مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال سیزدهم پاییز و زمستان 1385 شماره 53

مقالات

۱.

درآمدی بر نقش و اندازه دولت در ایران

۲.

فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن

۳.

نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی

۴.

تبیین مدل مفهومی کارایی مدیریت دانش و ارائه راهکار برای به کارگیری آن در سازمان های ایران

۵.

تفسیر تئوری اقتصادی در حوزه مدیریت منابع انسانی

۶.

مدیریت برمبنای شایستگی (ضرورت ها و راهکارها)

۷.

مقدمه ای بر مبارزه پارلمان ها با فساد

۹.

بررسی سهم هزینه گروه های مختلف کالایی در سبد هزینه خانوارهای شهری ایران با استفاده از سیستم توابع تقاضای تقریباً ایدئال (AIDS)

۱۰.

ارزیابی روابط ایران و جمهوری آذربایجان در قرن بیستم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶