مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش دی و بهمن 1376 شماره 23

مقالات

۳.

88 لایحه بودجه 77؛ چند نمای تازه بر ساختاری سنتی سال بودجه ریزی دولتی؛ نگاهی به پشت سر

۴.

لایحه بودجه 77؛ یک نگاه از روبرو

۵.

هم سنجی قانون برنامه دوم توسعه و لایحه بودجه سال 77: لایحه و برنامه؛ گام هایی واگرا

۶.

چشم انداز بازار نفت در سالی که پیش روست

۷.

تصویری از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 77 :بودجه عمومی و شرکت ها از نگاه لایحه

۸.

لایحه بودجه 77 ساختار تبصره های تکلیفی را تغییر داد: نظام بانکی در سال آینده

۹.

محاسبه 6 منبع متداول کسری در لایحه بودجه 77: احصاء کسری در لایحه

۱۰.

لایحه بودجه 77 در یک گردهمایی علمی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت: هم اندیشی های یک همایش

۱۱.

دو لایحه در بوته نقد: مروری بر لایحه آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1): آیین دادرسی کیفری در کسوت لایحه ای تازه

۱۲.

لایحه معادن؛ ابهام در تعاریف و مصداق ها

۱۶.

پیشینه و کارکرد مجالس دنیا: قوای مقننه آمریکا و فرانسه در منظری همسنگ

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶