رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر توزیع سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار ازجمله سهام و عوامل مؤثر بر قیمت و حجم معاملات است. مکانیزم های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران شرکت و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آن ها در اثر سرمایه گذاری بر روی فعالیت های غیر سودآور از بین نمی رود، به وجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی مؤثر است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر توزیع سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورداستفاده شامل نمونه ای مرکب از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1391 تا 1395 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش داده های ترکیبی با الگوی اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های فرضیه اول حاکی از این است که مالکیت نهادی بر توزیع سود سهام شرکت ها تأثیر مستقیمی دارد. یافته های فرضیه دوم حاکی از این است که استقلال هیئت مدیره بر توزیع سود سهام شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. ازاین رو می توان گفت که با افزایش استقلال هیئت مدیره در شرکت، توزیع سود سهام درصدد آن افزایش می باید. یافته های فرضیه سوم حاکی از این است که دوگانگی نقش مدیرعامل بر توزیع سود سهام شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. ازاین رو با توجه به ضرایب و سطح معناداری به دست آمده، فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه دوگانگی نقش مدیرعامل بر توزیع سود سهام تأثیر معناداری دارد، پذیرفته می شود. یافته های فرضیه چهارم حاکی از این است که اندازه هیئت مدیره بر توزیع سود سهام شرکت ها تأثیر معکوسی دارد.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲