رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS): مزایا، چالش ها و راهکارهای اجرائی پیاده سازی آن در ایران

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسی مزایا، چالش ها و راهکارهای اجرائی پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران صورت پذیرفت. در این تحقیق از نظرات 34 خبره با توجه بهروش های بکار گرفته شده و موضوع تحقیق، استفاده شد. در بخش کیفی تحقیق به منظور شناسایی مزایا، چالش ها و راهکارهای اجرائی پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از روش دلفی فازی استفاده شد. در ادامه مزایا، چالش ها و راهکارهای با تکنیک دیمتل فازی اولویت بندی شدند. در بخش راهکارها، راهکار انجام هماهنگی های لازم با نهادهایی هم چون سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و جامعه ی حسابداران رسمی ایران و ...؛ در بخش چالش ها، چالش میزان و ماهیت دخالت دولت در اقتصاد؛ و در نهایت در بخش مزایا، ارتقای کیفیت گزارشگری مالی در بین مزایای دیگر رتبه اول را کسب نمود.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲