رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

تحلیل کیفی: ادراک تجربه شده معلمان از ابعاد و مولفه های مدرسه سالم

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ادراک تجربه شده معلمان از ابعاد و مولفه های مدرسه سالم صورت گرفته است .راهبرد پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل 15 نفر از معلمان مدارس شهر کرمان از روش هدفمند تارسیدن به اشباع نظری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گرد آوری و پس از پیاده سازی به کمک کد گذاری در سه سطح باز، کدگذاری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق در 3 مضمون اصلی استخراج و طبقه بندی شده است. مضمون اول: ابعاد سلامت سازمانی شامل درون مایه های ابعاد عاطفی – اجتماعی – فکری و جسمی است . مضمون دوم: محیط فیزیکی سالم شامل درون مایه های : نیازهای اساسی – تهیه ویژگی های محیط زیبا و مضمون سوم: محیط اجتماعی سالم شامل درون مایه های: تعامل مطلوب و احساس همدلی است.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵