مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال نهم تابستان 1381 شماره 34

مقالات

۱.

منافع ملی و سیاستهای بهره برداری از منابع نفت و گاز

۲.

سه مقاله در بررسی صنعت نفت کشور

۳.

موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

۴.

ضرورت تزریق گاز به میدانهای نفتی

۵.

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز کشور

۶.

اوپک و منافع ملی

۷.

تحولات جاری عراق و تاثیر آن در گزینش دبیر کل جدید اوپک

۸.

بازارهای جهانی شده و چالشهای فراروی اوپک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷