رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳