مهدی زری باف

مهدی زری باف

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

بررسی جایگاه کامپیوتر های لپ تاپ در میان فروشندگان، با استفاده از تکنیک های نقشه ادراکی و لدرینگ

کلید واژه ها: نقشه ادراکی جاگاه یاب محصول تکنیک نردبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۴۶۴
هدف این پژوهش کاربردی تعیین جایگاه لپ تاپ با استفاده از نقشه ادراکی وتکنیک لدرینگ است و از نظر و شیوه جمع آوری اطلاعات ،پیماشی وابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. ابتدا توسط خبرگان وکارشناسان آگاه به هر برند و با استفاده از تحلیل عاملی از میان20 ویژگی، 5 شاخص ومتغیری که از نظر مصرف کننده در انتخاب هر یک از 5 برند(Sony,Dell,Asus,Acer,Msi) مهم تلقی میشود، شناسایی گردید.این شاخص ها با استفاده از تکنیک لدرینگ طبقه بندی شده و توسط فروشندگان آگاه به هر5 برند رتبه بندی گردید. به گونه ایی که متغیر ها به دو عامل کیفیت وقیمت از طریق تحلیل عاملی تقلیل یافته است. نقشه ادراکی جایگاه عامل ها و موقعیت برندهای لپ تاپ را با توجه به عامل قیمت وکیفیت، نشان می دهد.
۲.

بررسی تطبیقی ترجیحات رفتاری کاربران بانکداری الکترونیک و سنتی (مطالعه موردی: بررسی تمایل مشتریان بانک ملت استان سمنان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک )

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیک بانکداری سنتی تمایل کاربران به استفاده از بانکداری الکترونیک سرعت دستیابی به بانکداری الکترونیک شناخت کافی از سیستم بانکداری الکترونیک وابستگی بانکداری نوین به شبکه های الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
دگرگونی های جهان به واسطه تکنولوژی و فناوری اطلاعات و اینترنت تحول ژرف و عمیقی در ارتباطات و فرایند انتقال اطلاعات ایجاد کرده است. تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده است که بانک ها با افزایش مشتریان وفادار و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. امروزه اکثر بانک ها با محیطی کاملا پویا روبرو هستند و همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده اند در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قایل هستند.با توجه به مزایای آشکار و غیرقابل انکار بانکداری الکترونیک و نقش موثر آن در حوزه های مختلف، در این پژوهش به بررسی تطبیقی ترجیهات رفتاری کاربران سیستم های بانکداری الکترونیک و سنتی پرداخته ایم.در تحقیق حاضر تمایل کاربران به استفاده از بانکداری الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و سرعت دستیابی به خدمات بانکداری الکترونیک، شناخت مشتریان از بانکداری الکترونیک، وابستگی بانکداری نوین به شبکه های الکترونیکی، تصورات مشتریان درمورد مزایای به کارگیری بانکداری الکترونیک، به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است. که با استفاده از ابزار پرسشنامه که در سطح شعب بانک ملت استان سمنان بین مشتریان توزیع شد و تعداد 384 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون رتبه ای اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت با استفاده از این ازمون مشخص شد که تمامی متغیرهای مستقل رابطه همگن با متغیر مستقل موضوع تحقیق دارند.بدین معنی که تحقیق حاضر نشان می دهد هرچه سرعت دستیابی به بانکداری نوین بیشتر باشد و هرچه شناخت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک بیشتر باشد و هرچه وابستگی بانکداری نوین به شبکه های الکترونیکی بیشتر باشد و هرچه تصورات مشتریان در مورد مزایای به کارگیری بانکداری الکترونیک بهتر باشد، میزان تمایل مشتریان به استفاده از بانکداری الکترونیک که همانا هدف مطلوب بانک ها می باشد، افزایش می یابد.
۳.

تدوین برنامه ریزی استراتژیک صنعت شیلات ایران (مطالعه موردی سازمان شیلات ایران )

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک مدیریت استراتژیک نقاط قوت و ضعف ماموریت فرصت و تهدید سازمان شیلات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۲۲
امروزه بیشتر سازمان ها برای افزایش توانمندی ها، رشد و بقای بلند مدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه ریزی استراتژیک می باشند. این برنامه ها ارتباط مستقیمی با سیاست ها، اهداف، ماموریت ها، اندازه، پویایی، درجه پیچیدگی و ساختار سازمان دارد. ازاین رو برنامه ریزی استراتژیک با نگاه به آن عوامل تعیین می گردد.در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از فنون برنامه ریزی استراتژیک، عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها)، اهداف بلند مدت سازمان شیلات ایران شناسایی شده و برای دستیابی به این اهداف استراتژی های مناسب تدوین و پیشنهاد شود. در این راستا جهت تدوین برنامه استراتژیک سازمان شیلات، سوالاتی مطرح شده و براساس تحلیلهای انجام شده، مدلی جهت پاسخ گویی به سوالات با هدف تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان ارایه شده است.
۵.

طراحی یک مدل جهت اندازه گیری رضایت مشتریان و اجرای آن در صنعت لاستیک

کلید واژه ها: رضایت مشتری صنعت لاستیک گسترش عملکرد کیفیت عدد رضایت مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۰ تعداد دانلود : ۷۸۶
کیفیت عبارت است از میزان برآورده ساختن عملکردهای مورد انتظار مشتری ازمحصول یا خدمت.وقتی می توان اظهار داشت که کیفیت محصول یا خدمات به طور موثری بهبود یافته است که مشتری، رضایت بیشتری نسبت به محصول یا خدمت مورد نظر داشته باشد.حال به منظور آنکه بتوان میزان رضایت مشتریان را سنجیده و بر اساس نتایج به دست آمده، تصمیم گیری های مناسب و به موقعی را انجام داد. در این تحقیق پس از معرفی و بررسی مدل های ارزیابی مانند جوایز کیفی، مدلی برای اندازه گیری رضایت مشتریان بصورت کلی ارایه می شود تا صنایع مختلف با استفاده از این الگو بتوانند میزان رضایت مشتریان خود در رابطه با محصول / خدمت مورد نظر مورد سنجش قرار دهند که این مدل در صنعت لاستیک مورد اجرا قرار گرفته و نتایج در این پژوهش آورده شده است.در ادامه برای آنکه اطمینانی جهت افزایش سنجه رضایت مشتریان (CSI)، وجود داشته باشد، بر پایه روشAHP ، مدلی ارایه می شود تا مدیریت رضایت مشتریان را (CSM) نیز مورد ممیزی قرار گیرد.در این تحقیق، سعی شد تا بر اساس هدف اصلی تحقیق (افزایش کیفیت محصولات ایرانی) و با بررسی مدل های مختلف ارزیابی و همچنین محدودیت ها و شرایطی که در کشورمان وجود دارد، مدلی برای اندازه گیری رضایت مشتریان ارایه شود.از آنجایی که شاخص های تعیین شده در مدل تحقیق شامل نیازهای فنی، نیازهای اقتصادی زیست محیطی، نیازهای کیفیتی و نیازهای زیبایی و ظاهری می باشد؛ با توجه به این شاخص ها سنجه رضایت مشتری از لاستیک های داخلی عدد 13/4 و برای لاستیک های خارجی عدد 88/3 به دست آمد که این شاخص ها برای فعالیت های آینده در صنعت لاستیک جهت جلب رضایت مشتری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
۷.

تبیین مدل مفهومی کارایی مدیریت دانش و ارائه راهکار برای به کارگیری آن در سازمان های ایران

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان