رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

چکیده

کلمات کلیدی: عملکرد حسابرسی داخلی ، مالکیت توزیع شده ، نسبت دارایی های ، مدیریت ریسک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰