مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال چهاردهم بهار 1387 شماره 55

مقالات

۶.

کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

۸.

اقتصاد نوین از منظر دیجیتالی شدن

۱۱.

سیر تحولات قانون گذاری در اسلام

۱۲.

خصوصی سازی در آموزش عالی : اهداف ، روش ها ، تامین مالی و تحلیل هزینه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷