مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال نهم بهار 1381 شماره 33

یادداشت ها

۱.

سخنی درباره توسعه و عدالت اجتماعی

مقالات

۳.

مقابله با فقر: ایجاد فرصت، اعطای قدرت و تامین امنیت

۴.

نظام بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت و سازمان اجرایی آن از آغاز تا امروز

۵.

جایگاه اشتغال در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

۶.

گزینه های پیشنهادی برای ساماندهی نظام تامین اجتماعی

۷.

الگوی پیشنهادی برای ساختار مدیریت نظام رفاه اجتماعی در ایران

۸.

سوالات مطرح شده در خصوص نظام جامع تامین اجتماعی

۹.

نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی: دیدگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سوالات و پاسخ ها

۱۰.

نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی: دیدگاه کمیته امداد، سوالات و پاسخ ها

۱۱.

نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی: دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سوالات و پاسخ ها

۱۳.

نقد لایحه ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی کشور

۱۴.

نقدی بر لایحه ساختار سازمانی نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷