مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش اردیبهشت 1373 شماره 8

مقالات

۱.

برنامه دوم؛ تعادل «برنامه ای» و «اقتصاد آزاد»

۲.

آسیب شناسی برنامه اول

۳.

برنامه دوم و خط مشی ها: مروری بر مباحث گروه کار برنامه دوم (5): برنامه دوم؛ شناخت مبانی و گزینش خط مشی های رساناتر

۴.

یک مقایسه تطبیقی پیرامون سیاست های حاکم بر برنامه های اول و دوم: سیاستهای کلان دو برنامه در یک نگاه

۵.

چالش های برنامه دوم؛ ساختار دولت و تنگناهای نظام برنامه

۶.

صنعت و برنامه دوم: تحلیلی ریشه نگر از موانع توسعه بخش صنعت در برنامه اول با نگاهی به موقعیت صنعت در جهان امروز

۷.

توسعه بخش صنعت و جایگاه ادغام وزارتخانه های صنعتی

۸.

مروری بر فراز و نشیب های آینده بخش صنعت در فردای ادغام وزارتخانه های صنعتی: چالش های مدیریت بخش صنعت در برنامه دوم

۹.

نفت و برنامه دوم: برنامه دوم؛ اقتصاد جهانی و چشم انداز عرضه و تقاضای نفت

۱۰.

درآمدهای صادراتی نفت در برنامه دوم

۱۱.

نفت، نظم نوین جهانی و تکالیف ما

گزارش ها

۱.

برنامه دوم؛ خط مشی ها سیاستهای کلان در بوته نقد

۲.

بخش صنعت؛ پیام ناکامی های برنامه اول برای برنامه دوم

۳.

کارنامه تحقیقات صنعتی در برنامه اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷