مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال دهم بهار 1382 شماره 37

مقالات

۱.

تعاریف، مفاهیم، آثار و پیامدهای پولشویی

۲.

پولشویی و موسسات مالی

۳.

بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب

۴.

پیشنهادهای گروه کار، اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی

۵.

قانون نمونه مبارزه با پولشویی، مصادره و همکاری های بین المللی درباره عواید حاصل از جرم

۶.

تاریکخانه های اقتصادی و پول های سیاه

۷.

پولشویی به عنوان یک جرم مستقل

۸.

بخش غیررسمی مالی و پدیده پولشویی

۹.

اهمیت قانونگذاری در مبارزه با پولشویی

۱۰.

ضرورت بازنگری در لایحه منع پولشویی در ایران

۱۱.

تنگناهای ساختاری حاکم بر لایحه مبارزه با پولشویی

۱۲.

بخش هایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶