مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش پاییز 1380 شماره 31

مقالات

۲.

نظام آمارهای مالی دولت (مبانی طبقه بندی بودجه در سال 1381)

۴.

تصویری از اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی

۵.

ساماندهی و واگذاری شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1381

۶.

ارز در لایحه بودجه سال 1381 کل کشور

۷.

مالیات ها در لایحه بودجه سال 1381 کل کشور

گزارش ها

۱.

بودجه کل کشور از نگاهی دیگر با تأکید بر عدم تعادل های ساختاری در بودجه سال 1380

۲.

بررسی تحلیلی «جهت گیری و پیشنهادات» نمایندگان در مورد بودجه سال 1380 کل کشور

۳.

ارزیابی سیاست «خصوصی سازی» و انتشار اوراق مشارکت در قانون بودجه 1380

۵.

چشم انداز قیمت نفت خام، تولید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1381

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷