مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش آذر و دی 1372 شماره 5

گفتگوها

۲.

بی ثباتی نرخ ارز؛ کند و کاوی در علتها و معلولها

۳.

سیاست های توسعه و آینده کشاورزی از دو نگاه: بخش کشاورزی؛ چشم انداز چالش های فردا

مقالات

۴.

مروری بر جایگاه گیاهان دارویی و ضرورت های توسعه کشت و صنایع تبدیلی آن گیاهان دارویی؛ سخاوت طبیعت و غفلت های ما

۵.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه و توضیح پژوهشگرما: برنامه اول؛ مدل اقتصاد سنجی و نگاهی دوباره

۶.

مجلس و اطلاع رسانی: مروری بر مباحث شورای انفورماتیک مرکز پژوهشها (1) مجلس و ارکان اصلی نظام اطلاعاتی

گزارش ها

۲.

عملکرد برنامه اول و ملاحظاتی درباره برنامه دوم: برنامه دوم توسعه کشاورزی؛ کدام مبانی؟ کدام دیدگاه

۳.

کشاورزی در برنامه اول؛ مروری بر عملکرد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷