رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیران، استعداد مدیران بر استراتژی سرمایه در گردش (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

در مورد سرمایه در گردش استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارایی های جاری و بدهی جاری حاصل می شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتواند به نحو موثر دارایی های جاری ، بدهی های جاری و بازده سهام شرکت را بالا برده و ثروت سهام داران حداکثر نماید. این پژوهش به بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیران، استعداد مدیران بر استراتژی های سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی استفاده شده و تعداد نمونه نیز از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران استخراج گردیده و با استفاده از که از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 198 شرکت در دوره زمانی1393- 1397 انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از سایت کدال و برنامه رهاورد نوین می باشد در ادامه بحث و پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط برنامه ایویوز به این نتیجه رسیدیم که فرضیات تحقیق در راستای اهداف از پیش تعیین شده تحقیق بوده و از خود همبستگی لازم برخوردار بوده و هر دو فرض تحقیق که نشان دهنده وجود رابطه ای معنادار بین متغیرهای مستقل(بیش اعتمادی مدیر و استعداد مدیر) و متغیر وابسته( استراتژی سرمایه در گردش) می باشد مورد تایید قرار گرفته است. تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳