حسین پورسلطانی زرندی

حسین پورسلطانی زرندی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور،

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۱.

روایی سنجی پرسشنامه خرافات ورزشی

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۳
زمینه: دهه های زیادی است که خرافات در میان جمعیت ورزشی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. خرافات به ورزشکار کمک می کند تا با استرس مربوط به شرایط رقابتی کنار بیاید. خرافات ورزشی را به عنوان باورهای غیر منطقی و یا شیوه ای از تفکر معرفی می کنند که نتایج رویداد را تحت تأثیر قرار می دهد. با در نظر گرفتن این نکته و غیاث یک پژوهش علمی، می توان اهمیت بکارگیری ابزار معتبر جهت اندازه گیری دادها را نشان داد. هدف: این پژوهش با هدف روایی سنجی پرسشنامه خرافات ورزشی تماشاگران انجام شد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش انجام کار از نوع همبستگی (از نوع تحلیل عاملی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی) است. جامعه آماری پژوهش، هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران در فصل 98-99 بودند که بر اساس حجم تعیین نمونه بر اساس گویه های پرسشنامه (26 سؤال)، تعداد 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای استاندارد استفاده شد که جهت روایی سنجی آن در جامعه ی موردنظر، به فارسی ترجمه و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت روایی پرسشنامه از روایی سازه، همگرا و واگرای فورنل و لارکر استفاده گردید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0775 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی) با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شد . یافته ها: براساس نتایج تحلیل عاملی، مؤلفه های خرافات صنعتی، باورهای خرافاتی، رفتارهای خرافاتی و منبع کنترل به عنوان چهار بعد خرافات ورزشی مورد تأیید قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بار عاملی تمامی سؤالات از مقدار مبنا بالاتر و مدل پژوهش از برازش معناداری برخوردار است که نشان دهنده مطلوب بودن پرسشنامه خرافات ورزشی می باشد. نتیجه گیری: پرسشنامه خرافات ورزشی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می توان برای ارزیابی میزان خرافات در ورزش استفاده نمود و بینش و درک هواداران و افراد را نسبت به آن افزایش داد.
۲.

فراتحلیل ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان در سازمان های ورزشی

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۵
یکی از رویکردهای مهم در در تحلیل داده ها، این است که بر اساس یافته های محققین دیگر، به حل مسائل نظری و عملی کمک کرد. فراتحلیل روشی است که نتایج مشابه و مخالف تحقیقات دیگران را بکار می گیرد و بر اساس همگونی یا ناهمگونی یافته های علمی و بر اساس روش های علمی معتبر و منظم، عصاره تحقیقات موجود را در یک موضوع خاص ارایه می کند. در این تحقیق از16 مقاله پژوهشی با موضوعیت ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان استفاده شد و فراتحلیل داده ها در نرم افزار (CMA2) انجام گرفت. با توجه به آزمون کوکران Q (001/0, Sig=683/579Q=) می توان گفت که مطالعات حاضر در فراتحلیل، ناهمگون هستند و بنابراین باید از مدل اثرات تصادفی (نه اثرات ثابت) برای تفسیر اندازه اثر ترکیبی استفاده کرد. اندازه اثر تصادفی(ترکیبی) رابطه کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان برابر با 71/0 بوده و با 95/0 اطمینان می توان گفت که در بازه 606/0 تا 776/0 قرار دارد. تفسیر اندازه اثر با توجه به معیارهای کوهن، به صورت اندازه اثر زیاد می باشد. همچنین با توجه به (001/0, Sig=264/10Z=) اندازه اثر تصادفی، معنی دار است.
۳.

سنجش راه های شاداب سازی محتوایی و محیطی فعالیت های ورزشی دانش آموزان استان کردستان

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۳
هدف از اجرای تحقیق سنجش راه های شاداب سازی محتوایی و محیطی فعالیت های ورزشی دانش آموزان استان کردستان بود. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان دوره متوسطه دوم و معلمان تربیت بدنی سطح استان کردستان بود. از بین آنها 400 پرسشنامه جمع آوری شد. به منظورجمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که مشتمل بر 40 سؤال و دارای شش مؤلفه معلم، دانش آموز، مدیریت مدرسه، محیط ورزشی، والدین و برنامه ریزی و محتواست. پرسشنامه های مربوط به صورت هدفمند بین معلمان تربیت بدنی و به صورت تصادفی نامتناسب بین دانش آموزان توزیع و جمع آوری شده است. به منظور تجزیه وتحلیل از شاخص های توصیفی، عامل اکتشافی و تأییدی و کولموگروف اسمیرنوف و آزمون های t تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی سؤالات در کل 312/68 درصد از کل واریانس را شامل شد. در خصوص روایی سازه و براساس میزان روابط و value - T تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیش بینی کننده خوبی برای عامل خود باشند. شاخص ها نسبت X 2 به df (91/4)، 099/0RMSEA=  و همچنین 96/0NNFI=، 98/0 CFI=، 98/0 GFI= هم برازش مدل را تأیید کردند. ضریب پایایی پرسشنامه 96/0 به دست آمد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شد. براساس نتایج مؤلفه والدین در بین چهار گروه تحقیق دارای رتبه اول هستند. در رتبه های دوم، سوم و ششم هم هیچ گونه تفاوتی بین گروه های تحقیق وجود ندارد. در مؤلفه مدیریت مدرسه رتبه معلمان زن پنجم شد و در مؤلفه برنامه ریزی و محتوا دارای رتبه سوم بودند. پیشنهاد می شود مدیران آموزش و پرورش به منظور افزایش فعالیت بدنی دانش آموزان زمینه های نشاط و شاداب سازی را در درس تربیت بدنی فراهم سازند.
۴.

اعتباریابی و هنجاریابی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش»

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۱
هدف از انجام این پژوهش اعتباریابی و هنجاریابی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود که به صورت میدانی اجرا شد. ورزشکاران رشته های ورزشی متفاوت در سطح ایران جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از بین آن ها 392 پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» ساخته کیم و همکاران (2010) استفاده شد که حاوی 18 سؤال بود و دارای مؤلفه های پیشرفت، ارزش، اجتماعی، حرفه، درک کردن و حفاظت بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان پایایی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» برابر با 89/0 بود. در مورد روایی سازه و براساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤال ها رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخص های نسبت خی دو به درجه آزادی (13/3)، ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی (095/0)، شاخص برازندگی نرم شده برای مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش (91/0)، شاخص برازندگی تطبیقی (90/0)، شاخص واریانس باقیمانده و کوواریانس(90/0) و شاخص برازندگی برای ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس (97/0) برازش مدل را تأیید کردند. همچنین، درمورد روابط عامل ها با مفهوم عملکرد داوطلبان، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم عملکرد داوطلبان باشند؛ بنابراین، پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می توان از آن برای ارزیابی میزان عملکرد داوطلبان در ورزش استفاده کرد و نتایج معتبری را مشاهده نمود.
۵.

تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با تأکید بر آمیخته بازاریابی

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با تأکید بر آمیخته بازارایابی بود. روش انجام پژوهش از نوع تحلیلی بود و برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را همه مشتریان مرد باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدنسازی) شهر قزوین و بر اساس مراجعه حضوری به بخش بیمه اداره ورزش و جوانان(1500=N) تشکیل دادند. در نهایت 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ارزیابی عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان رنجبریان (1385) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظرات ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین گردید که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسش نامه 86/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. طبق یافته های پژوهش از بین عوامل آمیخته بازاریابی به ترتیب محصول، ترویج، قیمت و مکان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین بین عوامل آمیخته بازاریابی رابطه معناداری به دست آمد. لذا با شناخت جایگاه و اهمیت هر یک از این مؤلفه ها و تعیین استراتژی مناسب برای راهبری آن، می توان کمک مفیدی در جهت جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان سابق داشت. شناخت این موارد علاوه بر درآمدزایی برای باشگاه، موجب زنده نگه داشتن حضور مستمر مشتریان خواهد شد.
۶.

شناسایی عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور درباره ویروس کوید-19

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور درباره ویروس کوید-19، با استفاده از تکنیک دلفی فازی انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی، براساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردیو به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی بود. دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان البرز جامعه آماری را تشکیل دادند. روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع هدفمند بود. داده ها با روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند گردآوری شدند و برای رفع سوگیری های احتمالی، از تکنیک دلفی فازی به منظور دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان استفاده شد. یافته های پژوهش نشاندادمؤلفه های شناخت سیاسی، شناخت اقتصادی، شناخت فرهنگی و اجتماعی، شناخت رفتاری و شناخت اعتقادینقش تبیین کننده ای در شکل گیری عملکرد شناختی دانشجویان داشتند؛بنابراین، دانشجویان با استفاده از شناسایی عملکرد شناختی می توانند به حل مشکلات درباره ویروس کوید-19 دست پیدا کنند.همچنین بالاترینرتبهبهشناخت رفتاریوپایین ترینرتبه بهشناخت سیاسیمربوط بود؛ بنابراین، در عملکرد شناختی، دانشجویان بیشتر به شناخت رفتاری رسیدند و کمترین شناخت آن ها شناخت سیاسی بود.
۷.

اهمیت زبان بدن در ورزش و ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی

تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
زبان بدن نوعی ابزار ارتباطی قدرتمند است که با استفاده از آن ورزشکاران کم توان ذهنی می توانند ارتباط بهتری را در زمان های مختلف تمرینات ورزشی با هم تیمی ها خود و یا رقیبان برقرار نموده و یا دیگران را به انجام کاری متقاعد نمایند.آشنایی با اهمیت«زبان بدن» به ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی کمک می کند مسائلی مثل جذابیت، حقیقت، اعتمادبه نفس و شرم را تشخیص داده و می توانند با دقت در حرکات طرف مقابل به حقایق زیادی دست پیدا کنند. هدف کلی این تحقیق ، بررسی وتبیین اهمیت زبان بدن در ورزش و ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی 20 تا 27 سال شهرستان البرز در سال تحصیلی 97-96 بوده است. بدین منظور از بین 120 نفر ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی، تعداد 36 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (9نفر پسر و 9 نفر دختر) و کنترل (9 نفر پسر و 9نفر دختر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. پرسشنامه محقق ساخته ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی، به عنوان پیش آزمون بر روی دو گروه اجرا شد. سپس فعالیت منظم ورزشی و استفاده از زبان ورزش به عنوان برنامه مداخله ای به مدت دو هفته ۳ جلسه ی (۴۵ دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. پس از اتمام دوره مداخله، آزمون و پرسشنامه محقق ساخته ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی بار دیگر بر روی دو گروه اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس با بهره گیری از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در میان نقش زبان بدن در ورزش و ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی تفاوت معنادار آماری ( ۰ / ۰۰۱>p) وجود دارد که نشان می دهد، نقش زبان بدن بر میزان عملکرد ورزشکاران دارای ناتوانی ذهنی تاثیر مثبتی داشته، لذا باتوجه به اهمیت و نقش زبان بدن، پیشنهاد می گردد در برنامه کلاس های تربیت بدنی برای ورزشکارانی که از لحاظ ذهنی دارای ناتوانی می باشند مورد استفاده و آموزش قرار گیرد.
۸.

اعتباریابی و روایی سنجی پرسش نامه مزیت رقابتی در ورزش

تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
در آغاز قرن بیست ویکم، تغییرات سریع چنان محیط را دگرگون کرده اند که مدیران به منظور سازگاری با تحولات باید راه های نوینی را بیابند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند. درواقع، سازمانی موفق خواهد بود که بتواند به مزیت رقابتی دست یابد. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی سنجی ابزار پرسش نامه مزیت رقابتی در ورزش بود. این پژوهش ازنوع مطالعات همبستگی بود. همه مشتریان مرد باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدن سازی) شهر زنجان جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به معیار حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی، 260 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پرسش نامه به صورت تصادفی دربین نمونه ها توزیع شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه مزیت رقابتی (حسینی، 2011) با پنج مؤلفه مزیت متجانس، مزیت مشهود، مزیت پویا، مزیت مرکب و مزیت پایدار استفاده شد. روش امتیازگذاری به سؤال ها برمبنای مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با کمک 10 تن از متخصصان علوم ورزشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی درونی، از آزمون کیسر- می یر- اوکلین برای تعیین کفایت نمونه گیری، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد که پایایی مؤلفه های پرسش نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود. درخصوص روابط عامل ها با مزیت رقابتی، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم مزیت رقابتی باشند؛ درنتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل مزیت رقابتی تأیید شد. با توجه به تأیید ابزار یادشده در این مطالعه، پژوهشگران آینده می توانند از ابزار حاضر برای تعیین مزیت رقابتی در ورزش استفاده کنند.
۹.

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی

تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۴۲۹
رفتار شهروندی سازمانی عاملی است که می تواند منجر به ارتقاء کارایی سازمانی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی شود. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، تمام کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. نمونه ی آماری به حجم 201 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سکوت سازمانی(داین و همکاران، 2003)، عدالت سازمانی(نیهوف و مورمن، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990) استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار Spss-22 و Amos-22، صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد سکوت سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین متغیر عدالت سازمانی، نتوانست در ارتباط بین ابعاد سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، نقش میانجی را ایفا کند. به طور کلی، نتایج نشان داد که سکوت سازمانی سبب کاهش رفتار شهروندی سازمانی می گردد و عدالت سازمانی، نمی تواند بر این رابطه، اثرگذار باشد.
۱۰.

نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۹
هدف از این پژوهش شناسایی اثر اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بود. 114 نفر از کارکنان و کارشناسان این اداره کل با استفاده از نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های اعتماد و رفتار تسهیم دانش رحمان و همکاران (2014) و معنویت در محیط کار آنتونی (2009) بود. نظرهای متخصصان به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی ابزارهای تحقیق؛ و آزمون آلفای کرونباخ به منظور تعیین پایایی ابزارها به کار گرفته شد. تحلیل داده ها و شناسایی روابط علی بین متغیرها با استفاده از معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه سه صورت گرفت. یافته های تحقیق ضمن تأیید مدل استخراج شده نشان داد که اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین یافته ها نشان داد که این متغیرها در مجموع 64 درصد از تغییرات متغیر رفتار تسهیم دانش را پیش بینی می کنند. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران به منظور تسهیم و به اشتراک گذاری دانش در محیط سازمان، فرهنگ سازمان را به سمت افزایش اعتماد و معنویت در بین کارکنان و محیط سازمان سوق دهند.
۱۱.

آزمون مدلی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای سیاسی در سازمانهای ورزشی

تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
در فضای رقابتی امروز، داشتن رفتار سیاسی است که کسب وکارها را در رسیدن به مزیت رقابتی سازمان ها یاری می کند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تأکید بر نقش میانجی گری ادراک از سیاست سازمانی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان وزارت ورزش کشور و فدراسیون ها است. 705 پرسشنامه جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. کارکنان پرسشنامه های ماکیاول گرایی کریستی و همکاران (1970)، خودپایشی لناکس و ولف (1984)، کانون کنترل لونسون (1972)، استقلال شغلی، بازخورد، تنوع مهارت هاکمن و اولدهام (1980)، ارتباط با مدیر اسکندورا و همکاران (1986)، تمرکز دی وار و همکاران (1980)، رسمیت هاکمن و اولدم (1981)، مشارکت در تصمیم گیری ایکن و هیج (1993)، عدالت رویه ای نیهاف و مورمن (1993) و ادراک از سیاست سازمانی کاکمار و فریز (1999) را تکمیل نمودند. گردآوری داده های کمی پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از نرم افزارهای SPSS ویراست 19 و 5/8LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و ادراک از سیاست سازمانی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی را میانجی گری می کنند.
۱۲.

نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی هواداران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 1396، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه آزادی حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی باشگاه بخشنده (1391) و پرسشنامه رفتار شهروندی گروث (2005) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده-ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن و مسئولیت اجتماعی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی هواداران رابطه معنادار وجود دارد. خروجی های نرم افزار AMOS نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود (میزان شاخص های 91/0=GFI،96/0=NFI، 95/0=IFI، 96/0=CFI و 012/0= RMSEA نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد، که مسئولیت اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و رفتار شهروندی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر رفتار شهروندی هواداران نمایان سازد.
۱۳.

استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف از پژوهش حاضر استانداردسازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مصرف کنندگان پوشاک ورزشی برندهای رایج در ایران شامل آدیداس، نایک، ریباک، پوما و مجید و روش نمونه گیری به صورت خوشه ای، غیرتصادفی و در دسترس بود. 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی عصبی که مشتمل بر 32 سؤال بود استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و از لحاظ استراتژی آمیختهمتوالی اکتشافی (کیفی- کمی) بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان مدیریت ورزشی به دست آمد. از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار KMO برابر با 87/0 است. با توجه به مقدار (21=df ؛ 59/3483=x2) می توان گفت بین عامل ها، همبستگی وجود دارد. همچنین، توان پیشگویی این مدل براساس مجموع واریانس عامل ها برابر با 33/68 درصد است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد شاخص های نسبت x2 به df (77/2)، 068/0=RMSEA،94/0=NFI، 95/0=CFI، 95/0=IFI،  90/0= AGFI و 95/0=GFI، برازش مدل را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل ها با مفهوم بازاریابی عصبی 96/1± = T-value نشان داد تمامی عامل ها با مفهوم بازاریابی عصبی رابطه قابل قبولی داشتند. پرسشنامه بازاریابی عصبی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که از طریق آن می توان نتایج پایا و باثباتی به دست آورد.
۱۴.

بررسی و تعیین وضعیت قابلیت های معنویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
هدف از این تحقیق بررسی تعیین وضعیت قابلیت های معنویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان بود. پژوهش فوق، توصیفی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان در سال1394بود(62=N). با توجه محدود بودن جامعه همه آنها برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. جمع آوری داده ها، به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه 17 سوالی معنویت سازمانی انجام شد. این پرسشنامه توسط ریگو و کانها(2008) مورد استفاده قرار گرفت و در ایران تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه به وسیله طرح پژوهشی در سال 1391 تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه معنویت سازمانی(0/89=α) بدست آمد. داده به وسیله آزمون کولموگروف-اسمیرنف و t تک نمونه ای، tمستقل و مانوا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، اختلاف معنی داری بین میانگین های مشاهده شده و فرضی وضعیت قابلیت های معنویت سازمانی(t=2/11, p
۱۵.

مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
هدف این پژوهش مقایسه ی تحلیلی دو روزنامه ی ایران ورزشی و ابرار ورزشی با تأکید بر رشته های ورزشی معلولین و غیر معلولین بود. جامعه آماری پژوهش، شمارگان دو روزنامه ی ورزشی کشور در طول سال 1394 بود. روش نمونه گیری، در دو مرحله صورت گرفت، ابتدا به صورت غیر تصادفی و هدفمند دو نشریه ی ایران ورزشی و ابرار ورزشی انتخاب شدند. درمرحله ی دوم به تعداد 30 روز از هر نشریه به شکل غیر تصادفی و هدفمند و منطبق بر روزهای برگزاری رویدادهای ورزش معلولین در طول سال 1394 انتخاب و موردبررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری دستورالعمل و برگه کدگذاری بود و روایی آن توسط پنج نفر از متخصصان مدیریت ورزش تائید شد. ضریب عینیت آن بر اساس فرمول اسکات 89% محاسبه شد. بر این اساس محتوای اخبار ورزش معلولین در ابرار 07/0 درصد و ایران 35/1 درصد از کل اخبار را شامل شده بود.پوشش ورزش بانوان معلول در هر دو روزنامه کمتر از آقایان است و این اختلاف در ورزش غیر معلولان بیشتر است. رشته ی فوتبال در ورزش غیر معلولین و رشته های دوومیدانی، تیراندازی و وزنه برداری در ورزش معلولین بیشتر از سایر رشته ها موردتوجه دو روزنامه قرارگرفته بود؛. توصیه می شود مطبوعات ورزشی رسالت خود را در مقابل اقشار مختلف مردم انجام دهند و توجه ویژه ای به موفقیت های ورزشی معلولین داشته باشند.
۱۶.

نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان

کلید واژه ها: حمایت اجتماعی خودکارآمدی محیط ادراک شده مشارکت در فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۴۸۱
هدف از این پژوهش، بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعة آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین  (283= n ) و دانشجویان به صورت تصادفی طبقه ای گزینش شدند . جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات فردی، مشارکت در فعالیت بدنی ، محیط ادراک شده، حمایت اجتماعی و خودکارآمدی به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 83/0، 83/0، 80/0 و 86/0 انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. در تجزیة داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطة مثبت و معناداری بین محیط ادراک شده، حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت  در فعالیت بدنی وجود دارد. الگوی پژوهش از برازش لازم برخوردار بود و خودکارآمدی نقش میانجی در رابطة بین محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی ایفا کرد. با توجه به نتایج پژوهش، این متغیرها از جمله عواملی بودند که توانستند مشارکت دانشجویا ن را در فعالیت بدنی  افزایش دهند . بنابراین با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود شرایط محیطی مساعد هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، حمایت عاطفی، حمایت ابزاری، حمایت اطلاعاتی و حمایت ارزیابی فراهم آید تا بدین طریق بتوان میزان مشارکت دانشجویان را در فعالیت های بدنی افزایش داد.
۱۷.

آسیب شناسی انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کلید واژه ها: آسیب شناسی تحقیقات و فناوری انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۴۳۸
هدف از انجام پژوهش حاضر، آسیب شناسی انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی با رویکرد قراردادی است و برای جمع آوری داده های آن از روش مصاحبة نیمه ساختاریافته استفاده شده است. برای تعیین طرح پژوهش، انتخاب شرکت کنندگان و جمع آوری داده ها، منظم سازی داده ها، تجزیه وتحلیل داده ها و نظریه پردازی و مقایسه با ادبیات تحقیق، از روش گراندد تئوری استفاده شد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع زنجیره ای یا گلوله برفی است که با توجه به اشباع نظری داده ها تعداد (38=n)نفر تعیین گردید. نمونة آماری را همة مدیرکل های قبلی و مدیرکل فعلی اداره کل تربیت بدنی، تمام کارشناسان فعلی اداره کل تربیت بدنی و مسئولان انجمن های ورزشی تشکیل دادند.با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه، 64 نشان در بخش کدگذاری باز، شناسایی شد. سپس در بخش کدگذاری محوری، چهارده مؤلفه طبقه بندی شد که عبارتند از: استقلال انجمن های ورزشی، ساختار سازمانی، آموزش و پژوهش، بودجه بندی، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، علاقه مندی دانشجویان به ورزش، برنامه ریزی سالانة انجمن ها، منطقه بندی دانشگاه ها، ورزش دانشگاهی، تعاملات سازمانی و آیین نامه ها، شرایط احراز مسئولیت، انتظارات از انجمن های ورزشی و نظارت و کنترل. با توجه به نتایج پژوهش، مهم ترین مؤلفه ای که می تواند هسته و مرکز همة مؤلفه ها قرار گیرد و بر اساس آن می توان نظریة کلی صادر کرد، مؤلفة استقلال انجمن های ورزشی است. سپس در بخش کدگذاری انتخابی، با توجه به مؤلفة شناسایی شده، «تثبیت جایگاه و مرجع قرار دادنِ انجمن های ورزشی در توسعه و پیشرفت رشته های ورزشیِ مربوط در ورزش دانشگاه های دولتی ایران» به عنوان نظریة کلیِ پیشنهادی تعیین گردید. در نهایت، پیشنهاد می شود انجمن ورزش دانشجویی با حفظ استقلال، زیر نظر اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هماهنگ با فدراسیون ورزش های دانشجویی، به ادامة حیات سازمانی و فعالیت خود بپردازد.
۱۸.

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه رضایتمندی نیازهای اساسی در جانبازان و معلولان ورزشکار

کلید واژه ها: جانبازان معلولان رضایتمندی نیازهای اساسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ورزش معلولین
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۴۷۴
هدف از این پژوهش، تعیین روایی و پایایی پرسش نامه رضایتمندی نیازهای اساسی می باشد. جامعه آماری آن را جانبازان و معلولان ورزشکار است ان خراسان رضوی (700=N) تشکیل دادند که از میان آن ها 181 نفر به شکل تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان دهنده پایایی مطلوب برای پرسش نامه رضایتمندی نیازهای اساسی می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی عامل ها رابطه معناداری با مفهوم رضایت مندی نیازهای اساسی دارند. شاخص های برازندگی هم برازش مدل را تأیید می کنند. همچنین، نتایج در خصوص روابط عامل ها با مفهوم رضایت مندی نیازهای اساسی نشان می دهد که تمامی عامل ها توانسته اند پیشگوی خوبی برای مفهوم رضایت مندی نیازهای اساسی باشند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل ""رضایت مندی نیازهای اساسی"" مورد تأیید قرار می گیرد.
۱۹.

ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان

کلید واژه ها: تعهد سازمانی حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۵۴۹
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غربی ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غربی ایران به تعداد 203 نفر تشکیل دادند که از میان آن ها، با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان، 130 کارمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور انجام پژوهش، به ترتیب 34، 38، 29 و 29 پرسش نامه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بین کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کرمانشاه، همدان، ایلام و کردستان توزیع گشت و سپس، جمع آوری گردید.یافته ها نشان می دهد که حمایت سازمانی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارد. همچنین، ضریب هم بستگی بین متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر نیز مثبت و معنادار است. علاوه بر این، برمبنای نتایج مشخص می شود که حمایت سازمانی ادراک شده، تأثیر معناداری بر متغیر تعهد سازمانی و مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر دارد. به طورکلی، یافته ها حاکی از آن است که متغیر حمایت سازمانی ادراک شده، رابطه ای مثبت و قوی با تعهد سازمانی و مؤلفه های آن (به جز مؤلفه تعهد مستمر) دارد و حمایت سازمانی ادراک شده می تواند به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و مؤلفه های آن در نظر گرفته شود
۲۰.

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه نقش تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو براساس الگوی AIDA

کلید واژه ها: تبلیغات روایی و پایایی مدارس تکواندو جذب نوجوانان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۵۵
هدف از پژوهش حاضر، تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه نقش تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو بر اساس الگوی ""آیدا "" بود. جامعة آماری پژوهش را 360 نفر از تکواندو کاران پسر شهر زنجان که در محدوده سنی 18 12 سال قرار داشتند، تشکیل دادند که از میان آن ها، نمونة آماری معادل 186 نفر انتخاب گردید. جهت گرد آوری داده ها از پرسش نامه 20 سؤالی پژوهشگرساخته که دارای چهار مؤلفه جلب توجه، علاقه مند سازی، تحریک تمایل و سوق دادن به خرید (جذب) بود، بهره گرفته شد و داده ها با استفاده از روش امتیاز گذاری پنج ارزشی لیکرت، مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه نیز توسط 10 نفر از کارشناسان ورزشی رشته مربوطه و اساتید دانشگاه تأیید گشت. همچنین، از شاخص های آمار توصیفی برای توصیف داده ها استفاده شد، ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی پرسش نامه به کار رفت و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای تعیین اعتبار سازه مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که از بین چهار مؤلفه الگوی آیدا، مؤلفه علاقه مند سازی دارای بیشترین نقش و مؤلفة جلب توجه دارای کمترین نقش در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو می باشند. نتایج آلفای کرونباخ نیز بیانگر آن است که ثبات درونی پرسش نامه برابر با (80 /0) است و بین تمامی گویه ها و عوامل، ارتباط معنا داری مشاهده می شود. بر پایه یافته ها مشخص می شود که پرسش نامه نقش تبلیغات، ثبات درونی و برازش مناسبی دارد. با توجه به تأیید پرسش نامه مذکور در پژوهش حاضر، پژوهشگران می توانند جهت تعیین نقش تبلیغات بر جذب در سایر رشته های ورزشی، از این پرسش نامه استفاده نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان