مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش بهمن و اسفند 1372 شماره 6

مقالات

۱.

لایحه نظام بیمه خدمات درمانی

۲.

هفت مؤلفه اساسی در یک لایحه بودجه مطلوب

۳.

گذرگاه های تعدیل در برنامه دوم توسعه

۶.

نگاهی به ابعاد گوناگون قانون تأمین کسری اعتبارات بیمارستانها بیمارستانهای نیمه تمام؛ جراحی یک زخم مزمن

۷.

مروری بر قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» - (1) مناطق آزاد در ایران؛ از اندیشه تا عمل

گزارش ها

۱.

بودجه 73: بودجه 73؛ درآمدهای واقعی تر و بهینه سازی هزینه ها

۳.

عملکرد برنامه اول و ملاحظات درباره برنامه دوم: کارنامه سرمایه گذاری در برنامه اول

گفتگوها

۱.

مروری بر فراز و نشیبهای بودجه 73 از دیدگاه پنج تن از نمایندگان مجلس بودجه 73، ایران 73

۲.

ارزیابی نمایندگان و کارشناسان صاحب نظر از عملکرد برنامه اول و پیش نیازهای ضروری در برنامه دوم لایحه برنامه دوم : آیا پیش نیازها فراهم است؟

۳.

دکتر نژاد حسینیان، وزیر صنایع سنگین در گفت و گو با مجلس و پژوهش: فقدان استراتژی، مشکل اصلی صنعت است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷