسی، گروه جامعه شناسی، گروه اقتصاد) و کارشناسان ورزش (وزارت ورزش، فدراسیون های ورزشی، هیأت های ورزشی) است. نمونه ها هدفمند و سهمیه ای برای مصاحبه اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه با 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا، ضمن کدگذاری باز، محوری و گزینشی به استخراج تم هایی انجامید. یافته ها: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائه خدمات مشاوره ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند. نتیجه گیری: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائه خدمات مشاوره ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند.
۷.

آزمون مدل نقش میانجی گری رضایتمندی در رابطه علّی بازاریابی کارآفرینانه با تمایل به حضور مجدد مشتریان مجموعه های ورزشی شهر کرج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی کارآفرینانه رضایتمندی تمایل به حضور مجدد مجموعه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 538 تعداد دانلود : 309
هدف این پژوهش آزمون مدل نقش میانجی گری رضایتمندی در رابطه علّی بازاریابی کارآفرینانه با تمایل به حضور مجدد مشتریان مجموعه های ورزشی شهر کرج می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تمامی مشتریان مرد و زن مجموعه های ورزشی شهر کرج به تعداد نامحدود بود. با توج ه ب ه نوع تحقیق علّی(معادلات ساختاری)  برای تعی ین حجم نمونه، 5 تا 10 آزمودنی  به ازای ه ر سؤال و شرط حداقل 200 آزمودنی تعیین و سقف پیشنهادی 230 نفر آزمودنی در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های استاندارد تصمیمات رفتاری آتی بری (1996) با پایایی 85/0، رضایتمندی مشتریان ایرکان <sup>  (2012) با پایایی 70/0 و پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی کارآفرینانه (1399)  با پایایی 94/0 بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزارهای آماری Excel و SPSS و PLS Smart استفاده شد. یافته ها بیانگر اثر مثبت و معنادار متغیر بازاریابی کارآفرینانه بر متغیرهای تمایل به حضور مجدد و رضایتمندی و اثر مثبت و غیرمعنادار متغیر رضایتمندی بر تمایل به حضور مجدد بود و متغیر میانجی رضایتمندی، نقش میانجی گری غیرمعناداری در رابطه علّی بازاریابی کارآفرینانه با تمایل به حضور مجدد داشت. همچنین مدل این پژوهش از برازش لازم برخوردار بود. نتایج این پژوهش با تأیید اثر بازاریابی کارآفرینان ه ب ر رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد مشتریان بیان می دارد، بازاریابی کارآفرینانه، نگرش و رفتار جدیدی اس ت  که ب ه دلی ل مح دودیت من ابع در مجموعه های ک ارآفرین ورزشی، راهبرد مناسبی برای استفاده از فرصت های بازار ورزش ی ش ناخته م ی ش ود.
۸.

روایی سنجی پرسشنامه خرافات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی تحلیل عاملی تأییدی خرافات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 593
زمینه: دهه های زیادی است که خرافات در میان جمعیت ورزشی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. خرافات به ورزشکار کمک می کند تا با استرس مربوط به شرایط رقابتی کنار بیاید. خرافات ورزشی را به عنوان باورهای غیر منطقی و یا شیوه ای از تفکر معرفی می کنند که نتایج رویداد را تحت تأثیر قرار می دهد. با در نظر گرفتن این نکته و غیاث یک پژوهش علمی، می توان اهمیت بکارگیری ابزار معتبر جهت اندازه گیری دادها را نشان داد. هدف: این پژوهش با هدف روایی سنجی پرسشنامه خرافات ورزشی تماشاگران انجام شد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش انجام کار از نوع همبستگی (از نوع تحلیل عاملی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی) است. جامعه آماری پژوهش، هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران در فصل 98-99 بودند که بر اساس حجم تعیین نمونه بر اساس گویه های پرسشنامه (26 سؤال)، تعداد 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای استاندارد استفاده شد که جهت روایی سنجی آن در جامعه ی موردنظر، به فارسی ترجمه و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت روایی پرسشنامه از روایی سازه، همگرا و واگرای فورنل و لارکر استفاده گردید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0775 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی) با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شد . یافته ها: براساس نتایج تحلیل عاملی، مؤلفه های خرافات صنعتی، باورهای خرافاتی، رفتارهای خرافاتی و منبع کنترل به عنوان چهار بعد خرافات ورزشی مورد تأیید قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بار عاملی تمامی سؤالات از مقدار مبنا بالاتر و مدل پژوهش از برازش معناداری برخوردار است که نشان دهنده مطلوب بودن پرسشنامه خرافات ورزشی می باشد. نتیجه گیری: پرسشنامه خرافات ورزشی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می توان برای ارزیابی میزان خرافات در ورزش استفاده نمود و بینش و درک هواداران و افراد را نسبت به آن افزایش داد.
۹.

فراتحلیل ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان در سازمان های ورزشی

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایتمندی فراتحلیل سازمان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 425
یکی از رویکردهای مهم در در تحلیل داده ها، این است که بر اساس یافته های محققین دیگر، به حل مسائل نظری و عملی کمک کرد. فراتحلیل روشی است که نتایج مشابه و مخالف تحقیقات دیگران را بکار می گیرد و بر اساس همگونی یا ناهمگونی یافته های علمی و بر اساس روش های علمی معتبر و منظم، عصاره تحقیقات موجود را در یک موضوع خاص ارایه می کند. در این تحقیق از16 مقاله پژوهشی با موضوعیت ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان استفاده شد و فراتحلیل داده ها در نرم افزار (CMA2) انجام گرفت. با توجه به آزمون کوکران Q (001/0, Sig=683/579Q=) می توان گفت که مطالعات حاضر در فراتحلیل، ناهمگون هستند و بنابراین باید از مدل اثرات تصادفی (نه اثرات ثابت) برای تفسیر اندازه اثر ترکیبی استفاده کرد. اندازه اثر تصادفی(ترکیبی) رابطه کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان برابر با 71/0 بوده و با 95/0 اطمینان می توان گفت که در بازه 606/0 تا 776/0 قرار دارد. تفسیر اندازه اثر با توجه به معیارهای کوهن، به صورت اندازه اثر زیاد می باشد. همچنین با توجه به (001/0, Sig=264/10Z=) اندازه اثر تصادفی، معنی دار است.
۱۰.

سنجش راه های شاداب سازی محتوایی و محیطی فعالیت های ورزشی دانش آموزان استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی دانش آموزان شاداب سازی فعالیت ورزشی مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 173
هدف از اجرای تحقیق سنجش راه های شاداب سازی محتوایی و محیطی فعالیت های ورزشی دانش آموزان استان کردستان بود. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان دوره متوسطه دوم و معلمان تربیت بدنی سطح استان کردستان بود. از بین آنها 400 پرسشنامه جمع آوری شد. به منظورجمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که مشتمل بر 40 سؤال و دارای شش مؤلفه معلم، دانش آموز، مدیریت مدرسه، محیط ورزشی، والدین و برنامه ریزی و محتواست. پرسشنامه های مربوط به صورت هدفمند بین معلمان تربیت بدنی و به صورت تصادفی نامتناسب بین دانش آموزان توزیع و جمع آوری شده است. به منظور تجزیه وتحلیل از شاخص های توصیفی، عامل اکتشافی و تأییدی و کولموگروف اسمیرنوف و آزمون های t تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی سؤالات در کل 312/68 درصد از کل واریانس را شامل شد. در خصوص روایی سازه و براساس میزان روابط و value - T تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیش بینی کننده خوبی برای عامل خود باشند. شاخص ها نسبت X 2 به df (91/4)، 099/0RMSEA=  و همچنین 96/0NNFI=، 98/0 CFI=، 98/0 GFI= هم برازش مدل را تأیید کردند. ضریب پایایی پرسشنامه 96/0 به دست آمد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شد. براساس نتایج مؤلفه والدین در بین چهار گروه تحقیق دارای رتبه اول هستند. در رتبه های دوم، سوم و ششم هم هیچ گونه تفاوتی بین گروه های تحقیق وجود ندارد. در مؤلفه مدیریت مدرسه رتبه معلمان زن پنجم شد و در مؤلفه برنامه ریزی و محتوا دارای رتبه سوم بودند. پیشنهاد می شود مدیران آموزش و پرورش به منظور افزایش فعالیت بدنی دانش آموزان زمینه های نشاط و شاداب سازی را در درس تربیت بدنی فراهم سازند.
۱۱.

اعتباریابی و هنجاریابی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرسش نامه داوطلب عملکرد ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 654 تعداد دانلود : 617
هدف از انجام این پژوهش اعتباریابی و هنجاریابی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود که به صورت میدانی اجرا شد. ورزشکاران رشته های ورزشی متفاوت در سطح ایران جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از بین آن ها 392 پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» ساخته کیم و همکاران (2010) استفاده شد که حاوی 18 سؤال بود و دارای مؤلفه های پیشرفت، ارزش، اجتماعی، حرفه، درک کردن و حفاظت بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان پایایی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» برابر با 89/0 بود. در مورد روایی سازه و براساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤال ها رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخص های نسبت خی دو به درجه آزادی (13/3)، ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی (095/0)، شاخص برازندگی نرم شده برای مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش (91/0)، شاخص برازندگی تطبیقی (90/0)، شاخص واریانس باقیمانده و کوواریانس(90/0) و شاخص برازندگی برای ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس (97/0) برازش مدل را تأیید کردند. همچنین، درمورد روابط عامل ها با مفهوم عملکرد داوطلبان، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم عملکرد داوطلبان باشند؛ بنابراین، پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می توان از آن برای ارزیابی میزان عملکرد داوطلبان در ورزش استفاده کرد و نتایج معتبری را مشاهده نمود.
۱۲.

تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با تأکید بر آمیخته بازاریابی

کلید واژه ها: صنعت ورزش تصمیم گیری مشتریان بازاریابی ورزشی آمیخته بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 696
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با تأکید بر آمیخته بازارایابی بود. روش انجام پژوهش از نوع تحلیلی بود و برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را همه مشتریان مرد باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدنسازی) شهر قزوین و بر اساس مراجعه حضوری به بخش بیمه اداره ورزش و جوانان(1500=N) تشکیل دادند. در نهایت 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ارزیابی عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان رنجبریان (1385) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظرات ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین گردید که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسش نامه 86/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. طبق یافته های پژوهش از بین عوامل آمیخته بازاریابی به ترتیب محصول، ترویج، قیمت و مکان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین بین عوامل آمیخته بازاریابی رابطه معناداری به دست آمد. لذا با شناخت جایگاه و اهمیت هر یک از این مؤلفه ها و تعیین استراتژی مناسب برای راهبری آن، می توان کمک مفیدی در جهت جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان سابق داشت. شناخت این موارد علاوه بر درآمدزایی برای باشگاه، موجب زنده نگه داشتن حضور مستمر مشتریان خواهد شد.
۱۳.

شناسایی عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور درباره ویروس کوید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلفی فازی دانشجویان عملکرد شناختی ویروس کوید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 448
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور درباره ویروس کوید-19، با استفاده از تکنیک دلفی فازی انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی، براساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردیو به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی بود. دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان البرز جامعه آماری را تشکیل دادند. روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع هدفمند بود. داده ها با روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند گردآوری شدند و برای رفع سوگیری های احتمالی، از تکنیک دلفی فازی به منظور دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان استفاده شد. یافته های پژوهش نشاندادمؤلفه های شناخت سیاسی، شناخت اقتصادی، شناخت فرهنگی و اجتماعی، شناخت رفتاری و شناخت اعتقادینقش تبیین کننده ای در شکل گیری عملکرد شناختی دانشجویان داشتند؛بنابراین، دانشجویان با استفاده از شناسایی عملکرد شناختی می توانند به حل مشکلات درباره ویروس کوید-19 دست پیدا کنند.همچنین بالاترینرتبهبهشناخت رفتاریوپایین ترینرتبه بهشناخت سیاسیمربوط بود؛ بنابراین، در عملکرد شناختی، دانشجویان بیشتر به شناخت رفتاری رسیدند و کمترین شناخت آن ها شناخت سیاسی بود.
۱۴.

اهمیت زبان بدن در ورزش و ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی

کلید واژه ها: زبان بدن ورزشکاران ناتوانی ذهنی شهرستان البرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 23
زبان بدن نوعی ابزار ارتباطی قدرتمند است که با استفاده از آن ورزشکاران کم توان ذهنی می توانند ارتباط بهتری را در زمان های مختلف تمرینات ورزشی با هم تیمی ها خود و یا رقیبان برقرار نموده و یا دیگران را به انجام کاری متقاعد نمایند.آشنایی با اهمیت«زبان بدن» به ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی کمک می کند مسائلی مثل جذابیت، حقیقت، اعتمادبه نفس و شرم را تشخیص داده و می توانند با دقت در حرکات طرف مقابل به حقایق زیادی دست پیدا کنند. هدف کلی این تحقیق ، بررسی وتبیین اهمیت زبان بدن در ورزش و ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی 20 تا 27 سال شهرستان البرز در سال تحصیلی 97-96 بوده است. بدین منظور از بین 120 نفر ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی، تعداد 36 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (9نفر پسر و 9 نفر دختر) و کنترل (9 نفر پسر و 9نفر دختر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. پرسشنامه محقق ساخته ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی، به عنوان پیش آزمون بر روی دو گروه اجرا شد. سپس فعالیت منظم ورزشی و استفاده از زبان ورزش به عنوان برنامه مداخله ای به مدت دو هفته ۳ جلسه ی (۴۵ دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. پس از اتمام دوره مداخله، آزمون و پرسشنامه محقق ساخته ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی بار دیگر بر روی دو گروه اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس با بهره گیری از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در میان نقش زبان بدن در ورزش و ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی تفاوت معنادار آماری ( ۰ / ۰۰۱>p) وجود دارد که نشان می دهد، نقش زبان بدن بر میزان عملکرد ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی تاثیر مثبتی داشته، لذا باتوجه به اهمیت و نقش زبان بدن، پیشنهاد می گردد در برنامه کلاس های تربیت بدنی برای ورزشکارانی که از لحاظ ذهنی دارای ناتوانی می باشند مورد استفاده و آموزش قرار گیرد.
۱۵.

رابطه علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سکوت سازمانی رفتار شهروندی سازمانی هویت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 886
سازمان ها و به طور خاص سازمان های ورزشی به کارکنانی نیاز دارند که از نظر رفتار شهروندی سازمانی، در سطح بالایی قرار داشته باشند تا بتوانند خدمات با کیفیتی به مشتریان ارائه دهند و با جلب رضایت آنان، به اهداف سازمان دست یابند. این نوع رفتار نیازمند عدم سکوت کارکنان در جهت منافع سازمان می باشد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل ارتباط علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان با توجه به نقش میانجی هویت سازمانی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود که از این جامعه ی آماری، نمونه ای به حجم 201 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای شرکت در پژوهش انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سکوت سازمانی (داین و همکاران)، هویت سازمانی (چنی) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکوف و همکاران) استفاده شد. تمامی پرسشنامه ها از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار بودند. تحلیل داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری صورت گرفت و نرم افزارهای SPSS و AMOS ویراست 22، به کار گرفته شد. نتایج پژوهش در ارتباط با برازش مدل پیشنهادی حاکی از آن بود که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته های حاصل از تحلیل مسیرهای مستقیم نشان دادند که بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رابطه ی منفی و معنی دار و نیز بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بوت استراپ برای مسیرهای واسطه ای نشان داد که هویت سازمانی قادر است در رابطه ی بین ابعاد سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی ایفاء کند. در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سکوت سازمانی و هویت سازمانی نقش تعیین کننده ای بر رفتار شهروندی کارکنان دارند. از این رو، به مدیران و مسئولین سازمان ها پیشنهاد می شود که به منظور افزایش رفتارهای شهروندی در کارکنان، تأثیرات نامطلوب سکوت سازمانی را کاهش دهند و احساس هویت سازمانی را در کارکنان ایجاد کنند.
۱۶.

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سکوت سازمانی رفتار شهروندی سازمانی عدالت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 694
رفتار شهروندی سازمانی عاملی است که می تواند منجر به ارتقاء کارایی سازمانی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی شود. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، تمام کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. نمونه ی آماری به حجم 201 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سکوت سازمانی(داین و همکاران، 2003)، عدالت سازمانی(نیهوف و مورمن، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990) استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار Spss-22 و Amos-22، صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد سکوت سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین متغیر عدالت سازمانی، نتوانست در ارتباط بین ابعاد سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، نقش میانجی را ایفا کند. به طور کلی، نتایج نشان داد که سکوت سازمانی سبب کاهش رفتار شهروندی سازمانی می گردد و عدالت سازمانی، نمی تواند بر این رابطه، اثرگذار باشد.
۱۷.

اعتباریابی و روایی سنجی پرسش نامه مزیت رقابتی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی ابزار مزیت رقابتی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 367
در آغاز قرن بیست ویکم، تغییرات سریع چنان محیط را دگرگون کرده اند که مدیران به منظور سازگاری با تحولات باید راه های نوینی را بیابند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند. درواقع، سازمانی موفق خواهد بود که بتواند به مزیت رقابتی دست یابد. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی سنجی ابزار پرسش نامه مزیت رقابتی در ورزش بود. این پژوهش ازنوع مطالعات همبستگی بود. همه مشتریان مرد باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدن سازی) شهر زنجان جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به معیار حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی، 260 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پرسش نامه به صورت تصادفی دربین نمونه ها توزیع شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه مزیت رقابتی (حسینی، 2011) با پنج مؤلفه مزیت متجانس، مزیت مشهود، مزیت پویا، مزیت مرکب و مزیت پایدار استفاده شد. روش امتیازگذاری به سؤال ها برمبنای مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با کمک 10 تن از متخصصان علوم ورزشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی درونی، از آزمون کیسر- می یر- اوکلین برای تعیین کفایت نمونه گیری، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد که پایایی مؤلفه های پرسش نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود. درخصوص روابط عامل ها با مزیت رقابتی، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم مزیت رقابتی باشند؛ درنتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل مزیت رقابتی تأیید شد. با توجه به تأیید ابزار یادشده در این مطالعه، پژوهشگران آینده می توانند از ابزار حاضر برای تعیین مزیت رقابتی در ورزش استفاده کنند.
۱۸.

نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد تسهیم دانش جوانان معنویت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 777
هدف از این پژوهش شناسایی اثر اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بود. 114 نفر از کارکنان و کارشناسان این اداره کل با استفاده از نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های اعتماد و رفتار تسهیم دانش رحمان و همکاران (2014) و معنویت در محیط کار آنتونی (2009) بود. نظرهای متخصصان به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی ابزارهای تحقیق؛ و آزمون آلفای کرونباخ به منظور تعیین پایایی ابزارها به کار گرفته شد. تحلیل داده ها و شناسایی روابط علی بین متغیرها با استفاده از معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه سه صورت گرفت. یافته های تحقیق ضمن تأیید مدل استخراج شده نشان داد که اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین یافته ها نشان داد که این متغیرها در مجموع 64 درصد از تغییرات متغیر رفتار تسهیم دانش را پیش بینی می کنند. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران به منظور تسهیم و به اشتراک گذاری دانش در محیط سازمان، فرهنگ سازمان را به سمت افزایش اعتماد و معنویت در بین کارکنان و محیط سازمان سوق دهند.
۱۹.

آزمون مدلی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای سیاسی در سازمانهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک از سیاست سازمانی رفتار سیاسی عوامل شخصی عوامل شغلی عوامل سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 592 تعداد دانلود : 686
در فضای رقابتی امروز، داشتن رفتار سیاسی است که کسب وکارها را در رسیدن به مزیت رقابتی سازمان ها یاری می کند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تأکید بر نقش میانجی گری ادراک از سیاست سازمانی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان وزارت ورزش کشور و فدراسیون ها است. 705 پرسشنامه جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. کارکنان پرسشنامه های ماکیاول گرایی کریستی و همکاران (1970)، خودپایشی لناکس و ولف (1984)، کانون کنترل لونسون (1972)، استقلال شغلی، بازخورد، تنوع مهارت هاکمن و اولدهام (1980)، ارتباط با مدیر اسکندورا و همکاران (1986)، تمرکز دی وار و همکاران (1980)، رسمیت هاکمن و اولدم (1981)، مشارکت در تصمیم گیری ایکن و هیج (1993)، عدالت رویه ای نیهاف و مورمن (1993) و ادراک از سیاست سازمانی کاکمار و فریز (1999) را تکمیل نمودند. گردآوری داده های کمی پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از نرم افزارهای SPSS ویراست 19 و 5/8LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و ادراک از سیاست سازمانی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی را میانجی گری می کنند.
۲۰.

نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای مسئولیت اجتماعی رفتار شهروندی هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 179
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی هواداران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 1396، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه آزادی حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی باشگاه بخشنده (1391) و پرسشنامه رفتار شهروندی گروث (2005) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده-ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن و مسئولیت اجتماعی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی هواداران رابطه معنادار وجود دارد. خروجی های نرم افزار AMOS نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود (میزان شاخص های 91/0=GFI،96/0=NFI، 95/0=IFI، 96/0=CFI و 012/0= RMSEA نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد، که مسئولیت اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و رفتار شهروندی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر رفتار شهروندی هواداران نمایان سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان