فریده اشرف گنجویی

فریده اشرف گنجویی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۷
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران بود. نوع پژوهش، بنیادی و به شیوه کیفی بود. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب نظران مختلف بودند. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و انجام شد. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش ابتدا از مبانی نظری استفاده گردید و چون مباحث کافی نبود از مصاحبه نیمه ساختاریافتهاستفاده شد. در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از رویکردهای تحلیل کیفی که شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی می باشد، استفاده شد. نتایج کدگذاری باز بیانگر آن بود که 110 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه ها و اسناد به دست آمده است. نتایج کد گذاری محوری بیانگر این بود که 15 مقوله از این کدگذاری به دست آمد. در نهایت یافته های حاصل از کدگذاری گزینشی شامل 4 مفهوم (عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده و پیامدها) بود. نتایج حاصل از کدگذاری ها نشان داد که برنامه کارآفرینی ورزشی درایران بر مبنای عوامل مختلفی قرار دارد. لذا زمانی که مکانیسم اثر این عوامل به درستی شناسایی و تشخیص داده شوند می توان شاهد رشد و بالندگی برنامه کارآفرینی ورزشی درایران بود. با توجه به این موارد می توان آینده ای روشنی را برای برنامه کارآفرینی ورزشی درایران تصور کرد.از آنجایی که از دیدگاه متخصصان فقدان ارتباط میان دانشگاه-ها و مراکز تولیدی و صنعتی یکی از عوامل مهم تلقی می شود. پیشنهاد می شود اقدامات لازم در جهت برقرار ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت از طریق آموزش صحیح دانشجویان مطابق با نیازهایصنعت صورت گیرد.
۲.

روابط علّی فرآیندهای شناختی و عاطفی تمایل به تغییر با مؤلفه های مدل تعهد ورزشی در ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
هدف این پژوهش تعیین روابط علّی فرآیندهای شناختی و عاطفی تمایل به تغییر با مؤلفه های مدل تعهد ورزشی در ورزشکاران بود. به این منظور، 370 ورزشکار دانشجوی رشته تربیت بدنی (184 مرد و 186 زن) با روش تصادفی طبقه ای ساده از دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران نمونه گیری شدند و پرسش نامه های پژوهش را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. نتایج نشان داد ادراک تغییر با افزایش ایده های غیرمنطقی و متعاقباً افزایش هیجانات منفی، بر کاهش تمایل به تغییر اثرگذار است. همچنین، تمایل به تغییر به طور مستقیم و نیز از مسیر کاهش لذت ورزشی و فرصت های مشارکت و نیز افزایش جایگزین های مشارکت اثر معناداری بر تعهد ورزشی داشتند. یافته ها با تأکید بر ساز و کار شکل گیری تعهد ورزشی در موقعیت های متقتضی تغییر مورد بحث قرار می گیرد. 
۳.

طراحی مدل بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
بازاریابی به موضوع مورد علاقه از دیدگاه بازاریاب ها تبدیل شده است، ازین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی کمین در لیگ برتر فوتبال ایران تدوین شده است. روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات پست مدرن می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید، متخصصان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی بودند. تعداد 15نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج در ماتریس شنون، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل اجتماعی، عامل رسانه، عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی، تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی کمین، عوامل انگیزشی، عوامل اخلاقی و گستردگی رویداد به عنوان عوامل موثر بر بازاریابی کمین شناسایی شدند. همچنین ابعاد بازاریابی کمین شامل: 1) بازاریابی کمین مستقیم 2) بازاریابی کمین مشارکتی (وابسته) و 3) بازاریابی کمین اتفاقی(غیر مستقیم) بوده است. در خصوص راهبردهای بازاریابی کمین نیز راهبردها در سه مولفه راهبردهای آموزشی، راهبردهای حقوقی و راهبردهای مدیریتی قابل مشاهده است.نتایج پژوهش می تواند برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مرتبط با ترغیب حمایت کنندگان مالی و اسپانسرشیب ها درارتباط با بازاریابی کمین مورد توجه قرار گیرد.
۴.

مقایسه کیفیت زندگی و مهارت های آمادگی جسمانی کاربران بازی های ورزشی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر پایه دوازدهم)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ورزش های الکترونیکی و ورزش های غیرالکترونیکی بر کیفیت زندگی و شاخص های وابسته به مهارت های آمادگی جسمانی انجام شد. دانش آموزان دختر پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم ناحیه دوی شهر ری به تعداد 900 نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. از بین آن ها 60 نفر به شکل نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و برحسب میزان فعالیت ورزشی و ورزش الکترونیکی به چهار گروه پانزده نفری دسته بندی شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی و نیمه تجربی بود که به صورت میدانی اجرا شد. برای سنجش میزان کیفیت زندگی آزمودنی ها و بررسی تأثیر این مطالعه بر آن، از فرم کوتاه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی-36 سؤالی استفاده شد. از طریق اساتید متخصص حوزه تربیت بدنی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به دست آمد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 83/0 تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون آماری تحلیل کواریانس در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد پس آزمون متغیر کیفیت زندگی در گروه های کنترل 37/0 ±90/2، ورزش 31/0 ± 83/2، بازی های الکترونیکی 20/0 ± 03/3 و ورزش و بازی های الکترونیکی 25/0 ± 88/2  بود. از سوی دیگر، تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون متغیر کیفیت زندگی وجود نداشت (05/0 P > ,02/1 = F). درباره متغیرهای آمادگی جسمانی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای چابکی(01/0≤  P، 922/7 = F) ، پرتاب توپ(01/0≤  P، 044/10 = F) ، عکس العمل دارد (05/0≤  P، 33/5 = F)، بالابردن شانه و بارفیکس(01/0≤  P، 769/13 = F) مشاهده شد. به نظر می رسد بهترین حالت تمرین را ترکیب دو نوع تمرین ورزش سنتی و بازی های الکترونیکی تشکیل می دهد؛ چراکه در اغلب یافته ها نتایج گروه ترکیبی بهتر از سایر گروه ها بود؛ ازاین رو پیشنهاد می شود دانش آموزان متوسطه شهرستان شهر ری به منظور توسعه آمادگی جسمانی خود و نیز بهبود کیفیت زندگی شان بهتر است از برنامه های تمرینی ترکیبی استفاده کنند تا بتوانند بهترین نتیجه ممکن را کسب کنند.
۵.

طراحی مدل بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
بازاریابی به موضوع مورد علاقه از دیدگاه بازاریاب ها تبدیل شده است، ازین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی کمین در لیگ برتر فوتبال ایران تدوین شده است. روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات پست مدرن می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید، متخصصان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی بودند. تعداد 15نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج در ماتریس شنون، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل اجتماعی، عامل رسانه، عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی، تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی کمین، عوامل انگیزشی، عوامل اخلاقی و گستردگی رویداد به عنوان عوامل موثر بر بازاریابی کمین شناسایی شدند. همچنین ابعاد بازاریابی کمین شامل: 1) بازاریابی کمین مستقیم 2) بازاریابی کمین مشارکتی (وابسته) و 3) بازاریابی کمین اتفاقی(غیر مستقیم) بوده است. در خصوص راهبردهای بازاریابی کمین نیز راهبردها در سه مولفه راهبردهای آموزشی، راهبردهای حقوقی و راهبردهای مدیریتی قابل مشاهده است.نتایج پژوهش می تواند برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مرتبط با ترغیب حمایت کنندگان مالی و اسپانسرشیب ها درارتباط با بازاریابی کمین مورد توجه قرار گیرد.
۶.

بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته است که به صورت میدانی انجام شد. همه مدیران و کارمندان ادارات ورزش دانشگاه های آزاد سراسر کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه، در گردهمایی سراسری مسئولان ورزش دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور که در سال 1395 با حضور همه مسئولان ورزش واحدهای دانشگاه آزاد کشور و شاغلان در معاونت ورزش سازمان مرکزی برگزار شد، به تعداد کل افراد حاضر در گردهمایی (340 نفر از 114 واحد دانشگاهی) پرسش نامه به صورت حضوری توزیع شد. ابزارهای پژوهش حاضر، پرسش نامه «وضعیت بلوغ کارکنان در جهت نظام اطلاعاتی سبز» و پرسش نامه «عوامل مؤثر در بهبود نظام اطلاعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی» بودند. روش تجزیه وتحلیل آماری شامل روش های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی بود. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص نام اطلاعاتی سبز در در تمامی حیطه ها ازجمله مرکز داده (55/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، محیط اداری (59/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، روش کاری (56/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، تدارکات (60/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری) و قوانین شهروندی سازمانی (52/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری) در سطح نامطلوبی قرار داشت. همچنین، موانع فرهنگی، آموزشی و فردی جزو موانع مستقل کلیدی بودند که سبب تأثیرگذاری بر سایر موانع شدند. به صورت کلی، برای بهبود نظام اطلاعاتی سبز نیاز است برخی جنبه های فرهنگی، آموزشی و فردی بهبود یابند تا بتوان زمینه بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص را هموار کرد.
۷.

نقش انگیزه مشارکت ورزشی با میانجیگری آوای سازمانی در بهره وری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزه مشارکت ورزشی در بهره وری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران با نقش میانجی آوای سازمانی انجام گردید. روش پژوهش توصیفی –همبستگی و از نظر نتیجه کاربردی، با رویکرد معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران (9451 نفر) در سال 1397 می باشند، که 594 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از طریق نمونه گیری احتمالی به روش طبقه ای نسبتی 538 پرسشنامه قابل بررسی تشخیص داده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980)، آوای سازمانی هامس(2012) و پرسشنامه محقق ساخته انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان بود روایی صوری و محتوایی با نظر 12 نفر از خبرگان و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب بهره وری 857/0 آوای سازمانی 829/0و انگیزه مشارکت ورزشی 772/0 محاسبه گردید. برای ورود و تحلیل داده ها از نرم افزار های Smart-PlS و SPSS استفاده شد. نتیجه نشان داد انگیزه مشارکت ورزشی و آوای سازمانی با بهره وری رابطه دارند و 38 درصد از شدت اثر انگیزه مشارکت ورزشی بر بهره وری از طریق متغیر میانجی آوای سازمانی تبیین می شود همچنین شاخص برازش مدل GOF با 34/0 حاکی از برازش متوسط رو به بالای مدل می باشد. .
۸.

تأثیر ویژگی های شخصیتی و سرمایه روان شناختی بر تعهد ورزشی (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و سرمایه روان شناختی بر تعهد ورزشی (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان) طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. تعداد آنان با توجه به اطلاعات کسب شده از این وزارت خانه تعداد 890 نفر شامل 569 مرد و 321 زن بود. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد ویژگی های شخصیتی بر میزان تعهد ورزشی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد سرمایه روان شناختی بر میزان تعهد ورزشی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار است.
۹.

ساخت و اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازه گیری انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان است و برای انجام آن از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد.در بخش کیفی با توجه به مبانی نظری تحقیق و دریافت نظرات کارشناسان و کارکنان فعال در حیطه فعالیت های ورزشی 30 سؤال طراحی گردید سپس برای کسب اعتبار صوری و محتوایی، سؤالات بین 15 کارشناس متخصص، توزیع و نتایج از طریق فرمول لاوشه محاسبه و 4 سؤال حذف گردید و 26 سؤال باقیمانده در بین 538 نفر از کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران (9451) با در نظر گرفتن روش انتخاب حجم نمونه در معادلات ساختاری از طریق نمونه گیری احتمالی به روش طبقه ای نسبتی، به صورت تصادفی توزیع شد. برای کسب روایی سازه از طریق معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی اقدام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای LISREL و SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی، ابزار اندازه گیری از 26 سؤال به 22 سؤال تعدیل یافت. مولفه های اصلی با چرخش واریماکس، چهار مولفه را با عناوین و ضرایب پایایی به ترتیب، جسمانی (86/0)، روانی (80/0)، اجتماعی و مادی (90/0) و تفریح و سرگرمی (85/0) مشخص کرد و ضریب کل آلفای کرونباخ پرسشنامه 92/0 حاصل گردید. نتایج تحلیل عاملی تائیدی برازش الگوی چهار عاملی را تائید نمود. در نهایت پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش ارزیابی انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان در سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. کلیدواژه ها: مشارکت ورزشی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی، تفریح و سرگرمی
۱۰.

Investigating the Physical Security Dimensions Affecting Volleyball Stadiums Security(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
The present study aimed at investigating the physical security dimensions affecting the security of volleyball stadiums in Iran. The study employed a descriptive-exploratory research method conducted on 115 managers and officials in volleyball stadiums, presidents and experts of Provincial Volleyball Boards as well as experts in the field of sports facilities and events as well as sports violence and aggression. They answered a 20-itme Physical Security Assessment Questionnaire extracted from the adjusted Stadium Security Questionnaire (Faraji, 2014). The collected data were analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis. The research findings indicated that physical security is one of the main factors affecting the security of volleyball stadiums in Iran. Control of toxic and chemical substances (0.91), internal control (0.90), peripheral environment control (0.70) and court entrance control (0.59) were considered as the most important factors of physical security on the security of volleyball stadiums (P <0.05). It seems that the strict implementation of the security inspection protocol for spectators, the adoption of appropriate security measures in the external environment of volleyball stadiums, the reform of the ticket sales system, and the use of new methods for distributing and selling tickets to control the court entrances can prevent spectators’ violent behaviors and increase their satisfaction. As a result, the security of volleyball stadiums can be fulfilled.
۱۱.

بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۱
امروزه سازمان ها با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته اند بر بسیاری از مسائل مربوط به هماهنگی و تسریع در انجام امور فایق آیند و مزایای فراوان دیگری به واسطه آن کسب نمایند. این تحقیق به بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی-همبستگی است و نتایج آن کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه بود که نمونه گیری به صورت کل شمار صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه پذیرش فناوری دیویس بود. نتایج نشان داد که بین برداشت ذهنی کارکنان از مفید بودن فناوری و سهولت استفاده از فناوری با پذیرش دانش فناوری و بین نگرش کارکنان به فناوری و سهولت استفاده از فناوری با پذیرش فناوری ارتباط معناداری وجود دارد. در انتها مدیران ادارات ورزش و جوانان می توانند با به کارگیری دانش فناوری روز و آموزش مناسب آن گام های مناسبی در جهت اشاعه فناوری و افزایش بهره وری بردارند.
۱۲.

تأثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۷
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت از نوع توصیفی که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 200 نفر از همه مدیران مدارس ورزش استان تهران بود که به کمک  جدول کرجسی مورگان 187 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های رهبری اصیلWalumbwa, Luthanz, Avey, & Oke (2011) ، آمادگی برای تغییر سازمانی Holt, Armenakis, Feild, & Harris (2007) و سرمایه روان شناختی Luthanz, Norman, Avolio, & Avey (2008) استفاده شد. اعتبار درونی پرسش نامه ها توسط ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0، 82/0 و 86/0 به دست آمد. داده های تحقیق با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر رهبری اصیل بر سرمایه روان شناختی و آمادگی برای تغییر سازمانی، همچنین اثر سرمایه روان شناختی بر آمادگی برای تغییر سازمانی، مثبت و معنی دار بود. اثر میانجی سرمایه روان شناختی در رابطه رهبری اصیل با آمادگی برای تغییر سازمانی،  معنی دار بود.  
۱۳.

طراحی و تدوین برنامه استراتژیک باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
سازمان ها در قرن بیست و یکم با عوامل محیطی نامطمئن، تغییر و تحولات فناوری، مشتری گرایی و رقابت سرسام آور روبرو هستند. از مهم ترین راهکارها برای مقابله با این محیط پویا، افزایش توانمندی ها، رشد و بقای بلندمدت، بهره گیری از فرصت ها و رویارویی با تهدیدها، به کارگیری مدیریت استراتژیک می باشد. هدف کلی این تحقیق، تدوین برنامه استراتژیک (راهبردی) باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در حوزه مطالعات استراتژیک قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی به تعداد 45 نفر است که به دلیل محدود بودن از سرشماری استفاده گردید. با استفاده از روش دلفی، جلسات و چندین مرحله تحلیل راهبردی ابتدا ذی نفعان درونی و بیرونی، بیانیه مأموریت، ارزش های کلیدی و چشم انداز باشگاه تدوین گردید؛ سپس عوامل داخلی و خارجی تعیین و ماتریس SWOT تشکیل و موقعیت استراتژیک باشگاه مشخص گردید. استراتژی های مناسب برای باشگاه نیروی زمینی ارتش تدوین و با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی (QSPM) اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، مهم ترین استراتژی هایی که باشگاه می تواند اجرا کند عبارتند از: توانمندسازی منابع انسانی باشگاه، افزایش منابع مالی باشگاه، توسعه ساختار باشگاه، توسعه زیرساخت ها، تجهیزات، اماکن و تأسیسات ورزشی باشگاه.
۱۴.

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت جذب نیروهای داوطلب ورزشی و الگوی کاربردی آن در وزارت ورزش وجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۲
هدف این پژوهش، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت جذب نیروهای داوطلب ورزشی و ارائه الگوی کاربردی آن در وزارت ورزش وجوانان ایران بود. این پژوهش، ازنوع توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف، کاربردی با متدولوژی یو.ام.ال و با استفاده از مدل طراحی شیءگرای آر.یو.پی بود. ابزار، پرسش نامه پژوهشگرساخته و جامعه آماری همه معاونان وزارت ورزش وجوانان و مدیران کل ستادی همه رؤسا و نایب رئیسان و دبیران فدراسیون های ورزشی ایران بودند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود و از همه افراد یادشده برای شرکت در پژوهش دعوت شد. در این پژوهش، ابتدا دروندادها و بروندادهای اطلاعاتی در سیستم های اطلاعاتی داوطلبان ورزشی که دربرگیرنده ورودی ها، فرایندها و خروجی ها می شدند، شناسایی شدند. سپس، نیازمندی های سیستم اطلاعات مدیریت جذب داوطلبان ورزشی که شامل منابع انسانی، برنامه ریزی، ثبت نام و پذیرش، آشناسازی، مالی و تدارکات، آموزش و حمایتی، ارزیابی، پاداش و حفظ بود و همچنین، ذی نفعان داوطلبی ورزشی ایران شناسایی شدند. اطلاعات زیرسیستم های طراحی شده در جذب داوطلب ورزشی مشخص شد. نگرش مدیران درباره نیازمندی های اطلاعاتی جذب داوطلب ورزشی درباب سیستم بررسی شد. همچنین، با ایجاد بانک اطلاعاتی در پنج سطح، الگوی تحلیل کاربردی ارائه شد. ازآنجایی که مدیریت سیستم های اطلاعات داوطلبی خدمات عادلانه و شفافی را برای عموم جامعه، مدیران و داوطلبان فراهم می کند، ایجاد بانک اطلاعاتی با هدف طراحی سیستم اطلاعات مدیریت که نیازهای اطلاعاتی تمامی کاربران را مدنظر قرار داده است، برای رشد و موفقیت سازمان ورزشی داوطلبی مفید است.
۱۵.

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
هدف از این پژوهش طراحی سیستم اطلاعات مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران بود. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی و متدولوژی به کارگرفته شده UML با استفاده از مدل طراحی شی ء گرایRUP بود. جامعه آماری شامل تمام فدراسیون های ورزشی موجود در ایران و روش نمونه گیری تصادفی، با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و به تعداد 200 نفر بودند. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری توسط پانزده نفر از کارشناسان و استادان هر دو حوزه مدیریت داوطلبی ورزشی و علوم نرم افزاری تأیید شد. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 76/0 به دست آمد. در این پژوهش با استفاده از پیشینه پژوهش و یافته های حاصل از پرسشنامه ها، طرح مدیریت الکترونیک داوطلبی ورزشی طراحی شد. نتایج طراحی سیستم اطلاعات مدیریت الکترونیک داوطلبی را در برداشت که امکان ارتباط تعاملی و عادلانه در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده برای کلیه افراد جامعه به دور از موقعیت زمانی و مکانی فراهم می کند.
۱۶.

ارتباط بین فناوری اطلاعات با هوش فرهنگی وابعاد آن درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۰
هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط بین فناوری اطلاعات باهوش فرهنگی و ابعاد آن در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش تحقیق توصیفی -همبستگی بود.جامعه تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود که همه آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده این تحقیق، پرسشنامه هوش فرهنگی انگ و همکاران(2003) وپرسشنامه فناوری اطلاعات پورنصراله (1394) که پایایی انها به ترتیب در این تحقیق الفای91/و87/گزارش شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروشهای آمار توصیفی و استباطی( کلموگروف اسمیرنوف،ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه )استفاده شد. یافته ها نشان داد، بین فناوری اطلاعات با هوش فرهنگی وابعاد آن(فراشناختی،شناختی،انگیزشی ورفتاری) ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می دهد که فناوری اطلاعات به طور معنی داری توانایی پیش بینی هوش فرهنگی وابعاد آن را در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه را دارد.بر مبنای یافته های تحقیق حاضر بین فناوری اطلاعات با هوش فرهنگی وابعاد آن ارتباط وجود دارد وهوش فرهنگی کارکنان از طریق دانش فناوری اطلاعات قابل پیش بینی است.
۱۷.

بررسی وجود تفاوت در تعارض سازمانی و ابعاد آن بر اساس جنسیت در وزارت ورزش و جوانان کشور ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جنسیت وزارت ورزش و جوانان ابهام و تضاد نقش سیستم ارزیابی و پاداش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سازمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی جنسیت
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۶۳۷
پژوهش حاضر به بررسی وجود تفاوت در تعارض سازمانی بر اساس جنسیت در وزارت ورزش و جوانان کشور ایران پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع آمیخته که به شکل کیفی- کمی انجام پذیرفته است. جامعه آماری در مرحله دلفی، 25 نفر از افراد متخصص در حوزه مدیریت ورزشی کشور و در معادلات ساختاری، جامعه شامل 75 نفر از مدیران و معاونین و 732 نفر از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان را تشکیل می داد که نمونه 75 نفر به روش سرشماری و مطابق جدول کرجسی مورگان 232 نفر انتخاب شد. گام اول پژوهش، کیفی به روش دلفی که شامل مطالعات مقالات، اسناد و مصاحبه های همراه با پرسشنامه و گام دوم شامل معادلات ساختاری بوده است. نتایج تحقیق دلفی نشان داد که 10 منبع تعارض سازمانی شناسایی شدند که عبارت اند از: اهداف ناسازگار، تمایز، ابهام و تضاد نقش، مسائل ارتباطات، قوانین مبهم، تعارض اختیارات، سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ، فشارهای روانی محیط، تضادهای وظیفه ای، نقص در سیستم اطلاعاتی سازمان. نتایج تحقیق نشان داد، به جز (ابهام و تضاد نقش، مسائل ارتباطات و سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ) برای ارزیابی تعارض سازمانی و ابعاد آن تفاوت معناداری بین میانگین آن بر اساس جنسیت وجود نداشته است، به عبارت دیگر دیدگاه زنان و مردان در ارتباط با میزان مناسب بودن تعارض سازمانی و ابعاد آن یکسان بوده است.
۱۸.

اولویت بندی مؤلفه های کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
هدف از این پژوهش اولویت<em> </em>بندی مؤلفه <em> </em>های کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف از نوع کاربردی است.جامعه آماری، 812 نفر از کارمندان کلیه بخش های وزارت ورزش و جوانان در سال 1395 است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 261 نفرمحاسبه شد که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده<em> </em>اند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه استاندارد و بین<em> </em>المللی تمبرای فناوری اطلاعات و ادکار برای مدیریت تغییر استفاده<em> </em>گردیده است. داده های پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون <em>t</em> تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت معنی داری بین مؤلفه های کاربرد فناوری اطلاعات شامل، سودمندی ادراک شده، سهولت درک شده، نگرش نسبت به کاربرد و تمایل به استفاده؛ با مدیریت تغییر مشاهده می شود. هم چنین، در اولویت<em> </em>بندی مؤلفه های کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر به ترتیب سودمندی <em> </em>درک شده، تمایل به استفاده، نگرش نسبت به کاربرد و در نهایت، سهولت <em> </em>درک شده اولویت اول تا چهارم را دارند.
۱۹.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۲
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران هستند. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان برابر با 250 نفر می باشد. از پرسش نامه ساختار سازمانی رابینز(1987) و پرسش نامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2000)، استفاده شد. روایی این پرسش نامه ها توسط 7 نفر از اساتید صاحب نظر رشته مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسش نامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0و80/0 به دست آمد. برای مدل سازی ارتباط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart-pls انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از این هست که رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی با مقدار(92/1=t) در سطح (05/0>P) مستقیم و معنادار می باشد. بطور کلی نتایج پژوهش نشان داد که هر چه افراد از فرهنگ سازمانی بیشتری در وزارت ورزش و جوانان برخوردار باشند، ساختار سازمانی قوی تر خواهد بود. فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین عواملی است که می تواند در شرایط موجود به ارتقاء هر چه بیشتر سطح ساختار سازمانی و موفقیت این سازمان کمک کند.
۲۰.

تدوین شاخص های استعدادیابی در رشته فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال استعدادیابی شاخص های استعدادیابی فوتبال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیو لوژی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیو لوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی
تعداد بازدید : ۳۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۴
هدف از این پژوهش، تدوین شاخص های استعدادیابی در رشته فوتبال می باشد. کلیه مربیان تیم های پایه فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در رده های نوجوانان، جوانان و امید جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند.نمونه آماری 42 نفر انتخاب شده است، یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های معرفی شده برای استعدادیابی در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین شاخص برای استعدادیابی در فوتبال، شاخص مهارتی تکنیک انفرادی است و از میان زیر شاخص های مهارتی تکنیک انفرادی (پاس دادن)، مهارتی تاکتیک انفرادی (جاگیری مناسب)، آنتروپومتریک (قد) و جسمانی حرکتی(سرعت) مهم ترین شاخص ها برای استعدادیابی در فوتبال می باشند. و همچنین 10 شاخص برتر برای استعدادیابی فوتبال به ترتیب اهمیت عبارت هستند از: شاخص های کنترل توپ، پاس دادن، جاگیری مناسب، قد، پاس دادن و نفوذ کردن، جثه، سرعت، قدرت تصمیم گیری و انتخاب، حرکت بدون توپ و مسئولیت پذیری.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان