مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش خرداد و شهریور 1377 شماره 25

مقالات

۴.

حق نظارت و مشارکت مردم با مجلس قابل انحلال، جمع شدنی نیست: استیضاح، نظارت و توازن قوا

۶.

نگاهی به مفاهیم اقتصاد جرم و فساد اداری و کارکرد آنها در ایران: بازشناسی مؤلفه های مؤثر بر اختلاس در ایران

۷.

تأملی ریشه نگر در موج جهانی مبارزه با فساد و اختلاس: اختلاس و فساد اداری، آفت توسعه

۸.

بهره برداری بهینه از مواهب و نقش نهادهای سیاست گذار

۹.

اقتصاد اسلامی؛ پیدایش الگویی نو

سخنرانی ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷