مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش فروردین و اردیبهشت 1376 شماره 22

سخنرانی ها

مقالات

۱.

مروری بر پیشینه صنایع تبدیلی در ایران فرصت هایی که استفاده نشد

۲.

مروری بر راهبردهای انتقال تکنولوژی به مثابه اصلی ترین اهرم تحول صنعتی، با نگاهی به تجارب کره جنوبی: انتقال تکنولوژی و رهیافت های نو

۳.

بودجه 76؛ یک گام به جلو با ساختار پیشین: نظام بودجه و نا کارآمدی های ساختاری

۴.

مالیات ها در لایحه بودجه 76 درآمدها در بوته نقد

۵.

تبصره 34 لایحه بودجه 76 اصلاحات بیشتری می طلبید تبصره مالیاتی و تحول که نشد

۶.

مروری بر تبصره های تکلیفی در لایحه بودجه 76 تسهیلات تکلیفی 76

۷.

ارزیابی تعادل در لایحه بودجه 76: تخمین یک ناترازی

۸.

یک مطالعه تطبیقی پیرامون قانون بودجه 76 و لایحه آن: هم سنجی یک قانون و یک لایحه

۹.

یک گام جلوتر از لایحه

۱۱.

فقرزدایی؛ آرزوهای یک لایحه: نابرابری های درآمدی و اشتغال در ایران

۱۲.

لایحه فقرزدایی و نابرابری های درآمدی

۱۳.

سیری در آرای شماری از نمایندگان و مسئولان صاحب نظر پیرامون لایحه فقر زدایی: یک لایحه در برابر یازده پرسش

گزارش ها

۱.

بازار نفت؛ چشم انداز 76

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷