فریده اشرف گنجویی

فریده اشرف گنجویی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

Presenting a Comprehensive Model for Improving the Monitoring System in Sports Organizations with a Mixed Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Monitoring system Sports organizations Monitoring training Continuous evaluation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 848 تعداد دانلود : 914
Purpose: The monitoring system in sports organizations plays an important role in improving their quality. Therefore, the aim of this study was to provide a comprehensive model for improving the monitoring system in sports organizations with a mixed approach. Methodology: In terms of purpose, the research was applied and in terms of the data collection method, it was mixed and exploratory. In the qualitative phase, the sample was 16 faculty members and experts related to the field of sports management, who were selected by purposive sampling. In the quantitative phase, the sample was 200 employees of sports organizations who were selected by multi-stage cluster sampling method. Data were collected by semi-structured interviews and researcher-made questionnaires and analyzed by coding methods and structural equation modeling. Findings: The findings of the qualitative phase showed that the comprehensive model for improving the monitoring system in sports organizations has 69 open codes in the form of 10 main categories, including productivity, administrative health, individual platforms, transparency, superstructure, infrastructure, continuous evaluation, intra-organization, extra-organization, general supervision, special And he was smart. The findings of the quantitative phase showed that for the comprehensive model of the improvement of the monitoring system in sports organizations, 9 components including productivity, administrative health, individual platforms, transparency, superstructure, infrastructure, continuous evaluation, intra-organizational, extra-organizational, were identified, the factor loadings of which were all higher than 0.40, the average The extracted variance was all higher than 0.50 and the reliability was higher than 0.80. Also, the mentioned model had a good fit and the effects were significant. Conclusion: The identified categories and components for the comprehensive model of improving the monitoring system in sports organizations can help the officials of sports organizations in providing solutions to improve the activities of the organization.
۲.

طراحی الگوی توانمندسازی و صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکواندو توانمندی داوران شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 737 تعداد دانلود : 117
مقدمه : موفقیت هر سازمانی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، منابع مالی، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان بستگی دارد. از میان عوامل تولید، بی شک نیروی انسانی، اساسی ترین عامل است. روش پژوهش: تحقیق پیش رو با هدف کلی طراحی الگوی توانمندی و صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو انجام گرفت. روش پژوهش حاضر آمیخته است. جامعه آماری شامل داوران بین المللی، مدیران فدراسیون و ورزشکاران خبره این رشته بود. در بخش کیفی نمونه گیری با روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی انجام گرفت و در بخش کمی نیز حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به دست آمد و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای صورت پذیرفت. ابزار اندازه گیری پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بود. از نتایج مصاحبه ها برای ساخت پرسشنامه استفاده شد. یافته ها: به منظور شناسایی و تبیین عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر، شناسایی ابعاد پدیده محوری، تبیین راهبردهای مؤثر و شناسایی پیامدهای صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو و در نهایت طرحی الگوی صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو از نظریه داده بنیاد استفاده شد و الگوی تحقیق به کمک نرم افزار Smart PLS و نرم افزار مکس کیودا طراحی شد. نتیجه گیری: با تبعیت از این الگو، مدیران و سایر دست اندرکاران فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران و هیأت های تابعه می توانند با توجه ویژه به مقولات و شاخص های بیان شده در الگو، زمینه ها و بسترهای ارتقای وضعیت شایستگی های داوران این رشته را مهیا سازند.
۳.

الگوی توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمان و نقش تعدیل گر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانمندی دولت الکترونیک اعتماد نهادی سازمانی مسئولیت پذیری اجتماعی کارشناسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 218
هدف مطالعه حاضر، تعیین الگوی توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمان و نقش تعدیل گر مسئولیت پذیری اجتماعی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان می باشد. این مطالعه توصیفی - همبستگی بر روی 110 نفر از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های جمعیت شناختی، دولت الکترونیک، اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بوده است. روایی صوری محتوا به روش کیفی و همگرایی پرسشنامه ها و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ به مقدار 8/0 و پایایی مرکب تایید شد. داده های جمع آوری شده، در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 18، و پی ال اس نسخه 23 تحلیل شد. مقادیر آماره t برای ارتباط دولت الکترونیک با اعتماد سازمانی با نقش تعدیلگر مسئولیت پذیری اجتماعی به مقدار 34/18 مثبت بوده و معنادار گزارش شد. مقادیر ضرایب استاندارد مسیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد سازمانی و دولت الکترونیک بر اعتماد سازمانی با واسطه مسئولیت پذیری اجتماعی514/0 مثبت گزارش شد. همبستگی مثبت و معنادار بین توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمانی وجود دارد. متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه بین توانمندی دولت الکترونیک بر اعتماد سازمانی نقش تعدیلگر نسبی را ایفا می کند.
۴.

شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی اولویت بندی فدراسیون ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 544
هدف از مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ارزبابی عملکرد فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش از نوع آمیخته بوده و به صورت میدانی انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران رشته مرتبط با این فدراسیون نشکیل می دادند و به روش نمونه گیری قضاوتی، تعداد 11 نفر از بین بخش های مدیریت، کمیته داوران و کارشناسان برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. داده های به وسیله آزمون تحلیل عامل تاییدی و نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد 5 بخش و 10 زیر مجموعه شناسایی شد، همچنین شرایط موجود در عوامل مرتبط با بخش ورزش قهرمانی بسیار مناسب است و طبق معیارها، اعزام به مسابقات بین المللی در رتبه اول و دسترسی به نتایج بین المللی در آخرین رتبه می باشد. از سوی دیگر، بررسی شرایط در بخش بقای مالی، نشان دهنده وضعیت ضعیف آن بود. همچنین نتایج نشان داد بین اکثر بخش های ارزیابی عملکرد در این فدراسیون همبستگی مثبتی وجود دارد. با توجه به یافته ها عدم رضایت مشتریان و کارکنان از موانع ارزبایی عملکرد دقیق ارزیابی عملکرد بود. بنابراین به مدیران این فدارسیون پیشنهاد می شود برای برطرف کردن این مشکل، سیستم اعتراض را فعال کرده و با ایجاد ساختار راهنما و سیستم ارزیابی رضایتمندی مراجعان این امر را تسهیل نمایند.
۵.

نقش تکنولوژی اطلاعات و حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد داوران جام جهانی فوتبال روسیه 2018(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکنولوژی اطلاعات حمایت سازمانی ادراک شده عملکرد داوران جام جهانی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 47 تعداد دانلود : 151
زمینه و هدف: با توجه به تجارت گسترده ای که در برخی از ورزش ها وجود دارد، یک تصمیم نادرست داوری نه تنها می تواند عواقب مالی عظیمی را برای شرکت کنندگان در رقابت داشته باشد، بلکه خود رویداد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف کلی پژوهش حاضر تعیین نقش تکنولوژی اطلاعات و حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد داوران جام جهانی فوتبال روسیه 2018: بررسی نقش میانجی رضایت شغلی و خودسودمندی بود. روش: این پژوهش توصیفی، مدل همبستگی، مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری، و نوع آن کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را تمام داوران و کمک داوران حاضر در جام جهانی فوتبال روسیه 2018 تشکیل دادند که از این تعداد 111 داور بود که 35 داور وسط، 63 کمک داور و 13 کمک داور ویدئویی بودند. یافته ها: نتایج رابطه مثبت معناداری بین تکنولوژی اطلاعات، حمایت سازمانی ادراک شده و خودسودمندی بر عملکرد داوران جام جهانی فوتبال روسیه 2018 را نشان داد. در حالی که رابطه معناداری بین رضایت شغلی و عملکرد داوران جام جهانی فوتبال روسیه 2018 دیده نشد. نتیجه گیری: تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک عامل موثر و تسهیل ساز در تصمیم گیری داوران می باشد، لذا پیشنهاد می شود زیرساخت های تکنولوژیکی در راستای بهبود تصمیمات لحظه ای داوران در سطحی گسترده تر فراهم گردد.
۶.

Explaining the Position of Women's Management System in National and International Sports Associations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Women Management Sport management Female Managers

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 603
Purpose: In Iran, women have major challenges and are in high conflict between the elites and the rulers. In many cases, society still emphasizes the maternal role of women more than her entry into the public arena, and this is in the fundamental contradiction of the women's management system in various forums. Accordingly, the purpose of this study is to present the pattern of the status of the women's management system in the sports assemblies. Methodology: This study was performed in a combined method, the first part of which is the basis of the basis and the second part was done by scrolling. The statistical sample in the first part of the 16th sportsmen and professors and senior sports managers and in a few 141 people were studied. Data analysis in three stages of coding was open, pivotal and nucleus. In the quantitative section, the model and assumptions have been tested using the navigation method. Findings: With the analysis of 16 deep interviews and the implementation of these interviews, 125 meaningful concepts and propositions are extracted, and then from these 125 concepts, 141 corresponding concepts are pulled out. The overlap and meaning of many of the corresponding concepts led the researchers using their theoretical sensitivity to introduce and explain these 141 concepts to 27 sub -categories and ultimately 27 sub -categories with ten main categories. These ten subcategories consisting of; Identity in managerial spaces, the ability to divide, overcome gender spaces, effective control, planning, networking and communication skills, field and leadership, social support for women's management, exercise management and organizational efficiency, which are more abstracted by coding. Selection, a nuclear category as "the position of the women's management system in sports assemblies in the context of overcoming gender spaces and gaining social support for women's management in the ability to divide and organizational efficiency with women's intervention and communication skills based on field strategies and leadership, program. The centrality and management of management, despite the consequences of identifying in managerial and effective control spaces in Iranian society, appear to be realized in Iran, "which can cover all other categories. Conclusion: Considering the weakness of existing theoretical models in the field of the position of women's management system in sports associations, a new approach to explaining the management system of women in sports in Iran can help the health of women's sports.
۷.

شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی کارآفرینی ورزشی کشور ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 734
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران بود. نوع پژوهش، بنیادی و به شیوه کیفی بود. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب نظران مختلف بودند. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و انجام شد. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش ابتدا از مبانی نظری استفاده گردید و چون مباحث کافی نبود از مصاحبه نیمه ساختاریافتهاستفاده شد. در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از رویکردهای تحلیل کیفی که شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی می باشد، استفاده شد. نتایج کدگذاری باز بیانگر آن بود که 110 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه ها و اسناد به دست آمده است. نتایج کد گذاری محوری بیانگر این بود که 15 مقوله از این کدگذاری به دست آمد. در نهایت یافته های حاصل از کدگذاری گزینشی شامل 4 مفهوم (عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده و پیامدها) بود. نتایج حاصل از کدگذاری ها نشان داد که برنامه کارآفرینی ورزشی درایران بر مبنای عوامل مختلفی قرار دارد. لذا زمانی که مکانیسم اثر این عوامل به درستی شناسایی و تشخیص داده شوند می توان شاهد رشد و بالندگی برنامه کارآفرینی ورزشی درایران بود. با توجه به این موارد می توان آینده ای روشنی را برای برنامه کارآفرینی ورزشی درایران تصور کرد.از آنجایی که از دیدگاه متخصصان فقدان ارتباط میان دانشگاه-ها و مراکز تولیدی و صنعتی یکی از عوامل مهم تلقی می شود. پیشنهاد می شود اقدامات لازم در جهت برقرار ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت از طریق آموزش صحیح دانشجویان مطابق با نیازهایصنعت صورت گیرد.
۸.

روابط علّی فرآیندهای شناختی و عاطفی تمایل به تغییر با مؤلفه های مدل تعهد ورزشی در ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریف شناختی ایدههای غیرمنطقی هیجانات تمایل/مقاومت به تغییر مدل تعهد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 855
هدف این پژوهش تعیین روابط علّی فرآیندهای شناختی و عاطفی تمایل به تغییر با مؤلفه های مدل تعهد ورزشی در ورزشکاران بود. به این منظور، 370 ورزشکار دانشجوی رشته تربیت بدنی (184 مرد و 186 زن) با روش تصادفی طبقه ای ساده از دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران نمونه گیری شدند و پرسش نامه های پژوهش را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. نتایج نشان داد ادراک تغییر با افزایش ایده های غیرمنطقی و متعاقباً افزایش هیجانات منفی، بر کاهش تمایل به تغییر اثرگذار است. همچنین، تمایل به تغییر به طور مستقیم و نیز از مسیر کاهش لذت ورزشی و فرصت های مشارکت و نیز افزایش جایگزین های مشارکت اثر معناداری بر تعهد ورزشی داشتند. یافته ها با تأکید بر ساز و کار شکل گیری تعهد ورزشی در موقعیت های متقتضی تغییر مورد بحث قرار می گیرد. 
۹.

ارائه الگوی پارادایمی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودشیفتگی به برند صنعت ورزش مدل چارمز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 580
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش ایران تدوین شده است.روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که براساس تئوری داده بنیاد مبتنی روش چارمز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان حوزه ی بازاریابی ورزشی و صاحب نظران مدیریت ورزشی و افراد صاحب نظر و آگاه در ارتباط با بازاریابی و برند بودند. تعداد 12نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج، تعداد 11 مقوله اصلی شامل تعلق به برند (تجربه فرد، شیفتگی برند، وفاداری برند، احترام)، عوامل اجتماعی، هویت برند، نگرش به برند شامل(اعتبار برند، تصویر برند)، سلبریتی ها، حامیان مالی، تبلیغات شامل(تبلیغات تجاری، تبلیغات شفاهی)، شهرت برند شامل(ادغام با ورزش، ماهیت برند)، خصوصیات اخلاقی و رفتاری شامل(رفتار مصرف کننده، ویژگی های بیولوژیکی، ویژگی های شخصیتی)، متفاوت سازی برند با سایر رقبا و عامل رسانه به عنوان عوامل موثر بر خودشیفتگی برند شناسایی شد.
۱۰.

طراحی مدل بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی پنهان رویدادهای ورزشی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 213
بازاریابی به موضوع مورد علاقه از دیدگاه بازاریاب ها تبدیل شده است، ازین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی کمین در لیگ برتر فوتبال ایران تدوین شده است. روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات پست مدرن می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید، متخصصان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی بودند. تعداد 15نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج در ماتریس شنون، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل اجتماعی، عامل رسانه، عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی، تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی کمین، عوامل انگیزشی، عوامل اخلاقی و گستردگی رویداد به عنوان عوامل موثر بر بازاریابی کمین شناسایی شدند. همچنین ابعاد بازاریابی کمین شامل: 1) بازاریابی کمین مستقیم 2) بازاریابی کمین مشارکتی (وابسته) و 3) بازاریابی کمین اتفاقی(غیر مستقیم) بوده است. در خصوص راهبردهای بازاریابی کمین نیز راهبردها در سه مولفه راهبردهای آموزشی، راهبردهای حقوقی و راهبردهای مدیریتی قابل مشاهده است.نتایج پژوهش می تواند برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مرتبط با ترغیب حمایت کنندگان مالی و اسپانسرشیب ها درارتباط با بازاریابی کمین مورد توجه قرار گیرد.
۱۱.

طراحی مدل ارتباطی استراتژی های مدیریت تعارض با رضایتمندی ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سبک های مدیریت تعارض رضایتمندی ورزشکار ناشنوایان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 181
هدف کلی پژوهش حاضرطراحی مدل ارتباطی استراتژی های مدیریت تعارض با رضایتمندی ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان ایران بود . جامعه آماری پژوهش حاضررا کلیه ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران تشکیل داده است که تعداد آن ها 220 ورزشکارمی باشدو نمونه آماری تحقیق را ورزشکاران منتخب تیم های ملی به تعداد 150 نفر تشکیل داده اند. دراین تحقیق از پرسش نامه های مدیریت تعارض رابینز (1998) و رضایتمندی ورزشکاران ریمروچلادورای (1998) استفاده شد . برای تجزیه وتحلیل داده ها و اولویت بندی وتعیین سبک غالب مدیریت تعارض ازآزمون فریدمن وبرای تعیین ارتباط بین متغیرها و میزان تاثیرگذاری متغیرها ضمن استفاده از ضریب همبستگی پیرسون از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است همچنین از نرم افزارهای (اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس) جهت انجام محاسبات وطراحی مدل استفاده شد.نتایج نشان می دهد که مربیان تیم های ملی ناشنوایان بیشترازاستراتژی عدم مقابله استفاده می کنند وسبک کنترل کمترین استفاده رادارد. از میان ابعاد رضایتمندی ورزشکاران ،بعد رضایت ازعملکردفردی دارای بالاترین میانگین وبعد رضایت ازعملکرد تیمی دارای کمترین میانگین می باشد . همچنین نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد ضمن ارتباط سبک های مدیریت تعارض(2.81=t ، 0.68=f)بارضایتمندی ورزشکاران، استراتژی راه حل گرایی (2.64=t ، 0.46=f)واستراتژی عدم مقابله (2.78=t ، 0.32=f) با رضایتمندی ورزشکاران ارتباط مثبت و معناداردارند وبه ترتیب 46و32درصد بر رضایتمندی ورزشکاران تاثیرگذار هستند. براساس نتایج تحقیق زمانی که مربیان تیم های ملی ناشنوایان از استراتژی های راه حل گرایی وعدم مفابله استفاده می کننددر مدیریت تعارضات وایجاد رضایت مندی ورزشکاران موفق تر هستند.
۱۲.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های عوامل بازدارنده و پیش برنده برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران نوجوان

تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 828
زمینه و هدف: برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران می تواند نقش مهمی در بهبود موفقیت های ورزشی داشته باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های عوامل بازدارنده و پیش برنده برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران نوجوان انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش صاحب نظران و مدیران فدراسیون بیلیارد، مربیان تیم های ملی و باشگاهی بیلیارد و روسای کمیته استعدادیابی بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 13 نفر از آن ها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث سازی تائید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 86/0 به دست آمد و داده های حاصل از اجرای آن با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران نوجوان برای عوامل بازدارنده شامل 42 مؤلفه در 8 بعد موانع مدیریتی، موانع زمینه ای، موانع پشتیبانی و مالی، موانع سازمانی، موانع رسانه ای، موانع زیرساخت ها، موانع ساختاری و موانع فرهنگی و برای عوامل پیش برنده شامل 14 مؤلفه در 2 بعد عوامل بستر توسعه و عوامل ظرفیت رشد بود. در نهایت، الگوی عوامل بازدارنده و پیش برنده برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران نوجوان ترسیم شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند برای متخصصان و برنامه ریزان استعدادیابی ورزشکاران تلویحات کاربردی داشته باشد و با توجه به عوامل بازدارنده و پیش برنده گام مؤثری در راستای بهبود استعدادیابی ورزشکاران نوجوان بردارند.
۱۳.

مقایسه کیفیت زندگی و مهارت های آمادگی جسمانی کاربران بازی های ورزشی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر پایه دوازدهم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی ورزش های الکترونیکی ورزش های غیرالکترونیکی آمادگی جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 608
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ورزش های الکترونیکی و ورزش های غیرالکترونیکی بر کیفیت زندگی و شاخص های وابسته به مهارت های آمادگی جسمانی انجام شد. دانش آموزان دختر پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم ناحیه دوی شهر ری به تعداد 900 نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. از بین آن ها 60 نفر به شکل نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و برحسب میزان فعالیت ورزشی و ورزش الکترونیکی به چهار گروه پانزده نفری دسته بندی شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی و نیمه تجربی بود که به صورت میدانی اجرا شد. برای سنجش میزان کیفیت زندگی آزمودنی ها و بررسی تأثیر این مطالعه بر آن، از فرم کوتاه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی-36 سؤالی استفاده شد. از طریق اساتید متخصص حوزه تربیت بدنی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به دست آمد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 83/0 تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون آماری تحلیل کواریانس در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد پس آزمون متغیر کیفیت زندگی در گروه های کنترل 37/0 ±90/2، ورزش 31/0 ± 83/2، بازی های الکترونیکی 20/0 ± 03/3 و ورزش و بازی های الکترونیکی 25/0 ± 88/2  بود. از سوی دیگر، تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون متغیر کیفیت زندگی وجود نداشت (05/0 P > ,02/1 = F). درباره متغیرهای آمادگی جسمانی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای چابکی(01/0≤  P، 922/7 = F) ، پرتاب توپ(01/0≤  P، 044/10 = F) ، عکس العمل دارد (05/0≤  P، 33/5 = F)، بالابردن شانه و بارفیکس(01/0≤  P، 769/13 = F) مشاهده شد. به نظر می رسد بهترین حالت تمرین را ترکیب دو نوع تمرین ورزش سنتی و بازی های الکترونیکی تشکیل می دهد؛ چراکه در اغلب یافته ها نتایج گروه ترکیبی بهتر از سایر گروه ها بود؛ ازاین رو پیشنهاد می شود دانش آموزان متوسطه شهرستان شهر ری به منظور توسعه آمادگی جسمانی خود و نیز بهبود کیفیت زندگی شان بهتر است از برنامه های تمرینی ترکیبی استفاده کنند تا بتوانند بهترین نتیجه ممکن را کسب کنند.
۱۴.

طراحی مدل بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی پنهان رویدادهای ورزشی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 883 تعداد دانلود : 516
بازاریابی به موضوع مورد علاقه از دیدگاه بازاریاب ها تبدیل شده است، ازین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی کمین در لیگ برتر فوتبال ایران تدوین شده است. روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات پست مدرن می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید، متخصصان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی بودند. تعداد 15نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج در ماتریس شنون، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل اجتماعی، عامل رسانه، عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی، تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی کمین، عوامل انگیزشی، عوامل اخلاقی و گستردگی رویداد به عنوان عوامل موثر بر بازاریابی کمین شناسایی شدند. همچنین ابعاد بازاریابی کمین شامل: 1) بازاریابی کمین مستقیم 2) بازاریابی کمین مشارکتی (وابسته) و 3) بازاریابی کمین اتفاقی(غیر مستقیم) بوده است. در خصوص راهبردهای بازاریابی کمین نیز راهبردها در سه مولفه راهبردهای آموزشی، راهبردهای حقوقی و راهبردهای مدیریتی قابل مشاهده است.نتایج پژوهش می تواند برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مرتبط با ترغیب حمایت کنندگان مالی و اسپانسرشیب ها درارتباط با بازاریابی کمین مورد توجه قرار گیرد.
۱۵.

بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ محیط زیست فرهنگ آموزش سیستم های اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 619 تعداد دانلود : 313
پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته است که به صورت میدانی انجام شد. همه مدیران و کارمندان ادارات ورزش دانشگاه های آزاد سراسر کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه، در گردهمایی سراسری مسئولان ورزش دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور که در سال 1395 با حضور همه مسئولان ورزش واحدهای دانشگاه آزاد کشور و شاغلان در معاونت ورزش سازمان مرکزی برگزار شد، به تعداد کل افراد حاضر در گردهمایی (340 نفر از 114 واحد دانشگاهی) پرسش نامه به صورت حضوری توزیع شد. ابزارهای پژوهش حاضر، پرسش نامه «وضعیت بلوغ کارکنان در جهت نظام اطلاعاتی سبز» و پرسش نامه «عوامل مؤثر در بهبود نظام اطلاعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی» بودند. روش تجزیه وتحلیل آماری شامل روش های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی بود. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص نام اطلاعاتی سبز در در تمامی حیطه ها ازجمله مرکز داده (55/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، محیط اداری (59/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، روش کاری (56/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، تدارکات (60/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری) و قوانین شهروندی سازمانی (52/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری) در سطح نامطلوبی قرار داشت. همچنین، موانع فرهنگی، آموزشی و فردی جزو موانع مستقل کلیدی بودند که سبب تأثیرگذاری بر سایر موانع شدند. به صورت کلی، برای بهبود نظام اطلاعاتی سبز نیاز است برخی جنبه های فرهنگی، آموزشی و فردی بهبود یابند تا بتوان زمینه بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص را هموار کرد.
۱۶.

نقش انگیزه مشارکت ورزشی با میانجیگری آوای سازمانی در بهره وری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آوای سازمانی بهره وری مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 669
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزه مشارکت ورزشی در بهره وری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران با نقش میانجی آوای سازمانی انجام گردید. روش پژوهش توصیفی –همبستگی و از نظر نتیجه کاربردی، با رویکرد معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران (9451 نفر) در سال 1397 می باشند، که 594 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از طریق نمونه گیری احتمالی به روش طبقه ای نسبتی 538 پرسشنامه قابل بررسی تشخیص داده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980)، آوای سازمانی هامس(2012) و پرسشنامه محقق ساخته انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان بود روایی صوری و محتوایی با نظر 12 نفر از خبرگان و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب بهره وری 857/0 آوای سازمانی 829/0و انگیزه مشارکت ورزشی 772/0 محاسبه گردید. برای ورود و تحلیل داده ها از نرم افزار های Smart-PlS و SPSS استفاده شد. نتیجه نشان داد انگیزه مشارکت ورزشی و آوای سازمانی با بهره وری رابطه دارند و 38 درصد از شدت اثر انگیزه مشارکت ورزشی بر بهره وری از طریق متغیر میانجی آوای سازمانی تبیین می شود همچنین شاخص برازش مدل GOF با 34/0 حاکی از برازش متوسط رو به بالای مدل می باشد. .
۱۷.

تأثیر ویژگی های شخصیتی و سرمایه روان شناختی بر تعهد ورزشی (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی شخصیتی سرمایه روان شناختی تعهد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 132
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و سرمایه روان شناختی بر تعهد ورزشی (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان) طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. تعداد آنان با توجه به اطلاعات کسب شده از این وزارت خانه تعداد 890 نفر شامل 569 مرد و 321 زن بود. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد ویژگی های شخصیتی بر میزان تعهد ورزشی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد سرمایه روان شناختی بر میزان تعهد ورزشی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار است.
۱۸.

ساخت و اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت ورزشی تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عاملی تاییدی تفریح و سرگرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 654
هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازه گیری انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان است و برای انجام آن از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد.در بخش کیفی با توجه به مبانی نظری تحقیق و دریافت نظرات کارشناسان و کارکنان فعال در حیطه فعالیت های ورزشی 30 سؤال طراحی گردید سپس برای کسب اعتبار صوری و محتوایی، سؤالات بین 15 کارشناس متخصص، توزیع و نتایج از طریق فرمول لاوشه محاسبه و 4 سؤال حذف گردید و 26 سؤال باقیمانده در بین 538 نفر از کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران (9451) با در نظر گرفتن روش انتخاب حجم نمونه در معادلات ساختاری از طریق نمونه گیری احتمالی به روش طبقه ای نسبتی، به صورت تصادفی توزیع شد. برای کسب روایی سازه از طریق معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی اقدام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای LISREL و SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی، ابزار اندازه گیری از 26 سؤال به 22 سؤال تعدیل یافت. مولفه های اصلی با چرخش واریماکس، چهار مولفه را با عناوین و ضرایب پایایی به ترتیب، جسمانی (86/0)، روانی (80/0)، اجتماعی و مادی (90/0) و تفریح و سرگرمی (85/0) مشخص کرد و ضریب کل آلفای کرونباخ پرسشنامه 92/0 حاصل گردید. نتایج تحلیل عاملی تائیدی برازش الگوی چهار عاملی را تائید نمود. در نهایت پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش ارزیابی انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان در سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. کلیدواژه ها: مشارکت ورزشی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی، تفریح و سرگرمی
۱۹.

Investigating the Physical Security Dimensions Affecting Volleyball Stadiums Security(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Security violence Aggression Volleyball Stadiums Physical Security

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 718
The present study aimed at investigating the physical security dimensions affecting the security of volleyball stadiums in Iran. The study employed a descriptive-exploratory research method conducted on 115 managers and officials in volleyball stadiums, presidents and experts of Provincial Volleyball Boards as well as experts in the field of sports facilities and events as well as sports violence and aggression. They answered a 20-itme Physical Security Assessment Questionnaire extracted from the adjusted Stadium Security Questionnaire (Faraji, 2014). The collected data were analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis. The research findings indicated that physical security is one of the main factors affecting the security of volleyball stadiums in Iran. Control of toxic and chemical substances (0.91), internal control (0.90), peripheral environment control (0.70) and court entrance control (0.59) were considered as the most important factors of physical security on the security of volleyball stadiums (P <0.05). It seems that the strict implementation of the security inspection protocol for spectators, the adoption of appropriate security measures in the external environment of volleyball stadiums, the reform of the ticket sales system, and the use of new methods for distributing and selling tickets to control the court entrances can prevent spectators’ violent behaviors and increase their satisfaction. As a result, the security of volleyball stadiums can be fulfilled.
۲۰.

بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری های اطلاعات و ارتباطات دانش فناوری برداشت ذهنی و نگرش به فناوری اداره کل تربیت بدنی کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 292
امروزه سازمان ها با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته اند بر بسیاری از مسائل مربوط به هماهنگی و تسریع در انجام امور فایق آیند و مزایای فراوان دیگری به واسطه آن کسب نمایند. این تحقیق به بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی-همبستگی است و نتایج آن کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه بود که نمونه گیری به صورت کل شمار صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه پذیرش فناوری دیویس بود. نتایج نشان داد که بین برداشت ذهنی کارکنان از مفید بودن فناوری و سهولت استفاده از فناوری با پذیرش دانش فناوری و بین نگرش کارکنان به فناوری و سهولت استفاده از فناوری با پذیرش فناوری ارتباط معناداری وجود دارد. در انتها مدیران ادارات ورزش و جوانان می توانند با به کارگیری دانش فناوری روز و آموزش مناسب آن گام های مناسبی در جهت اشاعه فناوری و افزایش بهره وری بردارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان